งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

0101 ร้อยละ80 ของผู้สูงอายุตามเป้าหมายที่กำหนด ได้รับบริการใส่ฟันเทียม โรงพยาบาลเกณฑ์เป้าหมายผลงาน อัตรา พระจอมเกล้าฯ80%60 100.00 เขาย้อย80%28 100.00 หนองหญ้าปล้อง80%16.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "0101 ร้อยละ80 ของผู้สูงอายุตามเป้าหมายที่กำหนด ได้รับบริการใส่ฟันเทียม โรงพยาบาลเกณฑ์เป้าหมายผลงาน อัตรา พระจอมเกล้าฯ80%60 100.00 เขาย้อย80%28 100.00 หนองหญ้าปล้อง80%16."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 0101 ร้อยละ80 ของผู้สูงอายุตามเป้าหมายที่กำหนด ได้รับบริการใส่ฟันเทียม โรงพยาบาลเกณฑ์เป้าหมายผลงาน อัตรา พระจอมเกล้าฯ80%60 100.00 เขาย้อย80%28 100.00 หนองหญ้าปล้อง80%16 100.00 ชะอำ80%26 100.00 ท่ายาง80%42 100.00 บ้านลาด80%23 100.00 บ้านแหลม80%2522 88.00 แก่งกระจาน80%14 100.00 รวมทั้งจังหวัด80%234231 98.72

2 0103 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของครัวเรือนที่มีการใช้ เกลือเสริมไอโอดีนที่มีคุณภาพ ( ปริมาณไอโอดีน ≥ 30 ppm ) หน่วยงานเกณฑ์เป้าหมายผลงาน อัตรา เมือง90% 9,354 9,026 96.49 เขาย้อย90% 3,467 100.00 หนองหญ้าปล้อง90% 950 905 95.26 ชะอำ90% 6,385 6,237 97.68 ท่ายาง90% 5,365 100.00 บ้านลาด90% 2,566 2,527 98.48 บ้านแหลม90% 2,570 2,463 95.84 แก่งกระจาน90% 2,294 2,270 98.95 รวมทั้งจังหวัด90% 32,951 32,260 97.90

3 0103 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของครัวเรือนที่มีการใช้ เกลือเสริมไอโอดีนที่มีคุณภาพ ( ปริมาณไอโอดีน ≥ 30 ppm ) สำรวจการใช้เกลือ หน่วยงานเกณฑ์เป้าหมายผลงาน อัตรา เมือง90% 9,182 9,026 98.30 เขาย้อย90% 3,267 3,467 106.12 หนองหญ้าปล้อง90% 950 905 95.26 ชะอำ90% 6,237 100.00 ท่ายาง90% 5,365 100.00 บ้านลาด90% 2,530 2,527 99.88 บ้านแหลม90% 2,463 100.00 แก่งกระจาน90% 2,270 100.00 รวมทั้งจังหวัด90% 32,264 32,260 99.99

4 0104 ไม่เกินร้อยละ 20 ของค่าคัดกรอง TSH ใน ทารกแรกเกิดอายุ 2 วันขึ้นไป โรงพยาบาลเกณฑ์เป้าหมายผลงาน อัตรา พระจอมเกล้าฯ20% 3,035 438 14.43 เขาย้อย20% 148 11 7.43 หนองหญ้าปล้อง20% 96 23 23.96 ชะอำ20% 333 80 24.02 ท่ายาง20% 391 62 15.86 บ้านลาด20% 52 16 30.77 บ้านแหลม20% 99 25 25.25 แก่งกระจาน20% 120 19 30.77 เพชรรัชต์20% 156 60 25.25 เมืองเพชร-ธนบุรี20% 28 8 15.83 รวมทั้งจังหวัด20% 4,458 742 16.64

5 0105 ร้อยละ85 ของผู้ที่มีอายุ 10-24 ปี เป็นสมาชิก TO BE NUMBER ONE และเคยเข้าร่วมกิจกรรม หน่วยงานเกณฑ์เป้าหมายผลงาน อัตรา เมือง85% 27,897 27,242 97.65 เขาย้อย85% 7,547 7,007 92.84 หนองหญ้าปล้อง85% 3,588 3,207 89.38 ชะอำ85% 16,196 14,485 89.44 ท่ายาง85% 17,490 100.00 บ้านลาด85% 9,695 8,776 90.52 บ้านแหลม85% 11,507 11,119 96.63 แก่งกระจาน85% 6,376 6,145 96.38 รวมทั้งจังหวัด85% 100,296 95,471 95.19

6 0106 ร้อยละ 100 ของอำเภอมีชมรม TO BE NUMBER ONE และดำเนินงานศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นตาม เกณฑ์ที่กำหนด หน่วยงานเกณฑ์เป้าหมายผลงาน อัตรา เมือง100%11 100.00 เขาย้อย100%11 100.00 หนองหญ้าปล้อง100%11 100.00 ชะอำ100%11 100.00 ท่ายาง100%11 100.00 บ้านลาด100%11 100.00 บ้านแหลม100%11 100.00 แก่งกระจาน100%11 100.00 รวมทั้งจังหวัด100%88 100.00

7 0107 จำนวนโรงพยาบาล จังหวัดละ 2 แห่ง ผ่านการ ประเมินโรงพยาบาลสายใยรักแห่งครอบครัว ระดับทอง ปี 2552 โรงพยาบาลเกณฑ์เป้าหมายผลงาน อัตรา พระจอมเกล้าฯ 00 เขาย้อย 00 หนองหญ้าปล้อง 00 ชะอำ 11 ท่ายาง 11 บ้านลาด 00 บ้านแหลม 00 แก่งกระจาน 00 รวมทั้งจังหวัด2 แห่ง22

8 0108 ร้อยละ 100 ของอาสาสมัครสาธารณสุข ได้รับ การอบรมหลักสูตร อสม.สายใยรัก กองทัพนมแม่" ระดับครัวเรือน หน่วยงานเกณฑ์เป้าหมายผลงาน อัตรา เมือง100% 1,760 100.00 เขาย้อย100% 672 100.00 หนองหญ้าปล้อง100% 256 100.00 ชะอำ100% 898 100.00 ท่ายาง100% 1,335 100.00 บ้านลาด100% 1,045 100.00 บ้านแหลม100% 825 100.00 แก่งกระจาน100% 491 100.00 รวมทั้งจังหวัด100% 7,282 100.00

9 0109 ร้อยละ50 ของหญิงตั้งครรภ์ฝากครรภ์ครั้งแรก อายุครรภ์ก่อน 12 สัปดาห์ โรงพยาบาลเกณฑ์เป้าหมายผลงาน อัตรา พระจอมเกล้าฯ50%2,8491,319 46.30 เขาย้อย50%15436 23.38 หนองหญ้าปล้อง50%11247 41.96 ชะอำ50%355130 36.62 ท่ายาง50%40979 19.32 บ้านลาด50%6949 71.01 บ้านแหลม50%12531 24.80 แก่งกระจาน50%12935 27.13 รวมทั้งจังหวัด50%4,2021,726 41.08

10 0110 ไม่เกินร้อยละ 7 ทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม โรงพยาบาลเกณฑ์เป้าหมายผลงาน อัตรา พระจอมเกล้าฯ7%2,971252 8.48 เขาย้อย7%15514 9.03 หนองหญ้าปล้อง7%1127 6.25 ชะอำ7%35524 6.76 ท่ายาง7%41027 6.59 บ้านลาด7%690 - บ้านแหลม7%12510 8.00 แก่งกระจาน7%12810 7.81 รวมทั้งจังหวัด7%4,325344 7.95

11 0301 ร้อยละ100 ของ รพ.มีการวิเคราะห์ข้อมูลตาม ดัชนีชี้วัดทางการเงิน 7 ตัว ทุก 3 เดือน โรงพยาบาลเกณฑ์เป้าหมายผลงาน อัตรา พระจอมเกล้าฯ100%11 100.00 เขาย้อย100%11 100.00 หนองหญ้าปล้อง100%11 100.00 ชะอำ100%11 100.00 ท่ายาง100%11 100.00 บ้านลาด100%11 100.00 บ้านแหลม100%11 100.00 แก่งกระจาน100%11 100.00 รวมทั้งจังหวัด100%88 100.00

12 0302 ร้อยละ100 ของ รพ.มีการตรวจสอบข้อมูลการ เรียกเก็บค่าใช้จ่ายใน (e-claim) ย้อนหลังทุกเดือน (ข้อมูล OP-HC และ IP) โรงพยาบาลเกณฑ์เป้าหมายผลงาน อัตรา พระจอมเกล้าฯ100%11 100.00 เขาย้อย100%11 100.00 หนองหญ้าปล้อง100%11 100.00 ชะอำ100%11 100.00 ท่ายาง100%11 100.00 บ้านลาด100%11 100.00 บ้านแหลม100%11 100.00 แก่งกระจาน100%11 100.00 รวมทั้งจังหวัด100%88 100.00

13 0303_1 ร้อยละ 100 ของ รพศ./รพท. มีคุณภาพ มาตรฐานตามที่กำหนด โรงพยาบาลเกณฑ์เป้าหมายผลงาน อัตรา พระจอมเกล้าฯ100%11 100.00 อยู่ระหว่างการประเมินตามมาตรฐานบริการสาธารณสุข

14 0303_2 ร้อยละ 60 ของ รพช. มีคุณภาพมาตรฐาน ตามที่กำหนด โรงพยาบาลเกณฑ์เป้าหมายผลงาน อัตรา เขาย้อย60%11 100.00 หนองหญ้าปล้อง60%11 100.00 ชะอำ60%11 100.00 ท่ายาง60%11 100.00 บ้านลาด60%11 100.00 บ้านแหลม60%11 100.00 แก่งกระจาน60%11 100.00 รวมทั้งจังหวัด60%77 100.00

15 0305 ร้อยละ65 ของสถานีอนามัยและศูนย์สุขภาพ ชุมชนที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน เครือข่ายบริการเกณฑ์เป้าหมายผลงาน อัตรา พระจอมเกล้าฯ65%4843 89.58 เขาย้อย65%129 75.00 หนองหญ้าปล้อง65%98 88.89 ชะอำ65%1513 86.67 ท่ายาง65%1917 89.47 บ้านลาด65%109 90.00 บ้านแหลม65%65 83.33 แก่งกระจาน65%108 80.00 ค่ายรามราชนิเวศน์65%10 - รวมทั้งจังหวัด65%130112 86.15

16 0306 ร้อยละ100 ของจังหวัดที่มีการจัดทำแผนบูรณา การการด้านส่งเสริมป้องกันครบทั้งในระดับจังหวัดและ อำเภอ จังหวัดเกณฑ์เป้าหมายผลงาน อัตรา เพชรบุรี100%11 100.00

17 0307 ร้อยละ10 ของงบ PPA (P&P Area-based) ที่ ใช้ในการพัฒนาศักยภาพงานส่งเสริมป้องกัน จังหวัดเกณฑ์เป้าหมายผลงาน อัตรา เพชรบุรี10% 12,440,485.50 4,556,918.00 36.63

18 0401 จังหวัดมีและใช้แผนที่ทางเดินของยุทธศาสตร์ 0401_1 สาธารณสุขร่วมกับ อปท.มีและใช้แผนที่ ทางเดินกองทุนสุขภาพทุกแห่ง หน่วยงานเกณฑ์เป้าหมายผลงาน อัตรา เมือง สาธารณ สุข ร่วมกับ อปท.ทุก แห่ง 81 12.50 เขาย้อย21 50.00 หนองหญ้าปล้อง31 33.33 ชะอำ11 100.00 ท่ายาง51 20.00 บ้านลาด41 25.00 บ้านแหลม41 25.00 แก่งกระจาน21 50.00 รวมทั้งจังหวัด298 27.59

19 0401 จังหวัดมีและใช้แผนที่ทางเดินของยุทธศาสตร์ 0401_2 30% ของ สสอ.ในจังหวัดมีและใช้แผนที่ ทางเดินฯ จังหวัดเกณฑ์เป้าหมายผลงาน อัตรา เมือง 11 100.00 เขาย้อย 11 100.00 หนองหญ้าปล้อง 11 100.00 ชะอำ 11 100.00 ท่ายาง 11 100.00 บ้านลาด 11 100.00 บ้านแหลม 11 100.00 แก่งกระจาน 11 100.00 รวมทั้งจังหวัด30%88 100.00

20 0402 จังหวัดมีระบบการดูแล "ขวัญกำลังใจ" อสม. หน่วยงานเกณฑ์เป้าหมายผลงาน อัตรา เมือง 11 100.00 เขาย้อย 11 100.00 หนองหญ้าปล้อง 11 100.00 ชะอำ 11 100.00 ท่ายาง 11 100.00 บ้านลาด 11 100.00 บ้านแหลม 11 100.00 แก่งกระจาน 11 100.00 รวมทั้งจังหวัด100%88 100.00

21 0403_1 จังหวัดมีการดำเนินงานจิตอาสาทุกแห่ง พิจารณาจาก รพท. / รพศ. มีโครงการและ ดำเนินการอย่างต่อเนื่องตลอดปี โรงพยาบาลเกณฑ์เป้าหมายผลงาน อัตรา พระจอมเกล้าฯ111 100.00

22 0403_2 จังหวัดมีการดำเนินงานจิตอาสาทุกแห่ง พิจารณาจาก รพช. มีโครงการและดำเนินการ ต่อเนื่องมากกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 30 ของ รพช. ในจังหวัด โรงพยาบาลเกณฑ์เป้าหมายผลงาน อัตรา เขาย้อย111 100.00 หนองหญ้าปล้อง111 100.00 ชะอำ111 100.00 ท่ายาง111 100.00 บ้านลาด111 100.00 บ้านแหลม111 100.00 แก่งกระจาน111 100.00 รวมทั้งจังหวัด30%77 100.00

23 0501 ร้อยละ79.86 ของผู้ป่วยยาเสพติดระบบสมัคร ใจที่ได้รับการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพตาม เกณฑ์กำหนด หน่วยงานเกณฑ์เป้าหมายผลงาน อัตรา เมือง83%105 100.00 เขาย้อย83%11 100.00 หนองหญ้าปล้อง83%00#DIV/0! ชะอำ83%33 100.00 ท่ายาง83%1110 90.91 บ้านลาด83%88 100.00 บ้านแหลม83%22 100.00 แก่งกระจาน83%00#DIV/0! รวมทั้งจังหวัด83%130129 99.23

24 0502 ร้อยละ80 ของจังหวัดที่มีความสำเร็จในการ สนับสนุนนโยบาย แผน และมาตรการควบคุมการ บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบทั้ง 3 ขั้นตอน จังหวัดเกณฑ์เป้าหมายผลงาน อัตรา เพชรบุรี100%33 100.00

25 0503 ร้อยละ 55 ของจังหวัดที่มีความสำเร็จในการ สนับสนุนดำเนินการควบคุมการบริโภคเครื่องดื่ม แอลกอฮอล์และยาสูบในสถานที่สาธารณะตามเกณฑ์ ที่กำหนด (16คะแนนขึ้นไป) จังหวัดเกณฑ์เป้าหมายผลงาน อัตรา เพชรบุรี20 18 90.00 รวมทั้งจังหวัด20 18 90.00

26 0601 จำนวนห้องปฏิบัติการชันสูตรสาธารณสุขในแต่ ละเขตสาธารณสุขได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากล : The Best อย่างน้อย1 แห่ง ต่อ1 เขตตรวจราชการ เป้าหมายเขตคือ รพ. หัวหิน โรงพยาบาลเกณฑ์เป้าหมายผลงาน อัตรา พระจอมเกล้าฯ111 อยู่ระหว่างการพัฒนาและเตรียมความพร้อมในการตรวจรับรองตามมาตรฐานสากล

27 0602 ร้อยละ 30 ของห้องปฏิบัติการชันสูตรสาธารณสุข ในจังหวัดมีการดำเนินงานระบบคุณภาพยกระดับขึ้น 1 ขั้น หรือรักษาระดับสูงสุดไว้ได้ : The Most โรงพยาบาลเกณฑ์เป้าหมายผลงาน อัตรา พระจอมเกล้าฯ 11 100.00 เขาย้อย 11 100.00 หนองหญ้าปล้อง 10 - ชะอำ 11 100.00 ท่ายาง 11 100.00 บ้านลาด 11 100.00 บ้านแหลม 11 100.00 แก่งกระจาน 10 - รวมทั้งจังหวัด30%86 75.00

28 0603 ร้อยละ50 ของโรงพยาบาลที่งานบริการพยาบาล ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพบริการพยาบาลระดับ 3 ขึ้นไป อย่างน้อยร้อยละ 70 โรงพยาบาลเกณฑ์เป้าหมายผลงาน อัตรา พระจอมเกล้าฯ 11 100.00 เขาย้อย 11 100.00 หนองหญ้าปล้อง 11 100.00 ชะอำ 11 100.00 ท่ายาง 11 100.00 บ้านลาด 11 100.00 บ้านแหลม 11 100.00 แก่งกระจาน 11 100.00 รวมทั้งจังหวัด50%88 100.00

29 0604 ผลการดำเนินงานการให้บริการการแพทย์ฉุกเฉิน (เชิงปริมาณ) ตามเกณฑ์ที่กำหนด เกณฑ์ น้อยกว่า 15 = 1 คะแนน, 15-17.99 = 2 คะแนน, 18-20.99 = 3 คะแนน, 21-24.99 = 4 คะแนน, มากกว่าหรือเท่ากับ 25 = 5 คะแนน อำเภอ เป้าหมาย ผลงาน อัตรา คะแนนที่ได้ เมืองเพชรบุรี 6,466 1,630 25.21 4 เขาย้อย 1,074 287 26.72 4 หนองหญ้าปล้อง 502 100 19.92 5 ชะอำ 1,340 683 50.97 5 ท่ายาง 522 200 38.31 5 บ้านลาด 927 292 31.50 5 บ้านแหลม 1,366 244 17.86 2 แก่งกระจาน 651 67 10.29 1 รวมทั้งจังหวัด 12,848 3,503 27.26 5

30 0605-0609 ร้อยละคุณภาพการให้บริการ การแพทย์ฉุกเฉิน ตามเกณฑ์ที่กำหนด ผ่านเกณฑ์ คือได้คะแนน 3 ขึ้นไป จังหวัดตัวชี้วัด เกณฑ์ตัวชี้วัดผลงาน คะแนน เพชรบุรี 0605 2.00 1.50 0606 0.25 - 0607 0.25 0608 0.50 0609 2.00 รวมคะแนน 5.00 4.25

31 0610 ร้อยละ70 ของโรงพยาบาลผ่านเกณฑ์การ พัฒนาระบบส่งต่อ สำหรับผู้ป่วยฉุกเฉินและไม่ฉุกเฉิน โรงพยาบาลเกณฑ์เป้าหมายผลงาน อัตรา พระจอมเกล้าฯ 11 100.00 เขาย้อย 11 100.00 หนองหญ้าปล้อง 11 100.00 ชะอำ 11 100.00 ท่ายาง 11 100.00 บ้านลาด 11 100.00 บ้านแหลม 11 100.00 แก่งกระจาน 11 100.00 รวมทั้งจังหวัด70%88 100.00

32 0701_1 ไม่น้อยกว่าร้อยละ85 ของชมรมสร้างสุขภาพ, ดำเนินกิจกรรมวัดรอบเอว ปีละ 2 ครั้ง หน่วยงานเกณฑ์เป้าหมายผลงาน อัตรา เมือง85%200 100.00 เขาย้อย85%5351 96.23 หนองหญ้าปล้อง85%31 100.00 ชะอำ85%85 100.00 ท่ายาง85%125 100.00 บ้านลาด85%115 100.00 บ้านแหลม85%93 100.00 แก่งกระจาน85%63 100.00 รวมทั้งจังหวัด85%765763 99.74

33 0701_2 ไม่น้อยกว่าร้อยละ85 ของโรงเรียนส่งเสริม สุขภาพระดับมัธยมศึกษาในอำเภอเมือง ดำเนินกิจกรรม วัดรอบเอว ปีละ 2 ครั้ง หน่วยงานเกณฑ์เป้าหมายผลงาน อัตรา โรงเรียน85%77 100.00

34 0701_3 ไม่น้อยกว่าร้อยละ85 ของหน่วยงานราชการ ส่วนภูมิภาคระดับจังหวัดในอำเภอเมือง ดำเนินกิจกรรม วัดรอบเอว ปีละ 2 ครั้ง หน่วยงานเกณฑ์เป้าหมายผลงาน อัตรา หน่วยงานราชการ85%54 100.00

35 0702 หัวหน้าหน่วยงานราชการส่วนภูมิภาคระดับจังหวัด ในอำเภอเมือง ได้รับการเฝ้าระวังโดยการวัดรอบเอวปีละ 2 ครั้ง แล้วประมวลเปรียบเทียบผู้ที่มีภาวะรอบเอวปกติครั้ง ที่ 1และครั้งที่2 ผลต่างไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 หน่วยงานเกณฑ์ปกติครั้งที่ 1ปกติครั้งที่ 2 ผลต่าง หน่วยงานราชการ5%39449.26

36 0703 (1) ไม่น้อยกว่าร้อยละ78 ของเทศบาลผ่านเกณฑ์ ด้านกระบวนการเมืองน่าอยู่ด้านสุขภาพ หน่วยงานเกณฑ์เป้าหมายผลงาน อัตรา จังหวัดเพชรบุรี78%1312 92.31

37 0703 (2) ไม่น้อยกว่าร้อยละ10 ของ อบต. ผ่านเกณฑ์ ด้านกระบวนการเมืองน่าอยู่ด้านสุขภาพ หน่วยงานเกณฑ์เป้าหมายผลงาน อัตรา จังหวัดเพชรบุรี10%7130 42.25

38 0704 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของโรงพยาบาลในสังกัด กระทรวงสาธารณสุข ที่มีส้วมได้มาตรฐาน HAS โรงพยาบาลเกณฑ์เป้าหมายผลงาน อัตรา พระจอมเกล้าฯ80%11 100.00 เขาย้อย80%11 100.00 หนองหญ้าปล้อง80%11 100.00 ชะอำ80%11 100.00 ท่ายาง80%11 100.00 บ้านลาด80%11 100.00 บ้านแหลม80%11 100.00 แก่งกระจาน80%11 100.00 รวมทั้งจังหวัด80%88 100.00

39 0705 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของโรงเรียนใน กลุ่มเป้าหมายในสังกัด สพฐ มีส้วมได้มาตรฐาน HAS หน่วยงานเกณฑ์เป้าหมายผลงาน อัตรา เมือง60%6042 70.00 เขาย้อย60%2620 76.92 หนองหญ้าปล้อง60%1514 93.33 ชะอำ60%4230 71.43 ท่ายาง60%1712 70.59 บ้านลาด60%3314 42.42 บ้านแหลม60%3225 78.13 แก่งกระจาน60%2725 92.59 รวมทั้งจังหวัด60%252182 72.22

40 0706 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของโรงพยาบาลที่ผ่าน การประเมินรับรองตามกระบวนการโรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพครบ 3 ปี ได้รับการประเมินรับรองซ้ำ (Reaccreditation) โรงพยาบาลเกณฑ์เป้าหมายผลงาน อัตรา พระจอมเกล้าฯ50%10 - เขาย้อย50%10 - หนองหญ้าปล้อง50%10 - ชะอำ50%10 - ท่ายาง50%10 - แก่งกระจาน50%10 - รวมทั้งจังหวัด50%60 -

41 0707 ร้อยละ 80 ของนักเรียนประถมศึกษาปีที่1และ3 ได้รับบริการตรวจฟัน เครือข่ายบริการเกณฑ์เป้าหมายผลงาน อัตรา พระจอมเกล้าฯ80% 4,355 2,841 65.24 เขาย้อย80% 517 455 88.01 หนองหญ้าปล้อง80% 357 189 52.94 ชะอำ80% 1,648 1,002 60.80 ท่ายาง80% 1,517 1,411 93.01 บ้านลาด80% 703 781 111.10 บ้านแหลม80% 1,117 635 56.85 แก่งกระจาน80% 707 399 56.44 รวมทั้งจังหวัด80% 10,921 7,713 70.63

42 0708 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของนักเรียนประถมศึกษา ปีที่1 ได้รับบริการเคลือบหลุมร่องฟัน เครือข่ายบริการเกณฑ์เป้าหมายผลงาน อัตรา พระจอมเกล้าฯ40%1,036266 25.69 เขาย้อย40%11341 36.44 หนองหญ้าปล้อง40%80151 189.94 ชะอำ40%427286 66.98 ท่ายาง40%389102 26.22 บ้านลาด40%17385 49.28 บ้านแหลม40%281151 53.74 แก่งกระจาน40%194131 67.70 รวมทั้งจังหวัด40%2,6911,213 45.08

43 0801 อัตราฆ่าตัวตายสำเร็จต่อประชากรแสนคน ลดลงจากปี 51 หน่วยงานเกณฑ์เป้าหมายผลงาน อัตรา เมือง3.95 121,7892 1.64 เขาย้อย3.95 37,1492 5.38 หนองหญ้าปล้อง3.95 14,7550 - ชะอำ3.95 69,4350 - ท่ายาง3.95 83,0201 1.20 บ้านลาด3.95 50,1115 9.98 บ้านแหลม3.95 51,9812 3.85 แก่งกระจาน3.95 27,7244 14.43 รวมทั้งจังหวัด3.95 455,96416 3.51

44 0802 ร้อยละการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า เพิ่มขึ้น ร้อยละ 5 จากผลงาน ปี 2551) โรงพยาบาลเกณฑ์ปี 51ปี 52 อัตรา พระจอมเกล้าฯเพิ่ม 5%294313 6.46 เขาย้อยเพิ่ม 5%610 66.67 หนองหญ้าปล้องเพิ่ม 5%919 111.11 ชะอำเพิ่ม 5%6340- 36.51 ท่ายางเพิ่ม 5%36 - บ้านลาดเพิ่ม 5%1933 73.68 บ้านแหลมเพิ่ม 5%1316 23.08 แก่งกระจานเพิ่ม 5%3464 88.24 รวมทั้งจังหวัดเพิ่ม 5%474531 12.03

45 0901 อัตราผลสำเร็จของการรักษาวัณโรค (TB Success Rate) ร้อยละ 90 เครือข่ายบริการเกณฑ์เป้าหมายผลงาน อัตรา พระจอมเกล้าฯ90%8482 97.62 เขาย้อย90%12 100.00 หนองหญ้าปล้อง90%87 87.50 ชะอำ90%3836 94.74 ท่ายาง90%4240 95.24 บ้านลาด90%76 85.71 บ้านแหลม90%87 87.50 แก่งกระจาน90%77 100.00 รวมทั้งจังหวัด90%206197 95.63

46 0902 อัตราป่วยโรคไข้เลือดออกลดลงร้อยละ 20 เมื่อ เทียบกับอัตราป่วยที่คำนวณมาจากค่ามัธยฐานผู้ป่วย ย้อนหลัง 5 ปี (เกณฑ์ 70.69 ต่อประชากรแสนคน) หน่วยงานเกณฑ์เป้าหมายผลงาน อัตรา เมือง70.69% 118,64368 57.31 เขาย้อย70.69% 37,4317 18.70 หนองหญ้าปล้อง70.69% 14,65533 225.18 ชะอำ70.69% 69,76044 63.07 ท่ายาง70.69% 82,605101 122.27 บ้านลาด70.69% 50,35173 144.98 บ้านแหลม70.69% 53,9248 14.84 แก่งกระจาน70.69% 28,69219 66.22 รวมทั้งจังหวัด70.69% 456,061353 77.40

47 0903 อัตราป่วยตายด้วยโรคไข้เลือดออก ไม่เกินร้อยละ 0.13 หน่วยงานเกณฑ์เป้าหมายผลงาน อัตรา เมือง0.13%680 - เขาย้อย0.13%70 - หนองหญ้าปล้อง0.13%330 - ชะอำ0.13%440 - ท่ายาง0.13%1011 0.99 บ้านลาด0.13%730 - บ้านแหลม0.13%80 - แก่งกระจาน0.13%190 - รวมทั้งจังหวัด0.13%3531 0.28

48 0904 ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 95 ของผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยเอดส์ ที่ได้รับการรักษาด้วยยาต้านไวรัสเอดส์ เครือข่ายบริการเกณฑ์เป้าหมายผลงาน อัตรา พระจอมเกล้าฯ95% 80 76 95.00 เขาย้อย95% 14 100.00 หนองหญ้าปล้อง95% 1 - - ชะอำ95% 34 100.00 ท่ายาง95% 28 100.00 บ้านลาด95% 9 7 77.78 บ้านแหลม95% 5 5 100.00 แก่งกระจาน95% 6 6 100.00 รวมทั้งจังหวัด95% 177 170 96.05

49 0905 ร้อยละ 98 ของหญิงคลอดที่ติดเชื้อ เอช ไอ วี ได้รับยาต้านไวรัสเอดส์ เครือข่ายบริการเกณฑ์เป้าหมายผลงาน อัตรา พระจอมเกล้าฯ98%1413 92.86 เขาย้อย98%22 100.00 หนองหญ้าปล้อง98%00#DIV/0! ชะอำ98%55 100.00 ท่ายาง98%54 80.00 บ้านลาด98%11 100.00 บ้านแหลม98%22 100.00 แก่งกระจาน98%11 100.00 รวมทั้งจังหวัด98%3028 93.33

50 0906 ร้อยละ 85 ของเด็กอายุ 18 - 24 เดือน ที่เกิด จากแม่ที่ติดเชื้อ เอชไอวี ได้รับการตรวจเลือดหาการ ติดเชื้อ เอชไอวี เครือข่ายบริการเกณฑ์เป้าหมายผลงาน อัตรา พระจอมเกล้าฯ85%3130 96.77 เขาย้อย85%22 100.00 หนองหญ้าปล้อง85%00#DIV/0! ชะอำ85%44 100.00 ท่ายาง85%66 100.00 บ้านลาด85%11 100.00 บ้านแหลม85%43 75.00 แก่งกระจาน85%10 - รวมทั้งจังหวัด85%4946 93.88

51 0907 ร้อยละ 80 ของหน่วยงานระดับอำเภอที่ทีมเฝ้าระวัง สอบสวนเคลื่อนที่เร็ว (SRRT) มีการสอบสวนโรคตาม นโยบาย โรคประจำถิ่น และปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน ทางสาธารณสุขได้คุณภาพตามที่กำหนด หน่วยงานเกณฑ์เป้าหมายผลงาน อัตรา เมือง80%11 100.00 เขาย้อย80%11 100.00 หนองหญ้าปล้อง80%11 100.00 ชะอำ80%11 100.00 ท่ายาง80%11 100.00 บ้านลาด80%11 100.00 บ้านแหลม80%11 100.00 แก่งกระจาน80%11 100.00 รวมทั้งจังหวัด80%88 100.00

52 0908 ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของเด็กอายุ 0-1 ปี ที่ ได้รับวัคซีนหัดหรือ MMR หน่วยงานเกณฑ์เป้าหมายผลงาน อัตรา เมือง90% 1,247 989 79.31 เขาย้อย90% 409 391 95.60 หนองหญ้าปล้อง90% 226 176 77.88 ชะอำ90% 953 597 62.64 ท่ายาง90% 997 977 97.99 บ้านลาด90% 592 409 69.09 บ้านแหลม90% 644 508 78.88 แก่งกระจาน90% 397 292 73.55 รวมทั้งจังหวัด90% 5,465 4,339 79.40

53 0909 ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของเด็กอายุ 2-3 ปี ที่ ได้รับวัคซีนไข้สมองอักเสบเจอี ครั้งที่ 3 หน่วยงานเกณฑ์เป้าหมายผลงาน อัตรา เมือง90% 1,294 910 70.32 เขาย้อย90% 426 391 91.78 หนองหญ้าปล้อง90% 196 157 80.10 ชะอำ90% 932 539 57.83 ท่ายาง90% 986 824 83.57 บ้านลาด90% 592 430 72.64 บ้านแหลม90% 623 482 77.37 แก่งกระจาน90% 420 270 64.29 รวมทั้งจังหวัด90% 5,469 4,003 73.19

54 0910 ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของเด็กอายุ 4-5 ปี ที่ได้รับ วัคซีนดีทีพี ครั้งที่ 5 หน่วยงานเกณฑ์เป้าหมายผลงาน อัตรา เมือง90% 1,350 749 55.48 เขาย้อย90% 356 361 101.40 หนองหญ้าปล้อง90% 218 123 56.42 ชะอำ90% 851 510 59.93 ท่ายาง90% 979 730 74.57 บ้านลาด90% 547 399 72.94 บ้านแหลม90% 657 432 65.75 แก่งกระจาน90% 369 235 63.69 รวมทั้งจังหวัด90% 5,327 3,539 66.44

55 1001(1) จังหวัดมีการดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรค เรื้อรัง (สุขภาพดีวิถีไทย) ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ( 24 คะแนน ) หน่วยงานเกณฑ์คะแนนเต็มคะแนนที่ได้ ผลงาน เมือง 24 30 24 ผ่าน เขาย้อย 21 26 21 ไม่ผ่าน หนองหญ้าปล้อง 21 26 20 ไม่ผ่าน ชะอำ 21 26 21 ไม่ผ่าน ท่ายาง 21 26 22 ผ่าน บ้านลาด 21 26 22 ไม่ผ่าน บ้านแหลม 21 26 21 ไม่ผ่าน แก่งกระจาน 21 26 21 ไม่ผ่าน ระดับจังหวัด 24 30 26 ผ่าน

56 1002(1)ร้อยละ 55 ของสตรีที่มีอายุ 35,40,45,50,55 และ 60 ปี ได้รับการตรวจมะเร็งปากมดลูก หน่วยงานเกณฑ์เป้าหมายผลงาน อัตรา เมือง55% 5,370 3,158 58.81 เขาย้อย55% 1,675 949 56.66 หนองหญ้าปล้อง55% 647 329 50.85 ชะอำ55% 3,032 1,902 62.73 ท่ายาง55% 3,837 2,441 63.62 บ้านลาด55% 2,282 1,556 68.19 บ้านแหลม55% 2,211 1,330 60.15 แก่งกระจาน55% 1,128 796 70.57 รวมทั้งจังหวัด55% 20,182 12,461 61.74

57 1002(2)ร้อยละ 90 ของสตรีกลุ่มเป้าหมายที่มีผลการ ตรวจมะเร็งปากมดลูกผิดปกติได้รับการรักษาตามแนว ทางการรักษาและส่งต่อ หน่วยงานเกณฑ์เป้าหมายผลงาน อัตรา เมือง90%44 100.00 เขาย้อย90%00#DIV/0! หนองหญ้าปล้อง90%00#DIV/0! ชะอำ90%55 100.00 ท่ายาง90%22 100.00 บ้านลาด90%00#DIV/0! บ้านแหลม90%00#DIV/0! แก่งกระจาน90%11 100.00 รวมทั้งจังหวัด90%12 100.00

58 1003 ร้อยละ 33 ร้อยละของโรงพยาบาลสังกัด กระทรวงสาธารณสุข ที่มีการจัดตั้งและดำเนินการคลินิก ผู้สูงอายุ โรงพยาบาลเกณฑ์เป้าหมายผลงาน อัตรา พระจอมเกล้าฯ33%11 100.00 เขาย้อย33%11 100.00 หนองหญ้าปล้อง33%11 100.00 ชะอำ33%11 100.00 ท่ายาง33%11 100.00 บ้านลาด33%11 100.00 บ้านแหลม33%11 100.00 แก่งกระจาน33%11 100.00 รวมทั้งจังหวัด33%88 100.00

59 1102 ร้อยละ10 ของร้านอาหาร / แผงลอยจำหน่าย ก๋วยเตี๋ยว ได้มาตรฐาน ก๋วยเตี๋ยวอนามัยส่งเสริมคน ไทยสุขภาพดี หน่วยงานเกณฑ์เป้าหมายผลงาน อัตรา เมือง10%6716 23.88 เขาย้อย10%283 10.71 หนองหญ้าปล้อง10%3011 36.67 ชะอำ10%299 31.03 ท่ายาง10%112 18.18 บ้านลาด10%206 30.00 บ้านแหลม10%145 35.71 แก่งกระจาน10%33 100.00 รวมทั้งจังหวัด10%20255 27.23

60 1103 ร้อยละ100 ของร้านอาหาร/แผงลอยจำหน่าย อาหาร/โรงอาหาร/โรงครัวโรงพยาบาล ในหน่วยงาน สังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่ได้มาตรฐานอาหาร สะอาด รสชาติอร่อย โรงพยาบาลเกณฑ์เป้าหมายผลงาน อัตรา พระจอมเกล้าฯ100%99 100.00 เขาย้อย100%ไม่มี #VALUE! หนองหญ้าปล้อง100%22 100.00 ชะอำ100%44 100.00 ท่ายาง100%11 100.00 บ้านลาด100%44 100.00 บ้านแหลม100%11 100.00 แก่งกระจาน100%11 100.00 รวมทั้งจังหวัด100%22 100.00

61 1104 จำนวนร้านขายยาที่ได้มาตรฐานร้านยาคุณภาพ จังหวัดละอย่างน้อย 1 แห่ง (ไม่รวมข้อมูลเดิม) จังหวัดเกณฑ์เป้าหมายผลงาน อัตรา เพชรบุรี110

62 1105 อย่างน้อยร้อยละ 80 ของการควบคุมการกระจาย ยาที่มีความเสี่ยงไปใช้ไม่เหมาะสม หน่วยงานเกณฑ์เป้าหมายผลงาน อัตรา เมือง80%11 100.00 เขาย้อย80%00#DIV/0! หนองหญ้าปล้อง80%00#DIV/0! ชะอำ80%22 100.00 ท่ายาง80%11 100.00 บ้านลาด80%00#DIV/0! บ้านแหลม80%00#DIV/0! แก่งกระจาน80%00#DIV/0! รวมทั้งจังหวัด80%44 100.00

63 1106 ร้อยละ 90 ของผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชนและมี คุณภาพมาตรฐาน (ผลิตภัณฑ์ได้แก่ ยา สมุนไพร อาหาร เครื่องสำอาง และวัตถุอันตรายที่ใช้ในบ้านเรือน) หน่วยงานเกณฑ์เป้าหมายผลงาน อัตรา จังหวัดเพชรบุรี90%5048 96.00

64 1107 ร้อยละ 100 ของสถานประกอบการธุรกิจ บริการสุขภาพที่ได้รับการตรวจและประเมินมาตรฐาน หน่วยงานเกณฑ์เป้าหมายผลงาน อัตรา เมือง100%55 100.00 เขาย้อย100%00#DIV/0! หนองหญ้าปล้อง100%00#DIV/0! ชะอำ100%66 100.00 ท่ายาง100%11 100.00 บ้านลาด100%00#DIV/0! บ้านแหลม100%00#DIV/0! แก่งกระจาน100%00#DIV/0! รวมทั้งจังหวัด100%12 100.00

65 1108 ร้อยละ100 ของสถานบริการสุขภาพภาคเอกชน ได้คุณภาพมาตรฐานตามเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด หน่วยงานเกณฑ์เป้าหมายผลงาน อัตรา เมือง100%64 100.00 เขาย้อย100%66 100.00 หนองหญ้าปล้อง100%33 100.00 ชะอำ100%13 100.00 ท่ายาง100%20 100.00 บ้านลาด100%88 100.00 บ้านแหลม100%17 100.00 แก่งกระจาน100%44 100.00 รวมทั้งจังหวัด100%135 100.00

66 1201 ไม่น้อยกว่าร้อยละ10 ของผู้ป่วยที่ได้รับบริการ รักษาพยาบาลและฟื้นฟูสภาพด้วยการแพทย์แผนไทย และ/หรือการแพทย์ทางเลือกในสถานบริการสาธารณสุข ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข หน่วยงานเกณฑ์เป้าหมายผลงาน อัตรา เมือง10% 481,903 57,003 11.83 เขาย้อย10% 106,916 14,568 13.63 หนองหญ้าปล้อง10% 61,943 6,028 9.73 ชะอำ10% 165,836 13,152 7.93 ท่ายาง10% 223,064 26,801 12.01 บ้านลาด10% 174,651 26,463 15.15 บ้านแหลม10% 149,797 26,982 18.01 แก่งกระจาน10% 106,120 6,659 6.27 รวมทั้งจังหวัด10% 1,470,230 177,656 12.08

67 1202 ไม่น้อยกว่าร้อยละ1.5 ของมูลค่าการใช้ยา สมุนไพรในสถานบริการสาธารณสุขในสังกัดกระทรวง สาธารณสุข หน่วยงานเกณฑ์เป้าหมายผลงาน อัตรา เมือง1.5% 152,131,406 643,556 0.42 เขาย้อย1.5% 8,213,878 426,692 5.19 หนองหญ้าปล้อง1.5% 3,619,342 26,336 0.73 ชะอำ1.5% 11,889,521 308,568 2.60 ท่ายาง1.5% 12,914,628 113,973 0.88 บ้านลาด1.5% 15,290,827 594,461 3.89 บ้านแหลม1.5% 5,172,199 105,703 2.04 แก่งกระจาน1.5% 5,411,163 155,503 2.87 รวมทั้งจังหวัด1.5% 214,642,964 2,374,792 1.11

68 1203(1) จังหวัดมีการจัดทำทะเบียนข้อมูลบุคลากร ด้านการแพทย์แผนไทย 7 กลุ่ม อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง จังหวัดเกณฑ์เป้าหมายผลงาน ประเมิน เพชรบุรี111 ผ่าน

69 1203(2) จังหวัดมีการจัดทำทะเบียนภูมิปัญญาเกี่ยวกับ ตำรับยาแผนไทยและตำราการแพทย์แผนไทย ไม่น้อย กว่า 100 รายการ จังหวัดเกณฑ์เป้าหมายผลงาน ประเมิน เพชรบุรี100472 ผ่าน

70 1301 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของหน่วยงานเป้าหมาย ทั้งหมดในจังหวัด มีผลการดำเนินงานพัฒนาด้าน คุณธรรมจริยธรรม และธรรมาภิบาลตามเกณฑ์ที่กำหนด หน่วยงานเกณฑ์เป้าหมายผลงาน อัตรา สสจ.เพชรบุรี 11 เมือง 11 เขาย้อย 11 หนองหญ้าปล้อง 11 ชะอำ 11 ท่ายาง 11 บ้านลาด 11 บ้านแหลม 11 แก่งกระจาน 11 รวมทั้งจังหวัด50%99 100.00

71 1302 ร้อยละของความพึงพอใจในงานความสมดุล ระหว่างชีวิตและการทำงานของบุคลากรสุขภาพ (ประเมินตามแบบประเมินความพึงพอใจในงาน ความ สมดุลระหว่างชีวิตและการทำงานของบุคลากร สุขภาพ) ไม่น้อยกว่าร้อยละ70 โรงพยาบาลเกณฑ์คะแนนเต็มคะแนนที่ได้ อัตรา พระจอมเกล้าฯ 108,02571,067 65.79 เขาย้อย 19,72013,879 70.38 หนองหญ้าปล้อง 10,7307,458 69.51 ชะอำ 19,43013,617 70.08 ท่ายาง 27,40518,371 67.04 บ้านลาด 25,81019,560 75.78 บ้านแหลม 19,57513,009 66.46 แก่งกระจาน 10,0056,348 63.45 รวมทั้งจังหวัด70%240,700163,309 67.85

72 1303 การจัดซื้อยาร่วมระดับเขต จังหวัดเกณฑ์เป้าหมายผลงาน ประเมิน เพชรบุรีมี180 -

73 1304 มีการจัดซื้อยาร่วมระดับจังหวัดหรือการการจัดซื้อ ยาโดยวิธีสอบราคาหรือประกวดราคาหรือ e-Auction ไม่ น้อยกว่าร้อยละ20 ของมูลค่าการจัดซื้อยาทั้งจังหวัด โรงพยาบาลเกณฑ์เป้าหมายผลงาน อัตรา พระจอมเกล้าฯ20% 149,444,883 9,162,769 6.13 เขาย้อย20% 5,444,469 1,431,300 26.29 หนองหญ้าปล้อง20% 2,732,484 627,369 22.96 ชะอำ20% 9,535,000 2,591,728 27.18 ท่ายาง20% 11,348,552 3,335,658 29.39 บ้านลาด20% 10,734,196 2,625,922 24.46 บ้านแหลม20% 4,819,138 1,278,666 26.53 แก่งกระจาน20% 4,146,155 1,034,430 24.95 รวมทั้งจังหวัด20% 198,204,877 22,087,842 11.14

74 1305 รพศ./รพท.มีการจัดซื้อยาจากองค์การเภสัช กรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 8 ของมูลค่าจัดซื้อยาทั้งหมด ในปีงบประมาณ2551 โรงพยาบาลเกณฑ์เป้าหมายผลงาน อัตรา พระจอมเกล้าฯ8% 104,524,086 12,036,981 11.52 รวมทั้งจังหวัด8% 104,524,086 12,036,981 11.52

75 1306 รพช.มีการจัดซื้อยาจากองค์การเภสัชกรรมไม่น้อย กว่าร้อยละ35 ของมูลค่าจัดซื้อยาทั้งหมดในปีงบประมาณ 2551 โรงพยาบาลเกณฑ์เป้าหมายผลงาน อัตรา เขาย้อย35% 5,580,007 3,170,695 56.82 หนองหญ้าปล้อง35% 2,081,413 1,019,256 48.97 ชะอำ35% 9,819,934 3,988,483 40.62 ท่ายาง35% 12,718,282 3,842,941 30.22 บ้านลาด35% 10,160,243 3,567,477 35.11 บ้านแหลม35% 5,092,270 2,101,178 41.26 แก่งกระจาน35% 4,456,634 1,686,787 37.85 รวมทั้งจังหวัด35% 49,908,783 19,376,817 38.82

76 1307 ร้อยละ 100 ของหน่วยรับตรวจที่ได้รับการ ตรวจสอบภายใน 1 ครั้ง / ปี / หน่วยรับตรวจ หน่วยงานเกณฑ์เป้าหมายผลงาน อัตรา สสจ.100%11 100.00 พระจอมเกล้าฯ100%11 100.00 เขาย้อย100%11 100.00 หนองหญ้าปล้อง100%11 100.00 ชะอำ100%11 100.00 ท่ายาง100%11 100.00 บ้านลาด100%11 100.00 บ้านแหลม100%11 100.00 แก่งกระจาน100%11 100.00 รวมทั้งจังหวัด100%99 100.00

77 1308 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนข้อเสนอแนะ การตรวจสอบภายในปีงบประมาณ 2551 ได้รับการ แก้ไข หน่วยงานเกณฑ์เป้าหมายผลงาน อัตรา สสจ.50%22 100.00 พระจอมเกล้าฯ50%33 100.00 เขาย้อย50%55 100.00 หนองหญ้าปล้อง50%22 100.00 ชะอำ50%15 100.00 ท่ายาง50%11 100.00 บ้านลาด50%22 100.00 บ้านแหลม50%44 100.00 แก่งกระจาน50%88 100.00 รวมทั้งจังหวัด50%42 100.00

78 1309 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ ตามเป้าหมาย การเบิกจ่ายงบประมาณที่รัฐบาลกำหนด ไตรมาส 2 ร้อยละ46.0 หน่วยงานเกณฑ์เป้าหมายผลงาน อัตรา สสจ.46.0% 34,397,656.00 16,983,721.14 49.37 รพ.พระจอมเกล้าฯ 46.0% 71,087,599.00 21,735,714.24 30.58 รวมทั้งจังหวัด46.0% 105,485,255.00 38,719,435.38 36.71

79 1310 มีการจัดตั้งศูนย์เจรจาไกล่เกลี่ยด้วยวิธีสันติหรือ ที่ใช้ชื่อเป็นอย่างอื่น จังหวัดเกณฑ์เป้าหมายผลงาน ประเมิน เพชรบุรี111 ผ่าน


ดาวน์โหลด ppt 0101 ร้อยละ80 ของผู้สูงอายุตามเป้าหมายที่กำหนด ได้รับบริการใส่ฟันเทียม โรงพยาบาลเกณฑ์เป้าหมายผลงาน อัตรา พระจอมเกล้าฯ80%60 100.00 เขาย้อย80%28 100.00 หนองหญ้าปล้อง80%16.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google