งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

MS.SUPAWADEE SRITHAHAN DEPARTMENT OF CHEMISTRY MAHIDOL WITTAYANUSORN SCHOOL Naming and Physical & Chemical Properties of Organic Chemistry.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "MS.SUPAWADEE SRITHAHAN DEPARTMENT OF CHEMISTRY MAHIDOL WITTAYANUSORN SCHOOL Naming and Physical & Chemical Properties of Organic Chemistry."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 MS.SUPAWADEE SRITHAHAN DEPARTMENT OF CHEMISTRY MAHIDOL WITTAYANUSORN SCHOOL Naming and Physical & Chemical Properties of Organic Chemistry

2 2 หมู่ฟังก์ชัน ชนิดของธาตุที่เป็นองค์ประกอบ : สารประกอบ ไฮโดรคาร์บอน สารประกอบอินทรีย์ที่มี 0, N การจำแนกประเภทของ สารประกอบอินทรีย์ สารประกอบ ไฮโดรคาร์บอน อะลิฟาติก ไฮโดรคาร์บอน อะลิไซคลิก ไฮโดรคาร์บอน อะโรมาติก ไฮโดรคาร์บอน แอลเคน ไซโคลแอลเคน เบนซีนและอนุพันธ์ของเบนซีน แอลคีน ไซโคลแอลคีน โพลีนิวเคลียร์อะโรเมติกไฮโดรคาร์บอน แอลไคน์ Open chain -Straight chain -Branched chain หรือแบ่งออกเป็น ประเภทอิ่มตัว / ไม่อิ่มตัว

3 3 Functional Groups in Organic Chemistry A functional groups is the part of a molecule where most of its chemical reactions occur.

4 4 Learning Check

5 5 แหล่งของสารประกอบ ไฮโดรคาร์บอน ก๊าซธรรมชาติ ก๊าซธรรมชาติ น้ำมันดิบ น้ำมันดิบ น้ำมัน เบนซิน

6 6 Common name of hydrocarbon n (normal) นำหน้าโซ่ตรง iso นำหน้าโซ่กิ่งที่มีหมู่ methyl เกาะที่อะตอม ก่อนสุดท้าย 2 หมู่ neo สำหรับโมเลกุลที่มี Quaternary Carbon Atom จำนวนคาร์บอน ( ภาษากรีก ) + ลงท้ายด้วย คำว่า -ane alkane alkene ชื่อหมู่แอลคิล + ลงท้ายด้วยคำว่า -ene CH 2 =CH 2 CH 3 CH=CH 2 alkyne เรียกเป็นอนุพันธ์ของ acetylene HCCH HCCCH2CH3 CH3CCCH3 CH3CCCHCH3 CH3

7 7 การเรียกชื่อระบบ IUPAC 1. เลือกโซ่คาร์บอนยาวที่สุดในโมเลกุลซึ่งมี พันธะคู่ สามต่ออยู่ด้วยเป็นโซ่หลัก ( แอลเคนให้ พิจารณาโซ่หลักที่ยาวที่สุดและมีหมู่แอลคิลมาก ที่สุด ) 2. ชื่อโซ่หลัก ในกรณี จำนวนคาร์บอนภาษากรีก –ane alkane จำนวนคาร์บอนภาษากรีก –ane จำนวนคาร์บอนภาษากรีก –ene alkene จำนวนคาร์บอนภาษากรีก –ene จำนวนคาร์บอนภาษากรีก –yne alkyne จำนวนคาร์บอนภาษากรีก –yne 3 3. ระบุตำแหน่งของพันธะคู่ สาม ด้วยตัวเลขต่ำๆ 4. ระบุตำแหน่งหมู่แทนที่ ด้วยตัวเลขต่ำๆ 5. ถ้ามีหมู่แทนที่ซ้ำกัน ให้บอกจำนวนโดยใช้ อักษร di tri tetra penta ฯลฯ

8 8 Learning Check

9 9 Naming of Alicyclic Hydrocarbon Cyclo + จำนวน C ( ภาษากรีก ) ลงท้ายเสียงด้วย _ane (alkane), _ene (alkene), _yne (alkyne) ระบุตำแหน่งหมู่ฟังก์ชันด้วยตำแหน่งที่ 1 เสมอ ถ้ามีหมู่แทนที่ให้ระบุตำแหน่งหมู่แทนที่ที่เป็นหมู่เล็กด้วย เลขต่ำ แล้วอ่าน เรียงตามลำดับตัวอักษร Prefix บอกจำนวน (di, tri, tetra) และ ไฮเฟน (tert-, sec-) ไม่ถือเป็น ส่วนหนึ่งของการเรียงตัวอักษร แต่ cyclo, iso, neo ให้ถือเป็นส่วน ของการเรียงลำดับอักษร

10 10 Aromatic Hydrocarbon

11 11 การเรียกชื่อสารอะโรมาติก เรียกชื่ออนุพันธ์ของเบนซีนโดยเรียกหมู่แทนที่แล้วลงท้ายด้วย -benzene อนุพันธ์เบนซีนบางตัว มีชื่อเรียกเฉพาะ ให้เรียกชื่อเฉพาะนั้น ถ้ามีหมู่แทนที่ 2 หมู่ให้บอกตำแหน่งด้วย orthoo- แสดงตำแหน่ง 1, 2 metam- แสดงตำแหน่ง 1, 3 parap- แสดงตำแหน่ง 1, 4

12 12

13 13

14 14 Problem

15 15 Problem

16 16 Problem

17 17

18 18

19 19

20 20

21 21

22 22

23 23

24 24

25 25

26 26

27 27

28 28

29 29

30 30

31 31

32 32

33 33

34 34 การบูร

35 35

36 36

37 37

38 38

39 39

40 40

41 41

42 42

43 43 adrenalin nicotine AMINES IN COMMON USE

44 44

45 45

46 46

47 47

48 48

49 49

50 50

51 51

52 52 Amides in health and medicine Urea acetaminophen

53 53

54 54

55 55

56 56

57 57

58 58 Isomerism Chain Isomerism Positional Isomerism Functional Isomerism Geometrical Isomerism


ดาวน์โหลด ppt MS.SUPAWADEE SRITHAHAN DEPARTMENT OF CHEMISTRY MAHIDOL WITTAYANUSORN SCHOOL Naming and Physical & Chemical Properties of Organic Chemistry.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google