งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเขียนรายงาน สถานการณ์ทางสังคมระดับจังหวัด ผศ. ดร. จิตติ มงคลชัยอรัญญา คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเขียนรายงาน สถานการณ์ทางสังคมระดับจังหวัด ผศ. ดร. จิตติ มงคลชัยอรัญญา คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 การเขียนรายงาน สถานการณ์ทางสังคมระดับจังหวัด ผศ. ดร. จิตติ มงคลชัยอรัญญา คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

3 ความเชื่อมโยงของงานต่างๆ การทำแผนสวัสดิการ สังคมระดับจังหวัด มีข้อมูลด้านสวัสดิการ สังคมระดับจังหวัด ภาคส่วนต่างๆจังหวัด มีส่วนร่วมทำแผน รายงานสภาวะการณ์ ทางสังคมระดับจังหวัด

4 แบ่งปัน “ความสำราญ” กลุ่มแรก อ่านรายงานสถานะการณ์ด้านมลพิษ กลุ่มแรก อ่านรายงานสถานะการณ์ด้านมลพิษ กลุ่มที่สอง อ่านรายงานภาวะสังคม (หน้า 3-9) กลุ่มที่สอง อ่านรายงานภาวะสังคม (หน้า 3-9) กลุ่มที่สาม วิเคราะห์ภาพรวมรายงานภาวะสังคม กลุ่มที่สาม วิเคราะห์ภาพรวมรายงานภาวะสังคม ใช้เวลา 15 นาที ใช้เวลา 15 นาที หากมีประเด็นใดที่น่าสนใจ บันทึกใส่สมุดตนเองไว้.....กันลืม หากมีประเด็นใดที่น่าสนใจ บันทึกใส่สมุดตนเองไว้.....กันลืม

5 สรุปบทเรียนที่ได้จากรายงานมลพิษ ได้ความรู้ว่ามลพิษเกิดจากมนุษย์ และการแก้ไขปัญหาทำ ได้ยากขึ้น ได้ความรู้ว่ามลพิษเกิดจากมนุษย์ และการแก้ไขปัญหาทำ ได้ยากขึ้น ได้ความรู้เรื่องรีไซเคิล (แก้ปัญหา) ได้ความรู้เรื่องรีไซเคิล (แก้ปัญหา) มลพิษเกิดได้ทุกที่ มีหลากหลาย ทั้งที่เห็นชัดและไม่ชัด มลพิษเกิดได้ทุกที่ มีหลากหลาย ทั้งที่เห็นชัดและไม่ชัด ตระหนักว่าเราต้องสนใจเรื่องนี้ให้มากขึ้น คิดว่าสารเคมี เป็นอันตรายมาก ประเทศยังขาดมาตรการรับมือกระตุ้น จิตสำนึกคนได้ ตระหนักว่าเราต้องสนใจเรื่องนี้ให้มากขึ้น คิดว่าสารเคมี เป็นอันตรายมาก ประเทศยังขาดมาตรการรับมือกระตุ้น จิตสำนึกคนได้ เกิดคำถามว่าปัญหาเกิดจากการพัฒนาที่ผิดพลาดหรือไม่ เกิดคำถามว่าปัญหาเกิดจากการพัฒนาที่ผิดพลาดหรือไม่ การจัดหมวดหมู่ในตอนท้ายไม่ชัด การจัดหมวดหมู่ในตอนท้ายไม่ชัด อ่านยาก มีศัพท์เฉพาะ/วิชาการแยะ ไม่น่าอ่าน ไม่เร้าใจ อ่านยาก มีศัพท์เฉพาะ/วิชาการแยะ ไม่น่าอ่าน ไม่เร้าใจ

6 สรุปบทเรียนที่ได้จากรายงานภาวะสังคม เนื้อหาคล้ายมิติความมั่นคงของมนุษย์ (แต่ไม่เหมือน) เนื้อหาคล้ายมิติความมั่นคงของมนุษย์ (แต่ไม่เหมือน) บางเรื่องตรงความสนใจของเรา บางเรื่องตรงความสนใจของเรา บอก 4 มิติที่เชื่อมไปสู่คน, เนื้อหาชัดเจน มีสถิติ + อ่าน ค่า, รายงานที่ไม่ถูกนำมาแปลงสู่ภาคปฏิบัติไม่ดี บอก 4 มิติที่เชื่อมไปสู่คน, เนื้อหาชัดเจน มีสถิติ + อ่าน ค่า, รายงานที่ไม่ถูกนำมาแปลงสู่ภาคปฏิบัติไม่ดี ได้แง่คิดว่าการศึกษาไม่สอดคล้องกับตลาดแรงงาน ได้แง่คิดว่าการศึกษาไม่สอดคล้องกับตลาดแรงงาน เห็นว่าดี แยกแยะประเด็นชัด มีตัวเลข แผนภูมิ ชาร์ท ไม่ สั้น ไม่ยาว นำเสนอให้เข้าใจง่าย มีการสรุปตอนท้าย ทิ้ง ประเด็นให้คนไปทำต่อ หน่วยงานต่างๆเอาไปใช้ได้ เห็นว่าดี แยกแยะประเด็นชัด มีตัวเลข แผนภูมิ ชาร์ท ไม่ สั้น ไม่ยาว นำเสนอให้เข้าใจง่าย มีการสรุปตอนท้าย ทิ้ง ประเด็นให้คนไปทำต่อ หน่วยงานต่างๆเอาไปใช้ได้ ชาวบ้านอ่านตารางไม่เข้าใจ, ไม่แน่ใจว่าคนส่วนใหญ่จะ ได้อ่านหรือไม่ (ข้อมูลดี พวกเราใช้ได้) ชาวบ้านอ่านตารางไม่เข้าใจ, ไม่แน่ใจว่าคนส่วนใหญ่จะ ได้อ่านหรือไม่ (ข้อมูลดี พวกเราใช้ได้) ได้แง่คิดเรื่องอื่นๆ (โยงไปถึงงานตนเอง) และเกิดคำถาม อีกหลายข้อ ได้แง่คิดเรื่องอื่นๆ (โยงไปถึงงานตนเอง) และเกิดคำถาม อีกหลายข้อ

7 สรุปภาพรวมรายงานภาวะสังคม เนื้อหาทำให้รู้ว่าสังคมยังวิกฤต เนื้อหาทำให้รู้ว่าสังคมยังวิกฤต มีรายงานเปรียบเทียบกับต่างประเทศ MDG แต่เนื้อหาแต่ละ บทไม่สอดคล้องกัน มีรายงานเปรียบเทียบกับต่างประเทศ MDG แต่เนื้อหาแต่ละ บทไม่สอดคล้องกัน รูปแบบน่าสนใจ เหมาะกับกลุ่มเป้าหมาย ข้อมูลน่าเชื่อถือ (มี แหล่งอ้างอิง) มีการจุดประเด็น (ประเด็นหลักประจำไตรมาส) รูปแบบน่าสนใจ เหมาะกับกลุ่มเป้าหมาย ข้อมูลน่าเชื่อถือ (มี แหล่งอ้างอิง) มีการจุดประเด็น (ประเด็นหลักประจำไตรมาส) เนื้อหาในประเด็นหลักยังไม่ครบถ้วน เนื้อหาในประเด็นหลักยังไม่ครบถ้วน น่าสนใจ สรุปกว้างๆ สรุปเรื่องของ 4 มิติ บอกแหล่งข้อมูล เป้าหมายการพัฒนา มีตาราง สถิติแสดงข้อมูล แผนภูมิ มี การเปรียบเทียบข้อมูลระหว่างปี ระหว่างกลุ่ม เปรียบเทียบผล กับต่างประเทศ มีข้อมูลที่น่าเชื่อถือ ชี้เป้า บอกว่าอันไหนน่า ห่วง บอกการแก้ไข บอกทิศทางในอนาคต น่าสนใจ สรุปกว้างๆ สรุปเรื่องของ 4 มิติ บอกแหล่งข้อมูล เป้าหมายการพัฒนา มีตาราง สถิติแสดงข้อมูล แผนภูมิ มี การเปรียบเทียบข้อมูลระหว่างปี ระหว่างกลุ่ม เปรียบเทียบผล กับต่างประเทศ มีข้อมูลที่น่าเชื่อถือ ชี้เป้า บอกว่าอันไหนน่า ห่วง บอกการแก้ไข บอกทิศทางในอนาคต ดี คนเขียนเก่ง ดี คนเขียนเก่ง

8 สรุปกรณีตัวอย่าง : รายงานภาวะสังคมฯ มีการเปรียบเทียบสถานการณ์ไทยกับต่างประเทศ (MDG: เพื่อสื่อสารกับประเทศอื่นๆ และบอกมิติอื่นๆ เช่น การศึกษา โครงสร้างพื้นฐานเพื่อให้เห็นสถานการณ์ต่างๆ) มีการเปรียบเทียบสถานการณ์ไทยกับต่างประเทศ (MDG: เพื่อสื่อสารกับประเทศอื่นๆ และบอกมิติอื่นๆ เช่น การศึกษา โครงสร้างพื้นฐานเพื่อให้เห็นสถานการณ์ต่างๆ) เป็ยการรายงานทุกไตรมาส เป็ยการรายงานทุกไตรมาส มิติที่นำเสนอ (คุณภาพคน, ความมั่นคงทางสังคม, ความ เป็นอยู่และพฤติกรรมของคน, สิ่งแวดล้อม) มิติที่นำเสนอ (คุณภาพคน, ความมั่นคงทางสังคม, ความ เป็นอยู่และพฤติกรรมของคน, สิ่งแวดล้อม) มีเรื่องเด่นประจำฉบับ (ซึ่งเราอาจมีบทความที่เขียนจาก ข้อมูลที่ได้จากงานวิจัยย่อย/เฝ้าระวัง) มีเรื่องเด่นประจำฉบับ (ซึ่งเราอาจมีบทความที่เขียนจาก ข้อมูลที่ได้จากงานวิจัยย่อย/เฝ้าระวัง) แสดงตัวชี้วัด พร้อมแหล่งข้อมูล แสดงตัวชี้วัด พร้อมแหล่งข้อมูล สไตล์การเขียน / การนำเสนอข้อมูลที่น่าสนใจ สไตล์การเขียน / การนำเสนอข้อมูลที่น่าสนใจ ต้องเน้นกลุ่มเป้าหมายหลักว่าคือใคร เพื่อกำหนดวิธีการ นำเสนอ ระดับความยากง่าย ประเภทข้อมูล ต้องเน้นกลุ่มเป้าหมายหลักว่าคือใคร เพื่อกำหนดวิธีการ นำเสนอ ระดับความยากง่าย ประเภทข้อมูล

9 เนื้อหารายงานภาวะสังคมฯฉบับอื่นๆ คุณภาพคน (กำลังแรงงาน การจ้างงาน ว่างงาน) คุณภาพคน (กำลังแรงงาน การจ้างงาน ว่างงาน) ความมั่นคงทางสังคม (หลักประกันชีวิต, ความ ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน, อุบัติเหตุ, รายได้/ ออม) ความมั่นคงทางสังคม (หลักประกันชีวิต, ความ ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน, อุบัติเหตุ, รายได้/ ออม) ความเป็นอยู่และพฤติกรรมของคน (บุหรี่, ออก กำลังกาย, การคุ้มครองผู้บริโภค, เยาวชนกับ อินเตอร์เนต, สถานพยาบาล, ความมั่นคงด้านที่อยู่ อาศัย) ความเป็นอยู่และพฤติกรรมของคน (บุหรี่, ออก กำลังกาย, การคุ้มครองผู้บริโภค, เยาวชนกับ อินเตอร์เนต, สถานพยาบาล, ความมั่นคงด้านที่อยู่ อาศัย) สิ่งแวดล้อม (สารเคมี, อาหารปนเปื้อนสารพิษ, การจัดการขยะ, ก๊าซชีวภาพ) สิ่งแวดล้อม (สารเคมี, อาหารปนเปื้อนสารพิษ, การจัดการขยะ, ก๊าซชีวภาพ)

10 คำถามหลักก่อนเขียนรายงานฯ ทำไปทำไม ทำไปทำไม ทำให้ใครอ่าน ทำให้ใครอ่าน ใครเป็นคนทำ ใครเป็นคนทำ รายงานเรื่องอะไร รายงานเรื่องอะไร รายงานอย่างไร ที่ไหน รายงานอย่างไร ที่ไหน รายงานเมื่อใด บ่อยแค่ไหน รายงานเมื่อใด บ่อยแค่ไหน

11 ระดับของวัตถุประสงค์การเขียนรายงานฯ - ทำตามหน้าที่/ ภารกิจ - โอกาสที่จะสร้างผลงาน / สองขั้น / โบนัส - ตัวเองสนใจ ชอบทำ - บอกสถานการณ์ทางสังคมให้สังคมรับรู้ เผยแพร่ ข่าวสาร - เครื่องมือช่วยให้ผู้บริหารวางแผน - ก่อให้เกิดการบูรณาการทำงานร่วมกัน - สร้างเครื่องเตือนภัยให้คนในพื้นที่ - แก้ไขปัญหาสังคม - ฯลฯ

12 นิทานธรรมะ กวาด ทำงาน สร้างสรรค์ สังคมให้น่าอยู่

13 ตอบคำถามชิงรางวัล 1) คนกวาดถนนคนไหนมีความสุขที่สุด 2) ครอบครัวคนกวาดถนนคนไหนมีความสุขที่สุด 3) หัวหน้าน่าจะรักใครมากที่สุด คำตอบ คือ........................ คนกวาดถนนสีเหลือง คนกวาดถนนสีเหลือง

14 ประโยชน์จากรายงานฯ เผยแพร่ผลงานเรา เผยแพร่ผลงานเรา ชี้เป้าหมายในการดำเนินงานแก้ไขปัญหา, ช่วยให้ผู้บริหาร ตัดสินใจ, เพื่อการจัดสรรงบประมาณที่เหมาะสม ชี้เป้าหมายในการดำเนินงานแก้ไขปัญหา, ช่วยให้ผู้บริหาร ตัดสินใจ, เพื่อการจัดสรรงบประมาณที่เหมาะสม สร้างฐานและระบบข้อมูล สร้างฐานและระบบข้อมูล ให้ส่วนราชการต่างๆ ประชาชน เอกชน สื่อมวลชน สถาบันการศึกษาเข้าใจ ให้ส่วนราชการต่างๆ ประชาชน เอกชน สื่อมวลชน สถาบันการศึกษาเข้าใจ “กระจกเงา” สะท้อนผลงานของภาคส่วนต่างๆ “กระจกเงา” สะท้อนผลงานของภาคส่วนต่างๆ สร้างเครื่องเตือนภัย สร้างเครื่องเตือนภัย พัฒนาเครื่องมือสร้างจิตสำนึกทางสังคม พัฒนาเครื่องมือสร้างจิตสำนึกทางสังคม ปูทางไปสู่สังคมแห่งความรู้ (knowledge based society) ปูทางไปสู่สังคมแห่งความรู้ (knowledge based society)

15 ทำรายงานฯให้ใครอ่าน ใช้สื่ออะไร บ่อยแค่ไหน ??? กลุ่มเป้าหมายหลัก คือ ประชาชน เอกชน (เพราะเป็นผู้ ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โดยตรง, สร้างจิตสำนึก, กระตุ้นการมีส่วนร่วม, สร้าง”เกราะ”ป้องกันตนเอง) และ เป็นกำลังให้การทำงานของเราเข้มแข็ง มีประสิทธิภาพ มากขึ้น และควรใช้ประโยชน์จาก www. เพราะค่าใช้จ่าย ต่ำ แนวโน้มการใช้สูงขึ้น และมีคนเข้าถึงได้กว้างขวาง กลุ่มเป้าหมายหลัก คือ ประชาชน เอกชน (เพราะเป็นผู้ ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โดยตรง, สร้างจิตสำนึก, กระตุ้นการมีส่วนร่วม, สร้าง”เกราะ”ป้องกันตนเอง) และ เป็นกำลังให้การทำงานของเราเข้มแข็ง มีประสิทธิภาพ มากขึ้น และควรใช้ประโยชน์จาก www. เพราะค่าใช้จ่าย ต่ำ แนวโน้มการใช้สูงขึ้น และมีคนเข้าถึงได้กว้างขวาง ในตอนต้นอาจตั้งเป้าหมายทำรายงานปีละหนึ่งฉบับก่อน ในตอนต้นอาจตั้งเป้าหมายทำรายงานปีละหนึ่งฉบับก่อน สื่อมวลชน สถาบันการศึกษา เป็นกลุ่มเป้าหมายรองลงไป สื่อมวลชน สถาบันการศึกษา เป็นกลุ่มเป้าหมายรองลงไป หากต้องทำรายงานส่งต้นสังกัด และ/หรือผู้บริหารระดับ จังหวัดก็อาจจะทำเป็นเอกสารใหม่ และเพิ่มข้อมูลตามที่ หน่วยงานต้องการ หากต้องทำรายงานส่งต้นสังกัด และ/หรือผู้บริหารระดับ จังหวัดก็อาจจะทำเป็นเอกสารใหม่ และเพิ่มข้อมูลตามที่ หน่วยงานต้องการ

16 ภาพรวมของการทำรายงาน inputs process outputoutcomes 1 2

17 Inputs ปัจจัยนำเข้า ข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้อง ความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ ความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ อุปกรณ์ เครื่องมือ อุปกรณ์ เครื่องมือ งบประมาณ ค่าใช้จ่าย งบประมาณ ค่าใช้จ่าย ปริมาณและคุณภาพของเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงาน ปริมาณและคุณภาพของเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงาน

18 Process กระบวนการ (1) วิธีรวบรวมข้อมูล วิธีรวบรวมข้อมูล วิธีการบันทึก วิธีการบันทึก วิธีการประมวล วิธีการประมวล วิธีการวิเคราะห์ วิธีการวิเคราะห์ วิธีการเขียน วิธีการเขียน

19 Output ผลผลิต ( รายงานสถานการณ์ ) เนื้อหาของรายงาน เนื้อหาของรายงาน รูปแบบ และแบบฟอร์ม รวมทั้ง กราฟ ไดอาแกรม รูปแบบ และแบบฟอร์ม รวมทั้ง กราฟ ไดอาแกรม ภาษา สีสัน รูปแบบการนำเสนอ การดึงดูดความ สนใจ การใช้รูป ฯลฯ ภาษา สีสัน รูปแบบการนำเสนอ การดึงดูดความ สนใจ การใช้รูป ฯลฯ การเข้าถึงข้อมูลที่สะดวก รวดเร็ว การเข้าถึงข้อมูลที่สะดวก รวดเร็ว

20 Process กระบวนการ (2) วิธีระดมความร่วมมือ/ การประสานงาน วิธีระดมความร่วมมือ/ การประสานงาน วิธีระดมความคิด เรื่อง การใช้ประโยชน์ วิธีระดมความคิด เรื่อง การใช้ประโยชน์ วิธีการทำแผน โครงการ วิธีการทำแผน โครงการ วิธีการจัดการโครงการแก้ไขปัญหา วิธีการจัดการโครงการแก้ไขปัญหา

21 Outcomes ผลลัพธ์ กลุ่มเป้าหมาย : ประชาชน กลุ่มองค์กรพันธมิตร ต่างๆเกิดความตระหนัก จิตสำนึก เรื่องปัญหาสังคม ที่ส่งผลต่อความมั่นคงของมนุษย์ในจังหวัดนั้นๆ กลุ่มเป้าหมาย : ประชาชน กลุ่มองค์กรพันธมิตร ต่างๆเกิดความตระหนัก จิตสำนึก เรื่องปัญหาสังคม ที่ส่งผลต่อความมั่นคงของมนุษย์ในจังหวัดนั้นๆ เกิดแผนงาน โครงการป้องกัน แก้ไขปัญหาต่างๆ โดยภาคส่วนต่างๆในจังหวัด เกิดแผนงาน โครงการป้องกัน แก้ไขปัญหาต่างๆ โดยภาคส่วนต่างๆในจังหวัด เกิดโครงการวิจัย กำหนดประเด็นการเฝ้าระวัง เกิดโครงการวิจัย กำหนดประเด็นการเฝ้าระวัง คุณภาพชีวิตของคนดีขึ้น คุณภาพชีวิตของคนดีขึ้น คนไทยมีความมั่นคงมากขึ้น คนไทยมีความมั่นคงมากขึ้น

22 เทคนิคการวิเคราะห์ปัญหา แยกแยะประเด็น/ จุด/ เรื่อง/ องค์ประกอบ/ ออกเป็นชิ้นๆ ส่วนๆ หรือเป็นระบบย่อยแต่ละระบบ แยกแยะประเด็น/ จุด/ เรื่อง/ องค์ประกอบ/ ออกเป็นชิ้นๆ ส่วนๆ หรือเป็นระบบย่อยแต่ละระบบ เปรียบเทียบกับเรื่องเดียวกันในมิติของเวลา และ พื้นที่ ที่แตกต่างกัน เปรียบเทียบกับเรื่องเดียวกันในมิติของเวลา และ พื้นที่ ที่แตกต่างกัน เปรียบเทียบในเชิง (size, means, function, degree of impact) เปรียบเทียบในเชิง (size, means, function, degree of impact) หาความเหมือนบนความต่าง และอธิบายให้ได้ หาความเหมือนบนความต่าง และอธิบายให้ได้ หาความต่างบนความเหมือน และอธิบายให้ได้ หาความต่างบนความเหมือน และอธิบายให้ได้

23 แบ่งกลุ่มอภิปราย 1) ระบุสภาพข้อเท็จจริง-หัวข้อ 2) ลักษณะปัญหาที่ควรนำเสนอ 3) แนวทางเสนอผล (การวิเคราะห์) แนวโน้ม 4) เขียนข้อเสนอแนะ (ให้สมมติปัญหาขึ้นมาเอง) 5) ตัวชี้วัดที่เหมาะสมกับรายงาน (ตัวที่ 1-38-บ, 1- 25-พ ตัวไหนที่ควรนำไปใช้รายงานฯ) 6) ตัวชี้วัดที่เหมาะสมกับรายงาน (ตัวที่ 39-69-บ, 30-56-พ ตัวไหนที่ควรนำไปใช้รายงานฯ)

24 ข้อมูลสภาพทั่วไปที่ควรปรากฎใน www. รายงานฯ “บอกตัวตน ระบุเอกลักษณ์ ชี้ให้เห็นทุนทางสังคม / สาเหตุของปัญหา แบบสั้นๆ ได้ใจความครบ” หากจะบอกรายละเอียดอื่นให้ใช้วิธีโยงกับ www. อื่นๆ หากจะบอกรายละเอียดอื่นให้ใช้วิธีโยงกับ www. อื่นๆ

25 แนวทางการเลือกปัญหาใส่ในรายงาน เป็นปัญหาเร่งด่วน มีผลกระทบสูง มีผลเชื่อมโยง เป็นลูกโซ่ เป็นปัญหาเร่งด่วน มีผลกระทบสูง มีผลเชื่อมโยง เป็นลูกโซ่ เป็นปัญหาที่คนในจังหวัดสนใจ (มิใช่เรา หรือ หน่วยงานสนใจ) เป็นปัญหาที่คนในจังหวัดสนใจ (มิใช่เรา หรือ หน่วยงานสนใจ) มีข้อมูลถูกต้อง ทันสมัย มีแหล่งอ้างอิง มีข้อมูลถูกต้อง ทันสมัย มีแหล่งอ้างอิง สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด สอดคล้องกับกระแส ช่วงเวลา สอดคล้องกับกระแส ช่วงเวลา

26 วิเคราะห์แนวโน้ม เลือกประเด็นสำคัญ (ปัญหา จุดแข็ง) ยึด กลุ่มเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ที่ชัดเจน เช่น เยาวชน หรือเด็ก เลือกประเด็นสำคัญ (ปัญหา จุดแข็ง) ยึด กลุ่มเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ที่ชัดเจน เช่น เยาวชน หรือเด็ก เลือกหลักฐานแสดงให้เห็นปัญหาที่รุนแรงขึ้น เลือกหลักฐานแสดงให้เห็นปัญหาที่รุนแรงขึ้น เน้นการป้องกันปัญหา เน้นการป้องกันปัญหา เสนอข้อมูลของปีต่างๆ เสนอข้อมูลของปีต่างๆ ฟันธง : เพิ่ม-ลด ดีขึ้น-แย่ลง มากขึ้น-น้อยลง ฟันธง : เพิ่ม-ลด ดีขึ้น-แย่ลง มากขึ้น-น้อยลง เชื่อมโยงกับปัญหาอื่น เชื่อมโยงกับปัญหาอื่น

27 ข้อเสนอแนะ ให้ผู้อ่านเห็นแนวทางที่ตนเองจะไปดำเนินการได้ เอง ให้ผู้อ่านเห็นแนวทางที่ตนเองจะไปดำเนินการได้ เอง ไม่ควรแนะแนวทางในการแก้ไขที่แคบ ใช้ภาษา ราชการ เพราะจะไม่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ ภาคส่วนอื่นๆ ไม่ควรแนะแนวทางในการแก้ไขที่แคบ ใช้ภาษา ราชการ เพราะจะไม่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ ภาคส่วนอื่นๆ บอกหลักการทำงาน เช่น การมีส่วนร่วม จริยธรรม สนับสนุนองค์กรในชุมชนมาช่วยกัน บอกหลักการทำงาน เช่น การมีส่วนร่วม จริยธรรม สนับสนุนองค์กรในชุมชนมาช่วยกัน เสนอแนวทางในหลายๆมิติ เสนอแนวทางในหลายๆมิติ

28 ตัวชี้วัดที่เหมาะสม ตัวชี้วัดบางตัวบอกสถานการณ์ทั่วไป บอกปัญหา สาเหตุ ศักยภาพ ตัวชี้วัดบางตัวบอกสถานการณ์ทั่วไป บอกปัญหา สาเหตุ ศักยภาพ หากเลือกตัวใดต้องมีคำอธิบายได้ว่า “why and why not” หากเลือกตัวใดต้องมีคำอธิบายได้ว่า “why and why not” หาข้อมูลได้สะดวกไหม หาข้อมูลได้สะดวกไหม บอกอะไรชัดเจนหรือไม่ บอกอะไรชัดเจนหรือไม่ สนองวัตถุประสงค์อะไร สนองวัตถุประสงค์อะไร

29 กรอบในการเขียนรายงาน 1) สภาพข้อเท็จจริง (เลือกเรื่องที่สำคัญ, กำหนด Key word, เชื่อมกับ www. อื่นๆ) 2) ปัญหาที่ควรนำเสนอ (เด่น, มีผลกระทบสูง, ครอบคลุม, มีข้อมูล) พร้อมบอกสาเหตุ 3) การวิเคราะห์แนวโน้ม (เลือกประเด็นสำคัญ ฟันธงว่า จะเพิ่ม ลด) 4) ข้อเสนอแนะ (มาตรการเชิงบวก, ครอบคลุมมิติ ต่างๆ, รวบรัดได้ใจความ, เสนอหลักการ ปรัชญา อุดมการณ์) 5) ตัวชี้วัดความมั่นคงฯ (ไม่ต้องใช้ทุกตัว บ้างบอก ปัญหา สาเหตุ, ศักยภาพ, สถานการณ์ทั่วไป) และ ต้องใช้หลักฐานอื่นๆด้วย

30 ประเภทตัวชี้วัด Inputs Inputs Process Process Output Output Outcome Outcome EfficiencyEffectiveness GrowthGainsSatisfaction # ระดับของตัวชี้วัด (บุคคล, ครอบครัว, กลุ่ม, ชุมชน/หมู่บ้าน, (บุคคล, ครอบครัว, กลุ่ม, ชุมชน/หมู่บ้าน, ตำบล, อำเภอ, จังหวัด, ภาค, ประเทศ) ตำบล, อำเภอ, จังหวัด, ภาค, ประเทศ)

31 รายงาน สถานการณ์ทางสังคมระดับจังหวัด 1) ไม่จำเป็นต้องยึดรูปลักษณ์ หรือรูปแบบเดียวกัน แต่ ควรคำนึงถึงกลุ่มเป้าหมายหลัก วัตถุประสงค์การ จัดทำ ความพร้อมของตนเองเป้นสำคัญ 2) ควรใช้จินตนาการ และความคิดริเริ่มใหม่ๆ 3) ต้องอยู่บนฐานของข้อมูล ข้อเท็จจริง 4) ยิ่งมีส่วนร่วมจากหลายภาคส่วนเท่าใด ก็ยิ่งบรรลุ วัตถุประสงค์มากเท่านั้น 5) ทำเต็มตามความสามารถ และเมื่อทำได้เท่าใดก็ เท่านั้น ดีกว่าไม่ทำ หรือทำแบบขอไปที

32 ประเด็นท้าทาย ข้อมูลที่ต้องการมีอยู่แล้วหรือไม่ ข้อมูลที่ต้องการมีอยู่แล้วหรือไม่ เจ้าของข้อมูลพร้อมให้หรือไม่ เจ้าของข้อมูลพร้อมให้หรือไม่ หากไม่มีข้อมูลจะเก็บเพิ่มเติมได้อย่างไร โดยใคร หากไม่มีข้อมูลจะเก็บเพิ่มเติมได้อย่างไร โดยใคร จะสร้างฉันทามติเนื้อหารายงานได้อย่างไร จะสร้างฉันทามติเนื้อหารายงานได้อย่างไร จะ “สร้างความเข้าใจและจูงใจ” ส่วนราชการ องค์กรเอกชน ภาคประชาชน ได้อย่างไร จะ “สร้างความเข้าใจและจูงใจ” ส่วนราชการ องค์กรเอกชน ภาคประชาชน ได้อย่างไร จะใช้ประโยชน์จากรายงานได้อย่างไร จะใช้ประโยชน์จากรายงานได้อย่างไร

33 การทำแผน / โครงการทางสังคม ต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับสถานการณ์นั้นๆ เช่น ลักษณะปัญหา พื้นที่ ความรุนแรง สาเหตุ ศักยภาพในพื้นที่ แนวทางที่ใช้แก้ไขในอดีต ฯลฯ ต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับสถานการณ์นั้นๆ เช่น ลักษณะปัญหา พื้นที่ ความรุนแรง สาเหตุ ศักยภาพในพื้นที่ แนวทางที่ใช้แก้ไขในอดีต ฯลฯ ต้องเห็น scenario ในการขจัดปัญหานั้นๆให้ลด น้อยลง หรือ หมดสิ้นไป ต้องเห็น scenario ในการขจัดปัญหานั้นๆให้ลด น้อยลง หรือ หมดสิ้นไป ต้องมีประสบการณ์ / แนวคิด ทฤษฎีในการดำเนิน โครงการเพื่อป้องกัน แก้ไขปัญหานั้นๆ ต้องมีประสบการณ์ / แนวคิด ทฤษฎีในการดำเนิน โครงการเพื่อป้องกัน แก้ไขปัญหานั้นๆ ต้องเชื่อมโยงโครงการแก้ไขปัญหานั้นๆกับ นโยบาย / ยุทธศาสตร์ระดับต่างๆได้ ต้องเชื่อมโยงโครงการแก้ไขปัญหานั้นๆกับ นโยบาย / ยุทธศาสตร์ระดับต่างๆได้

34 บางครั้งธรรมชาติก็ให้แง่คิดที่มีคุณค่าแก่ การดำรงชีวิตมนุษย์ แต่ก็มีบางครั้งเหมือนกันที่เรามองข้ามตัวอย่าง ดีๆที่ธรรมชาติมีให้ เพียงแค่เราหยุดคิดตรึกตรองดีๆ บางทีนกตัวเล็กๆก็ให้ ตัวอย่างที่มีค่ามากมาย “ ตัวอย่างที่ดี มีค่ายิ่งกว่าคำสอน ” เราเคยสังเกตกันบ้างไหมว่าทำไม เวลานกย้ายถิ่นตาม ฤดูกาล มันมักจะบิน เกาะฝูงกันเป็นรูปตัววี

35 ลองถามตัวคุณซิ จะสร้างทีมงานคุณอย่างไรดี Good team work!

36 ที่เป็นเช่นนี้เพราะตามหลัก Aerodynamics แล้ว มันเป็น การผ่อนแรงกัน โดยแต่ละ ตัวที่อยู่ต่อจากตัวหน้าจะต้านลมตัวละครึ่ง ยกเว้นตัวหน้าตัว เดียวที่รับแรงต้านเต็มที่ ทำให้เหนื่อยน้อยลง และบินได้เป็น เวลานาน เมื่อบินไปนานๆ ตัวหน้าเริ่มหมดแรง ตัวรองลงไปก็จะเปลี่ยน ขึ้นมาทำหน้าที่ตัวหน้า แทนกันไปเรื่อยๆ และระหว่างที่บินนั้นตัวท้ายลงไปจะส่งเสียง ร้องตลอดเพื่อเป็นการ ให้กำลังใจกับนกตัวหน้า ให้เกิดความฮึกเหิม และเหนื่อยช้า ลง นกเหล่านี้ไม่เคยเรียน วิชา Aerodynamics อะไรมาหรอก เพียงแต่มันมีสัญชาติญาณ ของการอยู่ร่วมกัน การมีเป้าหมายร่วมกัน พวกมันต้องการที่ จะถึงจุดหมายให้เร็วที่สุด และเหนื่อยน้อยที่สุด ฉะนั้นมันจึง ต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ต้องทำงานเป็นทีม และรู้จักการ ให้กำลังใจเพื่อนในทีม มนุษย์นับว่าโชคดีกว่านกมาก ที่บางคนมีโอกาสได้ศึกษาวิชาฟิสิกส์ ใน ห้องเรียนมาแล้ว และบางคนก็อาจได้เคยศึกษาหลัก Aerodynamics มาแล้วด้วย...


ดาวน์โหลด ppt การเขียนรายงาน สถานการณ์ทางสังคมระดับจังหวัด ผศ. ดร. จิตติ มงคลชัยอรัญญา คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google