งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

6. การแข่งขันระหว่างพืชปลูกกับวัชพืช (competition)  ระยะเวลาวิกฤต และระดับวิกฤตของการแข่งขัน กับวัชพืช (critical period and critical threshold level)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "6. การแข่งขันระหว่างพืชปลูกกับวัชพืช (competition)  ระยะเวลาวิกฤต และระดับวิกฤตของการแข่งขัน กับวัชพืช (critical period and critical threshold level)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 6. การแข่งขันระหว่างพืชปลูกกับวัชพืช (competition)  ระยะเวลาวิกฤต และระดับวิกฤตของการแข่งขัน กับวัชพืช (critical period and critical threshold level)  ปัจจัยที่มีผลต่อการแข่งขันระหว่างพืชปลูกกับ วัชพืช ชนิดของวัชพืช ความหนาแน่น และระยะเวลาการแข่งขัน วิธีการปลูกและดูแลรักษาพืช ชนิดและพันธุ์ของพืชปลูก ปริมาณธาตุอาหารพืช  การศึกษาการแข่งขันระหว่างพืชสองชนิด  allelopathy  พื้นฐานทางสรีรวิทยาของพืชที่เกี่ยวข้องกับการ แข่งขัน  การแข่งขันแก่งแย่งปัจจัยสำคัญ แก่งแย่งธาตุอาหารพืช แก่งแย่งน้ำ แก่งแย่งแสงแดด

2 interferance  หมายถึง interaction ระหว่างพืช 2 ชนิด (A & B) ที่ อยู่ร่วมกัน อาจจะเป็นแบบ  Neutralism A = 0, B = 0  Competition A = -, B = -  Parasitism A = +, B = -  Synergism A = +, B = +  Mutualism A = +, B = +  Allelopathy A = 0, B = - : eg. Abutilon sp., Agropyron sp., Amaranthus dublis, Arternisia vulgaris, Bidens pilosa, Cenchrus biflorus, Cynodon dactylon, Cyperus rotundus, Euphorbia esula, Imperata cylindrica, Leptochloa filiformis, Portulaca oleracea, Setaria glaucan, Sorghum halepens, Xanthiun pensylvanicum : phytotoxin from residues, leachates and exudates of plants (weeds)

3 Effect vs. response environment Cause respond in crop, and modified by Environmental pattern Crop varieties Cultivation Have an effect on and modified by Crop density Crop varieties Cultivation

4 Relationship between plant biomass and plant density Yield (biomass /area) weight (biomass) /individual plant 1 / weight (biomass /individual plant) Density

5 Effect of increase weed density on crop yield Cropweedweed density % yield loss SugarbeatKochia scoparia0.04 /ft14 0.126 0.244 0.567 1.079 SoybeanBrassica kaber1 /ft30 226 442 850 1651

6 Effect of increase weed density on crop yield Cropweedweed density % yield loss SoybeanXanthium sp1335 /Acer10 267128 526143 10,52252 Rice Echinochloa crusgalli1 /ft 2 57 580 2595 CornSetaria faberii0.5 /ft4 17 39 612 1216 5424

7 Effect of weed density on crop yield Crop yield Weed Density

8 Competition level / degree of competition Species Density Distribution Duration (weeding) Variety Density Distribution Duration (thinning) Weeds Crop Modified by environment al factor eg. Soil and climate Critical period threshold : period of weed free / period of weed infestation

9 Crop emergence Weed present / weedy Weed absent / weed free Crop harvest Critical period for weed control Crop flowering Crop growth w/o weed interfere With weed interfere

10 Physiological aspect of crop weed competition  C 3 vs C 4 plant  Radiation Use Efficiency  Water Use Efficiency  Nitrogen Use Efficiency  Global warming and CO 2 enrichment will enhance C 3 weed more competitive


ดาวน์โหลด ppt 6. การแข่งขันระหว่างพืชปลูกกับวัชพืช (competition)  ระยะเวลาวิกฤต และระดับวิกฤตของการแข่งขัน กับวัชพืช (critical period and critical threshold level)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google