งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

2104227 Automation โดย อ. ภูมิ เหลืองจามีกร ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "2104227 Automation โดย อ. ภูมิ เหลืองจามีกร ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 2104227 Automation โดย อ. ภูมิ เหลืองจามีกร ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2 การแปลง Laplace นิยามของการแปลงและแปลงกลับ Laplace ผลการแปลง Laplace ของฟังก์ชันพื้นฐาน ทฤษฎีบทพื้นฐานของผลการแปลง Laplace ขั้นตอนการแปลงกลับ Laplace

3 นิยามของการแปลงและ แปลงกลับ Laplace ผลการแปลง Laplace ผลการแปลงกลับ Laplace

4 ผลการแปลง Laplace ของ ฟังก์ชันพื้นฐาน ฟังก์ชัน Unit step

5 ผลการแปลง Laplace ของ ฟังก์ชันพื้นฐาน ( ต่อ ) ฟังก์ชัน Decaying Exponential

6 ผลการแปลง Laplace ของ ฟังก์ชันพื้นฐาน ( ต่อ ) ฟังก์ชัน Unit ramp

7 ตารางสรุปผลการแปลง Laplace ของฟังก์ชันพื้นฐาน

8 ตารางสรุปผลการแปลง Laplace ของฟังก์ชันพื้นฐาน ( ต่อ )

9 ทฤษฎีบทพื้นฐานของผล การแปลง Laplace 1. ผลการแปลง Laplace มีสมบัติสภาพเชิง เส้น (Linearity) 2. สมบัติการ เปลี่ยนสเกล

10 Example: สมบัติสภาพเชิง เส้น จงหาผลการ แปลงของ Solu tion Ans

11 Example: สมบัติการเปลี่ยน สเกล จงหาผลการ แปลงของ Solu tion กำหนด ให้ จาก โจทย์ เพรา ะว่า ดังนั้นเมื่อคูณตลอด ด้วย b จะได้ว่า Ans

12 ทฤษฎีบทพื้นฐานของผลการ แปลง Laplace ( ต่อ ) 3. การแปลง Laplace ของอนุพันธ์ของ ฟังก์ชันเวลา

13 ทฤษฎีบทพื้นฐานของผลการ แปลง Laplace ( ต่อ ) 4. การแปลง Laplace ของอินทิกรัลของ ฟังก์ชันเวลา

14 Example: การแปลง อนุพันธ์และอินทิกรัล จงหานิพจน์ของ y(t) จากการแก้ ระบบสมการต่อไปนี้ คือ แล ะ กำหนด ให้

15 Solu tion Example: การแปลง อนุพันธ์และอินทิกรัล ( ต่อ ) เมื่อแทน ค่า และจัดรูปใหม่ จะได้

16 Example: การแปลง อนุพันธ์และอินทิกรัล ( ต่อ ) เมื่อแก้ 2 สมการสุดท้ายดังกล่าว เรา จะได้ โดยการแตก เศษส่วนย่อย ซึ่งจะกล่าวถึง ภายหลัง ดังนั้น เมื่อหาผลการแปลงกลับ Laplace ของ Y(s) จะได้ผลดังนี้ Ans

17 ทฤษฎีบทพื้นฐานของผลการ แปลง Laplace ( ต่อ ) 5. สมบัติการเลื่อนแบบที่ 1 (First Shifting Property) 6. สมบัติการเลื่อนแบบที่ 2 (Second Shifting Property)

18 Example: สมบัติการเลื่อน แบบที่ 1 จงหาค่า ของ Solu tion จา ก จะ ได้ A ns

19 ทฤษฎีบทพื้นฐานของผลการ แปลง Laplace ( ต่อ ) 7. ทฤษฎีค่าแรกเริ่ม (Initial Value Theorem) 8. ทฤษฎีค่าสุดท้าย (Final Value Theorem)

20 ทฤษฎีบทพื้นฐานของผลการ แปลง Laplace ( ต่อ ) 9. ผลการแปลง Laplace ของฟังก์ชันผล การประสาน (Convolution)

21 Example: Convolution ถ้ า จง หา Solu tion

22 Example: Convolution ( ต่อ ) เมื่อใช้ สูตร จะได้ ว่า

23 Example: Convolution ( ต่อ ) A ns

24 ทฤษฎีบทพื้นฐานของผลการ แปลง Laplace ( ต่อ ) 10. ทฤษฎีบทอื่นๆ เช่น

25 ขั้นตอนการแปลงกลับ Laplace 1) จัด F(s) ให้อยู่ในรูปเศษส่วนย่อยซึ่ง บวกหรือลบกันอยู่ ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 กรณีดังนี้ I.Simple Real Roots II.Complex Conjugate and Simple Real Roots III.Repeated Real Roots 2) เปิดตารางคู่การแปลง Laplace เพื่อหา f(t)

26 กรณีที่ 1: Simple Real Roots

27 Example : Simple Real Roots

28 กรณีที่ 2: Complex Conjugate and Simple Real Roots

29 กรณีที่ 2: Complex Conjugate and Simple Real Roots ( ต่อ )

30 Example : Complex Conjugate and Simple Real Roots

31 กรณีที่ 3: Repeated Real Roots

32 กรณีที่ 3: Repeated Real Roots ( ต่อ ) Inverse Transform

33 Example : Repeated Real Roots

34 Example : Repeated Real Roots ( ต่อ )


ดาวน์โหลด ppt 2104227 Automation โดย อ. ภูมิ เหลืองจามีกร ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google