งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Web services (SOAP).

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Web services (SOAP)."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Web services (SOAP)

2 URL : SentSMSWorld การให้บริการของ Service
- Send unlimited free SMS to following countries URL : -

3 Input : -Email Address ถ้ารหัสประเทศเป็น 091 ให้ใส่ 91
ถ้าเบอร์โทรศัพท์เป็น 098XXXXX ให้ใส่ 98XXXX ข้อความ .

4 Output : หากเราส่งข้อความสำเร็จ จะมีข้อความ Message has been sent successfully ขึ้นมา เป็นรูปแบบของ xml

5 Request SOAP POST /sendsmsworld.asmx HTTP/1.1 Host: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Content-Length: length SOAPAction: <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <soap:Envelope xmlns:xsi=" xmlns:xsd=" xmlns:soap=" <soap:Body> <sendSMS xmlns=" <From Address>string</From Address> <CountryCode>string</CountryCode> <MobileNumber>string</MobileNumber> <Message>string</Message> </sendSMS> </soap:Body> </soap:Envelope>

6 Response SOAP HTTP/ OK Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Content-Length: length <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <soap:Envelope xmlns:xsi=" xmlns:xsd=" xmlns:soap=" <soap:Body> <sendSMSResponse xmlns=" <sendSMSResult>string</sendSMSResult> </sendSMSResponse> </soap:Body> </soap:Envelope>

7 Vaildate Email Address
การให้บริการของ Service - ตรวจสอบว่าอีเมลล์ที่ป้อนเข้าไปมีอยู่จริงหรือไม่ URL : -

8 Input : - Address

9 Output จะส่งค่ากลับเป็นคำว่า True หรือ False

10 Request SOAP POST /Validate .asmx HTTP/1.1 Host: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Content-Length: length SOAPAction: " <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <soap:Envelope xmlns:xsi=" xmlns:xsd=" xmlns:soap=" <soap:Body> <IsValid xmlns=" < >string</ > </IsValid > </soap:Body> </soap:Envelope>

11 Response SOAP HTTP/ OK Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Content-Length: length <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <soap:Envelope xmlns:xsi=" instance" xmlns:xsd=" xmlns:soap=" <soap:Body> <IsValid Response xmlns=" <IsValid Result>boolean</IsValid Result> </IsValid Response> </soap:Body> </soap:Envelope>


ดาวน์โหลด ppt Web services (SOAP).

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google