งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โดย นาย สิริชัย นิธิอุทัย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โดย นาย สิริชัย นิธิอุทัย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โดย นาย สิริชัย นิธิอุทัย 48657464
การสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย Control of One-Link Flexible Joint Robot Using Backsteppimg Intelligent Control การควบคุมแขนกลหนึ่งแขนแบบมีข้อต่อยืดหยุ่นได้ โดยใช้เทคนิคแบ็คสเต็ปปิ้งอินเทลลิเจนท์ โดย นาย สิริชัย นิธิอุทัย

2 คณะกรรมการ ประธานการสอบ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก อ.ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก
ผศ.ดร.ทวีเดช ศิริธนาพิพัฒน์ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ศ.ดร.ปราโมทย์ เดชะอำไพ อ.ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก อ.ดร.วิทิต ฉัตรรัตนกุลชัย อ.ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม ผศ.ดร.วิชัย ศิวะโกศิษฐ

3 Presentation outline Introduction Three-layer Neural Network
ส่วนประกอบของแขนกล System dynamic วัสดุและอุปกรณ์ Experiment setup Backstepping Three-layer Neural Network Backstepping Intelligent : Indirect Method Backstepping Intelligent : Direct Method Conclusion

4 Introduction แขนกลที่มีข้อต่อยืดหยุ่นได้คือแขนกลที่มีการออกแบบเป็นพิเศษให้ข้อต่อของแขนกลมีการยืดหยุ่นได้ เพื่อลดความเสียหายจากอุบัติเหตุจากการชนหรือกระแทกของแขนกล แต่เนื่องจากมีความยืดหยุ่นเข้ามาเกี่ยวข้อง ทำให้แบบจำลองสมการการเคลื่อนที่ของแขนกลที่มีข้อต่อยืดหยุ่นได้มีความซับซ้อนและอยู่ในรูปของสมการไม่เชิงเส้น และการหาแบบจำลองสมการการเคลื่อนที่ของแขนกลจากกฎพื้นฐานทางฟิสิกส์ทำได้ยาก และต้องตั้งสมมุติฐานมากมายในสร้างสมการ ทำให้แบบจำลองสมการการเคลื่อนที่ของแขนกลที่หาได้ไม่ตรงกับการเคลื่อนที่ของแขนกลจริง จึงทำให้มีประสิทธิภาพการควบคุมลดลง

5 Introduction งานวิจัยนี้อธิบายเกี่ยวกับการออกแบบการควบคุมแขนกลหนึ่งแขนที่มีข้อต่อยืดหยุ่นได้ด้วยวิธีแบ็กสเต็ปปิ้งอินเทลลิเจนท์ ซึ่งใช้พื้นฐานการควบคุมแบบแบ็กสเต็ปปิ้งและใช้โครงข่ายประสาทเทียมในการประมาณค่าฟังก์ชันจากสมการการเคลื่อนที่ ซึ่งมีประโยชน์คือ ทำให้ไม่ต้องใช้สมการการเคลื่อนที่ที่ถูกต้องแม่นยำในการออกแบบการควบคุมซึ่งทำได้ยากมาก

6 ส่วนประกอบของแขนกล

7 System Dynamic

8 System Dynamic โมเมนต์รอบจุดหมุนของแขนกล ทำ linearize ที่มุม θ = 0

9 System Dynamic Kinetic energy Potential energy Dissipative power Work

10 System Dynamic

11 System Dynamic

12 System Dynamic Strict Feedback Form

13 System Dynamic

14 System Dynamic

15 System Dynamic

16 วัสดุและอุปกรณ์ แขนกลที่มีข้อต่อยืดหยุ่นได้ คอมพิวเตอร์ 2 เครื่อง
encoder 2 ตัว motor gear 64:1 data acquisition board รุ่น NI 6221 power supply โปรแกรม Matlab โปรแกรม Labview

17 Experiment setup ส่งผลการเก็บข้อมูล Upload โปรแกรม ส่งค่าตำแหน่งมุม
ส่งสัญญาณการควบคุม

18 Experiment setup Filter

19 Backstepping x1 x2 x3 u x3d x1d x2d x4d x4 Virtual Control 1 Control 2
Actual Control x1 x2 x3 u x3d x1d x2d x4d x4

20 Backstepping Lyapunov Stability เป็นวิธีการตรวจสอบเสถียรภาพของระบบโดยการเลือกฟังก์ชัน V ซึ่งเป็นสมการกำลังสองที่ต่อเนื่องและสามารถหาอนุพันธ์อันดับหนึ่งได้ ถ้า แล้ว ฟังก์ชัน x จะมีค่าเข้าสู่ศูนย์อย่างแน่นอน

21 Backstepping ต้องการให้ มีค่าเข้าสู่ศูนย์ หา ที่ทำให้ มีค่าเป็นลบ ได้
Virtual Control 1 Control 2 Control 3 Actual Control x1 x2 x3 u x3d x1d x2d x4d x4 ให้ lyapunov functionคือ Virtual Control 1 x1d x1 x2d ต้องการให้ มีค่าเข้าสู่ศูนย์ หา ที่ทำให้ มีค่าเป็นลบ ได้

22 Backstepping Error Virtual control inputs Lyapunov functions x1 x2 x3
Actual Control x1 x2 x3 u x3d x1d x2d x4d x4 Error Virtual control inputs Lyapunov functions

23 Backstepping ผลจากโปรแกรม MATLAB

24 Backstepping

25 Backstepping ผลจากแขนกลจริง

26 Backstepping

27 Three-Layer Neural Network
S 1

28 Three-Layer Neural Network
ถ้ากำหนดให้ functionที่ไม่รู้สามารถประมาณค่าได้ด้วย function three layer neural network โดยกำหนดให้ คือค่าจริงของ คือค่าประมาณของ คือค่าerror จากการประมาณค่าของ

29 Backstepping intelligent : indirect method
คือ การควบคุมโดยใช้พื้นฐานการควบคุมแบบ Backstepping และใช้ Three-Layer Neural Network ประมาณค่าฟังก์ชันที่ไม่รู้จากสมการการเคลื่อนที่ ที่อยู่ในสมการการควบคุม

30 Backstepping intelligent : indirect method
จาก virtual control 1 ของ Backstepping

31 Backstepping intelligent : indirect method
Weight update law Variable Structure Control

32 Backstepping intelligent : indirect method
Virtual Control 1 Control 2 Control 3 Actual Control x1 x2 x3 u x3d x1d x2d x4d x4 Error Virtual control inputs

33 Backstepping intelligent : direct method
ข้อเสียของการใช้วิธี Indirect method กับ Backstepping

34 Backstepping intelligent : direct method
จาก virtual control ของ backstepping จัดรูปใหม่

35 Backstepping intelligent : direct method

36 Backstepping intelligent : direct method
Weight update law Variable Structure Control

37 Backstepping intelligent : direct method
Virtual Control 1 Control 2 Control 3 Actual Control x1 x2 x3 u x3d x1d x2d x4d x4 Error Virtual control inputs

38 Backstepping intelligent : direct method
ผลจากโปรแกรม MATLAB

39 Backstepping intelligent : direct method

40 Backstepping intelligent : direct method
ผลจากแขนกลจริง

41 Backstepping intelligent : direct method

42 Backstepping intelligent : direct method

43 Conclusion งานวิจัยนี้เป็นการควบคุมแขนกลหนึ่งแขนแบบมีข้อต่อยืดหยุ่นได้ด้วยการควบคุมแบบ Backstepping ร่วมกับการใช้ three-layer Neural Network การประมาณค่าฟังก์ชันที่ไม่รู้ของแขนกลจริงซึ่งอยู่ในสมการการควบคุม(Indirect method) อาจจะไม่สามารถควบคุมได้ จึงใช้การประมาณค่าสมการการควบคุมแทน( Direct method)

44 Conclusion การควบคุมแบบ Backstepping มีประสิทธิภาพในการควบคุมมากเมื่อแบบจำลองสมการการเคลื่อนที่ตรงกับของจริงอย่างสมบูรณ์ การควบคุมแบบ Backstepping Intelligent สามารถควบคุมแขนกลได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่ต้องหาสมการการเคลื่อนที่ที่ถูกต้องแม่นยำ

45 ขอขอบพระคุณ ผศ.ดร.ทวีเดช ศิริธนาพิพัฒน์ ประธานการสอบ
ผศ.ดร.ทวีเดช ศิริธนาพิพัฒน์ ประธานการสอบ ศ.ดร.ปราโมทย์ เดชะอำไพ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก อ.ดร.วิทิต ฉัตรรัตนกุลชัย อ.ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก ผศ.ดร.วิชัย ศิวะโกศิษฐ อ.ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม


ดาวน์โหลด ppt โดย นาย สิริชัย นิธิอุทัย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google