งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การตอบสนองการสะท้อน คิดของนักศึกษา : สถานการณ์จำลอง Journal Writing สุภาพ อารีเอื้อ Ph.D (Nursing) ภาควิชาพยาบาลศาสตร์ คณะ แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การตอบสนองการสะท้อน คิดของนักศึกษา : สถานการณ์จำลอง Journal Writing สุภาพ อารีเอื้อ Ph.D (Nursing) ภาควิชาพยาบาลศาสตร์ คณะ แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การตอบสนองการสะท้อน คิดของนักศึกษา : สถานการณ์จำลอง Journal Writing สุภาพ อารีเอื้อ Ph.D (Nursing) ภาควิชาพยาบาลศาสตร์ คณะ แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 22 พฤษภาคม 2551

2 Journal Writing Structured reflective journal entries include:  Identification: students reflect upon activities, conversations, events or thoughts or feeling experienced  Description: students describe subjectively and objectively what they did, felt etc. (Baker, 1996)

3 Structured reflective journal entries include:  Significance: students analyze the significance of the experience  Implications: students address the implications of their experience Journal Writing (Baker, 1996)

4 Responding to Journal Feedback concerning:  Journal writing is considered to offer “writer the opportunity to become participant/observers of their own learning, to describe a significant experience and to then reflect on that experience to see what they can learn from having had it” (Weisberg & Duffin, 1995)

5 Responding to Journal  The art of responding sensitively to journal entries involves allowing student to risk trial and error approach and not censoring entries  A few comments may be written in the margins or a brief note made at the end of the journal (Chen, Cowdroy, Kingsland, & ostwald, 1994)

6 Responding to Journal  These responses should always be positive and very specific  If entries appear to be brief, challenge the student with probing questions, or make a positive suggestion for next weeks journal to promote an extension of current thinking (Chen, Cowdroy, Kingsland, & ostwald, 1994)

7 Exercise  แบ่ง 4 กลุ่ม  ฝึกการ Feedback Journal Writing ของนักศึกษา ใช้เวลา ในกลุ่ม 10 นาที  แต่ละกลุ่มนำเสนอ กลุ่มละ 5 นาที

8 Journal feedback ครูต้อง feedback ให้นักศึกษาก่อน นักศึกษาเขียนฉบับต่อไป Feedback ประเมินการเขียนของนักศึกษา ในแง่ของการพยายามเขียน Brown & Sorrel (1993) กล่าวควร Feedback ควร comment 2-3 ข้อ ต่อฉบับ สิ่งที่นักศึกษาเขียนถ้าผิดจะต้องแก้ไข แต่ ไม่จำเป็นต้องวิพากษ์ วิจารณ์ การ feedback อาจเขียนตอบหรือคุยกัน

9 Journal feedback อาจพบนักศึกษาเป็นส่วนตัวแล้ว give feedback หรืออาจกลับไปคุยใน conference แต่นักศึกษาต้องอนุญาต Balance ระหว่างการ comment ยาวๆ กับ การไม่ comment โดยปล่อยให้นักศึกษา คิดเองคนเดียว (Peterson,1995) เป้าหมายของ feedback เพื่อให้เกิด reflection, critical thinking…….. การ feedback มีความแตกต่างกันในแต่ละ คน ทำอย่างไรให้ทั้งครูและนักศึกษา ยอมรับความแตกต่างได้ ?


ดาวน์โหลด ppt การตอบสนองการสะท้อน คิดของนักศึกษา : สถานการณ์จำลอง Journal Writing สุภาพ อารีเอื้อ Ph.D (Nursing) ภาควิชาพยาบาลศาสตร์ คณะ แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google