งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นางสาวศิวพร แพทย์ขิม เอกสุขศึกษา กศ. บ. คณะพล ศึกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นางสาวศิวพร แพทย์ขิม เอกสุขศึกษา กศ. บ. คณะพล ศึกษา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 นางสาวศิวพร แพทย์ขิม เอกสุขศึกษา กศ. บ. คณะพล ศึกษา

3 การเปลี่ยนแปลงทางด้าน ร่างกาย เริ่มมี หนวด ไหล่ กว้างขึ้น เริ่มมีขนขึ้นตาม ร่างกาย เริ่มมีขนขึ้นบริเวณ อวัยวะเพศ อวัยวะเพศ โตขึ้น มีกล้ามเนื้อ และกระดูก แข็งแรง

4 การเปลี่ยนแปลง ทางด้านร่างกาย เริ่มมีขนขึ้นตาม ร่างกาย และ อวัยวะเพศ เอวคอด สะโพกผาย ออก มีหน้าอกโต

5 การเปลี่ยนแปลงทางด้าน อารมณ์และจิตใจ  วัยรุ่นชาย  ชอบการต่อสู้ ห้าว หาญ ผจญภัย  สนใจในรูปร่างตนเอง มากขึ้น  เริ่มสนใจเพศตรง ข้าม  วัยรุ่นหญิง  รักสวยรักงามมาก ขึ้น  อ่อนไหวง่าย  เริ่มสนใจเพศตรง ข้าม โดยรวมเมื่อฮอร์โมน ในวัยรุ่นเริ่ม เปลี่ยนแปลงมีผลทำ ให้อารมณ์แปรปรวน ง่าย ใจร้อน ขาด ความยั้งคิดที่ รอบคอบ อารมณ์อยู่ เหนือเหตุผล

6 การเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคม 1. เกิดการเรียนรู้ที่จะคำนึงถึงความรู้สึกและความ ต้องการของผู้อื่น ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญของการสร้าง สัมพันธภาพที่ดีกับผู้อื่น 2. รู้จักการวางตัวและรู้จักบทบาททางเพศที่เหมาะสม กับเพศของตนเอง ทำให้เกิดความมั่นคงทางจิตใจ มี ความมั่นใจ ภูมิใจและมีความนับถือตัวเอง 3. รู้จักและได้เรียนรู้เกี่ยวกับบทบาท หรือสถานะของ ตัวเองในกลุ่มเพื่อนหรือในสังคม

7 การเปลี่ยนแปลงทางด้าน สติปัญญา 1. มีความเข้าใจสิ่งที่เป็นสัญลักษณ์และนามธรรม เช่น ศาสนา ปรัชญา วัฒนธรรม สามารถใช้ความคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ คาดคะเน แก้ไขปัญหาอย่างมี เหตุมีผล 2. ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 3. สามารถวิเคราะห์ตนเอง ผู้อื่น และเรื่องราวต่างๆ ได้ เป็นอย่างดี 4. มีเหตุผล 5. มีความคิดสร้างสรรค์

8 กิจกรรม ๑ จับกลุ่มๆละ ๖ - ๗ คน จำนวน ๘ กลุ่ม ๒ กำหนดให้นักเรียนช่วยกันระดมสมอง กำหนดเวลา ๕ นาที ตามหัวข้อดังนี้ ๒. ๑ กลุ่มที่ ๑ และ กลุ่มที่ ๒ ให้ระดมสมองเรื่องการ เปลี่ยนแปลงทางร่างกาย ๒. ๒ กลุ่มที่ ๓ และ กลุ่มที่ ๔ ให้ระดมสมองเรื่องการ เปลี่ยนแปลงทางจิตใจและอารมณ์ ๒. ๓ กลุ่มที่ ๕ และ กลุ่มที่ ๖ ให้ระดมสมองเรื่องการ เปลี่ยนแปลงทางสังคม ๒. ๔ กลุ่มที่ ๗ และ กลุ่มที่ ๘ ให้ระดมสมองเรื่องการ เปลี่ยนแปลงทางสติปัญญา

9  ๓ เมื่อหมดเวลา ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มออกมา นำเสนอโดยครูให้เขียนบนกระดาน ตามหัวข้อดังนี้

10 การเปลี่ยนแปลง ของผู้ชาย การเปลี่ยนแปลง ของผู้หญิง ร่างกายจิตใจสังคมสติปัญ ญา ร่างกายจิตใจสังคมสติปัญ ญา

11 แหล่งข้อมูล  http://www.thaigoodview.com/library/contest2552/type 1/health03/04/contents/hs01.html http://www.thaigoodview.com/library/contest2552/type 1/health03/04/contents/hs01.html  www.thaihealth.or.th/node/5756 www.thaihealth.or.th/node/5756  www.thaigoodview.com/node/50851 www.thaigoodview.com/node/50851  www.psyclin.co.th/new_page_56.htm www.psyclin.co.th/new_page_56.htm  http://www.ppat.or.th/th/article/teenage_hormone http://www.ppat.or.th/th/article/teenage_hormone  http://www.thaigoodview.com/library/contest2551/healt h03/05/2/contents/develop02.html http://www.thaigoodview.com/library/contest2551/healt h03/05/2/contents/develop02.html

12 จบการ นำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt นางสาวศิวพร แพทย์ขิม เอกสุขศึกษา กศ. บ. คณะพล ศึกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google