งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Statistical Analyses and Data Management Things to be considered in statistical analyses 1. The primacy of design, the secondary of statistics Good research.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Statistical Analyses and Data Management Things to be considered in statistical analyses 1. The primacy of design, the secondary of statistics Good research."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 Statistical Analyses and Data Management

3 Things to be considered in statistical analyses 1. The primacy of design, the secondary of statistics Good research designs reduce systematic error. Statistical methods reduce random error. 2. Plan ahead the statistical analyses. 3. Statistical significance may/may not be practical significance. 4. Be careful in making causal inferences from correlational studies.

4 Studies with non-significant results 1. Examine direction of differences 2. Calculate effect size (ES) ES= Mean(drug)-Mean(control)/Sd (control) <0.3 SMALL MEDIUM >0.8 LARGE 3. Examine sample size 4. Examine variablility CV= SD*100/MEAN

5 Statistical methods 1. Descriptive statistics: Graphs, Tables, Mean, Mode, Median, SD, Variance, Standard error, Coefficient of variation (SD*100/Mean) etc. 2. Inferential statistics: infer to population from the studies in samples Comparison: Quantitative Data Quanlitative Data Find the association …2.3

6 ..Example 1.. ในการวัดการเต้นของหัวใจ พบว่าการเต้นของหัวใจของ ตัวอย่างซึ่งเลือกมาจาก ประชากรปกติ จำนวน 49 คน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 80 ครั้ง / นาที โดยมีค่าความแปรปรวนของ ประชากรเท่ากับ 100 ครั้ง / นาที อยากทราบว่าาการเต้น ของหัวใจของกลุ่มตัวอย่างนี้ แตกต่างไปจาก 125 ครั้ง / นาทีหรือไม่ (assume normality of data)

7 Example 2.. ผู้ป่วย คน ซึ่งเป็นโรค ได้ เข้าไปรักษาที่โรงพยาบาลด้วย เวลาเฉลี่ย และมีกลุ่มผู้ป่วย อีก คน ซึ่งเป็นโรค ซึ่งใช้ เวลาเข้ารักษาที่โรงพยาบาล ด้วยเวลาเฉลี่ย วัน ถ้ามีค่า ความแปรปรวนของประชากร เป็น และ วัน ตามลำดับ จงสรุปว่าระยะเวลาที่ผู้ป่วยเข้า รับการรักษาในโรงพยาบาล A และ B แตกต่างกันหรือไม่ (assume normality of data) 100A 35 วัน 100B

8 Example 3..  ผู้ป่วยโรค A และ B จำนวน 27 คน และ 36 คน มีอายุที่เกิดเป็นโรคตาม ข้อมูลข้างล่าง จงทดสอบสมมุติฐาน ว่าอายุที่เกิดโรค A และ B นี้แตกต่าง กันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติหรือไม่ (assume normality of data) โรค A (27 ราย ) โรค B (36 ราย ) อายุที่เกิด โรค ( ปี )

9 Exampl e 4.. จากการศึกษาการเปลี่ยนแปลงน้ำหนัก ตัวของสตรีอายุ ปี หลังฉีดยา คุมกำเนิดครบ 1 ปี ตัวอย่างเลขที่น้ำหนักตัวก่อนใช้ยา ( กก.) น้ำหนักตัวหลังใช้ยาครบ 1 ปี ( กก. ) น้ำหนักตัวในสตรีที่ใช้ยาฉีดคุมกำเนิดแล้ว 1 ปี จะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร (assume normality of data)

10 Exampl e 5.. ในการวัดน้ำตาลในเลือด (mg./100 ml.) จาก หนูทดลอง 5 พันธุ์ ได้ผล การวัดดังนี้ จงทดสอบสมมุติฐานว่าน้ำตาลใน เลือดของหนูทดลองพันธุ์ ต่างๆ นี้จะแตกต่างกันหรือไม่ (assume normality of data) ระดับน้ำตาลในเลือดหนูพันธุ์ต่าง ๆ A B C D E

11 ..Example 6.. การศึกษาระยะเวลาของการบริการอาหาร กลางวัน ( นาทีต่อราย ) ในแต่โรง พยาบาล โดยการจัดบริการอาหารกลางวัน 3 วิธี ปรากฏผลดังนี้ โรงพยาบาล วิธีการ A B C ต้องการทราบว่า ระยะเวลาที่ให้บริการอาหารกลางวันทั้ง 3 วิธีในโรงพยาบาล ทั้ง 5 แห่งแตกต่างกันหรือไม่ (assume normality of data)

12 ..EXAMPL E 7.. พบว่าผู้ป่วยโรคติดเชื้อที่รักษา ด้วยวิธี ทั้งหมด คนตาย คน รักษาด้วยวิธี คน ตาย คน จงเปรียบเทียบดูว่าการ รักษาทั้ง 2 วิธี จะมี ผู้ป่วยตายมากน้อยต่างกันอย่างไร (prospective study or experimental study) A B

13 ..EXAMPLE 8.. ผู้ป่วยความดันโลหิตสูง ราย เลือกมาแบบสุ่ม รายเพื่อให้การรักษาโดยใช้ยาใหม่ ส่วนที่เหลือใช้ยาเก่า (Old standard drug) ผลปรากฏว่า ใน ราย ที่ให้ ยาใหม่นั้พบว่า รายมีอาการดีขึ้น ส่วนในกลุ่มที่ให้ยาเก่า พบว่า ราย ( จากทั้งหมด 100 ราย ) มีอาการดีขึ้น ท่านจะสรุปผลที่ได้นี้อย่างไร (experimental study)

14 ผลการรักษา จำนวนผู้ป่วย ยาใหม่ ยาเก่า รวม อาการดีขึ้น อาการไม่ดีขึ้น 80(70) 20(30) (70) 40(30)

15 ..EXAMPL E 9.. การทำนายโรค (Prognosis) ของผู้ป่วย โรคหัวใจที่มี Bundle branch block ตามกลุ่มอายุจากคนไข้ทั้งหมด 193 คน ปรากฏว่ามีจำนวน ตาย / มีชีวิตอยู่หลังการติดตาม 1 ปี ดังนี้ กลุ่มอายุ ( ปี ) ผลการติดตามหลัง วินิจฉัยโรคแล้ว 1 ปี จำนวนตาย จำนวนมีชีวิต จงทดสอบดูว่าการทำนายของโรคนี้จะแตกต่างกันตามอายุของ ผู้ป่วยหรือไม่ (prospective study)

16 EXAMPL E 10 การศึกษาความสัมพันธ์ของการคลอดโดยใช้ ปากคีบ (Forceps) ต่อการเกิดโรคลมชักในเด็กข้อมูลชนิดนี้จะ ได้จากการศึกษาย้อนหลัง (Case-control study-unmatched) โดยถามประวัติมารดา ของเด็กที่เป็นโรคลมชัก และเด็กปกติว่ามี ประวัติการคลอดด้วยปากคีบมาหรือไม่ (Retrospective study)

17 EXAMPLE 11 ข้อมูลต่อไปนี้แสดงปริมาณการดื่มแอลกอ ฮอล ( ลิตร / ปี / คน ) สำหรับผู้ที่มีอายุมากกว่า 25 ปี และอัตรา ตายของผู้ที่เป็นโรค ตับแข็งและปริมาณแอลกอฮอล์ที่ดื่มใน ชุมชนต่างๆ ดังนี้ ชุมชน ปริมาณแอลกอฮอล์ที่ดื่ม ( X ) อัตรา ตาย /100,000 คน ( Y ) จงทดสอบสมมุติฐานว่า X และ Y มีความสัมพันธ์กันแบบเส้นตรงหรือไม่

18 EXERCISES Research question: Are men treated more agressively for CVS problems than women? Sex Male Female Cardiac Catheterization No Yes Total

19 Pretest Yes No Posttest Yes No Total Research question: Is education program effective in changing the intention to organ donation?

20 Research question: Are anxiety levels in experimental group different from those in control? Ho; Anxiety scores in control and experiment are the same. Anxiety score Experiment Control

21 Research question: Determine the effectiveness of methods A and B in anxiety reduction Method A Method B Control

22 Research question: Determine the effectiveness of methods A and B in anxiety reduction and determine the effect of gender. Treatment SexMethod AMethod B Males Females Mean= Mean= Mean= Mean=2.8

23 Research question: Determine the relationship of stress and anger. Subjects Anger Hope Stress

24 Exercises: 1. ต้องการหา percent of medication error ในการจ่ายยาผู้ป่วย นอก ควรวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติตัวใด 2. ต้องการหา Rate of compliance to antibiotics in URI patients ควร วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติตัวใด

25 3. ต้องการหา factors influencing compliance to antibiotics. Factors to be determined are (all are quantitative) - Locus of control - Perceived severity of not completing antibiotics - Perceived barrier ควรวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติตัวใด 4. มีการระบาดของ Cholera อยากทราบ ว่าการกินเนื้อดิบทำให้เกิดโรคนี้ ? ควร วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติตัวใด

26 5. Amphotericin B in intralipid มี renal toxicity น้อยกว่า Amphotericin B in D5W? ดูผลจากระดับ Creatinine clearance ควรวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ ตัวใด 6. ต้องการเปรียบเทียบ Bioavailability ของ ยา local made กับ Nizoral (Ketoconazole) ควรวิเคราะห์ข้อมูลด้วย สถิติตัวใด

27


ดาวน์โหลด ppt Statistical Analyses and Data Management Things to be considered in statistical analyses 1. The primacy of design, the secondary of statistics Good research.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google