งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โปรแกรมประเมินค่าเสียหาย ทางสิ่งแวดล้อมบางประการ หลังการทำลายป่าไม้ สำเริง ปานอุทัย ส่วนวิจัยต้นน้ำ สำนักอนุรักษ์และ จัดการต้นน้ำ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โปรแกรมประเมินค่าเสียหาย ทางสิ่งแวดล้อมบางประการ หลังการทำลายป่าไม้ สำเริง ปานอุทัย ส่วนวิจัยต้นน้ำ สำนักอนุรักษ์และ จัดการต้นน้ำ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โปรแกรมประเมินค่าเสียหาย ทางสิ่งแวดล้อมบางประการ หลังการทำลายป่าไม้ สำเริง ปานอุทัย ส่วนวิจัยต้นน้ำ สำนักอนุรักษ์และ จัดการต้นน้ำ

2 ความต้องการของระบบ ใช้ได้กับคอมพิวเตอร์ที่มี ระบบปฏิบัติการเป็น Window xp มีความละเอียดของหน้า จอแสดงผลอย่างน้อย 1024 X 768 Pixel เครื่องพิมพ์

3 ลักษณะทั่วไปของโปรแกรม สร้างขึ้นโดยใช้ Visual Basic 6 มีหน้าต่างเดียว แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ด้าน ซ้ายมือเป็นส่วนที่มีการนำเข้าข้อมูลต่าง ๆ ที่ใช้ ในการประเมินค่า ทางด้านขวามือเป็นด้านที่ แสดงผล ส่วนตรงกลางเป็นส่วนที่สั่งให้โปรแกรมทำงาน ส่วนตรงกลางเป็นส่วนที่สั่งให้โปรแกรมทำงาน มีปุ่ม ” คิดค่าเสียหาย ” เป็นตัวสั่งให้โปรแกรมทำ การคำนวณค่าเสียหาย ปุ่ม ” ออกจากโปรแกรม ” เป็นปุ่มที่ใช้ออกจาก โปรแกรม ปุ่ม ” พิมพ์รายงาน ” เป็นปุ่มที่ใช้สั่งพิมพ์รายงาน ออกทางเครื่องพิมพ์ จะมีคำเตือนแจ้งให้ผู้ใช้ทราบ หากลืมใส่ข้อมูล หรือข้อมูลที่ใส่ไม่ถูกต้อง

4 Ra Ft K L,S นำเข้าข้อมูล ( ชนิดป่า, %BA, ความสูง ) นำเข้าข้อมูล ( สภาพ พื้นที่ ) นำเข้าข้อมูล ( เนื้อดิน ) อากาศ ร้อนขึ้น มูลค่า อากาศร้อน N, P, K นำเข้าข้อมูลตำแหน่ง ( ปริมาณน้ำฝน ) มูลค่าน้ำสูญหาย น้ำสูญหาย ราคา ท้องถิ่น ดินสูญหาย ราคา ท้องถิ่น มูลค่าปุ๋ยสูญหาย ปุ๋ยสูญหาย ราคา ท้องถิ่น มูลค่าดินสูญหาย สิ้นสุดการทำงาน เริ่มต้น มูลค่าความเสียหายทั้งหมด ราคา ท้องถิ่น

5

6

7 ข้อมูลทั่วไปที่ต้องใช้ ( พื้นที่ป่า ตัวแทน ) จังหวัดที่เกิดเหตุชนิดป่า ผลรวมของพื้นที่หน้าตัดของ ต้นไม้ทุกต้น ที่มี เส้นผ่าศูนย์กลางตั้งแต่ 4.5 ซม. ( หน่วยเป็นตาราง เซ็นติเมตร ) ความสูงเฉลี่ยของต้นไม้ทุก ต้น วัดที่จุดที่สูงที่สุด ( หน่วย เป็นเมตร )

8 การคำนวณหาผลรวมของ พื้นที่หน้าตัดลำต้น และความสูงโดยเฉลี่ยของต้นไม้ (1) ลำดับที่ ต้นไม้ (2)เส้นรอบวงลำต้นที่ ระดับ 1.30 เมตร ( ซม.) (3) คำนวณหา พื้นที่หน้าตัดลำต้น ( ตร. ซม.) (3) = 0.0795 (2) 2 (4) ความสูงของ ต้นไม้ ( เมตร ) 1X1Y1Z1 2X2Y2Z2 3...X3...Y3...Z3... nXnYnZn รวม / เฉลี่ย YYYY [  Z]/n

9 การหาพื้นที่หน้าตัดจาก เส้นรอบวง เส้นรอบวง = 2  r r = เส้นรอบวง / 2  ……….(1) พื้นที่หน้าตัด =  r 2 แทนค่า r ด้วย.…(1) พื้นที่หน้าตัด =  * ( เส้นรอบ วง / 2  ) 2 พื้นที่หน้าตัด = ( เส้นรอบ วง ) 2 / 4 

10 ข้อมูลทั่วไปที่ต้องใช้ ( พื้นที่ป่าที่ ถูกทำลาย ) ขนาดพื้นที่ที่ถูก ทำลาย ( ไร่ ) ความลาดชัน (%) ความยาวด้านลาดเท ( เมตร )

11

12 วิธีการเก็บวัดค่าความลาดชัน โดยเฉลี่ยของพื้นที่ x C Y ค่าความลาดชันเฉลี่ย (%) = (X  100 )/Y

13 ความยาวด้านลาดเท

14 ข้อมูลทั่วไปที่ต้องใช้ ( พื้นที่ป่าตัวแทน และ พื้นที่ป่าที่ถูก ทำลาย ) ข้อมูลดิน - ความสูงชั้นดินทั้งหมด - ความสูงชั้นดินทราย ( ซม.) - ความสูงชั้นทรายแป้ง

15 Water Clay Sand Silt

16

17

18 การติดตั้งโปรแกรม ก่อนใช้งาน

19

20

21

22

23

24

25 http://www.dnp.go.th/watershed/ evaluation.htm ส่วนวิจัยต้นน้ำ 0-2561-0777 ต่อ 1821


ดาวน์โหลด ppt โปรแกรมประเมินค่าเสียหาย ทางสิ่งแวดล้อมบางประการ หลังการทำลายป่าไม้ สำเริง ปานอุทัย ส่วนวิจัยต้นน้ำ สำนักอนุรักษ์และ จัดการต้นน้ำ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google