งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Statistical Analyses and Data Management.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Statistical Analyses and Data Management."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Statistical Analyses and Data Management

2 Things to be considered in statistical analyses
1. The primacy of design, the secondary of statistics Good research designs reduce systematic error. Statistical methods reduce random error. 2. Plan ahead the statistical analyses. 3. Statistical significance may/may not be practical significance. 4. Be careful in making causal inferences from correlational studies.

3 Studies with non-significant results
1. Examine direction of differences 2. Calculate effect size (ES) ES = Mean(drug)-Mean(control)/Sd (control) < SMALL MEDIUM > LARGE 3. Examine sample size 4. Examine variablility CV= SD*100/MEAN

4 Statistical methods 1. Descriptive statistics: Graphs, Tables, Mean, Mode, Median, SD, Variance, Standard error, Coefficient of variation (SD*100/Mean) etc. 2. Inferential statistics: infer to population from the studies in samples Comparison: Quantitative Data Quanlitative Data Find the association …2.3

5 ..Example 1.. ในการวัดการเต้นของหัวใจ พบว่าการเต้นของหัวใจของตัวอย่างซึ่งเลือกมาจากประชากรปกติ จำนวน 49 คน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 80 ครั้ง/นาที โดยมีค่าความแปรปรวนของประชากรเท่ากับ 100 ครั้ง/นาที อยากทราบว่าาการเต้นของหัวใจของกลุ่มตัวอย่างนี้แตกต่างไปจาก 125 ครั้ง/นาทีหรือไม่ (assume normality of data)

6 Example 2.. ผู้ป่วย คน ซึ่งเป็นโรค ได้เข้าไปรักษาที่โรงพยาบาลด้วยเวลาเฉลี่ย และมีกลุ่มผู้ป่วยอีก คน ซึ่งเป็นโรค ซึ่งใช้เวลาเข้ารักษาที่โรงพยาบาลด้วยเวลาเฉลี่ย วัน ถ้ามีค่าความแปรปรวนของประชากรเป็น และ วัน ตามลำดับ จงสรุปว่าระยะเวลาที่ผู้ป่วยเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล A และ B แตกต่างกันหรือไม่ (assume normality of data) 100 A 35 วัน 100 B 28 100 225

7 Example 3.. ผู้ป่วยโรค A และ B จำนวน 27 คน และ 36 คน มีอายุที่เกิดเป็นโรคตามข้อมูลข้างล่าง จงทดสอบสมมุติฐานว่าอายุที่เกิดโรค A และ B นี้แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติหรือไม่ (assume normality of data) โรค A (27 ราย) โรค B (36 ราย) อายุที่เกิดโรค (ปี)

8 Example 4.. จากการศึกษาการเปลี่ยนแปลงน้ำหนักตัวของสตรีอายุ21-25 ปี หลังฉีดยาคุมกำเนิดครบ 1 ปี ตัวอย่างเลขที่ น้ำหนักตัวก่อนใช้ยา (กก.) น้ำหนักตัวหลังใช้ยาครบ 1 ปี ( กก. ) น้ำหนักตัวในสตรีที่ใช้ยาฉีดคุมกำเนิดแล้ว 1 ปี จะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร (assume normality of data)

9 Example 5.. ในการวัดน้ำตาลในเลือด (mg./100 ml.) จากหนูทดลอง5พันธุ์ ได้ผล การวัดดังนี้ จงทดสอบสมมุติฐานว่าน้ำตาลในเลือดของหนูทดลองพันธุ์ ต่างๆ นี้จะแตกต่างกันหรือไม่ (assume normality of data) ระดับน้ำตาลในเลือดหนูพันธุ์ต่าง ๆ A 124 116 101 118 120 110 127 106 130 B 111 101 130 108 127 129 122 103 C 117 142 121 123 148 141 122 139 135 D 104 128 130 103 121 119 106 107 115 E 142 139 133 120 127 149 150 116

10 ..Example 6.. การศึกษาระยะเวลาของการบริการอาหารกลางวัน (นาทีต่อราย)ในแต่โรง พยาบาล โดยการจัดบริการอาหารกลางวัน 3 วิธีปรากฏผลดังนี้ โรงพยาบาล วิธีการ A B C 7.56 9.98 7.23 8.22 7.59 9.68 9.69 10.49 8.55 8.30 11.65 10.69 11.77 10.72 12.36 1 2 3 4 5 ต้องการทราบว่า ระยะเวลาที่ให้บริการอาหารกลางวันทั้ง 3 วิธีในโรงพยาบาล ทั้ง 5 แห่งแตกต่างกันหรือไม่ (assume normality of data)

11 ..EXAMPLE 7.. พบว่าผู้ป่วยโรคติดเชื้อที่รักษาด้วยวิธี ทั้งหมด
พบว่าผู้ป่วยโรคติดเชื้อที่รักษาด้วยวิธี ทั้งหมด คนตาย คน รักษาด้วยวิธี คน ตาย คน จงเปรียบเทียบดูว่าการรักษาทั้ง 2 วิธี จะมี ผู้ป่วยตายมากน้อยต่างกันอย่างไร(prospective study or experimental study) A 150 15 B 300 45

12 ..EXAMPLE 8.. ผู้ป่วยความดันโลหิตสูง ราย เลือกมาแบบสุ่ม
ผู้ป่วยความดันโลหิตสูง ราย เลือกมาแบบสุ่ม รายเพื่อให้การรักษาโดยใช้ยาใหม่ ส่วนที่เหลือใช้ยาเก่า (Old standard drug) ผลปรากฏว่า ใน ราย ที่ให้ยาใหม่นั้พบว่า รายมีอาการดีขึ้น ส่วนในกลุ่มที่ให้ยาเก่า พบว่า ราย (จากทั้งหมด 100 ราย) มีอาการดีขึ้น ท่านจะสรุปผลที่ได้นี้อย่างไร (experimental study) 200 100 80 60

13 จำนวนผู้ป่วย ยาใหม่ ยาเก่า รวม ผลการรักษา อาการดีขึ้น อาการไม่ดีขึ้น 80(70) 20(30) 100 60(70) 40(30) 140 60 200

14 ..EXAMPLE 9.. การทำนายโรค (Prognosis) ของผู้ป่วยโรคหัวใจที่มี Bundle branch block ตามกลุ่มอายุจากคนไข้ทั้งหมด 193 คน ปรากฏว่ามีจำนวน ตาย/มีชีวิตอยู่หลังการติดตาม 1 ปี ดังนี้ กลุ่มอายุ ( ปี ) ผลการติดตามหลังวินิจฉัยโรคแล้ว 1 ปี จำนวนตาย จำนวนมีชีวิต จงทดสอบดูว่าการทำนายของโรคนี้จะแตกต่างกันตามอายุของ ผู้ป่วยหรือไม่ (prospective study)

15 EXAMPLE 10 การศึกษาความสัมพันธ์ของการคลอดโดยใช้ปากคีบ (Forceps)
ต่อการเกิดโรคลมชักในเด็กข้อมูลชนิดนี้จะได้จากการศึกษาย้อนหลัง (Case-control study-unmatched) โดยถามประวัติมารดาของเด็กที่เป็นโรคลมชัก และเด็กปกติว่ามีประวัติการคลอดด้วยปากคีบมาหรือไม่ (Retrospective study)

16 EXAMPLE 11 ข้อมูลต่อไปนี้แสดงปริมาณการดื่มแอลกอฮอล(ลิตร/ปี/คน)
สำหรับผู้ที่มีอายุมากกว่า 25 ปี และอัตราตายของผู้ที่เป็นโรค ตับแข็งและปริมาณแอลกอฮอล์ที่ดื่มในชุมชนต่างๆ ดังนี้ ชุมชน ปริมาณแอลกอฮอล์ที่ดื่ม( X ) อัตราตาย/100,000 คน( Y ) 1 2 3 4 5 6 24.7 15.2 12.3 10.9 9.9 46.1 23.6 7.0 12.3 14.2 จงทดสอบสมมุติฐานว่า X และ Y มีความสัมพันธ์กันแบบเส้นตรงหรือไม่

17 EXERCISES Research question: Are men treated more agressively for CVS problems than women? Sex Male Female Cardiac Catheterization No Yes Total 14 46 60 17 23 40

18 Research question: Is education program
effective in changing the intention to organ donation? Pretest Yes No Yes No Total 30 20 50 145 5 150 Posttest

19 Research question: Are anxiety levels in experimental group different from those in control?
Ho; Anxiety scores in control and experiment are the same. Anxiety score Experiment Control 8 5 7 9 6 3 4 15 13 12 8 11 14 9 10

20 Research question: Determine the effectiveness of methods A and B in
anxiety reduction Method A Method B Control 8 9 7 10 6 12 11 15 13 12 8 11 14 9 10 8 5 7 9 6 3 4

21 Research question: Determine the effectiveness of
methods A and B in anxiety reduction and determine the effect of gender. Treatment Sex Method A Method B 1 3 4 2 Mean=2.4 10 9 7 8 Mean=8.6 8 9 10 6 7 Mean=8.0 4 2 3 1 Mean=2.8 Males Females

22 Research question: Determine the relationship of stress and anger.
Subjects Anger Hope Stress

23 Exercises: 1. ต้องการหา percent of medication error ในการจ่ายยาผู้ป่วยนอก ควรวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติตัวใด 2. ต้องการหา Rate of compliance to antibiotics in URI patients ควรวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติตัวใด

24 3. ต้องการหา factors influencing compliance to antibiotics
3. ต้องการหา factors influencing compliance to antibiotics. Factors to be determined are (all are quantitative) - Locus of control - Perceived severity of not completing antibiotics - Perceived barrier ควรวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติตัวใด 4. มีการระบาดของ Cholera อยากทราบว่าการกินเนื้อดิบทำให้เกิดโรคนี้? ควรวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติตัวใด

25 5. Amphotericin B in intralipid มี renal toxicity น้อยกว่า Amphotericin B in D5W? ดูผลจากระดับ Creatinine clearance ควรวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติตัวใด 6. ต้องการเปรียบเทียบ Bioavailability ของ ยา local made กับ Nizoral (Ketoconazole) ควรวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติตัวใด

26


ดาวน์โหลด ppt Statistical Analyses and Data Management.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google