งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เสถียร คามีศักดิ์ บุคลากรเชี่ยวชาญ การทำงานเชิงสังเคราะห์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เสถียร คามีศักดิ์ บุคลากรเชี่ยวชาญ การทำงานเชิงสังเคราะห์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เสถียร คามีศักดิ์ บุคลากรเชี่ยวชาญ การทำงานเชิงสังเคราะห์

2 การสังเคราะห์ การผสมผสานรวมกันอย่าง กลมกลืนของส่วนประกอบ ต่าง ๆ จนกลายเป็นสิ่งใหม่ที่มี เอกลักษณ์และ คุณสมบัติเฉพาะ

3 การสังเคราะห์ -ยาเม็ด -การสังเคราะห์แสงของพืช -การสกัดยาจากสมุนไพร -น้ำมันเครื่องสังเคราะห์ -ใยสังเคราะห์ -เรซินสังเคราะห์ -ยางสังเคราะห์ -การสังเคราะห์งานวิจัย

4 “ การสังเคราะห์งานวิจัย หมายถึง การนำ ผลงานวิจัยตั้งแต่ 2 ชิ้นขึ้นไปมาบูรณา การเป็นผลงานใหม่”

5 ผลงานเชิงวิเคราะห์ ผลงานที่แสดง การแยกแยะองค์ประกอบ ต่าง ๆ ของเรื่องอย่างมีระบบ มีการศึกษา ในแต่ละองค์ประกอบและหาความสัมพันธ์ ขององค์ประกอบต่าง ๆ เพื่อให้เกิด ความรู้ความเข้าใจในเรื่องนั้น ๆ ซึงเป็น ประโยชน์ต่อหน่วยงาน หรือ สถาบันอุดมศึกษา( ก.พ.อ.)

6 งานที่เกิดจากการสังเคราะห์ 1.เป็นการรวบรวม ด้านเนื้อหา องค์ประกอบ ในเรื่องที่จะสังเคราะห์เข้าด้วยกัน 2.เรื่องนั้นต้องเป็นประโยชน์ต่องานใน หน้าที่ /ต่อหน่วยงาน/ต่อสถาบัน 3.ต้องเป็นความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เพื่อให้ เกิดแนวคิดหรือเทคนิควิธีการใหม่

7 “การวิเคราะห์ คือการแยกแยะหาต้นตอ สาเหตุ หาตัวแปรที่สำคัญ การใช้ เครื่องมือทางสถิติ ใช้เครื่องมืออุปกรณ์ มาทำการวิเคราะห์ หรือคิดแบบวิเคราะห์ ผังก้างปลา ผังรากไม้ กราฟ การดู แนวโน้มฯ การสังเคราะห์ คือการรวบรวม การสรุป การคิดรวบยอด เป็นเรื่องที่ทำจะ ยากกว่าการวิเคราะห์” (วรภัทร์ ภู่เจริญ :2546)

8 “ การสังเคราะห์ หมายถึง ความสามารถใน การรวบรวมส่วนย่อยของสิ่งต่าง ๆ เข้า ด้วยกันเพื่อให้กลายเป็นเรื่องราวหรือ เหตุการณ์หรือปรากฏการณ์หรือแนวคิด รูปแบบใหม่” (เยาวลักษณ์ พิพัฒน์จำเริญกูล กศม เทคโนโลยีทางการศึกษา)

9 “การสังเคราะห์ ถือเป็นเครื่องมือทาง ความคิดของตัวเรา ให้อยู่ในฐานะผู้แต่ง/ ผู้ประพันธ์” (Allene Cooper :1996)

10 ผลงานเชิงสังเคราะห์ ผลงานที่แสดงกระบวนการรวบรวมเนื้อหา สาระต่าง ๆ หรือองค์ประกอบต่าง ๆ เข้า ด้วยกัน โดยต้องอาศัยความคิด สร้างสรรค์ในการสร้างรูปแบบหรือ โครงสร้างเบื้องต้น เพื่อให้เกิดแนวทาง หรือเทคนิควิธีการใหม่ในเรื่องนั้น ๆ ซึ่ง เป็นประโยชน์ต่องานของหน่วยงานหรือ สถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.)

11 “ความคิดสร้างสรรค์เป็นการสังเคราะห์ความ คิดเห็นต่าง ๆ ให้มารวมตัวกันเป็น ของใหม่ โดยยึดหลักผลรวมทั้งหมดของ รูปพรรณสัณฐานใหม่มีค่ามากกว่า ผลบวกของส่วนย่อย ๆแต่ละส่วน” (Robert W. Olson)

12 การคิดสร้างสรรค์ -เป็นการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ ที่แตกต่างไป จากเดิม ที่ใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสม -การขยายขอบเขตความคิดออกไปจาก กรอบความคิดเดิมที่มีอยู่ สู่ความคิด ใหม่ ๆ ที่ไม่เคยมีมาก่อน เพื่อค้นหา คำตอบที่ดีที่สุดให้กับปัญหาที่เกิดขึ้น -องค์ประกอบของความคิดสร้างสรรค์ (1)ต้องเป็นสิ่งใหม่ (2)ต้องใช้การได้ (3)ต้องมีความเหมาะสม

13 การสังเคราะห์ SYNTHESIS มาจากคำว่า SYN (ซิน) แปลว่า รวม และคำว่า THESIS (ธิซิซ) แปลว่า ปรากฏการณ์ใหม่ “การคิดสังเคราะห์ –ความสามารถในการคิด ที่ดึงองค์ประกอบต่าง ๆ มาหลอมรวมกัน ภายใต้โครงร่างใหม่อย่างเหาะสม เพื่อ เกิดสิ่งใหม่ที่มีลักษณะเฉพาะแตกต่างไป จากเดิม

14 “การคิดเชิงสังเคราะห์ –ความสามารถในการ ที่ดึงองค์ประกอบต่าง ๆ มาหลอมรวมหรือ ถักทอภายใต้โครงร่างใหม่อย่างเหมาะสม ตรงตามวัตถุประสงค์” “1.การคิดที่ต้องออกแรงทั้งในการค้นคว้า รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่จะคิด ที่มีจำนวนมากและกระจัดกระจายอยู่ ตามที่ต่าง ๆ 2.ต้องมาคัดกรองเอาเฉพาะ เรื่องที่เกี่ยวโยงกับเรื่องที่คิด 3.แล้วเอามา หลอมรวมกันให้อยู่ภายใต้แบบ/โครงร่าง เดียวกัน”

15 การคิดเชิงสังเคราะห์ 1.สร้างสิ่งใหม่-การประดิษฐ์สิ่งของ เครื่องใช้ อุปกรณ์ต่าง ๆ งานศิลปะ 2.สร้างแนวคิดใหม่-พัฒนาแนวคิดใหม่ ๆ คิด ในมิติใหม่ ๆ ใช้เทคนิคระดมสมอง ใช้ เทคนิคเดลฟาย

16 ประเด็นสำคัญของงานสังเคราะห์ 1.ทำสิ่งใหม่- มี 2 ลักษณะ 1.1 เปลี่ยนแปลงรูปลักษณ์แทบไม่เหลือ เค้าโครงเดิม –นำกระดาษมาทำเป็นโต๊ะ 1.2ผสมผสานส่วนประกอบย่อย ต่าง ๆ กลายเป็นของใหม่-ทำกับข้าว

17 2.หาทางเลือกใหม่ สิ่งที่ปฏิบัติอยู่เดิมไร้ ประสิทธิภาพ /บริบทเปลี่ยนแปลง /พบ อุปสรรคไม่คาดคิด

18 3.สรุปสิ่งที่กระจัดกระจ่ายเกี่ยวกับเรื่องใด เรื่องหนึ่ง เอาไว้ด้วยกัน -สังเคราะห์เชิงวิพากษ์ นำข้อมูลที่มีอยู่ หลากหลายมาตรวจสอบวิพากษ์หา จุดเด่น ข้อจำกัด ความเหมาะสม-ไม่ เหมาะสม อย่างละเอียดแล้วนำมา สังเคราะห์หลอมรวมเข้าด้วยกันใน รูปแบบที่วางไว้ - สังเคราะห์เชิงสร้างสรรค์ นำข้อมูลต่าง ๆมาหาความสัมพันธ์เชื่อมโยงอย่าง สมเหตุสมผล กลายเป็นสิ่งใหม่ ทั้ง 2 ดังกล่าว ไม่สามารถแยกออกจากกันอย่างชัดเจน

19 ลักษณะนิสัยของนักคิดเชิงสังเคราะห์ 1.ไม่ชอบสิ่งเดิม-ชอบถามหาสิ่งใหม่ 2.ไม่นิ่งเฉย-ชอบสะสมข้อมูล 3.ไม่ชอบจับแพะชนแกะ-ชอบเชื่อโยงเหตุ และผล 4.ไม่ชอบแปลกแยก-ชอบผสมผสาน 5.ไม่ชอบคลุมเครือ-ชอบคมชัดในประเด็น 6.ไม่ลำเอียง-ชอบวางตนเป็นกลาง

20 ลักษณะนิสัยของนักคิดเชิงสังเคราะห์ 7.ไม่ชอบยุ่งเหยิง-ชอบระเบียบระบบ 8.ไม่ท้อถอย-ชอบมานะพรากเพียร 9.ไม่คิดแยกส่วน-ชอบคิดหลายมิติ

21 ตัวอย่างที่เกิดจากการสังเคราะห์ หนังสือ เกิดจากการสังเคราะห์แนวคิดต่าง ๆ ถักทอกันเป็นหนังสือ หรือบทประพันธ์ รถยนต์ เกิดจากการสังเคราะห์ส่วนประกอบ ต่าง ๆ พวงมาลัย เบาะ กระจก ล้อ เครื่องยนต์ฯ ข้าผัด เกิดจากการสังเคราะห์ ส่วนประกอบ ต่าง ๆ นำมัน ข้าว ไข่ หมู ฯ

22 การเลือกเรื่องที่จะทำงานเชิงสังเคราะห์ 1.งานในหน้าที่ 2.งานที่ตนมีความชำนาญเชี่ยวชาญ 3.เป็นเรื่องที่ตนสนใจ Hot ในช่วงนั้น 4.เรื่องที่หาข้อมูลได้สะดวก ทันสมัย 5. ประโยชน์ หน้าที่ หน่วยงาน สถาบัน 6.ขอบเขตไม่กว้าง แคบจนเกินไป 7.เวลา ต้องมั่นใจว่ามีเวลาพอ

23 งานสังเคราะห์ที่ได้จากการศึกษาค้นคว้า การทำโครงการเสนอผู้บริหาร โดยต้อง เอาข้อมูลมาจากหลายแหล่ง(ผลงานวิจัย ตำรา หนังสือ บทความ สัมภาษณ์ รายงานการประชุม) แล้วนำมาร้อยเรียง กัน เชื่อมโยงกันอย่างมีระบบอยู่ใน รูปแบบใหม่ที่เราต้องการ ไม่ได้นำข้อมูล มาเรียงต่อกันไว้เฉย ๆ แต่เอามาหลอม รวม มีคุณสมบัติเฉพาะเจาะจงเป็นไปตาม วัตถุประสงค์ และสามารถนำไปใช้ ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสม “

24 งานสังเคราะห์ ที่ได้จากการประชุมสัมมนา ชื่อ “รายงานการสังเคราะห์ ข้อเสนอแนะ ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร มศว” โดยทำการสังเคราะห์ความคิดเห็นของ ทุกคนที่ได้จากการประชุมสัมมนา มา จัดทำเป็นรายงาน จัดเรียงเป็นหมวดหมู่ ขึ้นใหม่ โดยลำดับโครงร่างความคิดใหม่ เริ่มตั้งแต่ ความหมาย ความสำคัญ เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ การแบ่งหมวดหมู หัวข้อ บท ตอนให้ชัดเจน

25 งานสังเคราะห์ที่ได้จากการปฏิบัติหน้าที่ ควร เลือกงานที่มีผลสัมฤทธิ์ตาตัวชี้วัด อธิบายว่างานชิ้นนี้สำเร็จ ตอบสนองนโยบาย ของหน่วยงาน/สถาบันอย่างไร เป็นงาน ที่ต้องใช้ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์อย่างไร ต้องใช้ความรู้ตามทฤษฎี ข้อกฎหมายที่ เกี่ยวข้องอะไรบ้าง มีขั้นตอนการทำงาน อย่างไร มีเงื่อนเวลาในการปฏิบัติงาน อย่างไรบ้าง มีความยุ่งยากซับซ้อน อย่างไร ใช้เทคนิคอย่างไร ข้อควรระวัง สมรรถนะ มีปริมาณและคุณภาพ มี ปัญหา/ข้อเสนอแนะ มีประโยชน์

26 ตัวอย่าง “การพัฒนาบุคลากร ที่ประสบ ความสำเร็จตามตัวชี้วัด ของ มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ” “เทคนิคในการปฏิบัติงานพัฒนา บุคลากร สังกัดมหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ”

27 บทที่ 1 ความสำคัญ ความหมายและ มาตรฐานความสำเร็จ -ความสำคัญ -ความหมาย -มาตรฐานวัดความสำเร็จ บทที่ 2 การบันทึกปริมาณ คุณภาพของาน และขั้นตอนการปฏิบัติงาน -การบันทึกปริมาณงานและ คุณภาพของงาน -ขั้นตอนการทำงาน -แผนกลยุทธ์ในการปฏิบัติงาน

28 บทที่ 3 เทคนิคในการปฏิบัติงาน -หลักกฎหมาย/ทฤษฎี -ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ -สมรรถนะ -จรรยาบรรณ/จริยธรรม -ข้อควรระวัง/ข้อสังเกต -การทำให้ผู้รับบริการพึงพอใจ

29 บทที่ 4 ปัญหา อุปสรรค แนวทางแก้ไขและ พัฒนางาน -ปัญหาอุปสรรค -แนวทางแก้ไข -แนวทางพัฒนางาน -ข้อเสนอแนะ

30 ขั้นที่ 1 รวบรวมความคิด ข้อมูลที่มี ขั้นที่ 2 จัดหมวดหมู่ความคิด ข้อมูลขั้นที่ 1 ขั้นที่ 3 จัดลำดับความรู้ความคิด นำข้อมูลมา เรียงลำดับ ขั้นที่ 4 วางโครงร่าง จัดทำสารบัญ 66,4 80 41,7 20 (2 8, 55 0) 59,7 70 29,9 00 (2 3, 23 0) 50,5 50 21,0 80 (1 8, 19 0) 36,0 20 14,3 30 (1 2, 53 0) 7, 94 0 – 22,2 20 (6, 80 0) 4, 63 0 – 18,1 90 การกำหนดกรอบแนวคิด

31 รูปแบบของโครงร่าง Outline แบบที่ 1 เนื้อหามาก แบ่งเป็นตอน แบ่งเป็น บท ประเด็นหลัก ประเด็นย่อย แบบที่ 2 เนื้อหาไม่มากเหมือนแบบที่ 1 แต่ พอแบ่งเป็นบท ๆ ได้ แบบที่ 3 เนื้อหาไม่มากพอที่จะแบ่งเป็นบท ต้องแบ่งออกเป็นตอน ๆ

32 ตัวอย่างแบบที่ 1 ตอนที่ 1..... บทที่ 1... ประเด็นหลัก... ประเด็นหลัก... ประเด็นย่อย... บทที่ 2... ประเด็นหลัก... ประเด็นย่อย... ตอนที่ 2... บทที่ 3....

33 ตัวอย่างแบบที่ 2 เรื่อง พฤติกรรมผู้นำสาย สนับสนุนวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา บทที่ 1 ความหมาย ความสัมพันธ์ของอำนาจ หน้าที่และผู้นำกับการบริหาร -ความหมาย -ความสัมพันธ์ของอำนาจหน้าที่ -ผู้นำกับการบริหาร -สรุป

34 บทที่ 2 ลักษณะของผู้นำ -ลักษณะของผู้นำที่ประสบผลสำเร็จ -ลักษณะของผู้นำที่ประสบความล้มเหลว -ลักษณะของผู้นำ 3 แบบ -การเป็นผู้นำโดยสถานการณ์ -ข้อบกพร่องของผู้นำ -การพัฒนาผู้นำ -สรุป

35 บทที่ 3 งานของผู้นำสายสนับสนุนวิชาการ -ด้านแผนงาน -ด้านบริหาร -ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล -ด้านบริหารทรัพยากรและงบประมาณ -สรุป

36 บทที่ 4 แบบของผู้นำ -แบบเน้นคนและแบบเน้นงาน -แบบเน้นหัวหน้าและแบบเน้นลูกน้อง -แบบเน้นมิตรสัมพันธ์กับกิจสัมพันธ์ -แบบอาศัยแรงจูงใจ -แบบคุณลักษณะเฉพาะตัว -แบบการครองตำแหน่ง -แบบเปิดโอกาส -แบบแนวคิด PERT -แบบแนวคิด LEVINE -แบบ BLACK&MOUTON -แบบทฤษฎี X แบบทฤษฎี Y -สรุป

37 บทที่ 5 พฤติกรรมผู้นำสายสนับสนุนวิชาการ -การสื่อความหมาย -การตัดสินใจเพื่อแก้ปัญหา -มนุษยสัมพันธ์ -สรุป บรรณานุกรม ประวัติผู้เขียน

38 ตัวอย่างแบบที่ 3 เรื่อง การทำงานเชิง สังเคราะห์ ข้าราชการประเภททั่วไป วิชา ชะเฉพาะ เชี่ยวชาญเฉพาะ พนักงาน มหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการ (ฉบับ เร่งรัด พ.ศ.2554) ตอนที่ 1 ความสำคัญ ความหมาย และการ เลือกเรื่องทำงานเชิงสังเคราะห์ -ความสำคัญ -ความหมาย -การเลือกเรื่องทำงานเชิงสังเคราะห์

39 ตอนที่ 2 กรอบแนวคิดและรูปแบบงานเชิง สังเคราะห์ -การกำหนดกรอบแนวคิด -รูปแบบโครงร่าง -การทำบรรณานุกรม คำนิยม คำนำ ภาคผนวก และประวัติผู้เขียน

40 ส่วนประกอบของรูปเล่มงานเชิงสังเคราะห์ ส่วนประกอบตอนต้น * ปกนอก *ปกใน*คำนิยม*คำนำ *สารบัญ *บัญชีตาราง/บัญชีภาพประกอบ

41 ส่วนประกอบของรูปเล่มงานเชิงวิเคราะห์ ส่วนประกอบเนื้อหา * ส่วนที่จัดทำสารบัญเป็นบท ๆ ส่วนประกอบตอนท้าย * บรรณานุกรม *ภาคผนวก*ประวัติผู้เขียน

42 ส่วนประกอบของรูปเล่มงานเชิงสังเคราะห์ คำนิยม * รับรองจากผู้บังคับบัญชา ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับ ในช่วงนั้น เพื่อให้ผลงานเป็นที่ น่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น คำนำ * บอกขอบข่ายของเรื่อง * สาเหตุที่สนใจ * จุดมุ่งหมาย * ขอบคุผู้ช่วยเหลือ

43 ส่วนประกอบของรูปเล่มงานเชิงสังเคราะห์ สารบัญ เป็นบัญชีบอกแต่ละบท หัวข้อสำคัญที่ เรียงลำดับ ปรากฏอยู่หน้าใดในเล่ม บัญชีตาราง / ภาพประกอบ * แยกตารางและภาพประกอบ ว่ามี อะไรบ้างอยู่หน้าใด * ต้องกล่าวนำตาราง / ภาพประกอบก่อน ว่าจะแสดงอะไร และต้องมีเลขกำกับ

44 ส่วนประกอบของรูปเล่มงานเชิงสังเคราะห์ บรรณานุกรม * จะอยู่ต่อจากบทสุดท้าย เป็นการบอกว่า ผู้เขียนได้ศึกษาค้นคว้ามาจากที่ได้ บ้าง ของใคร เมื่อไร * อ้างอิง นาม - ปี เอามาจากการอ้างอิง ในเนื้อหา * ให้เอาภาษาไทยขึ้นก่อน และตามด้วย ภาษาตางประเทศ

45 ส่วนประกอบของรูปเล่มงานเชิงสังเคราะห์ ภาคผนวก เป็นสิ่งที่ช่วยให้ผู้ค้นคว้า ไดเข้าใจชัดเจนยิ่งขึ้น ไม่ใช้ เนื้อหาของงาน จะมีหรือไม่ แล้วแต่ความจำเป็น สิ่งสำคัญ อยู่ที่เนื้อหา

46 ส่วนประกอบของรูปเล่มงานเชิงสังเคราะห์ ประวัติผู้เขียน เขียนประวัติอย่าย่อ ว่ามีความรู้ความชำนาญ เชี่ยวชาญอย่างไร ทำให้ผลงาน เป็นที่น่าเชื่อถือ ให้ผู้ศึกษา ค้นคว้าติดต่อสอบถามเรื่องราว เพิ่มเติมได้

47 “นักสังเคราะห์ เป็นคนชอบความท้าทาย ชอบการเผชิญกับสิ่งใหม่ ๆ แสวงหาสิ่ง ใหม่ ๆ ไม่จับแพะชนแกะ ชอบความ เชื่อมโยงอย่างมีเหตุและผล” “นักสังเคราะห์ที่ดี จะต้องสามารถเห็นความ เหมือนกันท่ามกลางความแตกต่างที่ เด่นชัดของสิ่งต่าง ๆ ที่นำมาเชื่อมโยง ได้” แฮริสันและแบรมสัน 2002

48 ต้นไม้..ยังสังเคราะห์แสงเพื่อให้ ได้พลังงานในการเติบโต.. คนเรา..ก็สามารถทำงานเชิง สังเคราะห์จากงานประจำ เพื่อ ความก้าวหน้าได้เช่นกัน..

49 สวัสดี ขอบคุณ


ดาวน์โหลด ppt เสถียร คามีศักดิ์ บุคลากรเชี่ยวชาญ การทำงานเชิงสังเคราะห์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google