งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การพัฒนา ICNP : An International Work Mission ร. ศ. ดร. รุจา ภู่ไพบูลย์ ภาควิชาพยาบาลศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ร. พ. รามาธิบดี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การพัฒนา ICNP : An International Work Mission ร. ศ. ดร. รุจา ภู่ไพบูลย์ ภาควิชาพยาบาลศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ร. พ. รามาธิบดี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 การพัฒนา ICNP : An International Work Mission ร. ศ. ดร. รุจา ภู่ไพบูลย์ ภาควิชาพยาบาลศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ร. พ. รามาธิบดี

3 ICNP DEVELOPMENT : ITS APPLICATION REFERENCE อ้างอิง INTERFACE ใช้ หน้าจอ INTERFACE ใช้ หน้าจอ DATA BASE ฐานข้อมูล DATA BASE ฐานข้อมูล

4 ICNP : เครื่องมือสำหรับ จัดการข้อมูล an information tool RESEARCH EDUACTION POLICY, MANAGEMENT PRACTICE ICNP : Phenomena Action Output ASSURE QUALITY OR CHANGE IN PRACTICE INFORMATION TOOL TO DESCRIBE NURSING PRACTICE RESEARCH EDUACTION POLICY, MANAGEMENT PRACTICE NURSING CONTRIBUTE TO HEALTH CARE HIS

5 พัฒนาการ จาก ALPHA VERSION1999…. 19 COUNTRIES FEEDBACK 19 COUNTRIES FEEDBACK NI SPECIAL INTEREST GROUP OF IMIA NI SPECIAL INTEREST GROUP OF IMIA STANDING COMMITTEE OF EUROPEAN UNION NURSE (16) STANDING COMMITTEE OF EUROPEAN UNION NURSE (16) 2nd ASIA PACIFIC WORKSHOP (14) 2nd ASIA PACIFIC WORKSHOP (14) DEVLOPMENT OF BETA VERSION 1999 PROJECTS : Kellog in LATIN AMERICA, SOUTH AFRICA, TELENURSE (EU), and TRANSLATION AND VALIDATION ACROSS 20 COUNTRIES

6 **ASSOCIATION FOR COMMON EUROUPEAN NRG. Dx, INTERVENTION and OUTCOME (ACENDIO) BERLIN, March 2000. And March 2001, 3rd Euroupian Conference. I ICNP TRANSLATOR AND REVIEWER WS Portugal, EU TELENURSE PROJECT **ICN CONGRESS, COPENHEGEN June 2001, US., SWEDEN, ICN, THAILAND. * **3rd NURSING TERMINOLOGY SUMMIT, VANDERBILT UNIVERSITY, TENESSEE July 2001

7 Classificatory Review of ICNP โดย Peter Sylvest Olsen สำหรับสมาคม พยาบาลประเทศ เดนมารค์, มีนาคม 2001 สำหรับสมาคม พยาบาลประเทศ เดนมารค์, มีนาคม 2001 CRITICAL REVIEW

8 STUDY FROM DOCUMENT STUDY ONLY FROM OBJECTIVES AND FIELD APPLICATION EXAMPLE OF DATA RECORD RULE EXAMPLE OF DATA RECORD RULE NOT DISCUSS VALIDATION RULE NOT DISCUSS VALIDATION RULE NOT GIVE DETAILS, SPECIFIC DESCRIPTION NOT GIVE DETAILS, SPECIFIC DESCRIPTION

9 เกณฑ์การประเมิน Criteria for Evaluation n1n1n1n1. OBJECTIVES n2n2n2n2. SPECIFICATION OF REQIREMENT n3n3n3n3. TARGET GROUP n4n4n4n4. FIELD OF APPLICATION n5n5n5n5. EXCLUSIVENESS n6n6n6n6. UNIQUE DEFINITION n7n7n7n7. COMBINATION OF CLASS

10 เกณฑ์การประเมิน ( ต่อ ) n8n8n8n8. SUBDIVISION n9n9n9n9. POSSIBILITY OF ADDING CODE n1n1n1n10.MODIFIERS n1n1n1n11.CODE TEXT n1n1n1n12.CODES 13.FLEXIBILITY n1n14. INTERFACES n1n15. CODE AND VALIDATION RULES n1n16. INSTRUCTION n1n17. DATA QUALITY

11 ICNP POTENTIAL ROLE FOR COMPARISON MAP ICNP AND SKS AND SNOWMED C CONDITION FOR MAPPING A. COMMON CONCEPTUAL MODEL B. COMMON CLASSIFICATION METHOD NOW : DIRECT DATA MAP AND INFORMATION RECORDING ACCORDING TO THEORY AND SYSTEM.

12 ICNP POTENTIAL ROLE FOR COMPARISON MAPPING HEALTH CONCEPTS ; NEED TO REDUCE MAPPING ERROR AND PREVENT THE REDUCTION OF DATA QUALITY RECORDING USED ICNP BEST, IN WELL DEFINED PROJECT

13 ข้อมูลสารสนเทศ : กิจกรรม นานาชาติ ออสเตรเลีย 1. พยาบาลได้เป็นกรรมการ คณะ ก. ก.HIS ของประเทศ 2. พัฒนาระบบจำแนก WINI 3. ทบทวนการสอน NI ในระดับ ปริญญาตรี 4. จัดประชุมวิชาการระดับประเทศ และ นานาชาติ 5. พัฒนาฐานข้อมูล หาปริมาณ เวลาการพยาบาล / ผ. ป. รวมทั้ง CLINICAL PATHWAY 6. กลุ่มการจัดการข้อมูลทางการ พยาบาล (Queensland)

14 ข้อมูลสารสนเทศ : กิจกรรม นานาชาติ 7. ร. พ. WESLEY ที่บิสเบน มีการนำ ELECTRONIC PT. RECORD มาใช้ 8. Monash University เปิดสอน ปริญญาโท NI หลักสูตร 2 ปี เป็น โปรแกรมการเรียนรู้ด้วยตนเอง และ สอนความรู้เบื้องต้นระดับ ป. ตรี 9. Peninsular School of Computing and Information Technology และ Centre of Medical Informatics สอน ประกาศนียบัตร สาขา Health Informatics 10. วิจัย ICNP และอื่นๆ

15 บราซิ ล 1. มหาวิทยาลัยหลายแห่งมีการสอน NI ในระดับปริญญาตรี 2. มีการตั้งกลุ่มพยาบาลที่สนใจ และ จัดการอบรม สัมมนา 3. โรงพยาบาลต่างๆ เริ่มนำระบบเก็บ ข้อมูลผู้ป่วยอิเล็คโทรนิคมาใช้ 4. กลุ่มพยาบาลสารสนเทศของ บราซิล NIEN/UNIFESP ประสาน ความร่วมมือกับชมรมสารสนเทศ สุขภาพของบราซิล (Brazilian Health Informatices Society) จัดการประชุมสมัชชาพยาบาล สารสนเทศนานาชาติ ครั้งที่ 8 ในปี ค. ศ. 2003 ที่กรุง ริโอ เดอ จาเนโร ประเทศบราซิล 5. ที่ The Federal University of Sao Paulo ได้จัดการศึกษา NI เป็น หลักสูตร 1 ปี

16 ฟินแลน ค์ 1. โครงการคำศัพท์ทางการ พยาบาล (Nursing Vocabulary) ได้รับทุนสนับสนุนจากกองทุนเพื่อ การศึกษาพยาบาลฟินแลนด์ 2. มีการศึกษาวิจัย เพื่อหาความ ต้องการด้านพยาบาลสารสนเทศ 3. มหาวิทยาลัยในฟินแลนด์ได้ สร้างเครือข่าย และจัดประชุมวิจัย มีนักศึกษาปริญญาเอกทำวิจัย เกี่ยวกับภาษาที่เป็นเอกลักษณ์ของ การพยาบาล 4. มีการสอนเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับนักศึกษาพยาบาล

17 ฟินแลนด์ (cont) 5. พยาบาลมีส่วนร่วมในโครงการ มหภาคของกระทรวงสวัสดิ การ สังคมและสุขภาพ 6. กิจกรรมเกี่ยวกับระบบจำแนก นานาชาติ (ICNP) รับผิดชอบโดย The Fininsh Federation of Nurses 7. แปลและศึกษานำร่องระบบ จำแนก OMAHA ในหลาย หน่วยงาน 8. แปล ICIDH เป็นภาษาฟินนิช

18 เยอร มัน 1. คณะทำงาน GMDS ได้จัดการ อบรม German Summer School of Nursing Informatics 2. GMDS ได้จัดประชุมวิชาการ ประจำปี ร่วมกับกลุ่ม Clinical Workstation

19 สวีเด น 1. มีการสำรวจคำที่พยาบาลใช้ในการ บันทึกเกี่ยวกับผู้ป่วย การใช้บันทึก ผู้ป่วยในการตัดสินใจ 2. มีการใช้ทุนวิจัยเกี่ยวกับคำศัพท์ ทางการพยาบาล โดยเป็นทุนวิจัยที่ ได้รับระดับประเทศและสมาคมพยาบาล ฯ ร่วมสมทบด้วยจำนวนเงินที่เท่ากัน 3. ทุนวิจัยเพื่อการพัฒนากลยุทธ์ ระดับชาติและพัฒนาเอกสารการสอน 4. พัฒนาคำศัพท์พยาบาลที่เป็น มาตรฐานยุโรป ชื่อโครงการ CEN TC 251 โดย Nick Hardicker 5. บูรณาการข้อมูลทางการพยาบาลให้ อยู่ในระบบฐานข้อมูลสุขภาพแห่งชาติ

20 1. รัฐบาลมีแผนพัฒนาสารสนเทศ 7 ปี ( ทางสุขภาพ ) 2. Satellite session : online information, patients’ need an professional implication 3. National Electronic Library for Health อายุ 11 ปี 4. Royal College of Nursing-work on ICNP and took part in Seminar on European standard of clinical /nursing terminology (CEN TC251 WGLL) 5. Support use of Clinical Information systems (CIS) และ Clinical Term Version 3 (CTV3) อังก ฤษ

21 สหรัฐ ฯ 1. Nursing Informatics Work Group (NIWG) : Bylaw, sponsor Nursing Vocabulary Summit : Bylaw, sponsor Nursing Vocabulary Summit : Pilot a model for strengthening NI group : Pilot a model for strengthening NI group : Nursing Informatics Students Award : Nursing Informatics Students Award 2. NANDA + NIC + NOC 3. Minimum Data Set 4. ICNP - Dr.Amy Coenan

22


ดาวน์โหลด ppt การพัฒนา ICNP : An International Work Mission ร. ศ. ดร. รุจา ภู่ไพบูลย์ ภาควิชาพยาบาลศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ร. พ. รามาธิบดี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google