งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 การสื่อสารข้อมูล และ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ วรวิทย์ พูลสวัสดิ์ 290141 : Information System Concepts.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 การสื่อสารข้อมูล และ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ วรวิทย์ พูลสวัสดิ์ 290141 : Information System Concepts."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 การสื่อสารข้อมูล และ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ วรวิทย์ พูลสวัสดิ์ 290141 : Information System Concepts

2 2 An Overview Of Telecommunications  Telecommunications Electronic transmission of signals for communications Sender / Data / Receiver  Telecommunications medium Any material substance that carries an electronic signal to support communications between a sending and receiving device  Telecommunications protocol Defines set of rules that governs the exchange of information over a communications medium

3 3 Element of Telecommunications

4 4 Data Communication and Telecommunications  นำมาประยุกต์ใช้ในธุรกิจเพื่อ 1. การสื่อสารทางธุรกิจที่รวดเร็ว ถูกต้อง ดีขึ้น 2. เพื่อให้การดำเนินการมีประสิทธิภาพสูงขึ้น จากศักยภาพที่ดีขึ้นของการส่งผ่านข้อมูล 3. เพื่อการกระจายข้อมูลที่ดีขึ้น 4. เพื่อการจัดการกระบวนการธุรกิจที่ดีขึ้น

5 5 เทคโนโลยีการสื่อสารที่น่าสนใจ  E-mail, Fax, Voice Mail, Video Conferencing  Global Positioning Systems : GPSs  Electronic Fund Transfer (EFT)  Electronic Data Interchange (EDI)

6 6 Type of Signal 1. Analog Signal (Hertz) Represents bits 2. Digital Signal (bps : bit per second) Variable signal, continuous in both time and amplitude so that any small fluctuations in the signal are meaningful

7 7 Transmission Mode 1. Simplex 2. Half Duplex 3. Full Duplex Communication Mode  Synchronous communications Receiver gets message instantaneously  Asynchronous communications Receiver gets message after some delay

8 8 Transmission Media  Wire media - Cable Twist pairs / Coaxial / Optical Fiber  Wireless media Infrared / Radio Wave / Microwave / Satellite

9 9 Basic Telecommunications Media

10 10 Basic Telecommunications Media

11 11 หลักเกณฑ์ในการเลือก Media 1. ราคา 2. ความเร็ว 3. ระยะทาง 4. สัญญาณรบกวนที่อาจเกิดขึ้น 5. ความปลอดภัยของข้อมูล 6. ความสะดวกในการติดตั้งและใช้งาน

12 12 Network Types : LAN

13 13 Network Types : WAN

14 14 Basic Processing over the Network  Centralized processing All processing occurs in a single location or facility  Decentralized processing Processing devices are placed at various remote locations  Distributed processing Processing devices are placed at remote locations but are connected to each other via a network  File server systems Users can share data through file server computing

15 15 Client/Server Systems  Client/server architecture Multiple computer platforms are dedicated to special functions  Client Any computer that sends messages requesting services from the servers on the network  Database server Sends only the data that satisfies a specific query, not the entire file

16 16 Client/Server Systems

17 17 Bandwidth  ในความหมายทั่วไป bandwidth เป็นสัดส่วนโดยตรงของ จำนวนข้อมูลทั้งหมดที่ส่งผ่าน หรือรับต่อหน่วยเวลา bits per second (จำนวนบิตต่อวินาที)  ในความหมายเชิงคุณภาพ bandwidth เป็นสัดส่วนของความ ซับซ้อนของข้อมูล สำหรับการทำงานของระบบที่รองรับได้ เช่น การ download ไฟล์ทุกประเภทรูปภาพในหนึ่งวินาที ใช้ bandwidth มากกว่าการ download ข้อความในเวลา หนึ่งวินาที ไฟล์ประเภทเสียงขนาดใหญ่ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และ ภาพเคลื่อนไหวต้องใช้ bandwidth มาก

18 18 ADSL Asymmetric Digital Subscriber Line  A broadband communication technology designed for use on conventional telephone lines  for receiving data (1-8 megabits per second)  for sending data (100-800 kilobits per second)

19 19 Broad Band & Base Band  ระบบเครือข่ายแบบบอร์ดแบนด์ (Broad Band)  จะเป็นการสื่อสารข้อมูลที่ตัวกลางในการส่งผ่าน สัญญาณ สามารถมีหลายช่องสัญญาณได้พร้อมๆ กัน โดย แบ่งช่องความถี่ออกจากกัน ทำให้อุปกรณ์ ต่างๆ สามารถสื่อสารกันได้โดยช่องความถี่ของ ตนเองผ่านตัวกลางเดียว  Base Band : เบสแบนด์จะมีสัญญาณชนิดเดียว

20 20 MAC address  Media Access Control address เป็นค่า ID ที่ไม่ ซ้ำกัน  ถูกกำหนดให้กับ network interfaces Device  สำหรับการเชื่อมต่อในระดับ Physical layer (layer 1) of the OSI model.

21 21 Protocol  Open Systems Interconnection Basic Reference Model (OSI Model หรือ OSI Reference Model) เป็น มาตรฐานการอธิบายการติดต่อสื่อสารและ Protocol ของระบบ คอมพิวเตอร์ที่ถูกพัฒนาขึ้นโดยองค์กรที่ชื่อว่า International Organization for Standardization (ISO)  TCP/IP (Transmitsion Control Protocol/Internet Protocol) เป็นชุดของโปรโตคอลที่ถูกใช้ในการสื่อสารผ่าน เครือข่ายอินเทอร์เน็ต มีวัตถุประสงค์เพื่อให้สามารถใช้สื่อสารจากต้นทางข้ามเครือข่ายไปยัง ปลายทางได้ และสามารถหาเส้นทางที่จะส่งข้อมูลไปได้เองโดย อัตโนมัติ

22 22 OSI 7-layer

23 23 Proctocol TCP/IP และ OSI

24 24 Telecommunications Hardware (1)  Modems Modulation/demodulation devices  Multiplexers Combines data from multiple data sources into a single output signal that carries multiple channels  Front-end processors Special-purpose computers that manage communications to and from a computer system  Private branch exchange (PBX) Telephone switching exchange that serves a single organization

25 25 Telecommunications Hardware (2) Gateway : a computer or a network that allows or controls access to another computer or network  A network hub is a device for connecting multiple media together, making them act as a single network segment.  Hubs work at the physical layer (layer 1) of the OSI model.  hub คือตัวกระจายสัญญาณที่ไม่มีการจัดการ สมมุติมีคอมพ์ 5 เครื่อง A, B, C, D, E เครื่อง A อยากส่งข้อมูลไป E แต่ B, C, D ก็จะได้รับข้อมูลด้วย (แต่ไม่ได้เอาไปใช้) ทำให้แบนด์วิธของ ระบบถูกหารด้วยจำนวนเครื่องที่ต่ออยู่

26 26 Telecommunications Hardware(3)  switch คือ hub ที่มีการเพิ่มการจัดการอย่างง่าย โดยการส่ง ข้อมูลจะระบุด้วย MAC address ของแต่ละเครื่อง เช่นเวลา A อยากคุยกับ E ตัว switch จะสร้างช่องเชื่อมต่อเสมือน ระหว่าง สองเครื่องนี้เท่านั้น โดย เครื่องอื่น จะไม่ได้รับข้อมูลใดๆ  ดังนั้น เมื่อใช้ Switch แบนด์วิธของระบบจะคงที่ เท่ากับ ค่าสูงสุดตลอด

27 27 Telecommunications Hardware(4)  A firewall is an integrated collection of security measures designed to prevent unauthorized electronic access to a networked computer system.  It is also a device or set of devices configured to permit, deny, encrypt, decrypt, or proxy all computer traffic between different security domains based upon a set of rules and other criteria.

28 28 Telecommunications Hardware(5)  A router is a computer whose software and hardware are usually tailored to the tasks of routing and forwarding information.  Routers generally contain a specialized operating system (e.g. Cisco's IOS), RAM, flash memory, and one or more processors, as well as two or more network interfaces.

29 29 Telecommunications Hardware (5) ต่อ  router เป็น hub ที่ฉลาดเหนือ switch ขึ้นมา Router จะสามารถหาช่องทางเชื่อมต่อ ระหว่างสอง จุดไกลๆ ที่ดีที่สุดให้ ใช้ในระบบเครือข่ายขนาดใหญ่ โดยภายในจะมีหน่วยความจำเพื่อจดจำ IP address แต่ไม่ได้จำทั้งหมดนะ จำเฉพาะใกล้ๆ ถ้าไกลออกไป ก็จะส่งสัญญาณไปเช็คจาก router ตัวถัดไปเรื่อยๆ จนกว่าจะถึง IP address ที่ต้องการ แล้วจึงสร้าง ช่องทางเสมือนให้สองเครื่องเชื่อมต่อกัน

30 30 Telecommunications Software  Network operating system (NOS) Systems software that controls the computer systems and devices on a network  Network management software Protects software from being copied, modified, or downloaded illegally Performs error control to locate telecommunications errors and potential network problems

31 31 Securing Data Transmission  Encryption Converting an original message into a form that can only be understood by the intended receiver  Key Variable value that is applied (using an algorithm) to a set of unencrypted text to produce encrypted text or to decrypt encrypted text

32 32 Encryption Process

33 33 มาตรฐานเครือข่ายไร้สาย  Bluetooth IEEE802.15  Wireless Fidelity : Wi-fi – IEEE802.11b  Worldwide InterOperability for Microwave Access : Wi-Max : IEEE802.16

34 34 แบบจำลองเครือข่ายไร้สาย

35 35 IP Address และ IPV4  หมายเลขไอพี หรือ ไอพีแอดเดรส (Internet Protocol Address) คือหมายเลขที่ใช้ในระบบเครือข่าย ที่ใช้โพรโทคอล Internet Protocol จะมีหมายเลข เฉพาะตัวโดยใช้เลขฐานสอง จำนวน 32 บิต โดยการ เขียนจะเขียนเป็นชุด 4 ชุด โดยแต่ละชุดจะใช้ เลขฐานสองจำนวน 8 บิต ซึ่งโดยทั่วไปแล้ว ผู้คนส่วน ใหญ่จะคุ้นเคยกับระบบเลขฐานสิบ จึงมักแสดงผล โดยการใช้เลขฐานสิบ จำนวน 4 ชุด  ตัวอย่างของหมายเลขไอพี ได้แก่ 207.142.131.236 ซึ่งเมื่อแปลงกลับมาในรูปแบบที่อ่านได้จะเรียกว่า โดเมนแอดเดรส ผ่านทาง โดเมนเนมซีสเทม (Domain Name System) ซึ่งหมายเลขนั้นหมายถึง www.wikipedia.org

36 36 คลาส ของ IPv4 ไอพีเวอร์ชัน 4 ทั้งหมดถูกแบ่งออกเป็น Class ชนิดต่างๆเพื่อ จุดประสงค์ในการใช้งานต่างๆกันดังต่อไปนี้ คลาส A เริ่มตั้งแต่ 1.0.0.1 ถึง 126.255.255.254 คลาส B เริ่มตั้งแต่ 128.0.0.1 ถึง 191.255.255.254 คลาส C เริ่มตั้งแต่ 192.0.1.1 ถึง 223.255.254.254 คลาส D เริ่มตั้งแต่ 224.0.0.0 ถึง 239.255.255.255 ใช้สำหรับ งาน multicast คลาส E เริ่มตั้งแต่ 240.0.0.0 ถึง 254.255.255.254 ถูกสำรองไว้ ยังไม่มีการใช้งาน ไอพีในช่วง 127.0.0.0 ถึง 127.255.255.255 ใช้สำหรับการ ทดสอบระบบ

37 37 Private IP, Public IP  ไอพีส่วนตัว (Private IP) : ไอพีส่วนตัวมีไว้สำหรับ ใช้งานภายในองค์กรเท่านั้น ไม่ว่าองค์กรนั้นจะมีขนาด ใหญ่หรือเล็กเพียงใด  ไอพีสาธารณะ (Public IP) : ไอพีสาธารณะมีไว้ สำหรับให้แต่ละองค์กร แต่ละบุคคล ก็สามารถ เชื่อมต่อเข้าหากัน รับส่งข้อมูลระหว่างกันผ่าน เครือข่ายสาธารณะได้  Virtual Private Network (VPN) Private network that uses a public network (usually the Internet) to connect multiple remote locations Supports secure, encrypted connections between a company’s private network and remote users

38 38 NAT  การแปลงไอพี (NAT) : การใช้งานไอพี ส่วนตัวกับเครื่องคอมพิวเตอร์ของตนเอง จะ ส่งผลให้ไม่สามารถติดต่อกับเครือข่าย สาธารณะ (Internet) ได้ จึงทำให้จำเป็นต้อง อาศัยการแปลงไอพี เพื่อช่วยให้เครื่อง คอมพิวเตอร์สามารถเชื่อมต่อกับเครือข่าย สาธารณะ และเนื่องจากที่ไอพีสาธารณะเองก็มี อยู่อย่างจำกัด ทำให้การ เชื่อมต่อเข้ากับ เครือข่ายสาธารณะจะทำให้เกิดปัญหาไอพี สาธารณะไม่พอเพียงต่อการใช้งาน เพื่อให้เกิด การใช้งานไอพีอย่างมีประสิทธิภาพ จึง จำเป็นต้องมีการแปลงไอพีส่วนตัวให้สามารถ แบ่งปันกันใช้งาน ไอพีสาธารณะที่มีอยู่อย่าง จำกัดได้

39 39 IPV6  ไอพีเวอร์ชันที่ 6 (IPv6) ถูกพัฒนาขึ้นมาด้วย จุดประสงค์หลักในการแก้ปัญหาการขาดแคลนจำนวน หมายเลขไอพี ซึ่งกำหนดโดยมาตรฐานไอพีเวอร์ชันที่ 4 ซึ่งในมาตรฐานของเวอร์ชัน 6 นี้จะใช้ระบบ 128 บิต ในการระบุหมายเลยไอพี  IPv6 addresses are normally written as eight groups of four hexadecimal digits, where each group is separated by a colon (:) 2001:0db8:85a3:0000:0000:8a2e:0370:7334

40 40 การแสดงหมายเลข IPV6  To shorten the writing and presentation of addresses, Any leading zeros in a group may be omitted; 2001:db8:85a3:0:0:8a2e:370:7334  One or any number of consecutive groups of 0 value may be replaced with two colons (::) 2001:db8:85a3::8a2e:370:7334

41 41 Domain Name  ระบบการตั้งชื่อโดเมน : Domain Name System: DNS เป็นระบบที่ใช้เก็บข้อมูลของชื่อ โดเมน ซึ่งใช้ในเครือข่ายขนาดใหญ่อย่าง อินเทอร์เน็ต แต่สิ่งสำคัญคือความสัมพันธ์ ระหว่างชื่อโดเมนนั้นๆ กับหมายเลขไอพีที่ใช้ งานอยู่ชื่อ โดเมน  คำว่า DNS สามารถแทนความหมายได้ทั้ง Domain Name Service ( บริการชื่อโดเมน ) และ Domain Name Server ( เครื่องบริการชื่อโดเมน ) อีกด้วย  ประโยชน์ที่สำคัญของ DNS คือช่วยแปลง หมายเลขไอพีซึ่งเป็นชุดตัวเลขที่จดจำได้ยาก มาเป็นชื่อที่สามารถจดจำได้ง่ายแทน

42 42 หน่วยงานที่ควบคุมการจดทะเบียน โดเมน  Internet Corporation for Assigned Names and Numbers ICANN responsible for managing the Internet Protocol address spaces (IPv4 and IPv6) and assignment of address blocks to regional Internet registries  DotARAI : เป็นหน่วยงานที่ได้รับสิทธิในการจัดการจดทะเบียนหมายเลข IP และ Domain Name จาก ICANN ตั้งแต่ปี 2541

43 43 ประสิทธิภาพของเครือข่าย  Member of network  Transmission media  Hardware  Communication Software

44 44 Question


ดาวน์โหลด ppt 1 การสื่อสารข้อมูล และ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ วรวิทย์ พูลสวัสดิ์ 290141 : Information System Concepts.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google