งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Blood smear interpretation

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Blood smear interpretation"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Blood smear interpretation
Chittima Sirijerachai

2 การเลือกตำแหน่งที่จะดู
ต้นสไลด์ เซลล์ซ้อนทับมากเกินไป

3 การเลือกตำแหน่งที่จะดู
ปลายสไลด์มากไป

4 การเลือกตำแหน่งที่จะดู
ตำแหน่งที่เหมาะสม

5 ดูการกระจายตัวของเม็ดเลือดแดง
Rouleaux formation

6 autoagglutination

7 Normochromic normocytic RBC

8 Hypochromic microcytic

9 Anisocytosis, poikilocytosis

10 Microspherocyte

11 Polychromasia

12 Acanthocyte

13 Target cell

14 Ovalucyte, elliptocyte

15 schistocyte

16 Tear drop cell

17 Iron deficiency anemia

18 Thalassemia

19 Basophilic stippling

20 Basophilic stippling

21 Thalassemia

22 microspherocyte polychromasia NRC

23 AIHA

24 microangiopathic hemolytic anemia
schistocyte microspherocyte microangiopathic hemolytic anemia MAHA

25 B thal / Hb E post splenectomy

26 Howell- jolly body

27 Intravascular hemolysis
polychromasia schistocyte microspherocyte

28

29 Hemoglobin contracted cell
Ghost cell Hemoglobin leakage cell G-6-PD deficiency with acute hemolysis

30 Heinz body

31 Hereditary spherocytosis

32 Hypersegmented neutrophil

33 Macro-ovalucyte Megaloblastic anemia

34 Basophilic stippling

35 Cabot ring

36 Chronic renal failure

37 Pancytopenia

38 myeloblast promyelocyte myelocyte metamyelocyte

39 Band form neutrophil Eosinophil basophil

40 monoblast monocyte

41 lymphoblast Large lymphocyte Small lymphocyte

42 Transform lymphocyte

43 Neutrophil with toxic granule Leucocytosis

44 Leukocytosis with left shift
thrombocytosis

45 Chronic myelocytic leukemia
CML

46 Leucocytosis, mature lymphocyte
Chronic lymphocytic leukemia - CLL

47 Lymphoblast

48 Acute lymphoblastic leukemia -ALL

49 Auer rod Acute non lymphoblastic leukemia - ANLL

50 Acute monoblastic leukemia - AMoL

51 Transform lymphocyte thrombocytopenia Viral infection

52


ดาวน์โหลด ppt Blood smear interpretation

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google