งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

WEB 3.0 เว็บ 3.0 จัดทำโดย นางสาวปุณยนุช ทองหีน รหัสนักศึกษา 53631164.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "WEB 3.0 เว็บ 3.0 จัดทำโดย นางสาวปุณยนุช ทองหีน รหัสนักศึกษา 53631164."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 WEB 3.0 เว็บ 3.0 จัดทำโดย นางสาวปุณยนุช ทองหีน รหัสนักศึกษา 53631164

2 วิวัฒนาการ

3 web1.0 - เว็บไซด์ทั่วไปที่มีแต่เนื้อหา รูป ไม่มีลูกเล่น เช่น Catalogue - ผู้เข้าชมสามารถอ่านได้อย่างเดียว (Read-only ) เป็นเทคโนโลยีที่ สามารถแก้ไขข้อมูล หน้าตาของเว็บไซต์ได้เฉพาะผู้ดูแลเว็บไซต์ ( Webmaster ) เป็นถือว่าเป็นเว็บรุ่นแรกของเทคโนโลยีเว็บไซต์ ส่วนมากจะใช้ภาษา html เป็น ภาษาสำหรับการพัฒนา

4 web2.0 - อ่านได้ เขียนได้ เพิ่มเติมข้อมูลบน เว็บไซต์ได้ เช่น การแสดงความคิดเห็น - อัพโหลดไฟล์ข้อมูลและรูปภาพได้โดย ใช้เทคโนโลยี RSS Feeding หรือ Bittorrent เพื่อแชร์ไฟล์ขนาดใหญ่ - สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับเว็บไซต์ในรูปของ การสร้างเนื้อหาและการโฆษณาให้ เว็บไซต์หรือ permalink ไม่ต้องกังวล เรื่อง URL จะหายไป - Google YouTube Myspace facebook BLOG ในเว็บไซต์ต่างๆ

5 ตัวอย่างของเว็บ 2.0

6

7 web 3.0 คือ เป็นการนำแนวคิดของ Web 2.0 มาทำให้เว็บนั้นสามารถจัดการ ข้อมูลจำนวนมากๆ ให้อยู่ในรูปแบบ Metadata Metadata หมายถึงข้อมูลที่บอก รายละเอียดของข้อมูล (Data about data) ทำให้เว็บกลายเป็น Semantic Web

8 เว็บในยุค 3.0 เป็นเรื่องของ คอมพิวเตอร์ที่มีความสามารถในการอ่าน และมองเห็นกันมากขึ้น และการมองเห็น นั้นไม่ใช่ผู้คนที่เป็นผู้ใช้ทั่วไป แต่เป็นผู้ชม ที่เป็นเว็บเข้ามาศึกษาและหาข้อมูลแทน ผู้ใช้อย่างเราๆ เพื่อนำไปพรีเซ็นต์กับยูส เซอร์ต่อไป

9 เว็บ 3.0 ที่ได้รับการพัฒนา จะ ประกอบด้วย 1. AI (Artificial Intelligence) 2. semantic web 3. Automated reasoning 4. semantic wiki 5. ontology language หรือ OWL

10 หรือปญญาประดิษฐ เปนการสรางความ ฉลาดใหระบบ คอมพิวเตอร ทําใหสามารถคาดเดา พฤติกรรมและวิเคราะหความ ตองการ ของผูใชงานเว็บชวยใน การคนหาขอมูลซึ่งมีจํานวนมากเพื่อให ไดขอมูลที่ตรงกับความตองการของผูใช มากที่สุด 1. AI (Artificial Intelligence)

11 คือ การรวมของฐานข้อมูลแบบ อัตโนมัติโดยใช้การคาดเดาและหลักทาง คณิตศาสตร์เข้ามาช่วย ซึ่งผลลัพธ์ของ Application ที่สร้างขึ้นบน Semantic Web จะถูกส่งไปยังอินเทอร์เน็ต และส่ง ต่อไปยัง Web Browser เช่น Internet Explorer, Firefox เป็นต้น โดยเว็บเบรา เซอร์ อาจจะถูกฝังตัวอยู่ในอุปกรณ์ต่างๆ เช่น โทรศัพท์มือถือ ตู้เย็นโทรทัศน์หรือ เครื่องคอมพิวเตอร์ซึ่งอุปกรณ์ที่ถูกฝัง เว็บเบราเซอร์ไว้ในตัวนั้นส่วนใหญ่จะ สามารถเชื่อมต่อเข้าสู่อินเทอร์เน็ตได้ 2. semantic web

12 การเขียนโปรแกรมให้ระบบคอมพิวเตอร์รู้จัก การแก้ปัญหาเอง มีการประมวลผลได้อย่างสมเหตุสมผลพร้อม ทั้งแก้ไขสถานการณ์ เฉพาะหน้าเองได้โดยอัตโนมัติ จะสามารถ คาดเดาผู้ใช้งานได้ว่า กําลังค้นหาหรือคิดอะไรอยู่เป็นการ ผสมผสาน Application หรือ โปรแกรมหรือบริการต่างๆของเว็บที่มาจาก แหล่งต่างๆ เข้าไว้ด้วยกันเพื่อประโยชน์ของผู้ใช้งาน 3. Automated reasoning

13 เป็นการอธิบายคําๆหนึ่งคล้ายกับดิกชันนารีดังนั้น ทําให้เราสามารถหา ความหมายหรือข้อมูลต่างๆได้ละเอียดและแม่นยํา มากขึ้น 4. semantic wiki

14 เป็นภาษาที่ใช้ในการอธิบายสิ่งต่างๆให้มี ความสัมพันธ์กันโดยดู จากความหมายของสิ่งนั้นๆซึ่งก็จะเชื่อมโยงกับ ระบบ Metadata คือภาษาที่ใช้เป็นตัวอธิบายข้อมูลเชิงสัมพันธ์ (Data about Data) หรือ “ ข้อมูลที่ใช้อธิบายความหมายของ ข้อมูล ” หรือ Tags นั่นเอง 5. ontology language หรือ OWL

15

16 ขอบคุณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt WEB 3.0 เว็บ 3.0 จัดทำโดย นางสาวปุณยนุช ทองหีน รหัสนักศึกษา 53631164.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google