งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

“ ผลกระทบต่อไทยจากจีนใน เศรษฐกิจโลก ” วรากรณ์ สามโกเศศ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ I คำนำ II ปัจจัยภายนอกกระทบ สังคมไทย III จีนในเศรษฐกิจโลก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "“ ผลกระทบต่อไทยจากจีนใน เศรษฐกิจโลก ” วรากรณ์ สามโกเศศ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ I คำนำ II ปัจจัยภายนอกกระทบ สังคมไทย III จีนในเศรษฐกิจโลก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 “ ผลกระทบต่อไทยจากจีนใน เศรษฐกิจโลก ” วรากรณ์ สามโกเศศ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ I คำนำ II ปัจจัยภายนอกกระทบ สังคมไทย III จีนในเศรษฐกิจโลก

2 กฎทองของนักบริหาร 1. Murphy’s Law : ถ้าความผิดพลาดใด สามารถเกิดขึ้นได้ ข้อผิดพลาดนั้นจะเกิดขึ้น (If any thing can go wrong, it will go wrong) 2. Hofstadter’s Law : สิ่งต่าง ๆ จะใช้เวลามาก กว่าที่คุณคาดไว้เสมอ (Thing always take longer than you expect) 3. James’s Law : สำหรับ “ผู้ไม่เชื่อ” ไม่ว่าจะมี หลักฐานมากน้อยเพียงใดก็ไม่เชื่อ และสำหรับ “ผู้เชื่อ” หลักฐานเพียงเล็กน้อยเขาก็เชื่อ

3 II สิ่งแวดล้อม ภายนอก กระแส เศรษฐกิจเสรี กระแส education- massification การ เปลี่ยนแปลง ของ วิทยาศาสตร์ และ เทคโนโลยี กระแส instant gratification “ สุขสมอย่างทัน ด่วน ” ปรากฏการณ์ people- centered Knowledge- based society สังคมไท ย จีนและอินเดีย

4 กระแสเศรษฐกิจ เสรี การล่มสลายของ USSR ใน 1991 และของโลกคอมมูนิสต์ หลายตัวอย่างของ NIC’s จากเส้นทางเศรษฐกิจเสรี ความก้าวหน้าด้าน โทรคมนาคม ICT Internationalization ของ Financial System

5 กระแสความคิด และความเชื่อที่ คล้อยไปตามกัน - เสรีภาพ - สิทธิสตรีและ เด็ก - สิทธิมนุษยชน - สันติภาพ เศรษฐกิจไร้ พรหมแดน (Borderless Economy) - แรงงาน - การค้า - ทุน - นักท่องเที่ยว หมู่บ้านโลก (Global Village) - เทคโนโลยี - การแต่งกาย - อาหาร - ศาสนา เศรษฐกิจแบบ การค้าเสรี - วัตถุนิยม - บริโภคนิยม - ความสำคัญ ของ ภาคเอกชน - ความเป็น เอกชนใน กิจกรรมของรัฐ โลกาภิ วัตน์

6 สาเหตุของโลกาภิวัตน์ (1) การมีจำนวนเพิ่มขึ้นของ NIC’S ทั่วโลก / การขยายตัว ของเศรษฐกิจโลก ซึ่งส่งเสริม การเติบโตของธุรกิจของบริษัท ข้ามชาติ (2) การปฏิวัติด้านโทรคมนาคม / ความก้าวหน้าของ information technology และ คอมพิวเตอร์ /digital revolution (3) ความเป็นนานาชาติของระบบ การเงินโลก (internationalization of financial system) (4) การล่มสลายของสหภาพโซ เวียตในปี 1991 การ แพร่กระจายของทุนนิยม

7 Education-Massification อิทธิพลจากโลกาภิวัตน์ เศรษฐกิจเสรี การเป็น “ สังคมฐานานุภาพ ” ของสังคมไทย รัฐธรรมนูญ 2540 : Benchmark ใหม่ กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา

8 ความสำคัญของ ประชาชน “ ประสิทธิภาพ ” ของระบบทุน นิยม ความสำเร็จของ NIC’S โดย เส้นทางระบบทุน นิยม บทเรียนขมขื่นของ ทศวรรษ ‘60 และ ‘70 สิทธิมนุษย์และ ประชาธิปไตย สิทธิสตรีและ เด็ก กระจายอำนาจสู่ ท้องถิ่น PRIVATIZATI ON ระบบการค้าเสรี บทเรียนจากระบบ คอมมูนิสต์ สหภาพโซเวียต ล่มสลาย กระแสความนิยม ระบบเศรษฐกิจเสรี ความสำคัญ ของชุมชนและ NGO’S EMPOWERME NT ของ ประชาชน ความก้าวหน้า ด้านเทคโนโลยี สื่อสาร สังคมข่าวสาร ข้อมูล “ ผู้บริโภคคือ พระราชา ” ความสำคัญของ “ ประชาชน ” ปรากฏการณ์ People-Centered เน้นบทบาท ภาครัฐในการ สนองตอบ ประชาชน

9 การเปลี่ยนแปลงของ วิทยาศาสตร์ และ เทคโนโลยี Knowledge Revolution ในยุค 1960’S ในด้าน โทรคมนาคม /Biotechnology/ ด้าน คอมพิวเตอร์ IT Information Economy Bio - Economy

10 อดี ต อนาค ต เวล า ปัจจุบัน ?

11 คลื่นการเปลี่ยนแปลงของโลก ค. ศ. 1300 ค. ศ.1800 ค. ศ.1965 คลื่นลูกที่ หนึ่ง (“ เกษตรกร รม ” สร้างความ มั่งคั่ง ) คลื่นลูกที่ สอง (“ อุตสาหกร รม ” สร้างความ มั่งคั่ง ) คลื่นลูกที่สาม (“ การปฏิวัติ ความรู้ ”) - คลื่นของการเปลี่ยนแปลง เกิดขึ้นเมื่อโลกมีการ เปลี่ยนแปลงระบบการสร้างความ มั่งคั่ง (system of wealth creation)

12 - การปฏิวัติความรู้ (knowledge revolution) - คอมพิวเตอร์ - วิศวพันธุ์กรรมศาสตร์ (genetic engineering) - สื่อสารโทรคมนาคม - เทคโนโลยีสารสนเทศ (information technology) - วิทยาศาสตร์การย่อส่วน (nanotechnology) - ความก้าวหน้าของความรู้ทาง การแพทย์

13 (1) คอมพิวเตอร์ จุดเปลี่ยน 1959 : IC Chips (Texas Instruments) 1980 : P.C. 1987 : Computer Laptop (2) สื่อสารโทรคมนาคม จุดเปลี่ยน 1955 : Fiber Optics 1970 : Fiber Optic Wire

14 (3) IT หรือ ICT = Computer + โทรศัพท์ “Information Economy” (4) Genetic Engineering พบ DNA เมื่อ 50 ปี ก่อน ตกแต่ง DNA เกิดเป็น GMO (Genetically Modified Organisms) Cloning = Copy DNA “Bio - Economy”

15 รู้ว่าแต่ละส่วนของ DNA เป็น คำสั่งให้ ร่างกายใน ส่วน ใดของร่างกาย ทำงาน ถอด Genome ทำแผนที่ DNA DN A

16 การตกแต่ง DNA GMO DNA กาแฟ DNA กาแฟ ที่ไม่มีคาเฟอีน คาเฟอีน ตัดทิ้งไป

17 INFORMATION ECONOMY หลาย แสนปี 10,000 ปี ยุค เติบโต ยุค ปึกแผ่น และ เสื่อม ลำสัตว์ และ เก็บ ของป่า สังคม เกษตร ปฏิวัติ อุตสาหกร รม 1760’S 1950 ’S 198 0 200 020 203 0 BIOECON OMY ยุคฟัก ตัว ยุค เติบโต ยุค ปึกแผ่ น 195 3 203 0 202 0 200 0

18 กระแส Instant Gratification การแข่งขันภายใต้เศรษฐกิจ เสรี Economy of Scale, Scope, Speed. ตลาดเอาใจ “ คน ” เพราะมี ความสำคัญในเศรษฐกิจเสรี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นใจ ระบบการกู้ยืมสมัยใหม่ ( โรค E และ Q )

19 Knowledge - Based Society Knowledge Production Knowledge Transmission Knowledge Transfer C (creation)E (education) M (management) U (usuage)

20 จีนและ อินเดีย ขับรถบนถนน 2 สาย กว้างโล่ง ไม่มีหลุมบ่อ แต่มีที่กั้นถนน ข้างหน้า แคบ ขรุขระ แต่ไม่มี ที่กั้นถนน ข้างหน้า

21 II จีนใน เศรษฐกิจโลก ประชาชน # 1 จีน 1,300 ล้านคน # 2 อินเดีย 1,065 ล้านคน # 3 สหรัฐอเมริกา 294 ล้านคน # 4 อินโดนีเซีย 220 ล้านคน # 5 บราซิล 179 ล้านคน

22 ขนาดเศรษฐกิจ ( วัดโดย GDP พันล้าน $) # 1 สหรัฐอเมริกา 10,950 # 2 ญี่ปุ่น 4,300 # 3 เยอรมัน 2,403 # 4 อังกฤษ 1,795 # 5 ฝรั่งเศส 1,758 # 6 อิตาลี 1,469 # 7 จีน 1,417 # 11 เกาหลีใต้ 605 # 12 อินเดีย 600

23 สังคม - เศรษฐกิจ ของจีน (1) ความสัมพันธ์ไทย - จีน “ ญาติ ” ในวัฒนธรรม ตะวันออก อย่าดูแต่ตัวเลขเศรษฐกิจ (2) ปัญหาความไม่เท่าเทียมกันใน ประเทศ (3) ปัญหาการใช้พลังงาน (4) ปัญหาสิ่งแวดล้อม

24 (5) ปัญหาการปรับตัวของ ประชาชน (6) ทุนนิยม - สังคมนิยม ? (7) ปัญหาการปกครองดูแลของ รัฐบาลจีน (8) ศักยภาพทางเศรษฐกิจของ จีน (9) ผลกระทบต่อไทย

25 ฉันเยาว์ฉันเขลาฉันทึ่ง ฉันจึงมาหา ความหมาย ฉันมุ่งหาเงินทองมากมาย สุดท้ายได้ มรณะบัตรแผ่นเดียว

26 ขอบคุณ ครับ


ดาวน์โหลด ppt “ ผลกระทบต่อไทยจากจีนใน เศรษฐกิจโลก ” วรากรณ์ สามโกเศศ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ I คำนำ II ปัจจัยภายนอกกระทบ สังคมไทย III จีนในเศรษฐกิจโลก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google