งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การปฏิรูปอุดมศึกษาไทยและ ความสำคัญของ Learning Outcome Assessment วิจารณ์ พานิช นำเสนอใน การสัมมนา “ การวัดคุณภาพบัณฑิต : Collegiate Learning Assessment.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การปฏิรูปอุดมศึกษาไทยและ ความสำคัญของ Learning Outcome Assessment วิจารณ์ พานิช นำเสนอใน การสัมมนา “ การวัดคุณภาพบัณฑิต : Collegiate Learning Assessment."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 การปฏิรูปอุดมศึกษาไทยและ ความสำคัญของ Learning Outcome Assessment วิจารณ์ พานิช นำเสนอใน การสัมมนา “ การวัดคุณภาพบัณฑิต : Collegiate Learning Assessment หลักการ แนวปฏิบัติ และประเด็นท้าทาย ” จัดโดย สคช. ๒๒ เม. ย. ๕๔ ณ โรงแรมรามา การ์เด้นท์

3 การศึกษาไทยยังไปไม่ถึง คุณภาพแท้จริง 21 st Century Skills Transformative Learning สำนึกพลเมือง (Civic Learning) การประเมินยังเน้น input > outcome อุดมศึกษ า

4 ความจริงของศตวรรษ ที่ ๒๑ สังคม / โลก เปลี่ยน เด็กเปลี่ยน ทักษะที่ต้องการในการดำรงชีวิต เปลี่ยน การเรียนรู้ต้องเปลี่ยน สอนไม่ได้ผล ต้องเรียน ครูต้องไม่เน้นสอน เน้นออกแบบ การเรียนรู้ เน้นสร้างแรงบันดาลใจ เน้นเป็นโค้ช ไม่ใช่ผู้สอน

5 21 st Century Student Outcomes & Support Systems Life & Career Skills Learning & Innovation Skills Core Subjects & 21 st Century Themes Information, Media, & Technology Skills Standards & Assessments Curriculum & Instruction Professional Development Learning Environment http://gotoknow.org/blog/thaikm/tag/21st Century Skills

6 3Rs + 7Cs Reading, ‘Riting, ‘Rithmetics Critical thinking & problem solving Creativity & innovation Collaboration, teamwork & leadership Cross-cultural understanding Communication, information & media literacy ( 2 – 3 ภาษา ) Computing & media literacy Career & learning self-reliance Change + 2L Learning Leadership

7 Bloom’s Taxonomy of Cognitive Domain

8 21 st Century Learning Teach less, Learn more Beyond subject matters Student-directed Learning Collaborative (> Competitive) Team (>Individual) Learning New paradigm of evaluation : beyond standard, evaluate team, open (not secret) approach

9 นศ. เรียนด้วย PBL ในภาค ชีวิตจริง Team Learning เป็น COP (Community of Practice) เฉพาะกิจ ทำงาน / โครงการกับภาคชีวิตจริง ( real sector) ตั้งเป้าหมาย – BAR (Before Action Review) ลงมือดำเนินการร่วมกัน ลปรร. ระหว่างดำเนินการ – AAR (After Action Review) Reflection (AAR ตีความด้วยทฤษฎี ) เพื่อให้ เกิดการเรียนรู้ในมิติที่ลึกและเชื่อมโยง รายงานผลต่อที่ประชุม … / เขียนรายงาน ผลการวิจัย อจ. ทำหน้าที่ โค้ช และ Facilitator

10 นศ. เรียนด้วย PBL ในภาค ชีวิตจริง Team Learning เป็น COP เฉพาะกิจ ทำงาน / โครงการกับ real sector ตั้งเป้าหมาย - BAR ลงมือ ดำเนินการร่วมกัน ลปรร. ระหว่างดำเนินการ – AAR Reflection (AAR) ตีความด้วยแนวคิด ของความเป็นพลเมือง เข้าไป เรียนรู้ปัญหาของสังคม ให้เห็นว่า ทุกคนเป็นสาเหตุ และมีโอกาส แก้ไข ความเป็น พลเมือง จิต สาธารณ ะ

11 LevelObjectivesOutcome Informative Information Skills Experts Formative Socialization Values Professionals Transformative Leadership attributes Change agents Table III-1. Levels of learning From L Chen

12 การประเมินคุณภาพ การศึกษา ยังคิดว่า หาก input ดี, process ดี, จะได้ outcome ที่ดี การศึกษาเป็น complex- adaptive process / systems ไม่ใช่ mechanical / linear system

13 ความเข้าใจผิดเรื่อง input - outcome ปัจจัยที่มีผลกระทบสูง ต่อผลสัมฤทธิ์ของการ เรียนรู้ของเด็ก ไม่ใช่ ปริญญาของครู แต่เป็นการเรียนรู้ ระหว่างประกอบอาชีพ ครู (professional learning) : John Hattie. Visible Learning : A Synthesis of Over 800 Meta- Analyses Relating to Achievement

14 Complex-Adaptive Systems of Learning Input Process Output Outcome Non-linear, complex relationship Not a Mechanical System

15 สรุป LOA เป็นเครื่องมือของการเรียน และของการสอน > การตัดสิน ได้ – ตก ต้องได้ outcomes ในมิติ 21 st Century Outcomes – Higher order of thinking skill การประเมินระบบ องค์กร หลักสูตร ต้องเน้นที่ outcome 60, input 20, process 20 นิทานเรื่องคนหาของใต้เสาไฟ


ดาวน์โหลด ppt การปฏิรูปอุดมศึกษาไทยและ ความสำคัญของ Learning Outcome Assessment วิจารณ์ พานิช นำเสนอใน การสัมมนา “ การวัดคุณภาพบัณฑิต : Collegiate Learning Assessment.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google