งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การออกแบบกล่องบรรจุ ภัณฑ์. โปรแกรมที่ต้องใช้ในการ ออกแบบ Silhouette Studio.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การออกแบบกล่องบรรจุ ภัณฑ์. โปรแกรมที่ต้องใช้ในการ ออกแบบ Silhouette Studio."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การออกแบบกล่องบรรจุ ภัณฑ์

2 โปรแกรมที่ต้องใช้ในการ ออกแบบ Silhouette Studio

3 ตัวอย่างการออกแบบโดยใช้ โปรแกรม Silhouette Studio

4 อุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการทำ กระดาษ กาว กรรไกร คัตเตอร์ เครื่องปรินซ์ คอมพิวเตอร์

5 วิธีการทำงาน 1. ศึกษารูปแบบของผลิตภัณฑ์ เช่น ขนาด ความ หนา ความสูง ความกว้างของผลิตภัณฑ์ 2. ออกแบบด้วยโปรแกรม Silhouette Studio 3. ปรินซ์งานที่ออกแบบได้ 4. ตัดลายแบบตามที่ออกแบบไว้ 5. ประกอบแบบให้สมบูรณ์

6 งบประมาณที่ต้องใช้ชิ้นงาน ราคาของกล่องบรรจุภัณฑ์ จะขึ้นอยู่กับขนาด ของผลิตภัณฑ์ โดยจะแบ่งตามขนาดคือ เล็ก กลาง และ ใหญ่

7 กล่องผลิตภัณฑ์ที่สำเร็จ

8 ผู้จัดทำ นายพิพัฒน์ พานิชย์พะเนาว์ เลขที่ 30 นางสาวจินดารัตน์ สะเกาหอม เลขที่ 32 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1


ดาวน์โหลด ppt การออกแบบกล่องบรรจุ ภัณฑ์. โปรแกรมที่ต้องใช้ในการ ออกแบบ Silhouette Studio.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google