งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การปฏิรูปอุดมศึกษาไทยและความสำคัญของ Learning Outcome Assessment

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การปฏิรูปอุดมศึกษาไทยและความสำคัญของ Learning Outcome Assessment"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การปฏิรูปอุดมศึกษาไทยและความสำคัญของ Learning Outcome Assessment
วิจารณ์ พานิช นำเสนอใน การสัมมนา “การวัดคุณภาพบัณฑิต : Collegiate Learning Assessment หลักการ แนวปฏิบัติ และประเด็นท้าทาย” จัดโดย สคช. ๒๒ เม.ย. ๕๔ ณ โรงแรมรามา การ์เด้นท์

2 การศึกษาไทยยังไปไม่ถึงคุณภาพแท้จริง
อุดมศึกษา 21st Century Skills Transformative Learning สำนึกพลเมือง (Civic Learning) การประเมินยังเน้น input > outcome

3 ความจริงของศตวรรษที่ ๒๑
สังคม/โลก เปลี่ยน เด็กเปลี่ยน ทักษะที่ต้องการในการดำรงชีวิตเปลี่ยน การเรียนรู้ต้องเปลี่ยน สอนไม่ได้ผล ต้องเรียน ครูต้องไม่เน้นสอน เน้นออกแบบการเรียนรู้ เน้นสร้างแรงบันดาลใจ เน้นเป็นโค้ช ไม่ใช่ผู้สอน

4 21st Century Student Outcomes & Support Systems
Learning & Innovation Skills Core Subjects & 21st Century Themes Life & Career Skills Information, Media, & Technology Skills Standards & Assessments Curriculum & Instruction Professional Development Learning Environment Century Skills

5 + 2L 3Rs + 7Cs Reading, ‘Riting, ‘Rithmetics
Critical thinking & problem solving Creativity & innovation Collaboration, teamwork & leadership Cross-cultural understanding Communication, information & media literacy ( 2 – 3 ภาษา) Computing & media literacy Career & learning self-reliance Change Learning Leadership

6 Bloom’s Taxonomy of Cognitive Domain

7 21st Century Learning Teach less, Learn more Beyond subject matters
Student-directed Learning Collaborative (> Competitive) Team (>Individual) Learning New paradigm of evaluation : beyond standard, evaluate team, open (not secret) approach

8 นศ. เรียนด้วย PBL ในภาคชีวิตจริง
Team Learning เป็น COP (Community of Practice) เฉพาะกิจ ทำงาน/โครงการกับภาคชีวิตจริง (real sector) ตั้งเป้าหมาย – BAR (Before Action Review) ลงมือดำเนินการร่วมกัน ลปรร. ระหว่างดำเนินการ – AAR (After Action Review) Reflection (AAR ตีความด้วยทฤษฎี) เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ในมิติที่ลึกและเชื่อมโยง รายงานผลต่อที่ประชุม… / เขียนรายงานผลการวิจัย อจ. ทำหน้าที่ โค้ช และ Facilitator

9 นศ. เรียนด้วย PBL ในภาคชีวิตจริง
ความเป็นพลเมือง Team Learning เป็น COP เฉพาะกิจ ทำงาน/โครงการกับ real sector ตั้งเป้าหมาย - BAR ลงมือดำเนินการร่วมกัน ลปรร. ระหว่างดำเนินการ – AAR Reflection (AAR) ตีความด้วยแนวคิดของความเป็นพลเมือง เข้าไปเรียนรู้ปัญหาของสังคม ให้เห็นว่าทุกคนเป็นสาเหตุ และมีโอกาสแก้ไข จิตสาธารณะ

10 Table III-1. Levels of learning
Objectives Outcome Informative Information Skills Experts Formative Socialization Values Professionals Transformative Leadership attributes Change agents Table III-1. Levels of learning From L Chen

11 การประเมินคุณภาพการศึกษา
ยังคิดว่า หาก input ดี, process ดี, จะได้ outcome ที่ดี การศึกษาเป็น complex-adaptive process / systems ไม่ใช่ mechanical / linear system

12 ความเข้าใจผิดเรื่อง input - outcome
ปัจจัยที่มีผลกระทบสูง ต่อผลสัมฤทธิ์ของการเรียนรู้ของเด็ก ไม่ใช่ปริญญาของครู แต่เป็นการเรียนรู้ระหว่างประกอบอาชีพครู (professional learning) : John Hattie. Visible Learning : A Synthesis of Over 800 Meta-Analyses Relating to Achievement

13 Complex-Adaptive Systems of Learning
Not a Mechanical System Input Process Output Outcome Non-linear, complex relationship

14 สรุป LOA เป็นเครื่องมือของการเรียน และของการสอน > การตัดสินได้ – ตก
เป็นเครื่องมือของการเรียน และของการสอน > การตัดสินได้ – ตก ต้องได้ outcomes ในมิติ 21st Century Outcomes – Higher order of thinking skill การประเมินระบบ องค์กร หลักสูตร ต้องเน้นที่ outcome 60, input 20, process 20 นิทานเรื่องคนหาของใต้เสาไฟ


ดาวน์โหลด ppt การปฏิรูปอุดมศึกษาไทยและความสำคัญของ Learning Outcome Assessment

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google