งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1. tmt จัดเป็นปัจจัยเช่นเดียวกับ factorial experiment แต่ มีแค่ 2 factor คือ A กับ B Split Plot Design treatment + experimental unit = observation.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1. tmt จัดเป็นปัจจัยเช่นเดียวกับ factorial experiment แต่ มีแค่ 2 factor คือ A กับ B Split Plot Design treatment + experimental unit = observation."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1. tmt จัดเป็นปัจจัยเช่นเดียวกับ factorial experiment แต่ มีแค่ 2 factor คือ A กับ B Split Plot Design treatment + experimental unit = observation

2 2. eu แบ่งออกเป็น 2 ขนาด คือ ขนาดใหญ่ whole plot เอาไว้ใส่ A ขนาดเล็ก subplot เกิดจาก การแบ่ง whole plot เป็น ส่วนๆ subplot เอาไว้ใส่ B 3. obs เหมือนเดิม วัดจาก subplot

3 คำตอบที่ได้จากการทดลอง จึงยังคง เหมือนกับ Factorial คือ 3. รู้ผลร่วม AB ที่มีต่อ observation 1. รู้ผลของ A ที่มีต่อ observation 2. รู้ผลของ B ที่มีต่อ observation

4 factor A คือ พันธุ์พืชอาหารสัตว์มี 3 ระดับ คือ a1 เนเปียร์ a2 กินนี a3 รูซี่ factor B คือ อายุการตัดมี 2 ระดับ คือ b1 30 b2 60 วัน การตัวอย่างการสุ่ม treatment combination เข้าใน EU หน้า 40 กำหนดให้ treatment คือ observation คือ น้ำหนักสดของหญ้า น้ำหนักแห้ง ปริมาณโปรตีน การ ย่อยได้ของวัตถุแห้ง

5 ก ) สุ่ม A เข้าใน whole plot ก่อน a1

6 ข ) แบ่ง whole plot ออกเป็น 2 subplot ตาม B คือ b1 b2 a1b1 เป็นเช่นนี้ในทุกการสุ่ม ไม่ว่าจะเป็นแบบ CRD RCBD LSD b2

7 นักศึกษาคนที่ 1 ไปสถานีทดลองพืชอาหาร สัตว์ พื้นที่ทดลองมีความอุดมสมบูรณ์ของดิน สม่ำเสมอกันทั้งหมด มีแปลงขนาด 100 ตารางเมตร 12 แปลง 1 7 2 8 9 3 10 4 11 5 12 6 ส่วนของ eu …… อาจารย์ให้ไปหา สถานที่ทดลองเอง

8 สุ่ม a1 เข้าใน eu โดยการจับฉลาก a1

9 แบ่ง whole plot ออกเป็น 2 ส่วน ตาม จำนวน b แล้วสุ่มแต่ละ b เข้าไปโดยการจับฉลาก a1

10 rep1 rep2 rep3 rep4 a1b1 a1b2 a2b1 a2b2 a3b1 a3b2 เก็บข้อมูลตาม obs เมื่อสิ้นสุดการทดลอง ได้ ข้อมูล แบบ CRD ดังนี้ เก็บข้อมูลจากแปลงไหน ??? จำนวน observation เป็นเท่าไร ??

11 นำข้อมูลมาวิเคราะห์ ตามวิธีของ CRD SOV dfSSMSF Whole plot A a – 1 sig/ns Error(a) a (r – 1) Subplot B b – 1 sig/ns AB(a – 1) (b – 1) sig/ns Error(b) a (r – 1) (b – 1) Total abr – 1

12 slope1 นักศึกษาคนที่ 2 ไปโครงการหลวง พื้นที่ทดลองมีความอุดมสมบูรณ์ของดิน ต่างกันเป็น 3 ระดับ ตาม slope ในแต่ละ ระดับจัดเป็นแปลงขนาด 100 ตารางเมตร ได้ จำนวน 3 แปลง 1 2 3 slope2 1 slope3 1 2 2 3 3

13 slope1 2 3 slope2 slope3 1 2 3 3 a1

14 slope1 2 3 slope2 slope3 1 2 3 3 a1

15 block1 block2 block3 a1b1 a1b2 a2b1 a2b2 a3b1 a3b2 เก็บข้อมูลตาม obs เมื่อสิ้นสุดการทดลอง ได้ ข้อมูลแบบ RCBD ดังนี้

16 นำข้อมูลมาวิเคราะห์ ตามวิธีของ RCBD SOV dfSSMSF Whole plot Block r – 1 sig/ns A a – 1 sig/ns Error (a)( a – 1) (r – 1) Subplot B b – 1 sig/ns AB (a – 1) (b – 1) sig/ns Error (b) a (r – 1) (b – 1) Total abr – 1

17 นักศึกษาคนที่ 3 ไปสถานีทดลองชายทะเล ดินมีความอุดมสมบูรณ์แตกต่างกันด้านปริมาณ ฟอสฟอรัส และ โปแตสเซียม เป็น 3 row และ 3 col สามารถจัดเป็นแปลงย่อยขนาด 100 ตรม. 9 แปลง 123 1 a1 2 3 P K

18 P K 123 1 2 3

19 col 1 col 2 col 3 row1 row2 row3 เก็บข้อมูลตาม obs เมื่อสิ้นสุดการทดลอง ได้ ข้อมูลแบบ LSD ดังนี้

20 นำข้อมูลมาวิเคราะห์ ตามวิธีของ LSD SOV dfSSMSF Whole plot row a – 1 sig/ns col a – 1 sig/ns A a – 1 sig/ns Error (a) (a – 1) (a – 2) Subplot B b – 1 sig/ns AB (a – 1) (b – 1) sig/ns Error (b) a (a – 1) ( b – 1) Total a 2 b – 1

21 การกำหนดว่าปัจจัยอะไรจะเป็น A หรือ B 1. ธรรมชาติของ tmt tmt ที่ต้องการ eu ขนาดใหญ่ จึงจะทดลองได้ ประสิทธิภาพ จัดเป็น A tmt ที่ใช้ eu ขนาดเล็ก ก็ทดลองได้ จัดเป็น B พันธุ์ปลา 3 พันธุ์ : ทับทิม นิล ไน สภาพของ น้ำในบ่อ 3 ชนิด : น้ำจืด น้ำกร่อย น้ำเค็ม

22 กรณีที่ 1 สภาพน้ำเป็น A พันธุ์ปลาเป็น B พัน ธุ์ 1 กรณีที่ 2 พันธุ์ปลาเป็น A สภาพน้ำเป็น B น้ำ 1 พัน ธุ์ 1 พันธุ์ 2 พันธุ์ 3 น้ำ 3 น้ำ 2 น้ำ 1

23 อุณหภูมิเพาะเชื้อ 3 ระดับ : 7 37 55 ๐ C อาหารเลี้ยงเชื้อ 2 ชนิด : BHA EMB

24 กรณีที่ 1 อุณหภูมิเป็น A อาหารเลี้ยงเชื้อเป็น B อาหาร 1 กรณีที่ 2 อาหารเลี้ยงเชื้อเป็น A อุณหภูมิเป็น B อุณหภูมิ 1 อาหา ร 2 อาหา ร 1 อุณหภู มิ 2 อุณหภู มิ 1 อุณหภู มิ 3

25 การกำหนดว่าปัจจัยอะไรจะเป็น A หรือ B 2. วัตถุประสงค์ของการทดลอง ผู้ทดลองให้ความสนใจปัจจัยไหนเป็นหลัก ก็ จัดให้เป็น B เช่น ปัจจัยที่ 1 คือ พันธุ์หญ้า 3 พันธุ์ ปัจจัยที่ 2 คือ อายุการตัด 3 อายุ 60 75 90 วัน กรณีที่ 1 พันธุ์หญ้าเป็น A อายุการตัด เป็น B พัน ธุ์ 1 60 75 90

26 กรณีที่ 2 อายุการตัดเป็น A พันธุ์หญ้าเป็น B พันธุ์ 3 พันธุ์ 1 พันธุ์ 2

27 ปัจจัยที่ 1 ปัจจัยที่ 2 observation ชนิดตู้ฟัก ไข่ 3 ชนิดสาร รมควันตู้ฟัก 2 สารตกค้าง ในลูกไก่ ระบายลม 3 วัสดุรองพื้น คอก 4 ADG ไก่ไข่ สาว ชั่วโมงแสง 5 พันธุ์นกกระทา 3 จำนวนไข่ วัสดุทำพื้น slat 4 พื้นที่คอก คลอด 5 ADG ลูกสุกร กินนม อายุตัด กระถิน 4 ตัดสูงจาก พื้นดิน 5 ผลผลิต โปรตีน 1 ปี

28 subplot เกิดจากการแบ่ง whole plot ออกเป็นส่วนๆ ควรพิจารณาว่า whole plot แบ่งได้จริงๆตาม ข้อกำหนด

29

30 บางครั้ง split plot จึงใช้เมื่อพื้นที่ไม่พอที่จะทำ Factorial split plot จึงเหมาะกับ tmt ใช้บางประเภทเท่านั้น ไม่กว้างเหมือนแฟคทอเรียล

31 ตัวอย่างที่ 1 split plot design หน้า 64 เมื่ออ่านโจทย์แล้ว tmt มีกี่ปัจจัย คือ อะไรบ้าง ?? eu คือ อะไร ?? สุ่มแบบไหน ?? obs คือ อะไร ?? b1b2b3 รวม a196.483.2105. 4 285. 0 a287.172.194.2253. 4 a373.765.283.7222. 6 รวม 257. 2 220. 5 283. 3 761. 0

32 1. CT =( 761 ) 2 =21448.93 rab 2. Total SS =( 30.5 2 +25.2 2 +…27.8 2 ) – CT = 475.07 3. Whole plot SS=( 89.1 2 + …73.4 2 ) – CT = 235.12 3 4. A SS = ( 285 2 + … 222.6 2 ) – CT = 216.33 br 5. Error(a) SS = Whole – A = 18.79

33 9. Error (b) SS = Total – Whole – B – AB = 14.79 6. subplot SS = ( 96.4 2 + ….. 83.7 2 ) – CT = 441.48 r 7. B SS = ( 257.2 2 + ….. 283.3 2 ) – CT = 221.18 ar 8. AB SS = subplot - A - B = 3.97

34 SOV dfSSMSF Whole plot A 2216.33108.16 34.53 ** Error(a) 618.793.13 Subplot B 2221.18110.59 89.72 ** AB43.970.990.81 ns Error(b) 1214.791.23 Total 26475.07

35 ตัวอย่างที่ 2 หน้า 65 การวิเคราะห์วาเรียนซ์ split plot design เมื่ออ่านโจทย์แล้ว tmt มีกี่ปัจจัย คือ อะไรบ้าง ?? eu คือ อะไร ?? obs คือ อะไร ??

36 b1b2b3b4 รวม a111.257.849.9810.9239.99 a210.597.819.469.8637.72 a310.228.488.909.6637.26 รวม 32.0624.1328.3430.44114.97

37 1. CT = ( 114.97 ) 2 =183.58 abr 2. Total SS = ( 2.17 2 + 1.58 2 + ….. 1.33 2 ) – CT = 9.12 3. Whole plot SS = ( 8.27 2 + ….. 5.07 2 ) – CT = 5.69 b 5. A SS = ( 39.99 2 + … 37.26 2 ) – CT = 0.18 br 4.Block SS = (22.49 2 +…. 14.24 2 ) – CT = 4.15 ab

38 10.Error (b) SS = Total – Whole – B – AB = 1.26 เหมือน CRD 7. subplot SS = (11.25 2 +.. 9.66 2 ) – CT = 2.35 r 8. B SS = ( 32.06 2 + ….. 30.44 2 ) – CT = 1.96 ar 9.AB SS = subplot - A - B เหมือน CRD= 0.21 6. Error(a) SS = Whole – Block – A = 1.36

39 SOV dfSSMSF Whole plot Block 54.150.835.93 ** A 20.180.090.64 ns Error (a)101.360.14 Subplot B 31.960.6521.67 ** AB 60.210.031.00 ns Error (b) 451.260.03 Total 719.12

40 การเทียบ tmt mean เริ่มจากตัวอย่าง 7.8 หน้า 55 และ 56 a1a2a3 รวม b130.532.234.497.1 b224.633.846.6105. 0 b322.930.946.099.8 รวม 78.096.9127. 0 301. 9

41 5. หาค่าเฉลี่ยที่จะเปรียบเทียบ ตามหน้า 62 และ 63 โดย abr = 3x3x3 mean A B AB หาได้อย่างไร 1. ใช้วิธี lsd = s d x t α 2. หาค่า s d ตามชนิดของการเปรียบเทียบ ตามสูตรหน้า 60 3. หาค่า t α ตามชนิดของการเปรียบเทียบ ตามสูตรหน้า 61 4. คำนวณค่า lsd = s d x t α ตามหน้า 61

42


ดาวน์โหลด ppt 1. tmt จัดเป็นปัจจัยเช่นเดียวกับ factorial experiment แต่ มีแค่ 2 factor คือ A กับ B Split Plot Design treatment + experimental unit = observation.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google