งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การพัฒนา ICNP : An International Work Mission

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การพัฒนา ICNP : An International Work Mission"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การพัฒนา ICNP : An International Work Mission
ร.ศ.ดร. รุจา ภู่ไพบูลย์ ภาควิชาพยาบาลศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ร.พ.รามาธิบดี

2 INTERFACE ใช้หน้าจอ DATA BASE ฐานข้อมูล ICNP DEVELOPMENT :
ITS APPLICATION REFERENCE อ้างอิง INTERFACE ใช้หน้าจอ DATA BASE ฐานข้อมูล

3 INFORMATION TOOL TO DESCRIBE NURSING PRACTICE
ICNP : เครื่องมือสำหรับจัดการข้อมูล an information tool ICNP : Phenomena Action Output RESEARCH EDUACTION POLICY , MANAGEMENT PRACTICE INFORMATION TOOL TO DESCRIBE NURSING PRACTICE HIS RESEARCH EDUACTION POLICY , MANAGEMENT PRACTICE NURSING CONTRIBUTE TO HEALTH CARE ASSURE QUALITY OR CHANGE IN PRACTICE

4 พัฒนาการ จาก ALPHA VERSION1999….
19 COUNTRIES FEEDBACK NI SPECIAL INTEREST GROUP OF IMIA STANDING COMMITTEE OF EUROPEAN UNION NURSE (16) 2nd ASIA PACIFIC WORKSHOP (14) DEVLOPMENT OF BETA VERSION 1999 PROJECTS : Kellog in LATIN AMERICA , SOUTH AFRICA , TELENURSE (EU) , and TRANSLATION AND VALIDATION ACROSS 20 COUNTRIES

5 BETA in **ASSOCIATION FOR COMMON EUROUPEAN NRG. Dx, INTERVENTION and OUTCOME (ACENDIO) BERLIN, March And March , 3rd Euroupian Conference . ICNP TRANSLATOR AND REVIEWER WS Portugal , EU TELENURSE PROJECT **ICN CONGRESS, COPENHEGEN June 2001, US ., SWEDEN, ICN, THAILAND. **3rd NURSING TERMINOLOGY SUMMIT, VANDERBILT UNIVERSITY, TENESSEE July 2001

6 สำหรับสมาคมพยาบาลประเทศ เดนมารค์, มีนาคม 2001
CRITICAL REVIEW Classificatory Review of ICNP โดย Peter Sylvest Olsen สำหรับสมาคมพยาบาลประเทศ เดนมารค์, มีนาคม 2001

7 STUDY FROM DOCUMENT STUDY ONLY
FROM OBJECTIVES AND FIELD APPLICATION EXAMPLE OF DATA RECORD RULE NOT DISCUSS VALIDATION RULE NOT GIVE DETAILS , SPECIFIC DESCRIPTION

8 เกณฑ์การประเมิน Criteria for Evaluation
1. OBJECTIVES 2. SPECIFICATION OF REQIREMENT 3. TARGET GROUP 4. FIELD OF APPLICATION 5. EXCLUSIVENESS 6. UNIQUE DEFINITION 7. COMBINATION OF CLASS

9 เกณฑ์การประเมิน (ต่อ)
เกณฑ์การประเมิน (ต่อ) 8. SUBDIVISION 9. POSSIBILITY OF ADDING CODE 10.MODIFIERS 11.CODE TEXT 12.CODES 13.FLEXIBILITY 14. INTERFACES 15. CODE AND VALIDATION RULES 16. INSTRUCTION 17. DATA QUALITY

10 ICNP POTENTIAL ROLE FOR COMPARISON
MAP ICNP AND SKS AND SNOWMED CONDITION FOR MAPPING A. COMMON CONCEPTUAL MODEL B. COMMON CLASSIFICATION METHOD NOW : DIRECT DATA MAP AND INFORMATION RECORDING ACCORDING TO THEORY AND SYSTEM.

11 ICNP POTENTIAL ROLE FOR COMPARISON
MAPPING HEALTH CONCEPTS ; NEED TO REDUCE MAPPING ERROR AND PREVENT THE REDUCTION OF DATA QUALITY RECORDING USED ICNP BEST, IN WELL DEFINED PROJECT

12 ข้อมูลสารสนเทศ : กิจกรรมนานาชาติ
ออสเตรเลีย 1. พยาบาลได้เป็นกรรมการ คณะก.ก.HIS ของประเทศ 2. พัฒนาระบบจำแนก WINI 3. ทบทวนการสอน NI ในระดับปริญญาตรี 4. จัดประชุมวิชาการระดับประเทศ และ นานาชาติ 5. พัฒนาฐานข้อมูล หาปริมาณเวลาการพยาบาล/ ผ.ป. รวมทั้ง CLINICAL PATHWAY 6. กลุ่มการจัดการข้อมูลทางการพยาบาล (Queensland)

13 ข้อมูลสารสนเทศ : กิจกรรมนานาชาติ
7. ร.พ. WESLEY ที่บิสเบน มีการนำ ELECTRONIC PT. RECORD มาใช้ 8. Monash University เปิดสอนปริญญาโท NI หลักสูตร 2 ปี เป็นโปรแกรมการเรียนรู้ด้วยตนเอง และสอนความรู้เบื้องต้นระดับ ป.ตรี 9. Peninsular School of Computing and Information Technology และ Centre of Medical Informatics สอน ประกาศนียบัตร สาขา Health Informatics 10. วิจัย ICNP และอื่นๆ

14 บราซิล 1. มหาวิทยาลัยหลายแห่งมีการสอน NI ในระดับปริญญาตรี
2. มีการตั้งกลุ่มพยาบาลที่สนใจ และ จัดการอบรม สัมมนา 3. โรงพยาบาลต่างๆ เริ่มนำระบบเก็บข้อมูลผู้ป่วยอิเล็คโทรนิคมาใช้ 4. กลุ่มพยาบาลสารสนเทศของบราซิล NIEN/UNIFESP ประสานความร่วมมือกับชมรมสารสนเทศสุขภาพของบราซิล (Brazilian Health Informatices Society) จัดการประชุมสมัชชาพยาบาลสารสนเทศนานาชาติ ครั้งที่ 8 ในปี ค.ศ ที่กรุง ริโอ เดอ จาเนโร ประเทศบราซิล 5. ที่ The Federal University of Sao Paulo ได้จัดการศึกษา NI เป็นหลักสูตร 1 ปี

15 ฟินแลนค์ 1. โครงการคำศัพท์ทางการพยาบาล (Nursing Vocabulary) ได้รับทุนสนับสนุนจากกองทุนเพื่อการศึกษาพยาบาลฟินแลนด์ 2. มีการศึกษาวิจัย เพื่อหาความต้องการด้านพยาบาลสารสนเทศ 3. มหาวิทยาลัยในฟินแลนด์ได้สร้างเครือข่าย และจัดประชุมวิจัย มีนักศึกษาปริญญาเอกทำวิจัยเกี่ยวกับภาษาที่เป็นเอกลักษณ์ของการพยาบาล 4. มีการสอนเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับนักศึกษาพยาบาล

16 ฟินแลนด์ (cont) 5. พยาบาลมีส่วนร่วมในโครงการมหภาคของกระทรวงสวัสดิ การสังคมและสุขภาพ 6. กิจกรรมเกี่ยวกับระบบจำแนกนานาชาติ (ICNP) รับผิดชอบโดย The Fininsh Federation of Nurses 7. แปลและศึกษานำร่องระบบจำแนก OMAHA ในหลายหน่วยงาน 8. แปล ICIDH เป็นภาษาฟินนิช

17 เยอรมัน 1. คณะทำงาน GMDS ได้จัดการอบรม German Summer School of Nursing Informatics 2. GMDS ได้จัดประชุมวิชาการประจำปี ร่วมกับกลุ่ม Clinical Workstation

18 สวีเดน 1. มีการสำรวจคำที่พยาบาลใช้ในการบันทึกเกี่ยวกับผู้ป่วย การใช้บันทึกผู้ป่วยในการตัดสินใจ 2. มีการใช้ทุนวิจัยเกี่ยวกับคำศัพท์ทางการพยาบาล โดยเป็นทุนวิจัยที่ได้รับระดับประเทศและสมาคมพยาบาลฯ ร่วมสมทบด้วยจำนวนเงินที่เท่ากัน 3. ทุนวิจัยเพื่อการพัฒนากลยุทธ์ระดับชาติและพัฒนาเอกสารการสอน 4. พัฒนาคำศัพท์พยาบาลที่เป็นมาตรฐานยุโรป ชื่อโครงการ CEN TC 251 โดย Nick Hardicker 5. บูรณาการข้อมูลทางการพยาบาลให้อยู่ในระบบฐานข้อมูลสุขภาพแห่งชาติ

19 อังกฤษ 1. รัฐบาลมีแผนพัฒนาสารสนเทศ 7 ปี (ทางสุขภาพ)
2. Satellite session : online information, patients’ need an professional implication 3. National Electronic Library for Health อายุ 11 ปี 4. Royal College of Nursing-work on ICNP and took part in Seminar on European standard of clinical /nursing terminology (CEN TC251 WGLL) 5. Support use of Clinical Information systems (CIS) และ Clinical Term Version 3 (CTV3)

20 สหรัฐฯ 1. Nursing Informatics Work Group (NIWG)
: Bylaw, sponsor Nursing Vocabulary Summit : Pilot a model for strengthening NI group : Nursing Informatics Students Award 2. NANDA + NIC + NOC 3. Minimum Data Set 4. ICNP - Dr.Amy Coenan

21 ? ? discussion


ดาวน์โหลด ppt การพัฒนา ICNP : An International Work Mission

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google