งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ข้อเสนอการพัฒนาประเทศไทย เพื่อความหลากหลายของ ชุมชนการพัฒนา อย่างยั่งยืนในอนาคต (A Proposal of Thailand Development for Sustainable Development Community’s.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ข้อเสนอการพัฒนาประเทศไทย เพื่อความหลากหลายของ ชุมชนการพัฒนา อย่างยั่งยืนในอนาคต (A Proposal of Thailand Development for Sustainable Development Community’s."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ข้อเสนอการพัฒนาประเทศไทย เพื่อความหลากหลายของ ชุมชนการพัฒนา อย่างยั่งยืนในอนาคต (A Proposal of Thailand Development for Sustainable Development Community’s Diversities in the Future) ดร. สมศักดิ์ ศรีสันติสุข Dr. Somsak Srisontisuk

2 ความไม่สมดุลของการพัฒนา ประเทศไทย : บทนำ 1. ลักษณะความแตกต่างระหว่าง สังคมชนบท และสังคมเมือง

3 ตารางที่ 1 จำนวนประชากรของประเทศไทย และอัตราการเพิ่มโดยเฉลี่ยต่อปี ตั้งแต่ พ. ศ. 2453- 2553 และ พ. ศ. 2545 ปีสำมะ โน จำนวน ประชากร จำนวนประชากร ที่เพิ่มขึ้น จากการสำมะโน อัตราการ เพิ่ม โดยเฉลี่ย ต่อปี 24538,149,48 7 -- 24629,207,35 5 1,057,8681.4 247211,506,2 07 2,298,8522.3 248014,464,1 05 2,957,8982.9 249017,442,6 89 2,978,5841.9 250326,257,9 16 8,815,2273.2 2523* 44,824,5 40 9,880,6262.9 2533* * 54,548,5 30 10,254,3002.3 2545* ** 62,600,0 00 -0.8

4 2. ลักษณะความแตกต่าง ระหว่างภาค 2.1 ความแตกต่างผลิตภัณฑ์มวล รวมด้านเศรษฐกิจ 2.2 ความแตกต่างรายได้และ รายจ่าย 2.3 ความแตกต่างความยากจน

5 ตารางที่ 2 อัตราส่วนร้อยละของจำนวนประชากร จำแนกตามเขตที่อยู่อาศัยระหว่าง พ. ศ. 2510- 2544, พ. ศ. 2527-2533 และ พ. ศ. 2540 เขตที่อยู่อาศัย พ.ศ.พ.ศ. ประชากรในเขตเทศบาล % ( เมือง ) ประชากรนอกเขตเทศบาล % ( ชนบท ) 251014.385.7 251114.485.6 251214.585.5 251314.785.3 251414.785.3 251514.585.4 251616.383.7 251716.483.6 251816.683.4 251917.083.0 252017.182.9

6 252117.282.8 252217.482.6 252317.682.4 2524*18.082.0 2527**17.682.4 2528**17.882.2 2529**17.882.2 2530**17.982.1 2531**18.181.9 2532**18.281.8 2533**17.782.3 2540***18.481.6

7 ตารางที่ 3 อัตราส่วนร้อยละของการกระจายตัวของประชากรที่อาศัยอยู่นอกเขตเทศบาล จำแนก ตามภาค ในปี พ. ศ. 2490, 2503, 2513, 2520, 2524, 2530, 2532 และ 2540 ประชากรที่อยู่อาศัยอยู่นอกเขตเทศบาล (%) พ.ศ.พ.ศ. ทั่ว ประเทศ ภาค กลาง ภาคใต้ภาคเหนื อ ภาค ตะวันออ กเฉียงเห นือ 249090.178.990.993.896.9 250386.970.489.493.496.4 251085.667.688.793.796.0 2520 * 82.862.988.593.795.8 2524 ** 82.161.687.693.395.5 2530 *** 82.160.986.291.792.8 2532 *** 81.860.287.292.394.2 2540 x 81.660.385.992.493.7

8 ตารางที่ 4 ผลิตภัณฑ์ภาคของประเทศไทย พ. ศ. 2539 ภาคผลิตภัณ ฑ์ภาค (1,000 บาท ) ประชาก ร (1,000 คน ) รายได้ ต่อคน ( บาท ) ภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ 543,47 8,928 20,40526,635 ภาคเหนือ 422,29 9,346 11,14937,878 ภาคใต้ 411,24 5,231 7,96151,657 ภาคตะวันออก 463,45 7,343 3,805121,80 2 ภาคตะวันตก 191,18 6,545 3,37056,732 ภาคกลาง 212,34 7,105 2,88473,629 กรุงเทพมหานครและ ปริมณฑล 2,354,2 74,349 10,429225,74 3 ผลิตภัณฑ์ในประเทศ เบื้องต้น 4,598,2 88,848 60,00376,634

9 ตารางที่ 5 รายได้และรายจ่ายโดยเฉลี่ยต่อคนต่อเดือน ( บาท ) จำแนกเป็นรายภาค พ. ศ. 2524-2539 ปีทั่ว ราชอาณาจักร กทม. และ ปริมณฑล (1) ภาคกลาง (2) ภาคเหนือภาค ตะวันออกเฉียงเ หนือ ภาคใต้ Year รายได้รายจ่า ย รายได้รายจ่า ย รายได้รายจ่า ย รายได้รายจ่า ย รายได้รายจ่า ย รายไ ด้ รายจ่า ย 25247517501,4221,366852883704678493501740760 25298448801,8291,733954997796831521582871929 25311,0261,0402,2512,2491,0821,0949199186826909661,038 25331,3721,3263,2572,8771,4571,4151,2421,1907848441,71 7 1,173 25351,8111,6744,6913,9641,8171,7091,4201,3591,0521,0901,55 7 1,401 25372,1922,0074,9754,1422,3582,1241,7781,6921,3691,3771,97 9 1,855 25392,9342,5016,8975,4743,0012,6162,4232,0481,8511,6692,53 3 2,262

10 ตารางที่ 6 สัดส่วนของคนจนระดับภูมิภาคของประเทศไทย ภาคและพื้นที่ 253 1 253 3 25352537253 9 2541 ( ไตร มาสที่ 1) ภาคกลาง 32.9 5 20.6 6 15.3 7 7.156.1711.00 ภาคตะวันออก 15.5 1 19.4 5 11.9 1 7.543.776.70 ภาคตะวันตก 31.9 6 26.4 1 13.0 8 12.4 6 9.328.20 ภาคเหนือ 32.0 2 23.2 4 22.6 4 13.1 7 11.2 2 9.30 ภาค ตะวันออกเฉียงเ หนือ 48.4 3 43.1 4 39.9 0 28.5 9 19.4 3 22.60 ภาคใต้ 32.5 4 27.6 0 19.7 1 17.2 9 11.5 1 16.20 กรุงเทพฯ และ ปริมณฑล 6.123.501.940.880.640.90 รวมทั้งประเทศ 32.5 9 27.2 2 23.1 7 16.3 2 11.4 0 13.00

11 3. ปัญหาที่เกิดจากความไม่สมดุลของการพัฒนา การวิเคราะห์การพัฒนาประเทศไทย : หลากหลายมิติ 1. ข้อสมมติของการเปลี่ยนแปลงกับการพัฒนาประเทศ 2. การวางแผนพัฒนาประเทศ 2.1 แผนการบูรณะชนบทปี พ. ศ. 2485 2.2 แผนการบูรณะชนบทปี พ. ศ. 2494

12 2.3 โครงการพัฒนาท้องถิ่นแห่งชาติ ปี พ. ศ. 2499 2.4 แผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ปี พ. ศ. 2504 จนถึงปัจจุบัน 3. ลักษณะพื้นฐานทางสังคมและวัฒนธรรมกับการพัฒนาประเทศ

13 พื้นฐานความ เป็นมา (history background) ความต่างแบบทาง วัฒนธรรม (cultural heterogeneity) ความเป็นปึกแผ่น ทางสังคม (social solidarity) พหุนิยม (pluralism) การปรับตัวต่อ กระแส โลกาภิวัตน์ (adaptation to globalization) กระแสโลกาภิวัตน์ ( การเปลี่ยนแปลง ไปสู่ความเป็นสากล ) (globalization) การเปลี่ยนแปลงไปสู่ ความเป็นท้องถิ่น (localization) อดีต ปัจจุบัน อนาคต รูปที่ 1 ลักษณะพื้นฐานทางสังคมและวัฒนธรรมกับการพัฒนาประเทศ

14 4. ลักษณะการพัฒนาประเทศในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต ปัจจัยการพัฒนา ประเทศ ระ ย ะเ ว ล า ข อ ง แ ผ น พั ฒ น า ป ระ เ ท ศ ผ ล ก ระ ท บ ข อ ง ก าร พั ฒ น า ป ระ เ ท ศ แผนพัฒ นา ประเทศ ใน อนาคต ระหว่าง แผนพัฒ นา ประเทศ ก่อน แผน พัฒนา ประเทศ มาก ปาน กลาง น้อย ภายใน ภายในและ ภายนอก ภายนอก เกษตรกรรม กึ่งเกษตรกรรมและ อุตสาหกรรม อุตสาหกรรม ลักษณะสังคมและ วัฒนธรรมไทย รูปที่ 2 การพัฒนาประเทศ อดีต ปัจจุบัน และอนาคต

15 5. ผลกระทบของการพัฒนาประเทศที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และ วัฒนธรรม 6. ลักษณะการพัฒนาชุมชนจากอดีต ปัจจุบัน สู่อนาคต 6.1 การพัฒนาชุมชน ( development of community) 6.2 การพัฒนาชุมชน ( development and community ) 6.3 ชุมชนกับการพัฒนา ( community and development ) 6.4 ชุมชนการพัฒนา ( community of development )

16 ความหลากหลายของชุมชนการพัฒนาอย่างยั่งยืนในอนาคต : ความสำเร็จของการพัฒนาขึ้นอยู่กับแต่ละชุมชน 1. การมีส่วนร่วมของชุมชน 2. ความริเริ่มในงานพัฒนาของชุมชน 3. การประสานงานระหว่างองค์กรต่างๆ 4. รูปแบบของการพัฒนา 5. งานพัฒนาเป็นกระบวนการต่อเนื่อง

17 ชุมชนการพัฒนาเป็นวัฒนธรรมที่มีชีวิต : บทสรุป

18


ดาวน์โหลด ppt ข้อเสนอการพัฒนาประเทศไทย เพื่อความหลากหลายของ ชุมชนการพัฒนา อย่างยั่งยืนในอนาคต (A Proposal of Thailand Development for Sustainable Development Community’s.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google