งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ซึ่งจดทะเบียนแล้ว"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
รายงานผลการดำเนินงานของกองทุน ประจำเดือน เมษายน 2551 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ซึ่งจดทะเบียนแล้ว นโยบายการลงทุนแบบผสม (มีการลงทุนในหุ้น < 10%) ลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล ตั๋วเงินคลัง เงินฝากหรือบัตรเงินฝากของธนาคาร ตั๋วสัญญาใช้เงิน ตราสารหนี้ที่ออกโดยรัฐวิสาหกิจ หุ้นกู้ของบริษัทเอกชนที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือไม่ต่ำกว่าระดับที่ลงทุนได้ หุ้น ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น เป็นต้น สถานะกองทุน มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ล้านบาท จำนวนสมาชิก 965 คน จำนวนนายจ้าง 1 ราย ราคาต่อหน่วย บาท ราคาต่อหน่วย (กองทุน กบข.) บาท ผลการดำเนินงานของกองทุน – Fund Performance อัตราผลตอบแทนสุทธิ ณ 30 เม.ย (ไม่คำนวณเป็นต่อปี) 1.17% อัตราอ้างอิง (Benchmarks) : อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี เฉลี่ย 4 ธนาคารใหญ่ (กองทุน) 0.77% อัตราผลตอบแทนของดัชนีพันธบัตรที่มีอายุคงที่ 2 ปี** 1.77% อัตราผลตอบแทนตลาดหลักทรัพย์ % อัตราอ้างอิงโดยรวม (Composite Benchmark)* 0.92% *(45% อัตราดอกเบี้ย (กองทุน) + 45% อัตราผลตอบแทนของดัชนีพันธบัตรที่มีอายุคงที่ 2 ปี + 10% SET Index ) **หมายเหตุ : อัตราผลตอบแทนของดัชนีพันธบัตรที่มีอายุคงที่ 2 ปี (ZRR Government Bond Total Return Index 2 ปี) นำมาเปรียบเทียบเนื่องจาก พอร์ตการลงทุนของกองทุน มีระยะเวลาการถือครอง ไม่เกิน 2 ปี คำเตือน ** การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลการลงทุนก่อนการตัดสินใจลงทุน ** ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต ** เอกสารวัดผลการดำเนินงานของกองทุนฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

2 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
รายงานผลการดำเนินงานของกองทุน ประจำเดือน เมษายน 2551 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ซึ่งจดทะเบียนแล้ว รายละเอียดการลงทุน ณ วันที่ 30 เมษายน 2551 รายละเอียด (Detail of NAV.) ราคาทุน (Cost) ราคาตลาด (Mkt.) % NAV. พันธบัตรรัฐบาล / ตั๋วเงินคลัง (Bond, T-Bill) 202,412, ,829, เงินฝากใน ธนาคารพาณิชย์ (Bank Deposits) 36,878, ,003, ตราสารหนี้ที่ธนาคารพาณิชย์เป็นผู้ออก 55,900, ,354, (Debt Instruments issued by bank) 4. ตราสารหนี้ที่บริษัทจำกัดเป็นผู้ออก(Corp. Debentures) 66,881, ,330, หุ้น (Stocks) 28,902, ,621, เงินปันผลค้างรับ (Accrued Dividend) , เจ้าหนี้อื่นๆ (Other Account Payables) , เจ้าหนี้จากการซื้อหลักทรัพย์ (Securities Account Payable) ,934, ลูกหนี้จากการขายหลักทรัพย์ (Securities Account Receivable) ,058, เงินสะสมสมทบรอการจัดสรร (Suspense Contribution) ,797, รวม (Total) 390,975, ,493, รายได้ของกองทุน ตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2551 –30 เมษายน 2551 บาท ดอกเบี้ยรับจากเงินฝากธนาคาร ,229.94 ดอกเบี้ยรับจากพันธบัตร และตั๋วเงินคลัง 2,417,935.32 ดอกเบี้ยรับจากตั๋วสัญญาใช้เงิน และตั๋วแลกเงิน ,919.21 ดอกเบี้ยรับจากหุ้นกู้ ,149,757.06 รายได้เงินปันผล ,484.50 กำไร (ขาดทุน) จากการซื้อขายหลักทรัพย์ 1,113,848.28 ส่วนเพิ่ม (ลด) จากการตีราคาหลักทรัพย์ ,328,716.93 รวมรายได้จากการจัดการ (บาท) 4,875,457.38

3 รายงานผลการดำเนินงานของกองทุน ประจำเดือน เมษายน 2551
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ซึ่งจดทะเบียนแล้ว 5 อันดับแรกของตราสารทุนที่ลงทุน (ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ) ณ 30 เมษายน 2551 รายชื่อหุ้นสามัญ สัดส่วนต่อกองทุน 1. บริษัท ปตท จำกัด (มหาชน) : PTT % 2. บริษัท ปตท.สำรวจ และผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) : PTTEP % 3. ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) : BBL % 4. ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) :KBANK 0.75% 5. ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) : SCB 0.70% คำศัพท์น่ารู้ประจำเดือน เมษายน ระบบให้สมาชิกเลือกนโยบายการลงทุน (Employee’s choices) คือ อะไร ? Employee’s Choices คือ การเปิดโอกาสให้สมาชิกกองทุนฯ เลือกนโยบายการลงทุนให้เหมาะสมกับตนเอง โดยสามารถเลือกนโยบายการลงทุนที่เหมาะสมกับความสามารถในการยอมรับความเสี่ยง และผลตอบแทนที่คาดหวัง


ดาวน์โหลด ppt กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google