งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการสัมมนา การพัฒนาคณาจารย์เพื่อการเรียนการสอนยุคใหม่: การจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน สำนักบริหารวิชาการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1 แนวคิดการใช้เรียนการสอนแบบ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการสัมมนา การพัฒนาคณาจารย์เพื่อการเรียนการสอนยุคใหม่: การจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน สำนักบริหารวิชาการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1 แนวคิดการใช้เรียนการสอนแบบ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการสัมมนา การพัฒนาคณาจารย์เพื่อการเรียนการสอนยุคใหม่: การจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน สำนักบริหารวิชาการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1 แนวคิดการใช้เรียนการสอนแบบ ผสมผสาน (Blended Learning) เพื่อเพิ่มคุณภาพการ เรียนรู้ ผศ. ดร. อนุชัย ธีระเรืองไชยศรี คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดการสัมมนาโดย สำนักบริหารวิชาการ 28-29 พฤษภาคม 2550 โรงแรม ศุภาลัย ป่าสัก รีสอร์ท สระบุรี

2 โครงการสัมมนา การพัฒนาคณาจารย์เพื่อการเรียนการสอนยุคใหม่: การจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน สำนักบริหารวิชาการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2 Definition e-Learning learning at all levels, both formal and non- formal, that uses an information network-the Internet, an intranet (LAN) or extranet (WAN) - whether wholly or in part, for course delivery, interaction and/or facilitation. Blended Learning learning models that combine traditional classroom practice with e-learning solutions.

3 โครงการสัมมนา การพัฒนาคณาจารย์เพื่อการเรียนการสอนยุคใหม่: การจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน สำนักบริหารวิชาการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 3 การแบ่งระดับการใช้อีเลิร์นนิง ระดับที่ 1 Knowledge Database สำหรับนิสิตภายใน ใช้อีเลิร์นนิงเสริม / ประกอบการเรียนการสอน นำเอกสาร ประกอบการสอน แหล่งข้อมูลความรู้ และช่องทางการ ติดต่อสื่อสารความรู้ระหว่างอาจารย์ - นิสิต ระดับที่ 2 e-Learning enhanced course สำหรับนิสิต ภายใน ใช้อีเลิร์นนิงเติมเต็มการเรียนการสอน เป็นกิจกรรมการเรียน เพื่อ เพิ่มคุณภาพการเรียนรู้ ระดับที่ 3 e-Learning Hybrid course สำหรับ บุคคลภายนอก ใช้อีเลิร์นนิงในลักษณะการศึกษาทางไกล ร่วมกับการเรียนการ สอนในชั้นเรียนบ้าง ระดับที่ 4 e-Learning based course สำหรับ บุคคลภายนอก ใช้อีเลิร์นนิงในลักษณะการศึกษาทางไกลเต็มระบบ

4 โครงการสัมมนา การพัฒนาคณาจารย์เพื่อการเรียนการสอนยุคใหม่: การจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน สำนักบริหารวิชาการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 4 Strength and Weakness

5 โครงการสัมมนา การพัฒนาคณาจารย์เพื่อการเรียนการสอนยุคใหม่: การจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน สำนักบริหารวิชาการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 5 Strength and Weakness Flexibility Computer mediated learning environment Traditional classroom AsynchronousSynchronous Any time/any place Fix time/fix place Human Touch Impersonal Human Participation All, equal Limit number, dominate student Quality of reflection Deep and thoughtful reflection Immediate response Spontaneity Generation of rapid chain of associated ideas not encourage rapid chain ideas Time

6 โครงการสัมมนา การพัฒนาคณาจารย์เพื่อการเรียนการสอนยุคใหม่: การจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน สำนักบริหารวิชาการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 6 Why Blended Learning ? Graham, Allen, and Ure (2003, 2005) To MIX the best effective elements from both worlds

7 โครงการสัมมนา การพัฒนาคณาจารย์เพื่อการเรียนการสอนยุคใหม่: การจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน สำนักบริหารวิชาการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 7 Blended Learning Benefits? Direct benefits Improved learning Increase access and flexibility (access to learning resources, flexible time and place) Increased cost-effectiveness (utilize existing resources, ease of revision) Graham, Allen, and Ure (2003, 2005)

8 โครงการสัมมนา การพัฒนาคณาจารย์เพื่อการเรียนการสอนยุคใหม่: การจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน สำนักบริหารวิชาการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 8 Blended Learning Benefits? (cont.) Indirect benefits Prepare students to meet the 21st century worker needed skill (Technological literacy, Information literacy, Cultural literacy, Global awareness) Improve learner thinking skill (Inventive Thinking (Adaptability, Curiosity, Creativity, Risk-taking, High- order thinking, problem solving) Improve cooperative skill (effective communication, Team work, Collaboration and interpersonal skills, personal and social responsibility, interactive communication, productivity skill) Empower learners for lifelong learning

9 โครงการสัมมนา การพัฒนาคณาจารย์เพื่อการเรียนการสอนยุคใหม่: การจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน สำนักบริหารวิชาการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 9 How to Blended ? Graham, Allen, and Ure (2003, 2005) Blended Learning design based on 2. Systematic design Approach 1. Instruction problem solving Approach

10 โครงการสัมมนา การพัฒนาคณาจารย์เพื่อการเรียนการสอนยุคใหม่: การจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน สำนักบริหารวิชาการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 10 How we learn… Learning from Knowledge ACQUISITION Learning from Knowledge CONSTRUCTION Learning from Knowledge PARTICIPATION Reflective Thinking, Concept Map Share Artifact (Reflective Thought, Concept Map) & Discuss

11 โครงการสัมมนา การพัฒนาคณาจารย์เพื่อการเรียนการสอนยุคใหม่: การจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน สำนักบริหารวิชาการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 11 Learning is improved when Learning are Active Learning are Contextual Learning are Social

12 โครงการสัมมนา การพัฒนาคณาจารย์เพื่อการเรียนการสอนยุคใหม่: การจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน สำนักบริหารวิชาการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 12 LearnerLearningLearned Prior knowledge Learning styles Motivation level Authentic / Contextual Learner Active Rich Interaction (Learner-Content, Learner-Teacher, Learner-Peer) Conditions for learning Knowledge retention Knowledge Transfer

13 โครงการสัมมนา การพัฒนาคณาจารย์เพื่อการเรียนการสอนยุคใหม่: การจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน สำนักบริหารวิชาการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 13 ผู้เรียนทุกคนมี ความแตกต่างกัน

14 โครงการสัมมนา การพัฒนาคณาจารย์เพื่อการเรียนการสอนยุคใหม่: การจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน สำนักบริหารวิชาการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 14Motivation

15 โครงการสัมมนา การพัฒนาคณาจารย์เพื่อการเรียนการสอนยุคใหม่: การจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน สำนักบริหารวิชาการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 15 Role of multimedia courseware INPUT PROCESS OUTPUT Learner characteristics LearnerLearningLearned Cognitive information processing Achievement Multimedia courseware Satisfaction Learning environment Learner prior knowledge - Flexible, - Customizable, - Support major learning styles Support - Engage - Motivate -Assess -Supplement -Accessible through the design learning environment

16 โครงการสัมมนา การพัฒนาคณาจารย์เพื่อการเรียนการสอนยุคใหม่: การจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน สำนักบริหารวิชาการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 16 Sensory motor (ตา หู มือ) Short term memory (working memory) Long term memory (permanent) คอร์สแวร์บทเรียนE-learning ภาพ เสียง ภาพเคลื่อนไหว Motivation Activated ผู้เรียนควบคุม การทำงานบทเรียน Self-pace, Rehearsal, Learning style ข้อความ ภาพ ภาพเคลื่อนไหว เสียงที่สัมพันธ์กัน Dual coding Practice, Apply in real world Reflection, Elaboration Solving problem Intrinsic motivation แบบทดสอบก่อน-หลังการเรียน กิจกรรมการระหว่างเรียน การให้ข้อมูลป้อนกลับที่เหมาะสม คำถามแทรก, การให้ข้อมูลป้อนกลับ Interactivity

17 โครงการสัมมนา การพัฒนาคณาจารย์เพื่อการเรียนการสอนยุคใหม่: การจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน สำนักบริหารวิชาการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 17

18 โครงการสัมมนา การพัฒนาคณาจารย์เพื่อการเรียนการสอนยุคใหม่: การจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน สำนักบริหารวิชาการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 18 Passive Active

19 โครงการสัมมนา การพัฒนาคณาจารย์เพื่อการเรียนการสอนยุคใหม่: การจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน สำนักบริหารวิชาการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 19

20 โครงการสัมมนา การพัฒนาคณาจารย์เพื่อการเรียนการสอนยุคใหม่: การจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน สำนักบริหารวิชาการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 20 Classification of Technology tools Narrative tools Interactive tools Communicative tools Productive tools multimedia lesson, streaming video/audio CAI/WBI Lesson, Simulation, Educational games CMC (chat / web board), Audio/Video conferences Web log, Wiki Microworld

21 โครงการสัมมนา การพัฒนาคณาจารย์เพื่อการเรียนการสอนยุคใหม่: การจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน สำนักบริหารวิชาการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 21 Collaborative Writing Hypertext (Wiki) History Database Log edit Roll back Edit Create new Owner Control permission Linked back

22 โครงการสัมมนา การพัฒนาคณาจารย์เพื่อการเรียนการสอนยุคใหม่: การจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน สำนักบริหารวิชาการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 22 Collaborative learning with Wiki Class Hot Word Collaborative FAQs Collaborative Report Writing

23 โครงการสัมมนา การพัฒนาคณาจารย์เพื่อการเรียนการสอนยุคใหม่: การจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน สำนักบริหารวิชาการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 23 Personal Journal (Blogs) Personal Journal Writing Diary / Period Reading Understanding / Trust Get closure / cyclic self disclosure comments Personal Knowledge Management

24 โครงการสัมมนา การพัฒนาคณาจารย์เพื่อการเรียนการสอนยุคใหม่: การจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน สำนักบริหารวิชาการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 24

25 โครงการสัมมนา การพัฒนาคณาจารย์เพื่อการเรียนการสอนยุคใหม่: การจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน สำนักบริหารวิชาการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 25 Content Learner Context Blended Learning Lesson Plan -Learning objectives -Content domain -Technology skill -Learning Skill -Technology -Time -Teacher (s) -Resource (s) Experience Cognitive / Affective / Psychomotor level Interaction type /level Teaching methods Authentic/ Virtual Blended Learning Design step (Draft) 9 May 2007

26 โครงการสัมมนา การพัฒนาคณาจารย์เพื่อการเรียนการสอนยุคใหม่: การจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน สำนักบริหารวิชาการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 26 Blended learning design #1 1.1. Clarify the terminal learning objectives 1.2. Define the content 1.3. Separate content to small topics 1.4. Define instructional objectives for each topics 1.5. Define learning experience for each topics (Continue to step 2)

27 โครงการสัมมนา การพัฒนาคณาจารย์เพื่อการเรียนการสอนยุคใหม่: การจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน สำนักบริหารวิชาการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 27 Blended learning design #2 2.1.What kind of learning experience should student have? 2.2. What kind of interaction expected ? 2.4. Do they need authentic experience ? 2.3. What teaching strategy/method shall we use?

28 โครงการสัมมนา การพัฒนาคณาจารย์เพื่อการเรียนการสอนยุคใหม่: การจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน สำนักบริหารวิชาการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 28

29 โครงการสัมมนา การพัฒนาคณาจารย์เพื่อการเรียนการสอนยุคใหม่: การจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน สำนักบริหารวิชาการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 29

30 โครงการสัมมนา การพัฒนาคณาจารย์เพื่อการเรียนการสอนยุคใหม่: การจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน สำนักบริหารวิชาการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 30 Blended learning design #3 3.1. Who is the learner (demographic)? 3.2. What are their technology competency level ? 3.3. Do they convenience access to computer and internet ? 3.4. What are their characteristics relate to learning ?

31 โครงการสัมมนา การพัฒนาคณาจารย์เพื่อการเรียนการสอนยุคใหม่: การจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน สำนักบริหารวิชาการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 31 Blended learning design #4 4.1. What type of technology available ? 4.2. How much time for teaching and learning process ? 4.3. Do we have appropriate teacher to students ratio ? 4.4. What kind of resources do we have ?

32 โครงการสัมมนา การพัฒนาคณาจารย์เพื่อการเรียนการสอนยุคใหม่: การจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน สำนักบริหารวิชาการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 32 Blended learning design #5 Choose the instructional model, strategy and methods Declare the instructional events Choose the mode of instruction base on the effective practice and appropriate to the context (technology, time, resources) Reconcile the blended

33 โครงการสัมมนา การพัฒนาคณาจารย์เพื่อการเรียนการสอนยุคใหม่: การจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน สำนักบริหารวิชาการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 33 Clear identification of how ICT will be used to meet specific subject objectives to improve pupils’ achievement; Ensuring that pupils have adequate ICT skills to achieve those objectives; Planned match of pedagogy with the identified purpose of ICT activities and learning outcomes. Concern.. concern.. concern

34 โครงการสัมมนา การพัฒนาคณาจารย์เพื่อการเรียนการสอนยุคใหม่: การจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน สำนักบริหารวิชาการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 34 Prepare.. Prepare.. and prepare.. Technology checked Prepare learner “how to learn” Set the policy and let everyone know the policy Participants guidebook Monitor probe and feedback frequently Flexible and supportive

35 โครงการสัมมนา การพัฒนาคณาจารย์เพื่อการเรียนการสอนยุคใหม่: การจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน สำนักบริหารวิชาการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 35 The Four Es of Blended Learning Teachers should make sure that ICT: E nsures that the learning outcomes can be achieved; E nables the learner; E ases and supports the task; E nhances the task’s quality and value. Barker and Franklin (1998)


ดาวน์โหลด ppt โครงการสัมมนา การพัฒนาคณาจารย์เพื่อการเรียนการสอนยุคใหม่: การจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน สำนักบริหารวิชาการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1 แนวคิดการใช้เรียนการสอนแบบ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google