งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

จัดทำโดย นางสาวปุณยนุช ทองหีน รหัสนักศึกษา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "จัดทำโดย นางสาวปุณยนุช ทองหีน รหัสนักศึกษา"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 จัดทำโดย นางสาวปุณยนุช ทองหีน รหัสนักศึกษา 53631164
WEB 3.0 เว็บ 3.0 จัดทำโดย นางสาวปุณยนุช ทองหีน รหัสนักศึกษา

2 วิวัฒนาการ

3 web1.0 - เว็บไซด์ทั่วไปที่มีแต่เนื้อหา รูป ไม่มีลูกเล่น เช่น Catalogue
- ผู้เข้าชมสามารถอ่านได้อย่างเดียว(Read-only ) เป็นเทคโนโลยีที่ สามารถแก้ไขข้อมูล หน้าตาของเว็บไซต์ได้เฉพาะผู้ดูแลเว็บไซต์ ( Webmaster ) เป็นถือว่าเป็นเว็บรุ่นแรกของเทคโนโลยีเว็บไซต์ ส่วนมากจะใช้ภาษา html เป็น ภาษาสำหรับการพัฒนา

4 web2.0  - อ่านได้ เขียนได้ เพิ่มเติมข้อมูลบนเว็บไซต์ได้ เช่น การแสดงความคิดเห็น - อัพโหลดไฟล์ข้อมูลและรูปภาพได้โดยใช้เทคโนโลยีRSS Feeding หรือ Bittorrent เพื่อแชร์ไฟล์ขนาดใหญ่ - สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับเว็บไซต์ในรูปของการสร้างเนื้อหาและการโฆษณาให้เว็บไซต์หรือpermalink ไม่ต้องกังวลเรื่อง URLจะหายไป - Google YouTube Myspace facebook BLOGในเว็บไซต์ต่างๆ

5 ตัวอย่างของเว็บ2.0

6

7 web 3. 0 คือ เป็นการนำแนวคิดของ Web 2
web 3.0 คือ เป็นการนำแนวคิดของ Web 2.0 มาทำให้เว็บนั้นสามารถจัดการข้อมูลจำนวนมากๆ ให้อยู่ในรูปแบบ Metadata Metadata หมายถึงข้อมูลที่บอกรายละเอียดของข้อมูล (Data about data) ทำให้เว็บกลายเป็น Semantic Web

8 เว็บในยุค 3.0 เป็นเรื่องของคอมพิวเตอร์ที่มีความสามารถในการอ่านและมองเห็นกันมากขึ้น และการมองเห็นนั้นไม่ใช่ผู้คนที่เป็นผู้ใช้ทั่วไป แต่เป็นผู้ชมที่เป็นเว็บเข้ามาศึกษาและหาข้อมูลแทนผู้ใช้อย่างเราๆ เพื่อนำไปพรีเซ็นต์กับยูสเซอร์ต่อไป

9 เว็บ 3.0 ที่ได้รับการพัฒนา จะประกอบด้วย
1. AI (Artificial Intelligence) 2. semantic web 3. Automated reasoning 4. semantic wiki 5. ontology language หรือ OWL

10 1. AI (Artificial Intelligence)
หรือปญญาประดิษฐ เปนการสรางความฉลาดใหระบบ คอมพิวเตอร ทําใหสามารถคาดเดาพฤติกรรมและวิเคราะหความ ตองการของผูใชงานเว็บชวยใน การคนหาขอมูลซึ่งมีจํานวนมากเพื่อใหไดขอมูลที่ตรงกับความตองการของผูใชมากที่สุด

11 2. semantic web คือ การรวมของฐานข้อมูลแบบ อัตโนมัติโดยใช้การคาดเดาและหลักทางคณิตศาสตร์เข้ามาช่วย ซึ่งผลลัพธ์ของ Application ที่สร้างขึ้นบน Semantic Web จะถูกส่งไปยังอินเทอร์เน็ต และส่งต่อไปยัง Web Browser เช่น Internet Explorer, Firefox เป็นต้น โดยเว็บเบราเซอร์ อาจจะถูกฝังตัวอยู่ในอุปกรณ์ต่างๆ เช่น โทรศัพท์มือถือ ตู้เย็นโทรทัศน์หรือเครื่องคอมพิวเตอร์ซึ่งอุปกรณ์ที่ถูกฝังเว็บเบราเซอร์ไว้ในตัวนั้นส่วนใหญ่จะสามารถเชื่อมต่อเข้าสู่อินเทอร์เน็ตได้

12 3. Automated reasoning การเขียนโปรแกรมให้ระบบคอมพิวเตอร์รู้จักการแก้ปัญหาเอง มีการประมวลผลได้อย่างสมเหตุสมผลพร้อมทั้งแก้ไขสถานการณ์ เฉพาะหน้าเองได้โดยอัตโนมัติ จะสามารถคาดเดาผู้ใช้งานได้ว่า กําลังค้นหาหรือคิดอะไรอยู่เป็นการผสมผสาน Application หรือ โปรแกรมหรือบริการต่างๆของเว็บที่มาจากแหล่งต่างๆ เข้าไว้ด้วยกันเพื่อประโยชน์ของผู้ใช้งาน

13 4. semantic wiki เป็นการอธิบายคําๆหนึ่งคล้ายกับดิกชันนารีดังนั้นทําให้เราสามารถหา ความหมายหรือข้อมูลต่างๆได้ละเอียดและแม่นยํามากขึ้น

14 5. ontology language หรือ OWL
เป็นภาษาที่ใช้ในการอธิบายสิ่งต่างๆให้มีความสัมพันธ์กันโดยดู จากความหมายของสิ่งนั้นๆซึ่งก็จะเชื่อมโยงกับระบบ Metadata คือภาษาที่ใช้เป็นตัวอธิบายข้อมูลเชิงสัมพันธ์ (Data about Data) หรือ “ข้อมูลที่ใช้อธิบายความหมายของข้อมูล” หรือ Tags นั่นเอง

15

16 ขอบคุณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt จัดทำโดย นางสาวปุณยนุช ทองหีน รหัสนักศึกษา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google