งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Lecture 2 – องค์กรและการบริหารโครงการ (Organization and Project Planning) ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Lecture 2 – องค์กรและการบริหารโครงการ (Organization and Project Planning) ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Lecture 2 – องค์กรและการบริหารโครงการ (Organization and Project Planning) ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

2 ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์2 Quiz 1 1. นักศึกษาคิดว่าตัวเองมีคุณสมบัติใดบ้างที่เหมาะจะเป็น SA ตอบมา 2 ข้อ 2. หน้าที่ของ SA ที่สำคัญคืออะไร ตอบมา 3 ข้อ 3. ความรับผิดชอบของ SA มีอะไรบ้าง ตอบมา 3 ข้ออธิบายเหตุผลประกอบ

3 ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์3 องค์กรและระบบ (System and Organization) ประเภทขององค์กร (Organization Type) สิ่งแวดล้อมต่อองค์กร (Organizations Environment) โครงสร้างขององค์กรและประเภทของระบบ (System Type) การจัดตั้งและบริหารโครงการ กระบวนการบริหารโครงการ การวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย และผลประโยชน์ที่จะได้รับ แผนภาพแกนต์ (Gantt Chart) ผังองค์กร (Organization Chart) ผังงานระบบ (System Flow Chart) Contents

4 ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์4 องค์กรและระบบ (Organization and System) องค์กร องค์กร คือ การรวมตัวของหน่วยงานย่อย ๆ ที่มีความ เกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน ภายใต้สิ่งแวดล้อม ที่มีผลต่อการ วิเคราะห์และออกแบบสารสนเทศขององค์กรนั้น ๆ ระบบ ระบบ หมายถึง การนำองค์ประกอบต่างๆ ได้แก่ คน (people) ทรัพยากร (Resource) แนวคิด(concept) และขบวนการ (process) มาผสมผสานการทำงาน ร่วมกันเพื่อให้บรรลุเป้าหมายอย่างใดอย่างหนึ่งที่ วางแผนไว้

5 ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์5 สิ่งแวดล้อมต่อองค์กร (Organizational Environment) สิ่งแวดล้อมด้านชุมชน ภูมิศาสตร์ สภาพความเป็นอยู่ของประชากร สิ่งแวดล้อมด้านเศรษฐกิจ การตลาด การแข่งขัน สิ่งแวดล้อมด้านนโยบาย การปกครองของแต่ละท้องถิ่น

6 ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์6 ประเภทขององค์กร (Organization type) Formal organization Formal organization :มีโครงสร้างอย่างมี หลักเกณฑ์ โดยระบุหน้าที่ ความสัมพันธ์ของสมาชิกใน องค์กรอย่างชัดเจน ไม่ยืดหยุ่น เช่น ห้างสรรพสินค้า คณะวิทยาศาสตร์ Informal organization Informal organization : องค์กรที่มีโครงสร้างไม่ แน่นอนขึ้นอยู่กับสถานการณ์ในขณะนั้นขององค์กร เช่น ร้านค้าโดยทั่วไป

7 ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์7 โครงสร้างขององค์กร โครงสร้างองค์กรแบบงานหลัก (Line or Hierarchy Organization structure) โครงสร้างองค์กรแบบงานหลักและงานที่ปรึกษา (Line and Staff Organization structure) โครงสร้างองค์กรตามโครงการ (Project Organization structure) โครงสร้างองค์กรในรูปเมทริกซ์ (Matrix Organization structure)

8 ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์8 โครงสร้างองค์กรแบบงานหลัก โครงสร้างองค์กรแบบงานหลัก (Line or Hierarchy Organization structure) ผู้บริหารสูงสุดขององค์กร รองฯฝ่ายตลาด รองฯฝ่ายการเงิน รองฯฝ่ายผลิต รองฯบุคคล งบประมาณบัญชีตรวจสอบประมวลผล

9 ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์9 โครงสร้างองค์กรแบบงานหลักและงานที่ปรึกษา โครงสร้างองค์กรแบบงานหลักและงานที่ปรึกษา (Line and staff Organization structure) ประธาน รองประธาน บริการข้อมูล การเงินการตลาดฝ่ายผลิต

10 ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์10 โครงสร้างองค์กรตามโครงการ โครงสร้างองค์กรตามโครงการ (Project Organization structure) ผู้บริหารสำนักงาน โครงงานที่ 1 ฝ่ายประมวลผล ฝ่ายการตลาดฝ่ายผลิตฝ่ายการตลาดฝ่ายผลิต ฝ่ายบุคคลฝ่ายสั่งซื้อฝ่ายการเงิน

11 ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์11 โครงสร้างองค์กรในรูปเมทริกซ์ โครงสร้างองค์กรในรูปเมทริกซ์ (Matrix Organization structure) ผู้บริหารทั่วไป การตลาดการขายการเงินการผลิตบุคลากร เจ้าหน้าที่ ผู้จัดการ โครงการที่ 1 ผู้จัดการ โครงการที่ 2

12 ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์12 การจัดตั้งโครงการ โครงการต้องมีเพียงวัตถุประสงค์เดียว โครงการต้องทำเพียงชั่วครั้งชั่วคราว คือ มีระยะเวลาเริ่มต้น และสิ้นสุด โครงการต้องการใช้ทรัพยากรที่หลากหลาย โครงการจะต้องรู้ว่าลูกค้าคือใคร หรือใครเป็นผู้ให้ งบประมาณกับโครงการ โครงการจะก่อให้เกิดความไม่แน่นอน

13 ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์13 การจัดตั้งโครงการ การบริหารทุก ๆ โครงการจะมี กฎเกณฑ์ ข้อบังคับเป็นตัวแปรหลัก อยู่ 3 ตัว เรียกว่า Triple constraint คือ ขอบเขต เวลา ค่าใช้จ่ายของโครงการ

14 ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์14 การจัดตั้งโครงการ ขอบเขตของโครงการ เป็นเรื่องที่สำคัญมากที่สุด ต้องคำนึงถึงเป็นอันดับแรก และต้องระบุให้ชัดเจน เวลา จะกำหนดระยะเวลาได้ก็ต่อเมื่อระบุขอบเขตแล้ว จะใช้เวลานานเท่าไรที่จะทำให้โครงการ เสร็จสิ้น ค่าใช้จ่าย จะกำหนดได้ก็ต่อเมื่อระบุขอบเขตแล้ว ควร จะใช้เงินเท่าไรเพื่อให้โครงการเสร็จสิ้น

15 ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์15 การพิจารณาพัฒนาโครงการระบบสารสนเทศ ประกอบด้วยปัจจัย 5 ประการคือ 1. ได้รับความสนับสนุนจากผู้บริหาร หรือ ฝ่ายบริหาร 2. อยู่ในช่วงเวลาที่เหมาะสม 3. มีโอกาสต่อความสำเร็จสูง 4. มีทรัพยากรในการพัฒนาระบบสารสนเทศเพียงพอ 5. มีความคุ้มค่าต่อการลงทุนขององค์กร

16 ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์16 การบริหารโครงการ การบริหารโครงการ คือการนำเอาความรู้ ความชำนาญ เครื่องมือ และเทคนิคต่าง ๆ มาประยุกต์ใช้ เพื่อให้กิจกรรมของ โครงการ เป็นไปตามความต้องการ

17 ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์17 การบริหารโครงการ Stakeholders คือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับโครงการ 4 knowledge areas ที่เป็นหลักของการบริหารโครงการ Project scope management จะประกอบด้วยการกำหนด และการ จัดการงานทุก ๆ อย่าง ตามที่ต้องการเพื่อให้โครงการประสบความสำเร็จ Project time management คือการประมาณเวลาในการทำโครงการว่า จะต้องใช้เวลา นานเท่าไรโครงการถึงจะเสร็จสิ้น หรือการทำงานให้ทันตาม เวลาที่กำหนดไว้ Project cost management ประกอบด้วยการเตรียม และการจัดการ งบประมาณ สำหรับโครงการ Project quality management ต้องแน่ใจว่าโครงการจะเป็นที่พึงพอใจ กับลูกค้า

18 ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์18 การบริหารโครงการ 4 knowledge areas ที่ช่วยสนับสนุนการบริหารโครงการ Project human resource management คือการใช้คนที่มีส่วน เกี่ยวข้องกับโครงการอย่าง คุ้มค่า และมีประสิทธิภาพ Project communications management รวมไปถึงการทำให้เกิด การรวบรวม การ เผยแพร่ และเก็บข้อมูลของโครงการ Project risk management ประกอบไปด้วย การชี้เฉพาะ การวิเคราะห์ และการรับผิดชอบต่อ ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับตัวโครงการ ซึ่งถ้าเกิดขึ้นจะ มีผลทำให้โครงการล้มได้ Project procurement management รวมถึงการได้มา หรือการจัดหา สินค้า และบริการ สำหรับใช้ในโครงการจากองค์กรภายนอก

19 ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์19 วงจรชีวิตโครงการ 1. นิยามโครงการ (Definition) 2. การวางแผน (Planning) 3. ดำเนินการ (Execution) 4. การส่งมอบ (Delivery)

20 ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์20 วงจรชีวิตโครงการ 1. นิยามโครงการ (Definition) – ทำความเข้าใจกับโครงงานที่จะทำ และเตรียมข้อมูลที่จะใช้ใน phase ต่อไป 1.1 เป้าหมาย 1.2 ข้อกำหนด 1.3 งาน (ย่อยๆ) 1.4 ผู้รับผิดชอบ 2. การวางแผน (Planning) 2.1 กำหนดการ 2.2 งบประมาณ (ของแต่ละงาน) 2.3 ทรัพยากร 2.4 ความเสี่ยง 2.5 บุคลากร

21 ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์21 วงจรชีวิตโครงการ 3. ดำเนินการ (Execution) 3.1 รายงานสถานภาพ ว่าจะเสร็จเร็ว/ช้า ค่าใช้จ่ายมาก/น้อยกว่าที่ตั้ง ผลลัพธ์เป็นตามที่กำหนด หรือไม่ 3.2 การเปลี่ยนแปลง 3.3 คุณภาพ 3.4 การพยากรณ์ 4. การส่งมอบ (Delivery) 4.1 การฝึกอบรม (ให้ลูกค้า) 4.2 เอกสารที่เกี่ยวข้อง – ใบเสร็จ บันทึกการเปลี่ยนแปลง shop drawing การทำ preventive maintenance 4.3 การปลดปล่อยทรัพยากร 4.4 การมอบงานใหม่ 4.5 บทเรียนจากอดีต – ประวัติโครงการ ปัญหาต่างๆ ที่พบจากการทำงาน ซึ่งสำคัญกับผู้จัดการ หน้าใหม่

22 ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์22 วงจรชีวิตโครงการ

23 ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์23 กระบวนการบริหารโครงการ กระบวนการเริ่มต้น กระบวนการวางแผน กระบวนการดำเนินการ กระบวนการควบคุม กระบวนการปิดโครงการ

24 ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์24 กระบวนการบริหารโครงการ กระบวนการเริ่มต้น - รวมถึงการกระทำเพื่อเริ่มต้นหรือจบโครงการ และระยะต่างๆ ของ โครงการ การเริ่มต้นของโครงการว่า มีเนื้อหาสาระอะไร ข้อมูลอะไรควรจะมีก่อน มีกิจกรรม อะไรบ้างอยู่ในกระบวนการนี้ กระบวนการวางแผน - เมื่อได้ข้อมูลในเบื้องต้นแล้ว ต่อไปเป็นช่วงในการพัฒนาขั้น initiating รวมถึงกลอุบาย และการรักษางานให้เป็นไปตามแบบแผน จะได้แน่ใจว่า โครงการได้ทำตามความต้องการของบริษัท การวางแผนโครงการต้องกำหนดแต่ละ knowledge area ที่สัมพันธ์กับโครงการ กระบวนการดำเนินการ - คือการนำเอางานที่วางแผนไว้ไปดำเนินงาน จะประกอบด้วย การรวมกลุ่มคน และทรัพยากรอื่น ๆ เพื่อให้สำเร็จตามแผนของโครงการ และดำเนินการให้ โครงการดำเนินต่อไปยังระยะถัดไป ซึ่งอาจะเกิดปัญหา เช่น งานที่ทำไม่เป็นไปตามที่ วางแผนไว้ หรืออาจจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่าง ซึ่งผู้จัดการโครงการจะต้อง จัดการกับสิ่งเหล่านี้ให้ได้

25 ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์25 กระบวนการบริหารโครงการ กระบวนการควบคุม - ต้องแน่ใจว่ากลุ่มผู้ทำโครงการได้ทำงานตาม วัตถุประสงค์ของโครงการ ผู้จัดการโครงการ และกลุ่มผู้ตรวจสอบ และเกณฑ์วัด ความก้าวหน้าการวางแผนโครงการ และทำการแก้ไขเมื่อมีความจำเป็น เนื่องจากเมื่อนำงานมาปฏิบัติจริงมันอาจจะไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ ใน ระหว่างที่ทำงานเกิดปัญหาอะไร ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของเวลา ซึ่งพอมี ปัญหาด้านเวลาก็จะไปกระทบด้านเงิน ซึ่งช่วงนี้เป็นช่วงที่สำคัญ ต้องช่วยให้คน ในช่วง Executing ทำงานให้ได้ตามแผน งานจะได้ก้าวหน้า ถ้าควบคุมแล้วไม่ เป็นไปตามแผนก็อาจจะต้องมีการปรับแผนใหม่ให้เหมาะสม กระบวนการปิดโครงการ - ประกอบด้วย รูปแบบการยอมรับของโครงการ และ ปิดโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งลูกค้าหรือ stakeholder ต้องพอใจกับงาน ผลลัพธ์ที่ได้จากช่วงนี้คือ บทสรุปของการปิดงาน

26 ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์26 การวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย และผลประโยชน์ที่จะได้รับ ค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายทางตรง (Tangible or Direct) ค่าใช้จ่ายทางอ้อม (Indirect) กลุ่มค่าใช้จ่าย ผลประโยชน์สำหรับเจ้าของระบบ ประหยัดค่าใช้จ่าย เพิ่มรายได้ ผลประโยชน์ที่คิดเป็นตัวเงินไม่ได้ กลุ่มผลประโยชน์

27 ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์27 ค่าใช้จ่ายทางตรง (Tangible or Direct) อุปกรณ์ด้านคอมพิวเตอร์ Software, Hardware, การสื่อสาร ค่าพนักงานปฏิบัติการ ค่า file conversion ค่าปรับปรุงสถานที่ ค่าบำรุงรักษา Software,Hardware ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบ ค่าใช้จ่ายในการการทำคู่มือ ค่าใช้จ่ายในการสำรองคู่มือ

28 ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์28 ค่าใช้จ่ายทางอ้อม (Indirect) ค่าอบรมพนักงาน ค่าการเปลี่ยนแปลงระบบปฏิบัติงาน ค่าใช้จ่ายเนื่องจากจำนวนคนที่เพิ่มขึ้นในช่วงแรก

29 ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์29 กลุ่มค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายในการสำหรับสร้างระบบ (the cost building the system) ค่าใช้จ่ายในการ install ระบบ (the cost building the system) ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงาน (operational cost)

30 ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์30 ประหยัดค่าใช้จ่าย การลดจำนวนพนักงานในการทำงานแบบ Manual ลดค่าใช้จ่ายในเรื่องสินค้าคงคลัง สามารถกระจายทรัพยากร

31 ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์31 เพิ่มรายได้ เพิ่มยอดขาย การทำงานเร็วขึ้น ลดพลังงาน

32 ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์32 ผลประโยชน์ที่คิดเป็นตัวเงินไม่ได้ ประสิทธิภาพในการทำงาน คุณภาพในการบริการ ความพึงพอใจ ทั้ง ผู้รับและให้บริการ ช่วยในการตัดสินใจได้ง่าย และเร็วขึ้น ผลกระทบต่อการลงทุน ในทางที่ดีขึ้น

33 ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์33 กลุ่มผลประโยชน์ ประโยชน์จากการปฏิบัติงาน (performance benefits) ประโยชน์จากการลดค่าใช้จ่าย (cost-avoidance benefits)

34 ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์34 แผนภาพแกนต์ (Gantt Chart) คือแผนภาพที่ช่วยควบคุมการทำงานเพื่อไม่ให้เกินเวลาที่วางแผนไว้ หากไม่สามารถควบคุมได้ตามแผนที่วางไว้ ความเสียหายอาจเกิดขึ้นได้ เช่น  ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น  ความน่าเชื่อถือของนักวิเคราะห์ระบบ  ความเสียหายกับโครงการต่อเนื่องอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

35 Gantt Chart ขั้นตอนการดำเนินงาน ก.ยต.คพ.ยธ.ค 1.Analysis 2.Design 3.Coding 4.Test 5.Install &Documentation แผนที่ตั้ง ทำได้จริง

36 งานมี.คเม.ษพ.คมิ.ยก.ค วิเคราะห์ระบบ รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ระบบเดิม กำหนดความต้องการของระบบใหม่ นำเสนอรูปแบบระบบใหม่ ออกแบบระบบ ออกแบบ input output form ออกแบบ interface ออกแบบ database นำเสนอ ระบบที่ออกแบบ พัฒนาโปรแกรม โปรแกรม ทดสอบโปรแกรม จัดทำเอกสาร ตั้งระบบใหม่ ฝึกอบรม สรุปโครงการ

37 ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์37 ผังงาน (Flow Chart) แบ่งการทำงานของ Flow chart ได้ออกเป็น 2 แบบ คือ ผังงานระบบ (System Flow Chart) ผังงานโปรแกรม (Program Flow Chart)

38 ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์38 ผังงานระบบ (System Flow Chart) คือ เครื่องมือที่ใช้แสดงการไหลของระบบงานหรือ เส้นทางการทำงานของระบบ ใช้อธิบายทิศทางการไหลของแต่ละกิจกรรมให้เข้าใจ ได้ง่ายขึ้น โดยการแสดงด้วยสัญลักษณ์มาตรฐาน

39 ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์39 ผังงานโปรแกรม (Program Flow Chart) เป็นผังแสดงลำดับขั้นตอนการทำงานในโปรแกรม มี ส่วนแสดงการทำงานในขั้นการรับข้อมูล การคำนวณ หรือการประมวลผล และการแสดงผลลัพธ์ เรียกอีกอย่างหนึ่งได้ว่า ผังการเขียนโปรแกรม หรือ ผัง งาน

40 ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์40 ประโยชน์ของผังงาน ช่วยลำดับขั้นตอนการทำงานของโปรแกรม และสามารถนำไปเขียน โปรแกรมได้โดยไม่สับสน ช่วยในการตรวจสอบ และแก้ไขโปรแกรมได้ง่าย เมื่อเกิดข้อผิดพลาด ช่วยให้การดัดแปลง แก้ไข ทำได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว ช่วยให้ผู้อื่นสามารถศึกษาการทำงานของโปรแกรมได้อย่างง่าย และ รวดเร็วมากขึ้น

41 ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์41 Conclusion องค์กร (Organization) และระบบ (System) สิ่งแวดล้อมต่อองค์กร (Organizations Environment) ประเภทขององค์กร (Organization Type) การจัดตั้งโครงการและการบริหารโครงการ กระบวนการบริหารโครงการ การวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย และผลประโยชน์ที่จะได้รับ แผนภาพแกนต์ (Gantt Chart) ผังองค์กร (Organization Chart) ผังงานระบบ (System Flow Chart)


ดาวน์โหลด ppt Lecture 2 – องค์กรและการบริหารโครงการ (Organization and Project Planning) ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google