งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผลการดำเนินงานทีม 42 กิจกรรม จำนวน ตัวชี้วัด ไม่ผ่าน 1. ER 13 2 2. LR 18 2 3. OR 22 - 4. RH 8 1 5. SUP 6 - 6. ทั่วไป 13 -

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผลการดำเนินงานทีม 42 กิจกรรม จำนวน ตัวชี้วัด ไม่ผ่าน 1. ER 13 2 2. LR 18 2 3. OR 22 - 4. RH 8 1 5. SUP 6 - 6. ทั่วไป 13 -"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผลการดำเนินงานทีม 42 กิจกรรม จำนวน ตัวชี้วัด ไม่ผ่าน 1. ER 13 2 2. LR 18 2 3. OR 22 - 4. RH 8 1 5. SUP 6 - 6. ทั่วไป 13 -

2 ผลการดำเนินงานทีม 42 ข้อไม่ผ่านเกณฑ์ เกณฑ์ ผลงาน LR 1. พฤติกรรมสุขภาพแรกรับ 95 81.25 2. Hct LR>33% 95 87.5 ER 1. ได้รับวัคซีนป้องกันบาดทะยัก ไม่ครบ course 80 50 2. ได้รับวัคซีนป้องกันโรคพิษ สุนัขบ้าครบ course 80 50 RH 1.Pap smear ผิดปกติ ได้รับการรักษา 80 15.38

3 ผลงานเก่ง ดี มีสุข เป้าหมาย ผลงาน 1. ตรวจสุขภาพประจำปี 80 85.72 2.VCT ระดับ 3 ขึ้นไป 80 85.12 3. ผ่านการทดสอบ 50% ขึ้นไป 80 80 4. ออกกำลังกายตามเกณฑ์ 60 ยังไม่มีข้อมูล

4 แผนการดำเนินงาน ปี 2549 อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ


ดาวน์โหลด ppt ผลการดำเนินงานทีม 42 กิจกรรม จำนวน ตัวชี้วัด ไม่ผ่าน 1. ER 13 2 2. LR 18 2 3. OR 22 - 4. RH 8 1 5. SUP 6 - 6. ทั่วไป 13 -

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google