งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บริษัท อเมริกัน อินเตอร์แนชชั่นแนล แอสชัวรันส์ จำกัด กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ซึ่งจดทะเบียนแล้ว สถานะกองทุน มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บริษัท อเมริกัน อินเตอร์แนชชั่นแนล แอสชัวรันส์ จำกัด กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ซึ่งจดทะเบียนแล้ว สถานะกองทุน มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บริษัท อเมริกัน อินเตอร์แนชชั่นแนล แอสชัวรันส์ จำกัด กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ซึ่งจดทะเบียนแล้ว สถานะกองทุน มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ 397.49 ล้านบาท จำนวนสมาชิก 965 คน จำนวนนายจ้าง 1 ราย ราคาต่อหน่วย 15. 2195 บาท ราคาต่อหน่วย ( กองทุน กบข.)14.8369 บาท สถานะกองทุน มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ 397.49 ล้านบาท จำนวนสมาชิก 965 คน จำนวนนายจ้าง 1 ราย ราคาต่อหน่วย 15. 2195 บาท ราคาต่อหน่วย ( กองทุน กบข.)14.8369 บาท รายงานผลการดำเนินงานของกองทุน ประจำเดือน เมษายน 2551 คำเตือน ** การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลการลงทุนก่อนการตัดสินใจลงทุน ** ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานใน อนาคต ** เอกสารวัดผลการดำเนินงานของกองทุนฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผล การดำเนินงานของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน นโยบายการลงทุนแบบผสม ( มีการลงทุนในหุ้น < 10%) ลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล ตั๋วเงินคลัง เงินฝากหรือบัตรเงินฝาก ของธนาคาร ตั๋วสัญญาใช้เงิน ตราสารหนี้ที่ออกโดย รัฐวิสาหกิจ หุ้นกู้ของบริษัทเอกชนที่ได้รับการจัดอันดับความ น่าเชื่อถือไม่ต่ำกว่าระดับที่ลงทุนได้ หุ้น ใบสำคัญแสดงสิทธิที่ จะซื้อหุ้น เป็นต้น ผลการดำเนินงานของกองทุน – Fund Performance อัตราผลตอบแทนสุทธิ ณ 30 เม. ย. 2551 ( ไม่คำนวณ เป็นต่อปี )1.17% อัตราอ้างอิง (Benchmarks) : อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี เฉลี่ย 4 ธนาคารใหญ่ ( กองทุน )0.77% อัตราผลตอบแทนของดัชนีพันธบัตรที่มีอายุคงที่ 2 ปี ** 1.77% อัตราผลตอบแทนตลาดหลักทรัพย์ -2.99% อัตราอ้างอิงโดยรวม (Composite Benchmark)*0.92% *(45% อัตราดอกเบี้ย ( กองทุน ) + 45% อัตราผลตอบแทนของดัชนี พันธบัตรที่มีอายุคงที่ 2 ปี + 10% SET Index ) ** หมายเหตุ : อัตราผลตอบแทนของดัชนีพันธบัตรที่มีอายุคงที่ 2 ปี (ZRR Government Bond Total Return Index 2 ปี ) นำมาเปรียบเทียบเนื่องจาก พอร์ตการ ลงทุนของกองทุน มีระยะเวลาการถือครอง ไม่เกิน 2 ปี

2 บริษัท อเมริกัน อินเตอร์แนชชั่นแนล แอสชัวรันส์ จำกัด รายละเอียด (Detail of NAV.) ราคาทุน (Cost) ราคาตลาด (Mkt.)% NAV. 1. พันธบัตรรัฐบาล / ตั๋วเงินคลัง (Bond, T-Bill)202,412,273.92 203,829,312.4251.28 2. เงินฝากใน ธนาคารพาณิชย์ (Bank Deposits)36,878,892.81 37,003,965.159.31 3. ตราสารหนี้ที่ธนาคารพาณิชย์เป็นผู้ออก 55,900,000.00 56,354,521.7514.18 (Debt Instruments issued by bank) 4. ตราสารหนี้ที่บริษัทจำกัดเป็นผู้ออก (Corp. Debentures) 66,881,971.5567,330,727.7716.94 5. หุ้น (Stocks)28,902,793.3736,621,943.009.21 6. เงินปันผลค้างรับ (Accrued Dividend)0.00191,950.000.05 7. เจ้าหนี้อื่นๆ (Other Account Payables)0.00-165,464.83-0.04 8. เจ้าหนี้จากการซื้อหลักทรัพย์ (Securities Account Payable)0.00- 2,934,468.90-0.74 9. ลูกหนี้จากการขายหลักทรัพย์ (Securities Account Receivable)0.00 3,058,273.320.77 10. เงินสะสมสมทบรอการจัดสรร (Suspense Contribution)0.00- 3,797,478.71-0.96 รวม (Total)390,975,931.65397,493,280.97 100.00 รายละเอียดการลงทุน ณ วันที่ 30 เมษายน 2551 รายได้ของกองทุน ตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2551 – 30 เมษายน 2551 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ซึ่งจดทะเบียนแล้ว ดอกเบี้ยรับจากเงินฝากธนาคาร 143,229.94 ดอกเบี้ยรับจากพันธบัตร และตั๋วเงินคลัง 2,417,935.32 ดอกเบี้ยรับจากตั๋วสัญญาใช้เงิน และตั๋วแลกเงิน 600,919.21 ดอกเบี้ยรับจากหุ้นกู้ 1,149,757.06 รายได้เงินปันผล 778,484.50 กำไร ( ขาดทุน ) จากการซื้อขายหลักทรัพย์ 1,113,848.28 ส่วนเพิ่ม ( ลด ) จากการตีราคาหลักทรัพย์ -1,328,716.93 รวมรายได้จากการจัดการ ( บาท ) 4,875,457.38 บาท รายงานผลการดำเนินงานของกองทุน ประจำเดือน เมษายน 2551

3 บริษัท อเมริกัน อินเตอร์แนชชั่นแนล แอสชัวรันส์ จำกัด รายงานผลการดำเนินงานของกองทุน ประจำเดือน เมษายน 2551 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ซึ่งจดทะเบียนแล้ว รายชื่อหุ้นสามัญ สัดส่วนต่อกองทุน 1. บริษัท ปตท จำกัด ( มหาชน ) : PTT 1.54% 2. บริษัท ปตท. สำรวจ และผลิตปิโตรเลียม จำกัด ( มหาชน ) : PTTEP 1.28% 3. ธนาคารกรุงเทพ จำกัด ( มหาชน ) : BBL 0.86% 4. ธนาคารกสิกรไทย จำกัด ( มหาชน ) :KBANK0.75% 5. ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด ( มหาชน ) : SCB0.70% คำศัพท์น่ารู้ประจำเดือน เมษายน ระบบให้สมาชิกเลือกนโยบายการลงทุน (Employee ’ s choices) คือ อะไร ? 5 อันดับแรกของตราสารทุนที่ลงทุน ( ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ) ณ 30 เมษายน 2551 Employee’s Choices คือ การ เปิดโอกาสให้สมาชิกกองทุนฯ เลือกนโยบายการลงทุนให้ เหมาะสมกับตนเอง โดยสามารถ เลือกนโยบายการลงทุนที่ เหมาะสมกับความสามารถในการ ยอมรับความเสี่ยง และ ผลตอบแทนที่คาดหวัง


ดาวน์โหลด ppt บริษัท อเมริกัน อินเตอร์แนชชั่นแนล แอสชัวรันส์ จำกัด กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ซึ่งจดทะเบียนแล้ว สถานะกองทุน มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google