งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ข้อเสนอการพัฒนาประเทศไทย เพื่อความหลากหลายของ ชุมชนการพัฒนา อย่างยั่งยืนในอนาคต (A Proposal of Thailand Development for Sustainable Development Community’s.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ข้อเสนอการพัฒนาประเทศไทย เพื่อความหลากหลายของ ชุมชนการพัฒนา อย่างยั่งยืนในอนาคต (A Proposal of Thailand Development for Sustainable Development Community’s."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ข้อเสนอการพัฒนาประเทศไทย เพื่อความหลากหลายของ ชุมชนการพัฒนา อย่างยั่งยืนในอนาคต (A Proposal of Thailand Development for Sustainable Development Community’s Diversities in the Future) ดร. สมศักดิ์ ศรีสันติสุข Dr. Somsak Srisontisuk

2 ความไม่สมดุลของการพัฒนา ประเทศไทย : บทนำ 1. ลักษณะความแตกต่างระหว่าง สังคมชนบท และสังคมเมือง

3 ตารางที่ 1 จำนวนประชากรของประเทศไทย และอัตราการเพิ่มโดยเฉลี่ยต่อปี ตั้งแต่ พ. ศ และ พ. ศ ปีสำมะ โน จำนวน ประชากร จำนวนประชากร ที่เพิ่มขึ้น จากการสำมะโน อัตราการ เพิ่ม โดยเฉลี่ย ต่อปี 24538,149, ,207,35 5 1,057, ,506,2 07 2,298, ,464,1 05 2,957, ,442,6 89 2,978, ,257,9 16 8,815, * 44,824,5 40 9,880, * * 54,548, ,254, * ** 62,600,

4 2. ลักษณะความแตกต่าง ระหว่างภาค 2.1 ความแตกต่างผลิตภัณฑ์มวล รวมด้านเศรษฐกิจ 2.2 ความแตกต่างรายได้และ รายจ่าย 2.3 ความแตกต่างความยากจน

5 ตารางที่ 2 อัตราส่วนร้อยละของจำนวนประชากร จำแนกตามเขตที่อยู่อาศัยระหว่าง พ. ศ , พ. ศ และ พ. ศ เขตที่อยู่อาศัย พ.ศ.พ.ศ. ประชากรในเขตเทศบาล % ( เมือง ) ประชากรนอกเขตเทศบาล % ( ชนบท )

6 * ** ** ** ** ** ** ** ***

7 ตารางที่ 3 อัตราส่วนร้อยละของการกระจายตัวของประชากรที่อาศัยอยู่นอกเขตเทศบาล จำแนก ตามภาค ในปี พ. ศ. 2490, 2503, 2513, 2520, 2524, 2530, 2532 และ 2540 ประชากรที่อยู่อาศัยอยู่นอกเขตเทศบาล (%) พ.ศ.พ.ศ. ทั่ว ประเทศ ภาค กลาง ภาคใต้ภาคเหนื อ ภาค ตะวันออ กเฉียงเห นือ * ** *** *** x

8 ตารางที่ 4 ผลิตภัณฑ์ภาคของประเทศไทย พ. ศ ภาคผลิตภัณ ฑ์ภาค (1,000 บาท ) ประชาก ร (1,000 คน ) รายได้ ต่อคน ( บาท ) ภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ 543,47 8,928 20,40526,635 ภาคเหนือ 422,29 9,346 11,14937,878 ภาคใต้ 411,24 5,231 7,96151,657 ภาคตะวันออก 463,45 7,343 3,805121,80 2 ภาคตะวันตก 191,18 6,545 3,37056,732 ภาคกลาง 212,34 7,105 2,88473,629 กรุงเทพมหานครและ ปริมณฑล 2,354,2 74,349 10,429225,74 3 ผลิตภัณฑ์ในประเทศ เบื้องต้น 4,598,2 88,848 60,00376,634

9 ตารางที่ 5 รายได้และรายจ่ายโดยเฉลี่ยต่อคนต่อเดือน ( บาท ) จำแนกเป็นรายภาค พ. ศ ปีทั่ว ราชอาณาจักร กทม. และ ปริมณฑล (1) ภาคกลาง (2) ภาคเหนือภาค ตะวันออกเฉียงเ หนือ ภาคใต้ Year รายได้รายจ่า ย รายได้รายจ่า ย รายได้รายจ่า ย รายได้รายจ่า ย รายได้รายจ่า ย รายไ ด้ รายจ่า ย ,4221, ,8291, ,0261,0402,2512,2491,0821, , ,3721,3263,2572,8771,4571,4151,2421, ,71 7 1, ,8111,6744,6913,9641,8171,7091,4201,3591,0521,0901,55 7 1, ,1922,0074,9754,1422,3582,1241,7781,6921,3691,3771,97 9 1, ,9342,5016,8975,4743,0012,6162,4232,0481,8511,6692,53 3 2,262

10 ตารางที่ 6 สัดส่วนของคนจนระดับภูมิภาคของประเทศไทย ภาคและพื้นที่ ( ไตร มาสที่ 1) ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคตะวันตก ภาคเหนือ ภาค ตะวันออกเฉียงเ หนือ ภาคใต้ กรุงเทพฯ และ ปริมณฑล รวมทั้งประเทศ

11 3. ปัญหาที่เกิดจากความไม่สมดุลของการพัฒนา การวิเคราะห์การพัฒนาประเทศไทย : หลากหลายมิติ 1. ข้อสมมติของการเปลี่ยนแปลงกับการพัฒนาประเทศ 2. การวางแผนพัฒนาประเทศ 2.1 แผนการบูรณะชนบทปี พ. ศ แผนการบูรณะชนบทปี พ. ศ. 2494

12 2.3 โครงการพัฒนาท้องถิ่นแห่งชาติ ปี พ. ศ แผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ปี พ. ศ จนถึงปัจจุบัน 3. ลักษณะพื้นฐานทางสังคมและวัฒนธรรมกับการพัฒนาประเทศ

13 พื้นฐานความ เป็นมา (history background) ความต่างแบบทาง วัฒนธรรม (cultural heterogeneity) ความเป็นปึกแผ่น ทางสังคม (social solidarity) พหุนิยม (pluralism) การปรับตัวต่อ กระแส โลกาภิวัตน์ (adaptation to globalization) กระแสโลกาภิวัตน์ ( การเปลี่ยนแปลง ไปสู่ความเป็นสากล ) (globalization) การเปลี่ยนแปลงไปสู่ ความเป็นท้องถิ่น (localization) อดีต ปัจจุบัน อนาคต รูปที่ 1 ลักษณะพื้นฐานทางสังคมและวัฒนธรรมกับการพัฒนาประเทศ

14 4. ลักษณะการพัฒนาประเทศในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต ปัจจัยการพัฒนา ประเทศ ระ ย ะเ ว ล า ข อ ง แ ผ น พั ฒ น า ป ระ เ ท ศ ผ ล ก ระ ท บ ข อ ง ก าร พั ฒ น า ป ระ เ ท ศ แผนพัฒ นา ประเทศ ใน อนาคต ระหว่าง แผนพัฒ นา ประเทศ ก่อน แผน พัฒนา ประเทศ มาก ปาน กลาง น้อย ภายใน ภายในและ ภายนอก ภายนอก เกษตรกรรม กึ่งเกษตรกรรมและ อุตสาหกรรม อุตสาหกรรม ลักษณะสังคมและ วัฒนธรรมไทย รูปที่ 2 การพัฒนาประเทศ อดีต ปัจจุบัน และอนาคต

15 5. ผลกระทบของการพัฒนาประเทศที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และ วัฒนธรรม 6. ลักษณะการพัฒนาชุมชนจากอดีต ปัจจุบัน สู่อนาคต 6.1 การพัฒนาชุมชน ( development of community) 6.2 การพัฒนาชุมชน ( development and community ) 6.3 ชุมชนกับการพัฒนา ( community and development ) 6.4 ชุมชนการพัฒนา ( community of development )

16 ความหลากหลายของชุมชนการพัฒนาอย่างยั่งยืนในอนาคต : ความสำเร็จของการพัฒนาขึ้นอยู่กับแต่ละชุมชน 1. การมีส่วนร่วมของชุมชน 2. ความริเริ่มในงานพัฒนาของชุมชน 3. การประสานงานระหว่างองค์กรต่างๆ 4. รูปแบบของการพัฒนา 5. งานพัฒนาเป็นกระบวนการต่อเนื่อง

17 ชุมชนการพัฒนาเป็นวัฒนธรรมที่มีชีวิต : บทสรุป

18


ดาวน์โหลด ppt ข้อเสนอการพัฒนาประเทศไทย เพื่อความหลากหลายของ ชุมชนการพัฒนา อย่างยั่งยืนในอนาคต (A Proposal of Thailand Development for Sustainable Development Community’s.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google