งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

2-1 โครงการ Project  การวางแผน และ ควบคุมกิจกรรมใน โครงการ  การประมาณเวลา > Gantt Chart.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "2-1 โครงการ Project  การวางแผน และ ควบคุมกิจกรรมใน โครงการ  การประมาณเวลา > Gantt Chart."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 2-1 โครงการ Project  การวางแผน และ ควบคุมกิจกรรมใน โครงการ  การประมาณเวลา > Gantt Chart

3 2-2  การประมาณเวลา (Estimating Time Request)  คือการกำหนดระยะเวลาการ ทำงานของแต่ละกิจกรรม ที่ ประกอบกัน เป็นระบบ  เครื่องมือช่วยกำหนดระยะเวลา * Gantt Chart การวางแผนและควบคุม กิจกรรม Activity Planning and Control

4 2-3 แผนภาพแกรนท์ (Gantt Chart)  Gantt Chart ผังแสดง กำหนดระยะเวลาของ กิจกรรมต่างๆ แสดงในรูป ของแท่งกราฟ แนวนอน แสดงระยะเวลา แนวตั้ง แสดงชนิดของกิจกรรม

5 2-4 Gantt Chart A B C D E F G Current week Completed Incompleted

6 2-5 แผนภาพแกรนท์ Gantt Chart  จากผัง กิจกรรม A, C เริ่มพร้อมกัน  แต่กิจกรรม B เริ่มต่อเมื่อ กิจกรรม A เสร็จ สิ้น  กิจกรรม D, E เริ่มพร้อมกันภายหลัง กิจกรรม B เสร็จ  แท่งสีขวา แสดงถึงกิจกรรมยังไม่แล้วเสร็จ  แท่งสีอ่อน แสดงว่ากิจกรรมแล้วเสร็จ  แท่งที่มีสีผสมกัน แสดงว่าบางส่วนของ กิจกรรมดำเนินการแล้ว  Current Week เป็นตัวชี้ว่างานก้าวหน้า หรือ ล้าหลัง

7 2-6 โครงการรณรงค์ประหยัดพลังงาน น้ำมันในมหาวิทยาลัย มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 1. จัด ประกวด คำขวัญ 2. จัด สัปดาห์ รณรงค์ 3. จัด ประกวด สิ่งประดิษ ฐ์ประหยัด น้ำมัน เดือ น แผนงา น กิจกรรม 123412341234 1234

8 2-7 หลักในการเขียน GANTT’s CHART  กำหนดงานและกิจกรรม  กำหนดระยะเวลาการทำงาน ให้แล้วเสร็จ  พิจารณาว่างานใดควรทำก่อน หรือ หลัง


ดาวน์โหลด ppt 2-1 โครงการ Project  การวางแผน และ ควบคุมกิจกรรมใน โครงการ  การประมาณเวลา > Gantt Chart.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google