งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โดย …. รองศาสตราจารย์ลิขิต กาญจนาภรณ์ ภาควิชา จิตวิทยาและการแนะ แนว คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 080 127 จิตวิทยาเบื้องต้น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โดย …. รองศาสตราจารย์ลิขิต กาญจนาภรณ์ ภาควิชา จิตวิทยาและการแนะ แนว คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 080 127 จิตวิทยาเบื้องต้น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โดย …. รองศาสตราจารย์ลิขิต กาญจนาภรณ์ ภาควิชา จิตวิทยาและการแนะ แนว คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 080 127 จิตวิทยาเบื้องต้น

2 1. ความหมายและขอบข่าย ของวิชาจิตวิทยา 2. ประวัติของวิชาจิตวิทยา 3. สาระของวิชาจิตวิทยา เบื้องต้น 4. สาขาของวิชาจิตวิทยา และวิชาชีพจิตวิทยา 5. ประโยชน์ของการศึกษา วิชาจิตวิทยา

3 ความหมายของคำ PSYCHOLOGY Psyche : หมายถึง soul = วิญญาณ mind = จิต breath = ลมปราณ รากศัพท์ Psyche

4 ประวัติของ Psyche กับ Eros ความสัมพันธ์ระหว่าง กายกับจิต

5

6

7

8

9

10 การศึกษา จิตวิทยา ศึกษา ความสัมพันธ์ ระหว่างกาย กับจิต

11 1. ความหมายของวิชา จิตวิทยา : การศึกษาจิตวิทยายุค วิทยาศาสตร์ (a)Psychology is a science of human and animal behavior, it includes the applications of this science to human problems.

12 (b) Psychology is the scientific study of behavior and mental processes. (c) Psychology is the science that studies the behavior of man and other animals.

13 ความหมายของ พฤติกรรม -Behavior กิริยาที่แสดงออก และ สามารถสังเกตได้

14 1. พฤติกรรมภายนอก เป็น พฤติกรรมที่แสดงถึงการทำงานของ อวัยวะต่าง ๆ ของร่างกาย ซึ่งสามารถ สังเกตได้จากสายตา การฟัง เช่น นักจิตวิทยาแบ่งพฤติกรรม ออกเป็น 2 ประเภท การเดิน การ รับประทาน อาหาร การพูด การยิ้ม

15 2. พฤติกรรมภายใน เป็น พฤติกรรมที่แสดงถึงการทำงานของ จิต หรือ กระบวนการของจิต ไม่ สามารถสังเกตได้จากสายตา การฟัง เช่น การคิด การรู้สึก การรับรู้ การเรียนรู้ การจำ การคิด แก้ปัญหา

16 การแสดงออกของพฤติกรรมมี 3 ลักษณะ 1. พฤติกรรมในอำนาจจิต จิตสั่งการให้ทำ เป็นการทำงานของสมอง

17 2. พฤติกรรมนอกอำนาจจิต จิตสั่งการไม่ได้ เป็นการทำงานของระบบ ประสาทอัตโนมัติ สัมพันธ์กับอารมณ์ เช่น การเต้นของหัวใจ ความดันของโลหิต การหลั่งกรดในกระเพาะ อาหาร

18 3. พฤติกรรมตอบสนอง รีเฟ ลกซ์ เป็นการทำงานของระบบ ประสาทไขสันหลัง มีเป้าหมายให้รอดพ้นจาก อันตราย ต้องกระทำอย่างทันที เช่น การสะดุ้ง การจาม การกระพริบตา

19 2. ประวัติของ วิชาจิตวิทยา ยุควิทยาศาสตร์ก่อตั้ง ห้องปฏิบัติการจิตวิทยา ทดลองเกี่ยวกับ Psychophysics Wilhelm Wundt Wilhelm Wundt บิดาแห่งจิตวิทยา

20 แบ่งจิตออกเป็น Element = จิตธาตุ หรือ สาระของจิต Sensation = การรู้สึกจากสัมผัสทั้ง 5 Feeling = อารมณ์ Image = ภาพลักษณ์หรือความ ประทับใจ

21

22 จิตทำหน้าที่เพื่อการปรับตัวการอยู่ รอด William James

23 The Interpretation of Dreams Psychoanalytic Unconscious Sigmund Freud

24

25 จิตวิทยาศึกษาพฤติกรรมที่ สามารถสังเกตได้เท่านั้น เป็นจุดกำเนิดของจิตวิทยาแนว Behaviorism John B Watson

26 Ivan P Pavlov

27 1. ความหมายและขอบข่ายของวิชา จิตวิทยา 2. พื้นฐานทางชีวะวิทยาของ พฤติกรรม 3. สาระของวิชา จิตวิทยาเบื้องต้น

28

29 3. องค์ประกอบทางพันธุกรรมและ พื้นฐานพัฒนาการชีวิต กับพฤติกรรมมนุษย์

30

31

32

33 4. ภาวะการ รู้สึกตัว

34 5. การรู้สึก

35 6. การรับรู้

36 การรับรู้

37 7. การจำและการลืม

38 8. การเรียนรู้

39 การ เรียน รู้

40

41 9. เชาวน์ปัญญาและ ความสามารถทางสมอง

42 10. การคิด การแก้ปัญหา และความคิดสร้างสรรค์

43 11. แรงจูงใจ

44 12. อารมณ์ 13. บุคลิกภาพ 14. ความเครียดและการปรับตัว 15. พฤติกรรมอปกติ 16. พฤติกรรมทางสังคม

45 4. สาขาของจิตวิทยา และวิชาชีพจิตวิทยา มีสมาคมวิชาชีพของสาขา จิตวิทยาหลายสมาคม ที่แนะนำ ในครั้งนี้ คือ APA The American Psychological Association (APA) G. Stanley Hall Ph.D. สาขาจิตวิทยาคนแรกของระบบ การศึกษาอเมริกัน เป็นผู้ริเริ่ม ก่อตั้งสมาคม APA เมื่อปี 1892 มีวัตถุประสงค์ดังนี้

46 “The purpose of the APA is to advance psychology as a science, as a profession, and as a means of promoting human welfare by the encouragement of psychology of all branches in the broadest and most liberal manner.” It attempts to further these objectives by holding annual meetings, publishing psychological journals, and working toward improve standards for psychological training and service.

47 การจำแนกสาขาของ จิตวิทยา ของ APA ในปี 1995 มี 55 แขนง (Division) งานวิชาชีพ จิตวิทยาในปัจจุบันมี แนวโน้มที่จะจัดสัดส่วน ของจิตวิทยาสาขาต่าง ๆ ได้ ดังนี้

48

49 ตัวอย่างวิชาชีพจิตวิทยา Psychologist นักจิตวิทยา Professional who studies behavior and use behavioral principles in scientific research or in applied setting.

50 Clinical psychologist นักจิตวิทยาคลินิก Mental health practitioner who views behavior and mental process from s psychological perspective and who assesses and treats persons with serious emotional or behavioral problems or conducts research into the causes of behavior.

51 Counseling psychologist นักจิตวิทยาการปรึกษา Mental health practitioner who assist people who have behavioral or emotional problems, through the use of testing, psychotherapy, and other therapies.

52 Psychiatrist จิตแพทย์ Physician (medical doctor) specializing in the treatment of patients with mental or emotional disorders.

53

54 5. ประโยชน์ของ การศึกษาวิชา จิตวิทยา 1. ทำให้มีความเข้าใจในพฤติกรรม ของตนเอง มีทัศนคติที่ดี ต่อ ตัวเองยอมรับตัวเอง 2. ทำให้มีความเข้าใจในพฤติกรรม ของคนอื่น มีทัศนคติที่ดีต่อ คนอื่น ยอมรับคนอื่น 3. ทำให้สามารถวิเคราะห์ถึงสาเหตุ ของพฤติกรรม เป็นคนมี เหตุผลและและยอมรับเหตุผล

55 4. ทำให้มีความสามารถในการปรับตัว มีการปรับปรุงตนเอง มีบุคลิกดี มีมนุษยสัมพันธ์ สุขภาพจิตดี 5. นำเอาความรู้ทางพฤติกรรมไป ประยุกต์กับวิชาชีพ ด้านธุรกิจ การออกแบบ การตกแต่ง การจูงใจงาน การโฆษณาประชา สัมพันธ์ การให้บริการต่าง ๆ การให้การศึกษา และการฝึกอบรม การอนุบาลและ การพัฒนาเด็ก การแพทย์และการ พยาบาล ทำให้เกิด ความก้าวหน้าในอาชีพ

56 6. มีทัศนคติที่ดีต่อการช่วยเหลือเพื่อน มนุษย์ด้วยกัน การสงเคราะห์คนอื่น การรักใน สันติภาพ 7. เป็นคนทันสมัย มีโลกทัศน์กว้าง มี คุณธรรม 8. เป็นคนน่าเชื่อถือ 9. ส่งเสริมความมั่นคงในชีวิต ครอบครัว ความรักระหว่างสามี ภรรยา การ เลี้ยงดูและการอบรมลูก เพิ่มคุณภาพชีวิต สร้างสรรค์ ครอบครัว ไม่สร้างปัญหาให้ แก่สังคม 10. ระมัดระวังในสุขภาพของตนเอง และของผู้อื่น ทำให้มีชีวิตที่ดี

57


ดาวน์โหลด ppt โดย …. รองศาสตราจารย์ลิขิต กาญจนาภรณ์ ภาควิชา จิตวิทยาและการแนะ แนว คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 080 127 จิตวิทยาเบื้องต้น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google