งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โปรแกรมประเมินค่าเสียหาย ทางสิ่งแวดล้อมบางประการ หลังการทำลายป่าไม้ สำเริง ปานอุทัย ส่วนวิจัยต้นน้ำ สำนักอนุรักษ์และ จัดการต้นน้ำ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โปรแกรมประเมินค่าเสียหาย ทางสิ่งแวดล้อมบางประการ หลังการทำลายป่าไม้ สำเริง ปานอุทัย ส่วนวิจัยต้นน้ำ สำนักอนุรักษ์และ จัดการต้นน้ำ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โปรแกรมประเมินค่าเสียหาย ทางสิ่งแวดล้อมบางประการ หลังการทำลายป่าไม้ สำเริง ปานอุทัย ส่วนวิจัยต้นน้ำ สำนักอนุรักษ์และ จัดการต้นน้ำ

2 ความต้องการของระบบ ใช้ได้กับคอมพิวเตอร์ที่มี ระบบปฏิบัติการเป็น Window xp มีความละเอียดของหน้า จอแสดงผลอย่างน้อย 1024 X 768 Pixel เครื่องพิมพ์

3 ลักษณะทั่วไปของโปรแกรม สร้างขึ้นโดยใช้ Visual Basic 6 มีหน้าต่างเดียว แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ด้าน ซ้ายมือเป็นส่วนที่มีการนำเข้าข้อมูลต่าง ๆ ที่ใช้ ในการประเมินค่า ทางด้านขวามือเป็นด้านที่ แสดงผล ส่วนตรงกลางเป็นส่วนที่สั่งให้โปรแกรมทำงาน ส่วนตรงกลางเป็นส่วนที่สั่งให้โปรแกรมทำงาน มีปุ่ม ” คิดค่าเสียหาย ” เป็นตัวสั่งให้โปรแกรมทำ การคำนวณค่าเสียหาย ปุ่ม ” ออกจากโปรแกรม ” เป็นปุ่มที่ใช้ออกจาก โปรแกรม ปุ่ม ” พิมพ์รายงาน ” เป็นปุ่มที่ใช้สั่งพิมพ์รายงาน ออกทางเครื่องพิมพ์ จะมีคำเตือนแจ้งให้ผู้ใช้ทราบ หากลืมใส่ข้อมูล หรือข้อมูลที่ใส่ไม่ถูกต้อง

4 Ra Ft K L,S นำเข้าข้อมูล ( ชนิดป่า, %BA, ความสูง ) นำเข้าข้อมูล ( สภาพ พื้นที่ ) นำเข้าข้อมูล ( เนื้อดิน ) อากาศ ร้อนขึ้น มูลค่า อากาศร้อน N, P, K นำเข้าข้อมูลตำแหน่ง ( ปริมาณน้ำฝน ) มูลค่าน้ำสูญหาย น้ำสูญหาย ราคา ท้องถิ่น ดินสูญหาย ราคา ท้องถิ่น มูลค่าปุ๋ยสูญหาย ปุ๋ยสูญหาย ราคา ท้องถิ่น มูลค่าดินสูญหาย สิ้นสุดการทำงาน เริ่มต้น มูลค่าความเสียหายทั้งหมด ราคา ท้องถิ่น

5

6

7 ข้อมูลทั่วไปที่ต้องใช้ ( พื้นที่ป่า ตัวแทน ) จังหวัดที่เกิดเหตุชนิดป่า ผลรวมของพื้นที่หน้าตัดของ ต้นไม้ทุกต้น ที่มี เส้นผ่าศูนย์กลางตั้งแต่ 4.5 ซม. ( หน่วยเป็นตาราง เซ็นติเมตร ) ความสูงเฉลี่ยของต้นไม้ทุก ต้น วัดที่จุดที่สูงที่สุด ( หน่วย เป็นเมตร )

8 การคำนวณหาผลรวมของ พื้นที่หน้าตัดลำต้น และความสูงโดยเฉลี่ยของต้นไม้ (1) ลำดับที่ ต้นไม้ (2)เส้นรอบวงลำต้นที่ ระดับ 1.30 เมตร ( ซม.) (3) คำนวณหา พื้นที่หน้าตัดลำต้น ( ตร. ซม.) (3) = (2) 2 (4) ความสูงของ ต้นไม้ ( เมตร ) 1X1Y1Z1 2X2Y2Z2 3...X3...Y3...Z3... nXnYnZn รวม / เฉลี่ย YYYY [  Z]/n

9 การหาพื้นที่หน้าตัดจาก เส้นรอบวง เส้นรอบวง = 2  r r = เส้นรอบวง / 2  ……….(1) พื้นที่หน้าตัด =  r 2 แทนค่า r ด้วย.…(1) พื้นที่หน้าตัด =  * ( เส้นรอบ วง / 2  ) 2 พื้นที่หน้าตัด = ( เส้นรอบ วง ) 2 / 4 

10 ข้อมูลทั่วไปที่ต้องใช้ ( พื้นที่ป่าที่ ถูกทำลาย ) ขนาดพื้นที่ที่ถูก ทำลาย ( ไร่ ) ความลาดชัน (%) ความยาวด้านลาดเท ( เมตร )

11

12 วิธีการเก็บวัดค่าความลาดชัน โดยเฉลี่ยของพื้นที่ x C Y ค่าความลาดชันเฉลี่ย (%) = (X  100 )/Y

13 ความยาวด้านลาดเท

14 ข้อมูลทั่วไปที่ต้องใช้ ( พื้นที่ป่าตัวแทน และ พื้นที่ป่าที่ถูก ทำลาย ) ข้อมูลดิน - ความสูงชั้นดินทั้งหมด - ความสูงชั้นดินทราย ( ซม.) - ความสูงชั้นทรายแป้ง

15 Water Clay Sand Silt

16

17

18 การติดตั้งโปรแกรม ก่อนใช้งาน

19

20

21

22

23

24

25 evaluation.htm ส่วนวิจัยต้นน้ำ ต่อ 1821


ดาวน์โหลด ppt โปรแกรมประเมินค่าเสียหาย ทางสิ่งแวดล้อมบางประการ หลังการทำลายป่าไม้ สำเริง ปานอุทัย ส่วนวิจัยต้นน้ำ สำนักอนุรักษ์และ จัดการต้นน้ำ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google