งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Introduction to TKT Test ERIC Conference Anong Sarnsitthitham, Ubon Ratchathani Educational Area 4 ERIC Manager.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Introduction to TKT Test ERIC Conference Anong Sarnsitthitham, Ubon Ratchathani Educational Area 4 ERIC Manager."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Introduction to TKT Test ERIC Conference Anong Sarnsitthitham, Ubon Ratchathani Educational Area 4 ERIC Manager

2 What is TKT test? TKT คือ การทดสอบความรู้ด้าน การสอนภาษาอังกฤษให้แก่ผู้เรียน ที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษา แม่ (ESOL=English to Speakers of Other Languages ) และเน้นความรู้ที่ครูสอน ภาษาอังกฤษทุกคนจำเป็นต้องมี

3 TKT เป็นการทดสอบที่ผู้สอบ สามารถเข้าถึงได้ง่าย ซึ่งได้มีการ เตรียม และนำไปใช้ในระดับ มาตรฐานสากล TKT ช่วยให้ครูค้นพบความรู้ด้าน การสอนหลักๆ ที่จำเป็นสำหรับ การสอนภาษาอังกฤษ ในห้องเรียน

4 Who can take TKT? TKT ครูผู้สอนภาษาอังกฤษทุกคน ทุกระดับชั้นและผู้ที่ไม่เคยสอน แต่ ต้องการประกอบอาชีพสอน ภาษาอังกฤษ สามารถสมัครเข้ารับ การทดสอบความรู้ด้านการสอน ภาษาอังกฤษ ในเวลาใดหรือ ช่วงเวลาใดของการประกอบอาชีพ ได้ตามความต้องการตลอดเวลา

5 ในการสมัครสอบ TKT ผู้สอบ จำเป็นต้องมีระดับความสามารถทาง ภาษาอังกฤษอย่างน้อยที่สุดคือ Intermediate level of English ผู้สมัคร ควร มีความคิดรวบยอดขั้นพื้นฐาน (Basic Concept)

6 What are the contents of TKT test? วิธีการสอนแบบต่างๆ (Different ways of teaching) ภาษาที่ใช้ในการสอน (The language of teaching) การใช้ทรัพยากร (How resource can be used) องค์ประกอบสำคัญของแผนการสอน (Key elements of lesson planning) การจัดการในชั้นเรียนที่มีผู้เรียนแตกต่าง กัน (Classroom management methods for different needs)

7 Modules มี 3 ส่วน (3 Modules) สามารถสอบรวมกันทีเดียว 3 ส่วน หรือ จะแยกสอบแต่ละส่วนในลำดับใดก็ได้ ตามช่วงระยะเวลาที่กำหนด ในแต่ละส่วนมีข้อทดสอบ 80 ข้อ ใช้ เวลา 80 นาที

8 Module 1 Language and background to language learning and teaching ภาษาที่ใช้ในการบรรยายและทักษะ ทางภาษา พื้นความรู้ด้านการเรียนภาษา พื้นความรู้ด้านการสอนภาษา

9 Module 2 Lesson planning and use of resources for language teaching การวางแผนการสอนและเตรียม บทเรียนหรือลำดับขั้นตอนของ บทเรียน การเลือกและการใช้ทรัพยากรและสื่อ การเรียนการสอน

10 Module 3 Managing the teaching and learning process ภาษาที่ใช้ในห้องเรียนของครูและของ นักเรียน การจัดการในห้องเรียน

11 TKT Task Types Task Type 1 MatchingTask Type 1 Task Type 2 Multiple ChoiceTask Type 2 Task Type 3 SequencingTask Type 3 Task Type 4 Odd One OutTask Type 4

12 Grading and results Band1= limited knowledge of TKT content areas (Less than 20%) Band2= basic, but systematic knowledge of TKT content areas (around 20%) Band3= breadth and depth of knowledge of TKT content areas (around 50%) Band4= extensive knowledge of TKT content areas (around 85%)

13 Do’s for TKT Test Revise all topic areas from the syllabus. Do some sample tasks for practice. Identify which kind of task you are working on. Read the instructions carefully. Make sure you understand how to complete the answer sheet. Time yourself carefully – divide your time up equally between the questions.

14 Check your answers. Shade the lozenges carefully. Do learn all the terms in the glossary even though you may only be preparing for one module. Make rough notes if you need to, but remember to mark your answers on the answer sheet.

15 X Don’ts for TKT Test Don't get nervous in the exam – just relax and do your best! Don't leave any answers blank (make a guess if necessary). Don't worry about your English. You are not tested on this. Don't forget to mark your answers on the answer sheet correctly.

16 Resources for TKT test use the following book: The TKT Course by Mary Spratt, Alan Pulverness and Melanie Williams CUP, ISBN 100521609925 (Available in the British Council Library) visit the following web pages: www.cambridgeesol.org/TKT

17 May you be blessed with all things good & Good luck for TKT test On August 18, 2009


ดาวน์โหลด ppt Introduction to TKT Test ERIC Conference Anong Sarnsitthitham, Ubon Ratchathani Educational Area 4 ERIC Manager.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google