งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 Project Management SCC : Suthida Chaichomchuen

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 Project Management SCC : Suthida Chaichomchuen"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 Project Management SCC : Suthida Chaichomchuen std@kmitnb.ac.th

2 2 ความหมาย : Project Project หมายถึง การดำเนินกิจกรรมตาม แผนงานที่ได้จัดทำขึ้น โดยแต่ละกิจกรรมจะ มีวันเริ่มต้นและสิ้นสุด เพื่อบรรลุเป้าหมาย หรือวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ ภายใต้ ระยะเวลา แหล่งทรัพยากร และงบประมาณที่ กำหนดไว้

3 3 ความหมาย : Project Management Project Management หมายถึง กระบวนการในการกำหนด วางแผน ชี้แนะ ติดตาม และควบคุมโครงการพัฒนาระบบให้ สามารถดำเนินการได้ตามระยะเวลาและ งบประมาณที่กำหนดไว้ได้

4 4 Project Manager เป็นผู้ที่คอยดูแล ให้คำแนะนำ ควบคุม และ ติดตามผลการดำเนินงานของโครงการ ให้ เป็นไปตามแผนงานที่กำหนดขึ้น เพื่อบรรลุ วัตถุประสงค์ในการพัฒนาระบบร่วมกัน

5 5 หน้าที่ของ Project Manager กำหนดขอบเขตของโครงการ วางแผนและจัดตั้งทีมงาน จัดตารางการดำเนินงาน กำกับและควบคุมโครงการ

6 6 ทักษะของ Project Manager ความเป็นผู้นำ การจัดการ แก้ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น บริหารทีมงาน การบริหารงานเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงหรือ ในสภาวะที่มีความเสี่ยง

7 7 Project Management Process แบ่งออกเป็น 4 ระยะ ระยะการเริ่มต้นโครงการ ระยะการวางแผนโครงการ ระยะดำเนินโครงการ ระยะปิดโครงการ

8 8 ระยะที่ 1 : การเริ่มต้นโครงการ จัดตั้งทีมงานจัดทำโครงการ จัดทำแผนการในการเริ่มต้นโครงการ จัดทำกระบวนการบริหารโครงการ จัดทำสมุดโครงการ

9 9 ระยะที่ 2 : การวางแผนโครงการ แสดงรายละเอียดขอบเขตของโครงการและ ความเป็นไปได้ แบ่งกิจกรรมทั้งหมดของโครงการ ประมาณการใช้แหล่งทรัพยากรและวาง แผนการใช้ทรัพยากรนั้น จัดตารางระยะเวลาดำเนินการในเบื้องต้น วางแผนการติดต่อสื่อสารกับผู้ที่เกี่ยวข้องใน ระหว่างการพัฒนาระบบ จัดทำมาตรฐานในการดำเนินงาน

10 10 ระยะที่ 2 : การวางแผนโครงการ ระบุและประเมินความเสี่ยง ประมาณการใช้งบประมาณ จัดทำรายงานแสดงสถานะของงาน (Statement of Work : SOW) จัดทำ Baseline Project Plan

11 11 Baseline Project Plan : BPP เป็นเอกสารที่แสดงรายละเอียดขอบเขตของ โครงการ ต้นทุน กำไร ความเสี่ยง และความ ต้องการใช้ทรัพยากร

12 12 ส่วนประกอบของเอกสาร BPP ส่วนแนะนำโครงการ ส่วนรายละเอียดของระบบ ส่วนรายละเอียดการศึกษาความเป็นไปได้ ส่วนรายละเอียดการบริหารโครงการ

13 13 ระยะที่ 3 : ดำเนินโครงการ ดำเนินงานในแต่ละกิจกรรมที่วางแผนไว้ ติดตามผลการปฏิบัติงานของทีมงาน คอยติดตามการเปลี่ยนแปลง บำรุงรักษาชุดเอกสารของโครงการ แจ้งความคืบหน้าในการดำเนินงาน

14 14 ระยะที่ 4 : ปิดโครงการ ปิดโครงการ ทบทวนการดำเนินงานหลังปิดโครงการ สิ้นสุดสัญญาในโครงการพัฒนาระบบ

15 15 เทคนิคการบริหารโครงการ Gantt Chart PERT/CPM Chart

16 16 Gantt Chart พัฒนาขึ้นโดย Henry L. Gantt ในปี 1917 เป็นกราฟแท่งในแนวนอนซึ่งแสดงขอบเขต ของระยะเวลาของกิจกรรมแต่ละขั้นตอน โดยรายชื่อกิจกรรมจะถูกแสดงไว้ในแนวตั้ง ทางด้านซ้ายมือ ระยะเวลาการทำงานจะแสดงในแนวนอนของ แผนภาพ

17 17 Gantt Chart กิจกรรม 1. รวบรวมความต้องการ 2. ออกแบบรายงาน 3. ออกแบบหน้าจอ 4. ออกแบบฐานข้อมูล 5. จัดทำเอกสาร 6. เขียนโปรแกรม 7. ทดสอบโปรแกรม 8. ติดตั้งโปรแกรม

18 18 PERT/CPM Chart PERT Chart : Project Evaluation and Review Technique Chart CPM Chart : Critical Path Method

19 19 PERT Chart เป็นแผนภาพแสดงกิจกรรมของโครงการที่ เชื่อมโยงกันในลักษณะของเครือข่าย (ข่ายงาน) ทำให้ทราบว่าจะต้องดำเนิน กิจกรรมใดให้เสร็จสิ้นก่อนกิจกรรมถัดไป โดยแต่ละกิจกรรมจะแทนด้วยเส้นลูกศร และ เชื่อมโยงกันด้วยวงกลม (เรียกว่า โหนด) เพื่อบอกให้ทราบถึงจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุด ของแต่ละกิจกรรม

20 20 PERT Chart เหมาะสำหรับโครงการใหม่ที่ไม่เคยเกิดขึ้น เลย การกำหนดเวลากิจกรรมของ PERT Chart จึงเป็นการกำหนดในรูปของความน่าจะเป็น (Probabilistic)

21 21 PERT Chart 1 5 2 3 45 67 8 รวบรวม ความต้องการ ออกแบบ หน้าจอ 6 ออกแบบ รายงาน 6 2 ออกแบบ ฐานข้อมูล เขียนโปรแกรม 3 ทดสอบ โปรแกรม ติดตั้ง โปรแกรม 1 จัดทำ เอกสาร 5.5 5

22 22 CPM Chart เป็นแผนภาพแสดงกิจกรรมของโครงการที่ เชื่อมโยงกันในลักษณะเครือข่าย (ข่ายงาน) ทำให้ทราบว่าต้องดำเนินกิจกรรมใดให้เสร็จ สิ้นก่อนกิจกรรมถัดไป เช่นเดียวกับ PERT Chart

23 23 CPM Chart เหมาะสำหรับโครงการที่เคยเกิดขึ้นแล้วใน อดีต ทำให้มีข้อมูลเพื่อกำหนดระยะเวลาของ กิจกรรมได้เป็นที่แน่นอน (Deterministic)

24 24 CPM Chart 15 2 6 3 6 42 5 5.5 6 5 7 3 8 1 ออกแบบรายงาน ออกแบบหน้าจอเขียนโปรแกรมทดสอบ โปรแกรม ติดตั้ง โปรแกรม จัดทำเอกสาร ออกแบบ ฐานข้อมูล

25 25 Critical Path : เส้นทางวิกฤต หมายถึง เส้นทางที่ใช้เวลาในการดำเนิน กิจกรรมรวมของโครงการนานที่สุด และ กิจกรรมที่อยู่บนเส้นทางวิกฤตจะเรียกว่า กิจกรรมวิกฤต Critical Activity

26 26 การหาเส้นทางวิกฤต เป็นการหาเส้นทางที่ใช้เวลานานที่สุดและ เหลือเวลาน้อยที่สุด ต้องทราบระยะเวลาโดยประมาณของแต่ละ กิจกรรม กำหนดได้ 2 วิธี –Deterministic –Statistic

27 27 การกำหนดระยะเวลาด้วย Statistic แยกแยะกิจกรมของโครงการ กำหนดกิจกรรมที่ต้องดำเนินให้เสร็จสิ้นก่อน ดำเนินกิจกรรมต่อไป กำหนดระยะเวลาทั้งหมด 3 ค่า –เวลาทำกิจกรรมให้เสร็จสิ้นเร็วสุด Optimistic –เวลาทำกิจกรรมให้เสร็จสิ้นช้าสุด Pessimistic –เวลาทำกิจกรรมให้เสร็จสิ้นที่เป็นไปได้มาก ที่สุด Realistic

28 28 การกำหนดระยะเวลาด้วย Statistic นำค่าทั้ง 3 มาคำนวณหาค่าใช้จริงเพียงค่า เดียว เรียกว่า ค่าระยะเวลาคาดหวัง Expected Time โดยใช้สูตร ET = o + 4r + p 6

29 29 การกำหนดระยะเวลาด้วย Statistic วาดแผนภาพ PERT/CPM จากกิจกรรมและ ระยะเวลาคาดหวังที่หาได้จากข้อ 1-3 คำนวณหาเส้นทางวิกฤต

30 30 ตัวอย่าง : การคำนวณหาเส้นทางวิกฤต สมมติว่าบริษัท AAA ต้องการพัฒนาระบบ ขึ้นมา 1 ระบบ หลังจากการเสนอโครงการ ได้รับการอนุมัติแล้ว จึงได้วางแผนการ ดำเนินงานของโครงการดังกล่าว และ นำเสนอแผนงานในส่วนของระยะเวลาในการ ดำเนินงาน พร้อมทั้งแสดงเส้นทางวิกฤต โดยมีขั้นตอนในการคำนวณหาเส้นทางวิกฤต ดังนี้

31 31 ขั้นตอนที่ 1 : แยกแยะกิจกรรมของโครงการ 1. รวบรวมความต้องการ 2. ออกแบบรายงาน 3. ออกแบบหน้าจอ 4. ออกแบบฐานข้อมูล 5. จัดทำเอกสาร 6. เขียนโปรแกรม 7. ทดสอบโปรแกรม 8. ติดตั้งโปรแกรม

32 32 ขั้นตอนที่ 2 : กำหนดกิจกรรมก่อนหน้า กิจกรรมกิจกรรมก่อนหน้า 1. รวบรวมความต้องการ- 2. ออกแบบรายงาน1 3. ออกแบบหน้าจอ1 4. ออกแบบฐานข้อมูล2, 3 5. จัดทำเอกสาร4 6. เขียนโปรแกรม4 7. ทดสอบโปรแกรม6 8. ติดตั้งโปรแกรม5, 7

33 33 ขั้นตอนที่ 3 : คำนวณหาค่าระยะเวลาคาดหวัง กิจกรรม กิจกรรม กำหนดระยะเวลา ค่าระยะเวลา ก่อนหน้า (สัปดาห์) คาดหวัง orp ET T1-159 5 T21567 6 T31369 6 T42, 3123 2 T54367 5.5 T64456 5 T76135 3 T85, 7111 1

34 34 ขั้นตอนที่ 4 : วาดแผนภาพ PERT/CPM 4.1 วาดเริ่มจากโหนดกิจกรรมที่ 1 1 ET = 5

35 35 ขั้นตอนที่ 4 4.2 วาดโหนดกิจกรรมที่ 2 ซึ่งมีกิจกรรมที่ 1 ก่อนหน้า 1 ET = 5 2 ET = 6

36 36 ขั้นตอนที่ 4 4.3 วาดโหนดกิจกรรมที่ 3 ซึ่งมีกิจกรรมที่ 1 ก่อนหน้า 1 ET = 5 2 ET = 6 3

37 37 ขั้นตอนที่ 4 4.4 วาดโหนดกิจกรรมที่ 4 ซึ่งมีกิจกรรมที่ 2,3 ก่อนหน้า 1 ET = 5 2 ET = 6 3 4 ET = 2

38 38 ขั้นตอนที่ 4 4.5 วาดโหนดกิจกรรมที่ 5 ซึ่งมีกิจกรรมที่ 4 ก่อนหน้า 1 ET = 5 2 ET = 6 3 4 ET = 2 5 ET = 5.5

39 39 ขั้นตอนที่ 4 4.6 วาดโหนดกิจกรรมที่ 6 ซึ่งมีกิจกรรมที่ 4 ก่อนหน้า 1 ET = 5 2 ET = 6 3 4 ET = 2 5 ET = 5.5 6 ET = 5

40 40 ขั้นตอนที่ 4 4.7 วาดโหนดกิจกรรมที่ 7 ซึ่งมีกิจกรรมที่ 6 ก่อนหน้า 1 ET = 5 2 ET = 6 3 4 ET = 2 5 ET = 5.5 6 ET = 5 7 ET = 3

41 41 ขั้นตอนที่ 4 4.8 วาดโหนดกิจกรรมที่ 8 ซึ่งมีกิจกรรมที่ 5,7 ก่อนหน้า 1 ET = 5 2 ET = 6 3 4 ET = 2 5 ET = 5.5 6 ET = 5 7 ET = 3 8 ET = 1

42 42 ขั้นตอนที่ 5 : คำนวณหาเส้นทางวิกฤต 5.1 เริ่มหาจากวันแรกสุด (T E ) Earliest Expected Completion Time : T E –โดยทำการบวกสะสมค่า ET จากโหนด ซ้ายมือไปทางขวาจนถึงโหนดสุดท้ายของ แต่ละเส้นทาง

43 43 ขั้นตอนที่ 5.1 : หาค่า T E 1 ET = 5 2 ET = 6 3 4 TE = 13 5 ET = 5.5 6 ET = 5 7 TE = 21 8 TE = 22 TE = 5 TE = 11 ET = 2 TE = 18.5 ET = 1 TE = 18 ET = 3

44 44 ขั้นตอนที่ 5 : คำนวณหาเส้นทางวิกฤต 5.2 เริ่มหาจากวันสุดท้าย (T L ) Latest Expected Completion Time : T L –ค่าเริ่มต้นของ T L จะมีค่าเท่ากับ T E ค่า สุดท้าย จากนั้นให้ทำการลบออกด้วยค่า ET ของแต่ละโหนด เริ่มต้นจากโหนดทาง ขวามือไปทางซ้ายจนถึงโหนดแรกของแต่ ละเส้นทาง

45 45 ขั้นตอนที่ 5.2 : หาค่า T L 1 ET = 5 2 ET = 6 3 4 TE = 13 TL = 13 5 ET = 5.5 6 ET = 5 7 TE = 21 TL = 21 8 TE = 22 TL = 22 TE = 5 TL = 5 TE = 11 TL = 11 TE = 11 TL = 11 ET = 2 TE = 18.5 TL = 21 ET = 1 TE = 18 TL = 18 ET = 3

46 46 ขั้นตอนที่ 5 : คำนวณหาเส้นทางวิกฤต 5.3 คำนวณหาค่าเวลายืดหยุ่น (Slack Time) –คือ ระยะเวลาที่กิจกรรมสามารถล่าช้าโดย ไม่ส่งผลกระทบให้โครงการล่าช้า ซึ่ง กิจกรรมที่มีเวลายืดหยุ่นจะอยู่บนเส้นทางที่ ไม่ใช่เส้นทางวิกฤต (Noncritical Path) –หาได้จากผลต่างของ T E และ T L –ถ้าค่าเวลายืดหยุ่นเป็นศูนย์ (0) แสดงว่า กิจกรรมนั้นเป็นกิจกรรมที่อยู่บนเส้นทาง วิกฤต

47 47 ขั้นตอนที่ 5.3 : คำนวณหาค่าเวลายืดหยุ่น กิจกรรมT E T L เวลายืดหยุ่น เส้นทางวิกฤต T E - T L 1550 วิกฤต 211110 วิกฤต 311110 วิกฤต 413130 วิกฤต 518.5212.5 - 618180 วิกฤต 721210 วิกฤต 822220 วิกฤต

48 48 ข้อแตกต่างระหว่าง Gantt และ PERT/CPM Gantt Chart 1. เหมาะสำหรับโครงการ ที่มีขนาดเล็ก 2. สามารถแสดงให้เห็น ถึงกิจกรรมที่ทำใน เวลาเดียวกันได้ 3. แสดงกิจกรรมที่สำคัญ ต่อโครงการได้ (Critical Path) PERT/CPM Chart 1. เหมาะสำหรับโครงการ ที่มีขนาดใหญ่ 2. สามารถแสดงกิจกรรม ที่สำคัญได้ (Critical Path) ทำให้มีการ ควบคุมการใช้ทรัพยากร ได้อย่างคุ้มค่า


ดาวน์โหลด ppt 1 Project Management SCC : Suthida Chaichomchuen

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google