งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บริษัท อเมริกัน อินเตอร์แนชชั่นแนล แอสชัวรันส์ จำกัด กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ซึ่งจดทะเบียนแล้ว สถานะกองทุน มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บริษัท อเมริกัน อินเตอร์แนชชั่นแนล แอสชัวรันส์ จำกัด กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ซึ่งจดทะเบียนแล้ว สถานะกองทุน มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บริษัท อเมริกัน อินเตอร์แนชชั่นแนล แอสชัวรันส์ จำกัด กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ซึ่งจดทะเบียนแล้ว สถานะกองทุน มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ล้านบาท จำนวนสมาชิก 916 คน จำนวนนายจ้าง 1 ราย ราคาต่อหน่วย บาท ราคาต่อหน่วย ( กบข.) บาท สถานะกองทุน มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ล้านบาท จำนวนสมาชิก 916 คน จำนวนนายจ้าง 1 ราย ราคาต่อหน่วย บาท ราคาต่อหน่วย ( กบข.) บาท รายงานผลการดำเนินงานของกองทุน ประจำเดือน มกราคม 2550 คำเตือน ** การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลการลงทุนก่อนการตัดสินใจลงทุน ** ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต ** เอกสารวัดผลการดำเนินงานของกองทุนฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการ ดำเนินงานของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน นโยบายการลงทุนแบบผสม ( มีการลงทุนในหุ้น < 10%) ลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล ตั๋วเงินคลัง เงินฝากหรือบัตรเงินฝาก ของธนาคาร ตั๋วสัญญาใช้เงิน ตราสารหนี้ที่ออกโดยรัฐวิสาหกิจ หุ้นกู้ของบริษัทเอกชนที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือไม่ ต่ำกว่าระดับที่ลงทุนได้ หุ้น ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น เป็นต้น ผลการดำเนินงานของกองทุน – Fund Performance อัตราผลตอบแทนสุทธิ ( ไม่คำนวณเป็นต่อปี ) 0.64 % อัตราอ้างอิง (Benchmarks) : อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี เฉลี่ย 3 ธนาคารใหญ่ ( กองทุน ) 0.38% ดัชนีตราสารหนี้พันธบัตรรัฐบาล ** 3.49% อัตราผลตอบแทนตลาดหลักทรัพย์ -3.80% อัตราอ้างอิงโดยรวม (Composite Benchmark)* 1.36% *(45% อัตราดอกเบี้ย ( กองทุน ) + 45% TBDC Total Return + 10% SET Index ) ** หมายเหตุ : ดัชนีตราสารหนี้พันธบัตรรัฐบาล แสดงถึงตราสารหนี้พันธบัตรรัฐบาลทุกตัว ในตลาดซึ่งโดยรวมมีอายุเฉลี่ย 5.3 ปี ซึ่งในความเป็นจริง Portfolio Duration ของ กองทุน มีอายุ 1.36 ปี ซึ่งตามประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุนที่ สจก. กช. 1/2549 บริษัทต้องตกลง Benchmark ใหม่กับลูกค้าให้สะท้อนพอร์ตการลงทุนมากที่สุด ซึ่งดัชนี ที่เหมาะสม คือ ZRR Government Bond Total Return Index 2 ปี

2 บริษัท อเมริกัน อินเตอร์แนชชั่นแนล แอสชัวรันส์ จำกัด รายละเอียด (Detail of NAV.) ราคาทุน (Cost) ราคาตลาด (Mkt.)% NAV. 1. พันธบัตรรัฐบาล / ตั๋วเงินคลัง (Bond, T-Bill)100,939, ,446, เงินฝากใน ธ. พาณิชย์ (Bank Deposits)31,988, ,117, ตราสารหนี้ที่ออกโดยรัฐวิสาหกิจ 4,000, ,021, (Debt Instruments issued by SOEs) 4. ตราสารหนี้ที่ธนาคารพาณิชย์เป็นผู้ออก 53,926, ,575, (Debt Instruments issued by bank) 5. ตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทหลักทรัพย์เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ 5,000, ,201, (Debt Instrument issued by TSFC) 6. ตราสารหนี้ที่บริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก 6,000, ,068, (Debt Instruments issued by Finance Cos.) 7. ตราสารหนี้ที่บริษัทจำกัดเป็นผู้ออก (Corp. Debentures) 93,603, ,369, หุ้น (Stocks)31,790, ,803, ลูกหนี้จากการขายหลักทรัพย์ (Account Receivable) , เงินสะสมสมทบรอการจัดสรร (Suspense Contribution) ,227, เจ้าหนี้อื่นๆ (Account Payables) , รวม (Total)327,248, ,911, รายละเอียดการลงทุน ณ วันที่ 31 มกราคม 2550 รายได้ของกองทุน ตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2550 – 31 มกราคม 2550 ดอกเบี้ยรับจากเงินฝากธนาคาร 78, ดอกเบี้ยรับจากพันธบัตร และตั๋วเงินคลัง 440, ดอกเบี้ยรับจากตั๋วสัญญาใช้เงิน 226, ดอกเบี้ยรับจากหุ้นกู้ 389, กำไร ( ขาดทุน ) จากการซื้อขายหลักทรัพย์ -204, ส่วนเพิ่ม ( ลด ) จากการตีราคาหลักทรัพย์ 1,230, รวมรายได้ ( บาท )2,160, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ซึ่งจดทะเบียนแล้ว รายงานผลการดำเนินงานของกองทุน ประจำเดือน มกราคม 2550


ดาวน์โหลด ppt บริษัท อเมริกัน อินเตอร์แนชชั่นแนล แอสชัวรันส์ จำกัด กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ซึ่งจดทะเบียนแล้ว สถานะกองทุน มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google