งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บริษัท อเมริกัน อินเตอร์แนชชั่นแนล แอสชัวรันส์ จำกัด กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ซึ่งจดทะเบียนแล้ว สถานะกองทุน มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บริษัท อเมริกัน อินเตอร์แนชชั่นแนล แอสชัวรันส์ จำกัด กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ซึ่งจดทะเบียนแล้ว สถานะกองทุน มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บริษัท อเมริกัน อินเตอร์แนชชั่นแนล แอสชัวรันส์ จำกัด กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ซึ่งจดทะเบียนแล้ว สถานะกองทุน มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ 324.91 ล้านบาท จำนวนสมาชิก 916 คน จำนวนนายจ้าง 1 ราย ราคาต่อหน่วย 13.9492 บาท ราคาต่อหน่วย ( กบข.) 13.6968 บาท สถานะกองทุน มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ 324.91 ล้านบาท จำนวนสมาชิก 916 คน จำนวนนายจ้าง 1 ราย ราคาต่อหน่วย 13.9492 บาท ราคาต่อหน่วย ( กบข.) 13.6968 บาท รายงานผลการดำเนินงานของกองทุน ประจำเดือน มกราคม 2550 คำเตือน ** การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลการลงทุนก่อนการตัดสินใจลงทุน ** ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต ** เอกสารวัดผลการดำเนินงานของกองทุนฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการ ดำเนินงานของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน นโยบายการลงทุนแบบผสม ( มีการลงทุนในหุ้น < 10%) ลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล ตั๋วเงินคลัง เงินฝากหรือบัตรเงินฝาก ของธนาคาร ตั๋วสัญญาใช้เงิน ตราสารหนี้ที่ออกโดยรัฐวิสาหกิจ หุ้นกู้ของบริษัทเอกชนที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือไม่ ต่ำกว่าระดับที่ลงทุนได้ หุ้น ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น เป็นต้น ผลการดำเนินงานของกองทุน – Fund Performance อัตราผลตอบแทนสุทธิ ( ไม่คำนวณเป็นต่อปี ) 0.64 % อัตราอ้างอิง (Benchmarks) : อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี เฉลี่ย 3 ธนาคารใหญ่ ( กองทุน ) 0.38% ดัชนีตราสารหนี้พันธบัตรรัฐบาล ** 3.49% อัตราผลตอบแทนตลาดหลักทรัพย์ -3.80% อัตราอ้างอิงโดยรวม (Composite Benchmark)* 1.36% *(45% อัตราดอกเบี้ย ( กองทุน ) + 45% TBDC Total Return + 10% SET Index ) ** หมายเหตุ : ดัชนีตราสารหนี้พันธบัตรรัฐบาล แสดงถึงตราสารหนี้พันธบัตรรัฐบาลทุกตัว ในตลาดซึ่งโดยรวมมีอายุเฉลี่ย 5.3 ปี ซึ่งในความเป็นจริง Portfolio Duration ของ กองทุน มีอายุ 1.36 ปี ซึ่งตามประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุนที่ สจก. กช. 1/2549 บริษัทต้องตกลง Benchmark ใหม่กับลูกค้าให้สะท้อนพอร์ตการลงทุนมากที่สุด ซึ่งดัชนี ที่เหมาะสม คือ ZRR Government Bond Total Return Index 2 ปี

2 บริษัท อเมริกัน อินเตอร์แนชชั่นแนล แอสชัวรันส์ จำกัด รายละเอียด (Detail of NAV.) ราคาทุน (Cost) ราคาตลาด (Mkt.)% NAV. 1. พันธบัตรรัฐบาล / ตั๋วเงินคลัง (Bond, T-Bill)100,939,744.76 101,446,151.1631.22 2. เงินฝากใน ธ. พาณิชย์ (Bank Deposits)31,988,835.52 32,117,994.009.89 3. ตราสารหนี้ที่ออกโดยรัฐวิสาหกิจ 4,000,000.004,021,391.771.24 (Debt Instruments issued by SOEs) 4. ตราสารหนี้ที่ธนาคารพาณิชย์เป็นผู้ออก 53,926,275.85 53,575,283.02 16.49 (Debt Instruments issued by bank) 5. ตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทหลักทรัพย์เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ 5,000,000.005,201,966.261.60 (Debt Instrument issued by TSFC) 6. ตราสารหนี้ที่บริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก 6,000,000.006,068,860.271.87 (Debt Instruments issued by Finance Cos.) 7. ตราสารหนี้ที่บริษัทจำกัดเป็นผู้ออก (Corp. Debentures) 93,603,114.2494,369,402.2029.04 8. หุ้น (Stocks)31,790,861.0930,803,195.009.48 9. ลูกหนี้จากการขายหลักทรัพย์ (Account Receivable)0.00 705,430.140.22 10. เงินสะสมสมทบรอการจัดสรร (Suspense Contribution)0.00- 3,227,911.89-0.99 10. เจ้าหนี้อื่นๆ (Account Payables)0.00-170,115.19-0.05 รวม (Total)327,248,831.46324,911,646.74 100.00 รายละเอียดการลงทุน ณ วันที่ 31 มกราคม 2550 รายได้ของกองทุน ตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2550 – 31 มกราคม 2550 ดอกเบี้ยรับจากเงินฝากธนาคาร 78,062.14 ดอกเบี้ยรับจากพันธบัตร และตั๋วเงินคลัง 440,224.29 ดอกเบี้ยรับจากตั๋วสัญญาใช้เงิน 226,274.52 ดอกเบี้ยรับจากหุ้นกู้ 389,513.51 กำไร ( ขาดทุน ) จากการซื้อขายหลักทรัพย์ -204,293.78 ส่วนเพิ่ม ( ลด ) จากการตีราคาหลักทรัพย์ 1,230,907.86 รวมรายได้ ( บาท )2,160,688.54 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ซึ่งจดทะเบียนแล้ว รายงานผลการดำเนินงานของกองทุน ประจำเดือน มกราคม 2550


ดาวน์โหลด ppt บริษัท อเมริกัน อินเตอร์แนชชั่นแนล แอสชัวรันส์ จำกัด กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ซึ่งจดทะเบียนแล้ว สถานะกองทุน มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google