งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 ASP [#13] ส่งเมล์ด้วย ASP การ Uploads ไฟล์ผ่าน Browser การสร้างระบบ User Online การทำปุ่ม Print แบบรูปภาพ ปุ่ม Next และ Back.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 ASP [#13] ส่งเมล์ด้วย ASP การ Uploads ไฟล์ผ่าน Browser การสร้างระบบ User Online การทำปุ่ม Print แบบรูปภาพ ปุ่ม Next และ Back."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 ASP [#13] ส่งเมล์ด้วย ASP การ Uploads ไฟล์ผ่าน Browser การสร้างระบบ User Online การทำปุ่ม Print แบบรูปภาพ ปุ่ม Next และ Back

2 2 ส่งเมล์ด้วย ASP การส่งเมล์ด้วย asp ต้องอาศัย Component เพื่อช่วยในการทำงาน สามารถ downloads component ในหัวข้อ component ตัวอย่าง code การส่งเมล์

3 3 การ Uploads ไฟล์ผ่าน Browser uploads ไฟล์ขึ้นไปบน Server เก็บใว้ในที่ที่ต้องการ หลักการ สามารถ Uplodas ไฟล์รูปภาพ หรือไฟล์อื่น ๆ ได้ ขึ้นอยู่แต่ว่าจะกำหนดให้สามารถ Uploads ไฟล์ Format ใดบ้าง ตัวอย่างที่จะทำต่อไปนี้ เป็นเพียงการ uploads รูปภาพ ลง Folder เท่านั้น ส่วนประกอบของไฟล์ - Sample1.asp ( Page สำหรับ เลือกไฟล์ที่จะ uploads ) - Sample2.asp ( page สำหรับทำการ uploads ) - uploads.asp ( เป็น คำสั่งในการเปลี่ยนข้อมูลให้อยู่ในรูป Binary เพื่อใช้แทน Component สำหรับ uploads )

4 4 ขั้นที่ 1 สร้าง Folder picture เพื่อใว้เก็บไฟล์ต่าง ๆ ขั้นที่ 2 ให้ Copy Code ต่อไปนี้ แล้ว Save เป็น uploads.asp

5 5 Uploads.asp pos_endheader Set sub_uploaddata=CreateObject("Scripting.Dictionary") pos_name=InStrB(pos_header,data,TextToBinary("name=")) pos_namebegin=pos_name+6

6 6 Uploads.asp ( ต่อ ) pos_nameend=InStrB(pos_namebegin,data,TextToBinary(Chr(34))) name=BinaryToText(MidB(data,pos_namebegin,pos_nameend-pos_namebegin)) pos_file=InStrB(pos_nameend,data,TextToBinary("filename=")) enddata=InStrB(pos_nameend,data,header) If (pos_file<>0)And(pos_file

7 7 Sample1.asp

8 8 Sample2.asp <% filename=uploaddata.Item("file").Item("filename") pos_filebegin=InStrRev(filename,"\") pos_fileend=Len(filename) filename_new=Mid(filename,pos_filebegin+1,pos_fileend-pos_filebegin) ' กำหนด ประเภทของไฟล์ที่จะ สามารถ uploads ได้ If Instr(filename_new,".jpg")<>0 Or Instr(filename_new,".gif")<>0 Or Instr(filename_new,".jpeg")<>0 Then Set fs=Server.CreateObject("Scripting.FileSystemObject") Set uploadfile=fs.CreateTextFile(Server.Mappath("picture"&"/"&filename_new)) uploadfile.Write uploaddata.Item("file").Item("value") Response.write(" Uploads ไฟล์สำเร็จ ") Response.write(" ไฟล์ชื่อ " &filename_new)

9 9 Sample2.asp ( ต่อ ) ' หากต้องการ นำชื่อไฟล์ไปเก็บใว้ในฐานข้อมูล ให้ทำการ Add ชื่อไฟล์ filename_new ลงในฐานข้อมูล จากนั้นเมื่อต้องการนำรูปภาพมาแสดง ' ให้อ้างอิง Path Picture/filename_new uploadfile.Close set fs=Nothing Else %> กรุณาเลือกไฟล์นามสกุล.gif,.jpg, หรือ jpeg เท่านั้น กลับไปแก้ไข คลิกที่นี่ ขนาดไฟล์เกิน 80 KB กรุณาเลือกไฟล์ใหม่ กลับไปแก้ไข คลิกที่นี่

10 10 นอกจากนี้ยังสามารถประยุกต์ใช้กับฐานข้อมูล หลักการก็ไม่ยากให้เก็บชื่อไฟล์ลงในฐานข้อมูล ซึ่ง เรียนรู้คำสั่งการเพิ่มข้อมูลได้จากหัวข้อที่ผ่านมา เมื่อต้องการนำรูปภาพมาแสดงก็แค่อ้าง folder/ ชื่อ ไฟล์ ก็จะได้รูปภาพที่ต้องการออกมา

11 11 การแสดงข้อมูลจาก list menu เลือกเดือน กรุณาเลือกเดือน "> Sam10-2.asp

12 12 การทำปุ่ม Print แบบรูปภาพ รูปแบบ Sample หรือ Print

13 13 ปุ่ม Next และ Back Next >" onClick="jascript:history.go(+1)"> Back <>

14 14 แบบ Link ปุ่ม Close ปิดหน้าต่างนี้

15 15 แบบฝึกหัด Submit User :: Password :: Login.asp Hi Sanya... Add Person Show Images User 2 Onlines Menu.asp - ให้เขียนการ Login เข้าระบบ กำหนด ตัวแปลขึ้นมาเอง - เมื่อเข้าได้แล้วให้จำลองเมนู - และแสดงจำนวน User online - โดยต้อง Upload และแสดงภาพได้จาก Database -Database ประกอบด้วย ID, Name, Picfile ShowImage.asp Name Picture Submit Upload_img.asp Somchai Somyong Name Id เพิ่มรูป Browse Name :: Somchai


ดาวน์โหลด ppt 1 ASP [#13] ส่งเมล์ด้วย ASP การ Uploads ไฟล์ผ่าน Browser การสร้างระบบ User Online การทำปุ่ม Print แบบรูปภาพ ปุ่ม Next และ Back.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google