งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บริษัท อเมริกัน อินเตอร์แนชชั่นแนล แอสชัวรันส์ จำกัด กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ซึ่งจดทะเบียนแล้ว สถานะกองทุน มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บริษัท อเมริกัน อินเตอร์แนชชั่นแนล แอสชัวรันส์ จำกัด กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ซึ่งจดทะเบียนแล้ว สถานะกองทุน มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บริษัท อเมริกัน อินเตอร์แนชชั่นแนล แอสชัวรันส์ จำกัด กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ซึ่งจดทะเบียนแล้ว สถานะกองทุน มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ 366.36 ล้านบาท จำนวนสมาชิก 925 คน จำนวนนายจ้าง 1 ราย ราคาต่อหน่วย 14.8769 บาท ราคาต่อหน่วย ( กองทุน กบข.)14.8167 บาท สถานะกองทุน มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ 366.36 ล้านบาท จำนวนสมาชิก 925 คน จำนวนนายจ้าง 1 ราย ราคาต่อหน่วย 14.8769 บาท ราคาต่อหน่วย ( กองทุน กบข.)14.8167 บาท รายงานผลการดำเนินงานของกองทุน ประจำเดือน กันยายน 2550 คำเตือน ** การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลการลงทุนก่อนการตัดสินใจลงทุน ** ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต ** เอกสารวัดผลการดำเนินงานของกองทุนฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการ ดำเนินงานของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน นโยบายการลงทุนแบบผสม ( มีการลงทุนในหุ้น < 10%) ลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล ตั๋วเงินคลัง เงินฝากหรือบัตรเงินฝาก ของธนาคาร ตั๋วสัญญาใช้เงิน ตราสารหนี้ที่ออกโดยรัฐวิสาหกิจ หุ้นกู้ของบริษัทเอกชนที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือไม่ ต่ำกว่าระดับที่ลงทุนได้ หุ้น ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น เป็นต้น ผลการดำเนินงานของกองทุน – Fund Performance อัตราผลตอบแทนสุทธิ ( ไม่คำนวณเป็นต่อปี ) 7.34% อัตราอ้างอิง (Benchmarks) : อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี เฉลี่ย 4 ธนาคารใหญ่ ( กองทุน ) 2.31% อัตราผลตอบแทนของดัชนีพันธบัตรที่มีอายุคงที่ 2 ปี ** 5.93% อัตราผลตอบแทนตลาดหลักทรัพย์ 24.37% อัตราอ้างอิงโดยรวม (Composite Benchmark)* 6.09% *(45% อัตราดอกเบี้ย ( กองทุน ) + 45% อัตราผลตอบแทนของดัชนี พันธบัตรที่มีอายุคงที่ 2 ปี + 10% SET Index ) ** หมายเหตุ : อัตราผลตอบแทนของดัชนีพันธบัตรที่มีอายุคงที่ 2 ปี (ZRR Government Bond Total Return Index 2 ปี ) นำมาเปรียบเทียบเนื่องจาก พอร์ตการลงทุนของกองทุน มีระยะเวลาการถือครอง ไม่เกิน 2 ปี

2 บริษัท อเมริกัน อินเตอร์แนชชั่นแนล แอสชัวรันส์ จำกัด รายละเอียด (Detail of NAV.) ราคาทุน (Cost) ราคาตลาด (Mkt.)% NAV. 1. พันธบัตรรัฐบาล / ตั๋วเงินคลัง (Bond, T-Bill)150,582,247.32 152,574,661.4541.65 2. เงินฝากใน ธ. พาณิชย์ (Bank Deposits)41,926,735.21 42,051,828.5711.48 3. ตราสารหนี้ที่ออกโดยรัฐวิสาหกิจ 4,000,000.004,048,079.831.10 (Debt Instruments issued by SOEs) 4. ตราสารหนี้ที่ธนาคารพาณิชย์เป็นผู้ออก 47,513,526.80 47,746,048.2013.03 (Debt Instruments issued by bank) 5. ตราสารหนี้ที่บริษัทจำกัดเป็นผู้ออก (Corp. Debentures) 86,360,176.8487,542,332.1123.90 6. หุ้น (Stocks)28,417,692.3136,444,665.009.95 7. เงินปันผลค้างรับ (Dividend)0.0043,575.000.01 8. เจ้าหนี้จากการซื้อหลักทรัพย์ (Securities Account Payables)0.00- 1,009,961.47-0.28 9. เงินสะสมสมทบรอการจัดสรร (Suspense Contribution)0.00- 3,353,453.48-0.92 10. เจ้าหนี้อื่นๆ (Other Account Payables)0.00-322,858.73-0.09 11. ลูกหนี้อื่นๆ (Other Account Receivables)0.002,544.170.00 12. ลูกหนี้จากการขายหลักทรัพย์ (Securities Account Receivables) 0.00591,684.130.16 รวม (Total)358,800,378.48366,359,144.78 100.00 รายละเอียดการลงทุน ณ วันที่ 30 กันยายน 2550 รายได้ของกองทุน ตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2550 – 30 กันยายน 2550 ดอกเบี้ยรับจากเงินฝากธนาคาร 1,071,671.28 ดอกเบี้ยรับจากพันธบัตร และตั๋วเงินคลัง 4,194,697.61 ดอกเบี้ยรับจากตั๋วสัญญาใช้เงิน และตั๋วแลกเงิน 1,495,922.46 ดอกเบี้ยรับจากหุ้นกู้ 3,146,556.05 รายได้เงินปันผล 1,389,026.00 กำไร ( ขาดทุน ) จากการซื้อขายหลักทรัพย์ 2,459,769.57 ส่วนเพิ่ม ( ลด ) จากการตีราคาหลักทรัพย์ 11,279,681.80 25,037,324.77 รวมรายได้ ( บาท )25,037,324.77 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ซึ่งจดทะเบียนแล้ว รายงานผลการดำเนินงานของกองทุน ประจำเดือน กันยายน 2550


ดาวน์โหลด ppt บริษัท อเมริกัน อินเตอร์แนชชั่นแนล แอสชัวรันส์ จำกัด กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ซึ่งจดทะเบียนแล้ว สถานะกองทุน มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google