งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Naming and Physical & Chemical Properties of Organic Chemistry

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Naming and Physical & Chemical Properties of Organic Chemistry"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Naming and Physical & Chemical Properties of Organic Chemistry
MS.SUPAWADEE SRITHAHAN DEPARTMENT OF CHEMISTRY MAHIDOL WITTAYANUSORN SCHOOL

2 การจำแนกประเภทของสารประกอบอินทรีย์
หมู่ฟังก์ชัน ชนิดของธาตุที่เป็นองค์ประกอบ : สารประกอบไฮโดรคาร์บอน สารประกอบอินทรีย์ที่มี 0 , N สารประกอบไฮโดรคาร์บอน อะลิฟาติกไฮโดรคาร์บอน อะลิไซคลิกไฮโดรคาร์บอน อะโรมาติกไฮโดรคาร์บอน แอลเคน ไซโคลแอลเคน เบนซีนและอนุพันธ์ของเบนซีน แอลคีน ไซโคลแอลคีน โพลีนิวเคลียร์อะโรเมติกไฮโดรคาร์บอน แอลไคน์ Open chain -Straight chain -Branched chain หรือแบ่งออกเป็นประเภทอิ่มตัว/ไม่อิ่มตัว

3 Functional Groups in Organic Chemistry
A functional groups is the part of a molecule where most of its chemical reactions occur.

4 Learning Check

5 แหล่งของสารประกอบไฮโดรคาร์บอน
ก๊าซธรรมชาติ น้ำมันดิบ น้ำมันเบนซิน

6 Common name of hydrocarbon
alkane จำนวนคาร์บอน(ภาษากรีก) + ลงท้ายด้วยคำว่า -ane n (normal) นำหน้าโซ่ตรง iso นำหน้าโซ่กิ่งที่มีหมู่ methyl เกาะที่อะตอมก่อนสุดท้าย 2 หมู่ neo สำหรับโมเลกุลที่มี Quaternary Carbon Atom alkene ชื่อหมู่แอลคิล + ลงท้ายด้วยคำว่า -ene CH2=CH2 CH3CH=CH2 alkyne เรียกเป็นอนุพันธ์ของ acetylene HCCH HCCCH2CH3 CH3CCCH3 CH3CCCHCH3 CH3

7 การเรียกชื่อระบบ IUPAC
1. เลือกโซ่คาร์บอนยาวที่สุดในโมเลกุลซึ่งมีพันธะคู่ สามต่ออยู่ด้วยเป็นโซ่หลัก (แอลเคนให้พิจารณาโซ่หลักที่ยาวที่สุดและมีหมู่แอลคิลมากที่สุด) 2. ชื่อโซ่หลัก ในกรณี alkane จำนวนคาร์บอนภาษากรีก –ane alkene จำนวนคาร์บอนภาษากรีก –ene alkyneจำนวนคาร์บอนภาษากรีก –yne 3. ระบุตำแหน่งของพันธะคู่ สาม ด้วยตัวเลขต่ำๆ 4. ระบุตำแหน่งหมู่แทนที่ ด้วยตัวเลขต่ำๆ 5. ถ้ามีหมู่แทนที่ซ้ำกัน ให้บอกจำนวนโดยใช้อักษร di tri tetra penta ฯลฯ

8 Learning Check

9 Naming of Alicyclic Hydrocarbon
Cyclo + จำนวน C (ภาษากรีก) ลงท้ายเสียงด้วย _ane (alkane), _ene (alkene), _yne (alkyne) ระบุตำแหน่งหมู่ฟังก์ชันด้วยตำแหน่งที่ 1เสมอ ถ้ามีหมู่แทนที่ให้ระบุตำแหน่งหมู่แทนที่ที่เป็นหมู่เล็กด้วยเลขต่ำ แล้วอ่าน เรียงตามลำดับตัวอักษร Prefix บอกจำนวน (di , tri , tetra) และ ไฮเฟน (tert- , sec-) ไม่ถือเป็นส่วนหนึ่งของการเรียงตัวอักษร แต่ cyclo , iso, neo ให้ถือเป็นส่วนของการเรียงลำดับอักษร

10 Aromatic Hydrocarbon

11 การเรียกชื่อสารอะโรมาติก
เรียกชื่ออนุพันธ์ของเบนซีนโดยเรียกหมู่แทนที่แล้วลงท้ายด้วย -benzene อนุพันธ์เบนซีนบางตัว มีชื่อเรียกเฉพาะ ให้เรียกชื่อเฉพาะนั้น ถ้ามีหมู่แทนที่ 2 หมู่ให้บอกตำแหน่งด้วย ortho o- แสดงตำแหน่ง 1 , 2 meta m- แสดงตำแหน่ง 1 , 3 para p- แสดงตำแหน่ง 1 , 4

12

13

14 Problem

15 Problem

16 Problem

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34 การบูร

35

36

37

38

39

40

41

42

43 AMINES IN COMMON USE nicotine adrenalin

44

45

46

47

48

49

50

51

52 Amides in health and medicine
Urea acetaminophen

53

54

55

56

57

58 Isomerism Functional Isomerism Chain Isomerism Positional Isomerism
Geometrical Isomerism


ดาวน์โหลด ppt Naming and Physical & Chemical Properties of Organic Chemistry

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google