งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

จัดการสัมมนาโดย สำนักบริหารวิชาการ 28-29 พฤษภาคม 2550

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "จัดการสัมมนาโดย สำนักบริหารวิชาการ 28-29 พฤษภาคม 2550"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แนวคิดการใช้เรียนการสอนแบบผสมผสาน (Blended Learning) เพื่อเพิ่มคุณภาพการเรียนรู้
จัดการสัมมนาโดย สำนักบริหารวิชาการ 28-29 พฤษภาคม 2550 โรงแรม ศุภาลัย ป่าสัก รีสอร์ท สระบุรี ผศ. ดร. อนุชัย ธีระเรืองไชยศรี คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2 Definition e-Learning
learning at all levels, both formal and non-formal, that uses an information network-the Internet, an intranet (LAN) or extranet (WAN) - whether wholly or in part, for course delivery, interaction and/or facilitation. Blended Learning learning models that combine traditional classroom practice with e-learning solutions.

3 การแบ่งระดับการใช้อีเลิร์นนิง
ระดับที่ 1 Knowledge Database สำหรับนิสิตภายใน ใช้อีเลิร์นนิงเสริม/ประกอบการเรียนการสอน นำเอกสารประกอบการสอน แหล่งข้อมูลความรู้ และช่องทางการติดต่อสื่อสารความรู้ระหว่างอาจารย์-นิสิต ระดับที่ 2 e-Learning enhanced course สำหรับนิสิตภายใน ใช้อีเลิร์นนิงเติมเต็มการเรียนการสอน เป็นกิจกรรมการเรียน เพื่อเพิ่มคุณภาพการเรียนรู้ ระดับที่ 3 e-Learning Hybrid course สำหรับบุคคลภายนอก ใช้อีเลิร์นนิงในลักษณะการศึกษาทางไกล ร่วมกับการเรียนการสอนในชั้นเรียนบ้าง ระดับที่ 4 e-Learning based course สำหรับบุคคลภายนอก ใช้อีเลิร์นนิงในลักษณะการศึกษาทางไกลเต็มระบบ

4 Strength and Weakness

5 Strength and Weakness Time Flexibility Human Touch Participation
Computer mediated learning environment Traditional classroom Time Asynchronous Synchronous Flexibility Any time/any place Fix time/fix place Human Touch Human Impersonal Participation Limit number, dominate student All, equal Quality of reflection Deep and thoughtful reflection Immediate response Spontaneity not encourage rapid chain ideas Generation of rapid chain of associated ideas

6 To MIX the best effective elements from both worlds
Why Blended Learning ? To MIX the best effective elements from both worlds Graham, Allen, and Ure (2003, 2005)

7 Blended Learning Benefits?
Direct benefits Improved learning Increase access and flexibility (access to learning resources, flexible time and place) Increased cost-effectiveness (utilize existing resources, ease of revision) Graham, Allen, and Ure (2003, 2005)

8 Blended Learning Benefits? (cont.)
Indirect benefits Prepare students to meet the 21st century worker needed skill (Technological literacy, Information literacy, Cultural literacy, Global awareness) Improve learner thinking skill (Inventive Thinking (Adaptability, Curiosity, Creativity, Risk-taking, High-order thinking, problem solving) Improve cooperative skill (effective communication, Team work, Collaboration and interpersonal skills, personal and social responsibility, interactive communication, productivity skill) Empower learners for lifelong learning

9 How to Blended ? Blended Learning design based on
1. Instruction problem solving Approach 2. Systematic design Approach Graham, Allen, and Ure (2003, 2005)

10 How we learn… Learning from Knowledge PARTICIPATION
Share Artifact (Reflective Thought, Concept Map) & Discuss Learning from Knowledge CONSTRUCTION Reflective Thinking, Concept Map Learning from Knowledge ACQUISITION

11 Learning is improved when
Learning are Active Learning are Contextual Learning are Social

12 Conditions for learning
Knowledge retention Authentic / Contextual Learner Active Prior knowledge Learner Learning Learned Learning styles Knowledge Transfer Rich Interaction (Learner-Content, Learner-Teacher, Learner-Peer) Motivation level

13 ผู้เรียนทุกคนมี ความแตกต่างกัน

14 Motivation

15 Role of multimedia courseware
INPUT PROCESS OUTPUT Learner Learning Learned Learner characteristics Cognitive information processing Achievement - Flexible, - Customizable, - Support major learning styles Support - Engage - Motivate Learner prior knowledge Multimedia courseware Satisfaction Assess Supplement Accessible through the design learning environment Learning environment

16 Apply in real world Reflection, Elaboration
แบบทดสอบก่อน-หลังการเรียน กิจกรรมการระหว่างเรียน การให้ข้อมูลป้อนกลับที่เหมาะสม Practice, Apply in real world Reflection, Elaboration คำถามแทรก, การให้ข้อมูลป้อนกลับ Interactivity ข้อความ ภาพ ภาพเคลื่อนไหว เสียงที่สัมพันธ์กัน Long term memory (permanent) Dual coding Short term memory (working memory) Solving problem ผู้เรียนควบคุม การทำงานบทเรียน Self-pace, Rehearsal, Learning style Intrinsic motivation คอร์สแวร์บทเรียน E-learning Sensory motor (ตา หู มือ) Activated Motivation ภาพ เสียง ภาพเคลื่อนไหว

17

18 Passive Active

19

20 Classification of Technology tools
Narrative tools multimedia lesson, streaming video/audio Interactive tools CAI/WBI Lesson, Simulation, Educational games Communicative tools CMC (chat / web board), Audio/Video conferences Productive tools Web log, Wiki Microworld

21 Collaborative Writing Hypertext (Wiki)
History Database Linked back Log edit Roll back Create new Edit Edit Control permission Owner Demo Wiki page Edit Edit

22 Collaborative learning with Wiki
Class Hot Word Collaborative FAQs Collaborative Report Writing Class Hot List Students work together to create a book mark pages (Hot List) that point to useful references all over the Web Collaborative FAQs Students meet questions, they add the question to be one of the FAQs list, if someone know answer then he will answer, but if someone know more detail he will add more.. Demo FAQ page Collaborative report writing Discuss the structure of the page and then create the structure. Distributed the role and start to edit. During the edit phase every one can see the progress of another and the theme can be control แสดง WIki -> Project1

23 Personal Journal (Blogs)
comments Reading Understanding / Trust Get closure / cyclic self disclosure Personal Knowledge Management comments Personal Journal Writing Diary / Period

24

25 Experience Learner Content Context Blended Learning Lesson Plan
Cognitive / Affective / Psychomotor level Interaction type /level Teaching methods Authentic/ Virtual Technology skill Learning Skill Experience Learner Content Context Learning objectives Content domain Blended Learning Lesson Plan Technology Time Teacher (s) Resource (s) Blended Learning Design step (Draft) 9 May 2007

26 Blended learning design #1
1.1. Clarify the terminal learning objectives 1.2. Define the content 1. Analyse Content 1.3. Separate content to small topics 1.4. Define instructional objectives for each topics 1.5. Define learning experience for each topics (Continue to step 2)

27 Blended learning design #2
2.1.What kind of learning experience should student have? 2. Define learning experience 2.2. What kind of interaction expected ? 2.3. What teaching strategy/method shall we use? 2.4. Do they need authentic experience ?

28

29

30 Blended learning design #3
3.1. Who is the learner (demographic)? 3.2. What are their technology competency level ? 3. Know Learner 3.3. Do they convenience access to computer and internet ? 3.4. What are their characteristics relate to learning ?

31 Blended learning design #4
4.1. What type of technology available ? 4.2. How much time for teaching and learning process ? 4. Analyse Context 4.3. Do we have appropriate teacher to students ratio ? 4.4. What kind of resources do we have ?

32 Blended learning design #5
Choose the instructional model, strategy and methods Declare the instructional events Choose the mode of instruction base on the effective practice and appropriate to the context (technology, time, resources) Reconcile the blended 5. Design Blended Learning

33 Concern.. concern.. concern
Clear identification of how ICT will be used to meet specific subject objectives to improve pupils’ achievement; Ensuring that pupils have adequate ICT skills to achieve those objectives; Planned match of pedagogy with the identified purpose of ICT activities and learning outcomes.

34 Prepare.. Prepare.. and prepare..
Technology checked Prepare learner “how to learn” Set the policy and let everyone know the policy Participants guidebook Monitor probe and feedback frequently Flexible and supportive

35 The Four Es of Blended Learning
Teachers should make sure that ICT: Ensures that the learning outcomes can be achieved; Enables the learner; Eases and supports the task; Enhances the task’s quality and value. Barker and Franklin (1998)


ดาวน์โหลด ppt จัดการสัมมนาโดย สำนักบริหารวิชาการ 28-29 พฤษภาคม 2550

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google