งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การออกกำลังกายในผู้สูงอายุ (Exercise for the Elderly) นายอุบล ประมาณเมือง รหัส G5414652708.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การออกกำลังกายในผู้สูงอายุ (Exercise for the Elderly) นายอุบล ประมาณเมือง รหัส G5414652708."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การออกกำลังกายในผู้สูงอายุ (Exercise for the Elderly) นายอุบล ประมาณเมือง รหัส G5414652708

2 ลักษณะการออกกำลังกาย การออกกำลังกายเพื่อเสริมสร้างความแข็งแรง ของระบบต่างๆในร่างกายนั้น เป็นการออกกำลัง ที่เกิดจากการทำงานของกล้ามเนื้อมัดใหญ่ๆ หลายกลุ่มในร่างกาย อวัยวะหลายระบบต้อง ทำงานเพิ่มขึ้นจากภาวะปกติ เช่น ปอดต้องฟอก เลือดในปริมาณที่เพิ่มขึ้น หัวใจต้องปั๊มเลือดไป ยังกล้ามเนื้อที่ออกกำลังกายเพิ่มขึ้นอย่างมาก ถึง 4 – 5 เท่าของภาวะปกติ 9 กล้ามเนื้อหดตัว หลายมัดและต้องทำงานประสานกันเป็นจังหวะ ที่ต่อเนื่องอย่างเหมาะสม ตัวอย่างได้แก่ การ เดิน การวิ่งเหยาะๆ การถีบจักรยาน การเต้นแอ โรบิค การว่ายน้ำ เป็นต้น

3 การทดสอบก่อนการออกกำลังกาย (EXERCISE TESTING) การวัดความสามารถในการออกกำลังกายนั้น เราวัดที่ Physical working capacity (PWC) หรือ อีกนัยหนึ่งคือ Aerobic power (VO 2 max) ซึ่งนิยม ใช้กันทั่วไปและเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง อย่างไรก็ตามการทำงานของกล้ามเนื้อของ ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ไม่มีความสามารถเพียง พอที่จะทำให้ระบบหัวใจและปอดทำงานอย่าง เต็มที่ ดังนั้นการทดสอบความสามารถในการออ กำลังกายจึงมี 2 ระดับ

4 ข้อบ่งชี้ในการหยุดทดสอบการออก กำลังกาย มีอาการแน่นหน้าอก เหนื่อยมาก หรือผู้ทดสอบขอหยุดการทดสอบ วิงเวียนศีรษะ หน้าซีด จะเป็นลม ความดันซีสโตลิกลดลงในขณะเพิ่มความหนัก ในการออกกำลัง ความดันโลหิตเพิ่มสูงมากๆ เช่น ความดันซิส โตลิกเพิ่มมากกว่า 250 มม. ปรอท หรือ ความดัน ไดแอสโตลิกเพิ่มมากกว่า 120 มม. ปรอท

5 ข้อบ่งชี้ในการหยุดทดสอบการออก กำลังกาย ( ต่อ ) การเปลี่ยนแปลงของคลื่นไฟฟ้าหัวใจ พบ horizontal หรือ down slopping ST segment depression หรือ elevation มากกว่า 2 มม. พบ Supraventricular Tachycardia พบ Ventricular Tachycardia พบ Second or third degree heart block


ดาวน์โหลด ppt การออกกำลังกายในผู้สูงอายุ (Exercise for the Elderly) นายอุบล ประมาณเมือง รหัส G5414652708.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google