งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

0101 ร้อยละ80 ของผู้สูงอายุตามเป้าหมายที่กำหนดได้รับบริการใส่ฟันเทียม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "0101 ร้อยละ80 ของผู้สูงอายุตามเป้าหมายที่กำหนดได้รับบริการใส่ฟันเทียม"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 0101 ร้อยละ80 ของผู้สูงอายุตามเป้าหมายที่กำหนดได้รับบริการใส่ฟันเทียม
0101 ร้อยละ80 ของผู้สูงอายุตามเป้าหมายที่กำหนดได้รับบริการใส่ฟันเทียม โรงพยาบาล เกณฑ์ เป้าหมาย ผลงาน อัตรา พระจอมเกล้าฯ 80% 60 100.00 เขาย้อย 28 หนองหญ้าปล้อง 16 ชะอำ 26 ท่ายาง 42 บ้านลาด 23 บ้านแหลม 25 22 88.00 แก่งกระจาน 14 รวมทั้งจังหวัด 234 231 98.72

2 0103 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของครัวเรือนที่มีการใช้เกลือเสริมไอโอดีนที่มีคุณภาพ ( ปริมาณไอโอดีน ≥ 30 ppm ) หน่วยงาน เกณฑ์ เป้าหมาย ผลงาน อัตรา เมือง 90% 9,354 9,026 96.49 เขาย้อย 3,467 100.00 หนองหญ้าปล้อง 950 905 95.26 ชะอำ 6,385 6,237 97.68 ท่ายาง 5,365 บ้านลาด 2,566 2,527 98.48 บ้านแหลม 2,570 2,463 95.84 แก่งกระจาน 2,294 2,270 98.95 รวมทั้งจังหวัด 32,951 32,260 97.90

3 0103 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของครัวเรือนที่มีการใช้เกลือเสริมไอโอดีนที่มีคุณภาพ ( ปริมาณไอโอดีน ≥ 30 ppm ) หน่วยงาน เกณฑ์ เป้าหมาย ผลงาน อัตรา เมือง 90% 9,182 9,026 98.30 เขาย้อย 3,267 3,467 106.12 หนองหญ้าปล้อง 950 905 95.26 ชะอำ 6,237 100.00 ท่ายาง 5,365 บ้านลาด 2,530 2,527 99.88 บ้านแหลม 2,463 แก่งกระจาน 2,270 รวมทั้งจังหวัด 32,264 32,260 99.99 สำรวจการใช้เกลือ

4 0104 ไม่เกินร้อยละ 20 ของค่าคัดกรอง TSH ในทารกแรกเกิดอายุ 2 วันขึ้นไป
โรงพยาบาล เกณฑ์ เป้าหมาย ผลงาน อัตรา พระจอมเกล้าฯ 20% 3,035 438 14.43 เขาย้อย 148 11 7.43 หนองหญ้าปล้อง 96 23 23.96 ชะอำ 333 80 24.02 ท่ายาง 391 62 15.86 บ้านลาด 52 16 30.77 บ้านแหลม 99 25 25.25 แก่งกระจาน 120 19 เพชรรัชต์ 156 60 เมืองเพชร-ธนบุรี 28 8 15.83 รวมทั้งจังหวัด 4,458 742 16.64

5 0105 ร้อยละ85 ของผู้ที่มีอายุ 10-24 ปี เป็นสมาชิก TO BE NUMBER ONE และเคยเข้าร่วมกิจกรรม
หน่วยงาน เกณฑ์ เป้าหมาย ผลงาน อัตรา เมือง 85% 27,897 27,242 97.65 เขาย้อย 7,547 7,007 92.84 หนองหญ้าปล้อง 3,588 3,207 89.38 ชะอำ 16,196 14,485 89.44 ท่ายาง 17,490 100.00 บ้านลาด 9,695 8,776 90.52 บ้านแหลม 11,507 11,119 96.63 แก่งกระจาน 6,376 6,145 96.38 รวมทั้งจังหวัด 100,296 95,471 95.19

6 0106 ร้อยละ 100 ของอำเภอมีชมรม TO BE NUMBER ONE และดำเนินงานศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นตามเกณฑ์ที่กำหนด
หน่วยงาน เกณฑ์ เป้าหมาย ผลงาน อัตรา เมือง 100% 1 100.00 เขาย้อย หนองหญ้าปล้อง ชะอำ ท่ายาง บ้านลาด บ้านแหลม แก่งกระจาน รวมทั้งจังหวัด 8

7 0107 จำนวนโรงพยาบาล จังหวัดละ 2 แห่ง ผ่านการประเมินโรงพยาบาลสายใยรักแห่งครอบครัว ระดับทอง ปี 2552
เกณฑ์ เป้าหมาย ผลงาน อัตรา พระจอมเกล้าฯ เขาย้อย หนองหญ้าปล้อง ชะอำ 1 ท่ายาง บ้านลาด บ้านแหลม แก่งกระจาน รวมทั้งจังหวัด 2 แห่ง 2

8 0108 ร้อยละ 100 ของอาสาสมัครสาธารณสุข ได้รับการอบรมหลักสูตร อสม
0108 ร้อยละ 100 ของอาสาสมัครสาธารณสุข ได้รับการอบรมหลักสูตร อสม.สายใยรัก กองทัพนมแม่" ระดับครัวเรือน หน่วยงาน เกณฑ์ เป้าหมาย ผลงาน อัตรา เมือง 100% 1,760 100.00 เขาย้อย 672 หนองหญ้าปล้อง 256 ชะอำ 898 ท่ายาง 1,335 บ้านลาด 1,045 บ้านแหลม 825 แก่งกระจาน 491 รวมทั้งจังหวัด 7,282

9 0109 ร้อยละ50 ของหญิงตั้งครรภ์ฝากครรภ์ครั้งแรกอายุครรภ์ก่อน 12 สัปดาห์
โรงพยาบาล เกณฑ์ เป้าหมาย ผลงาน อัตรา พระจอมเกล้าฯ 50% 2,849 1,319 46.30 เขาย้อย 154 36 23.38 หนองหญ้าปล้อง 112 47 41.96 ชะอำ 355 130 36.62 ท่ายาง 409 79 19.32 บ้านลาด 69 49 71.01 บ้านแหลม 125 31 24.80 แก่งกระจาน 129 35 27.13 รวมทั้งจังหวัด 4,202 1,726 41.08

10 0110 ไม่เกินร้อยละ 7 ทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม
โรงพยาบาล เกณฑ์ เป้าหมาย ผลงาน อัตรา พระจอมเกล้าฯ 7% 2,971 252 8.48 เขาย้อย 155 14 9.03 หนองหญ้าปล้อง 112 7 6.25 ชะอำ 355 24 6.76 ท่ายาง 410 27 6.59 บ้านลาด 69 - บ้านแหลม 125 10 8.00 แก่งกระจาน 128 7.81 รวมทั้งจังหวัด 4,325 344 7.95

11 0301 ร้อยละ100 ของ รพ.มีการวิเคราะห์ข้อมูลตามดัชนีชี้วัดทางการเงิน 7 ตัว ทุก 3 เดือน
โรงพยาบาล เกณฑ์ เป้าหมาย ผลงาน อัตรา พระจอมเกล้าฯ 100% 1 100.00 เขาย้อย หนองหญ้าปล้อง ชะอำ ท่ายาง บ้านลาด บ้านแหลม แก่งกระจาน รวมทั้งจังหวัด 8

12 0302 ร้อยละ100 ของ รพ.มีการตรวจสอบข้อมูลการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายใน (e-claim) ย้อนหลังทุกเดือน (ข้อมูล OP-HC และ IP) โรงพยาบาล เกณฑ์ เป้าหมาย ผลงาน อัตรา พระจอมเกล้าฯ 100% 1 100.00 เขาย้อย หนองหญ้าปล้อง ชะอำ ท่ายาง บ้านลาด บ้านแหลม แก่งกระจาน รวมทั้งจังหวัด 8

13 อยู่ระหว่างการประเมินตามมาตรฐานบริการสาธารณสุข
0303_1 ร้อยละ 100 ของ รพศ./รพท. มีคุณภาพมาตรฐานตามที่กำหนด โรงพยาบาล เกณฑ์ เป้าหมาย ผลงาน อัตรา พระจอมเกล้าฯ 100% 1 100.00 อยู่ระหว่างการประเมินตามมาตรฐานบริการสาธารณสุข

14 0303_2 ร้อยละ 60 ของ รพช. มีคุณภาพมาตรฐานตามที่กำหนด
0303_2 ร้อยละ 60 ของ รพช. มีคุณภาพมาตรฐานตามที่กำหนด โรงพยาบาล เกณฑ์ เป้าหมาย ผลงาน อัตรา เขาย้อย 60% 1 100.00 หนองหญ้าปล้อง ชะอำ ท่ายาง บ้านลาด บ้านแหลม แก่งกระจาน รวมทั้งจังหวัด 7

15 0305 ร้อยละ65 ของสถานีอนามัยและศูนย์สุขภาพชุมชนที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
เครือข่ายบริการ เกณฑ์ เป้าหมาย ผลงาน อัตรา พระจอมเกล้าฯ 65% 48 43 89.58 เขาย้อย 12 9 75.00 หนองหญ้าปล้อง 8 88.89 ชะอำ 15 13 86.67 ท่ายาง 19 17 89.47 บ้านลาด 10 90.00 บ้านแหลม 6 5 83.33 แก่งกระจาน 80.00 ค่ายรามราชนิเวศน์ 1 - รวมทั้งจังหวัด 130 112 86.15

16 0306 ร้อยละ100 ของจังหวัดที่มีการจัดทำแผนบูรณาการการด้านส่งเสริมป้องกันครบทั้งในระดับจังหวัดและอำเภอ
เกณฑ์ เป้าหมาย ผลงาน อัตรา เพชรบุรี 100% 1 100.00

17 0307 ร้อยละ10 ของงบ PPA (P&P Area-based) ที่ใช้ในการพัฒนาศักยภาพงานส่งเสริมป้องกัน
จังหวัด เกณฑ์ เป้าหมาย ผลงาน อัตรา เพชรบุรี 10% 12,440,485.50 4,556,918.00 36.63

18 สาธารณ สุขร่วมกับ อปท.ทุกแห่ง
0401 จังหวัดมีและใช้แผนที่ทางเดินของยุทธศาสตร์ 0401_1 สาธารณสุขร่วมกับ อปท.มีและใช้แผนที่ทางเดินกองทุนสุขภาพทุกแห่ง หน่วยงาน เกณฑ์ เป้าหมาย ผลงาน อัตรา เมือง สาธารณ สุขร่วมกับ อปท.ทุกแห่ง 8 1 12.50 เขาย้อย 2 50.00 หนองหญ้าปล้อง 3 33.33 ชะอำ 100.00 ท่ายาง 5 20.00 บ้านลาด 4 25.00 บ้านแหลม แก่งกระจาน รวมทั้งจังหวัด 29 27.59

19 0401 จังหวัดมีและใช้แผนที่ทางเดินของยุทธศาสตร์
0401 จังหวัดมีและใช้แผนที่ทางเดินของยุทธศาสตร์ 0401_2 30% ของ สสอ.ในจังหวัดมีและใช้แผนที่ทางเดินฯ จังหวัด เกณฑ์ เป้าหมาย ผลงาน อัตรา เมือง 1 100.00 เขาย้อย หนองหญ้าปล้อง ชะอำ ท่ายาง บ้านลาด บ้านแหลม แก่งกระจาน รวมทั้งจังหวัด 30% 8

20 0402 จังหวัดมีระบบการดูแล "ขวัญกำลังใจ" อสม.
หน่วยงาน เกณฑ์ เป้าหมาย ผลงาน อัตรา เมือง 1 100.00 เขาย้อย หนองหญ้าปล้อง ชะอำ ท่ายาง บ้านลาด บ้านแหลม แก่งกระจาน รวมทั้งจังหวัด 100% 8

21 0403_1 จังหวัดมีการดำเนินงานจิตอาสาทุกแห่ง พิจารณาจาก รพท. / รพศ
0403_1 จังหวัดมีการดำเนินงานจิตอาสาทุกแห่ง พิจารณาจาก รพท. / รพศ. มีโครงการและดำเนินการอย่างต่อเนื่องตลอดปี โรงพยาบาล เกณฑ์ เป้าหมาย ผลงาน อัตรา พระจอมเกล้าฯ 1 100.00

22 0403_2 จังหวัดมีการดำเนินงานจิตอาสาทุกแห่ง พิจารณาจาก รพช
0403_2 จังหวัดมีการดำเนินงานจิตอาสาทุกแห่ง พิจารณาจาก รพช. มีโครงการและดำเนินการต่อเนื่องมากกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 30 ของ รพช.ในจังหวัด โรงพยาบาล เกณฑ์ เป้าหมาย ผลงาน อัตรา เขาย้อย 1 100.00 หนองหญ้าปล้อง ชะอำ ท่ายาง บ้านลาด บ้านแหลม แก่งกระจาน รวมทั้งจังหวัด 30% 7

23 0501 ร้อยละ79.86 ของผู้ป่วยยาเสพติดระบบสมัครใจที่ได้รับการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพตามเกณฑ์กำหนด
หน่วยงาน เกณฑ์ เป้าหมาย ผลงาน อัตรา เมือง 83% 105 100.00 เขาย้อย 1 หนองหญ้าปล้อง #DIV/0! ชะอำ 3 ท่ายาง 11 10 90.91 บ้านลาด 8 บ้านแหลม 2 แก่งกระจาน รวมทั้งจังหวัด 130 129 99.23

24 0502 ร้อยละ80 ของจังหวัดที่มีความสำเร็จในการสนับสนุนนโยบาย แผน และมาตรการควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบทั้ง 3 ขั้นตอน จังหวัด เกณฑ์ เป้าหมาย ผลงาน อัตรา เพชรบุรี 100% 3 100.00

25 0503 ร้อยละ 55 ของจังหวัดที่มีความสำเร็จในการสนับสนุนดำเนินการควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบในสถานที่สาธารณะตามเกณฑ์ที่กำหนด (16คะแนนขึ้นไป) จังหวัด เกณฑ์ เป้าหมาย ผลงาน อัตรา เพชรบุรี 20 18 90.00 รวมทั้งจังหวัด

26 อยู่ระหว่างการพัฒนาและเตรียมความพร้อมในการตรวจรับรองตามมาตรฐานสากล
0601 จำนวนห้องปฏิบัติการชันสูตรสาธารณสุขในแต่ละเขตสาธารณสุขได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากล : The Best อย่างน้อย1 แห่ง ต่อ1 เขตตรวจราชการ เป้าหมายเขตคือ รพ.หัวหิน โรงพยาบาล เกณฑ์ เป้าหมาย ผลงาน อัตรา พระจอมเกล้าฯ 1 อยู่ระหว่างการพัฒนาและเตรียมความพร้อมในการตรวจรับรองตามมาตรฐานสากล

27 0602 ร้อยละ 30 ของห้องปฏิบัติการชันสูตรสาธารณสุขในจังหวัดมีการดำเนินงานระบบคุณภาพยกระดับขึ้น 1 ขั้น หรือรักษาระดับสูงสุดไว้ได้ : The Most โรงพยาบาล เกณฑ์ เป้าหมาย ผลงาน อัตรา พระจอมเกล้าฯ 1 100.00 เขาย้อย หนองหญ้าปล้อง - ชะอำ ท่ายาง บ้านลาด บ้านแหลม แก่งกระจาน รวมทั้งจังหวัด 30% 8 6 75.00

28 0603 ร้อยละ50 ของโรงพยาบาลที่งานบริการพยาบาลผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพบริการพยาบาลระดับ 3 ขึ้นไป อย่างน้อยร้อยละ 70 โรงพยาบาล เกณฑ์ เป้าหมาย ผลงาน อัตรา พระจอมเกล้าฯ 1 100.00 เขาย้อย หนองหญ้าปล้อง ชะอำ ท่ายาง บ้านลาด บ้านแหลม แก่งกระจาน รวมทั้งจังหวัด 50% 8

29 0604 ผลการดำเนินงานการให้บริการการแพทย์ฉุกเฉิน(เชิงปริมาณ) ตามเกณฑ์ที่กำหนด
อำเภอ เป้าหมาย ผลงาน อัตรา คะแนนที่ได้ เมืองเพชรบุรี 6,466 1,630 25.21 4 เขาย้อย 1,074 287 26.72 หนองหญ้าปล้อง 502 100 19.92 5 ชะอำ 1,340 683 50.97 ท่ายาง 522 200 38.31 บ้านลาด 927 292 31.50 บ้านแหลม 1,366 244 17.86 2 แก่งกระจาน 651 67 10.29 1 รวมทั้งจังหวัด 12,848 3,503 27.26 เกณฑ์ น้อยกว่า 15 = 1 คะแนน, = 2 คะแนน, = 3 คะแนน, = 4 คะแนน, มากกว่าหรือเท่ากับ 25 = 5 คะแนน

30 0605-0609 ร้อยละคุณภาพการให้บริการ การแพทย์ฉุกเฉิน ตามเกณฑ์ที่กำหนด
ร้อยละคุณภาพการให้บริการ การแพทย์ฉุกเฉิน ตามเกณฑ์ที่กำหนด ผ่านเกณฑ์ คือได้คะแนน 3 ขึ้นไป จังหวัด ตัวชี้วัด เกณฑ์ตัวชี้วัด ผลงาน คะแนน เพชรบุรี 0605 2.00 1.50 0606 0.25 - 0607 0608 0.50 0609 รวมคะแนน 5.00 4.25

31 0610 ร้อยละ70 ของโรงพยาบาลผ่านเกณฑ์การพัฒนาระบบส่งต่อ สำหรับผู้ป่วยฉุกเฉินและไม่ฉุกเฉิน
เป้าหมาย ผลงาน อัตรา พระจอมเกล้าฯ 1 100.00 เขาย้อย หนองหญ้าปล้อง ชะอำ ท่ายาง บ้านลาด บ้านแหลม แก่งกระจาน รวมทั้งจังหวัด 70% 8

32 0701_1 ไม่น้อยกว่าร้อยละ85 ของชมรมสร้างสุขภาพ, ดำเนินกิจกรรมวัดรอบเอว ปีละ 2 ครั้ง
หน่วยงาน เกณฑ์ เป้าหมาย ผลงาน อัตรา เมือง 85% 200 100.00 เขาย้อย 53 51 96.23 หนองหญ้าปล้อง 31 ชะอำ 85 ท่ายาง 125 บ้านลาด 115 บ้านแหลม 93 แก่งกระจาน 63 รวมทั้งจังหวัด 765 763 99.74

33 0701_2 ไม่น้อยกว่าร้อยละ85 ของโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับมัธยมศึกษาในอำเภอเมือง ดำเนินกิจกรรมวัดรอบเอว ปีละ 2 ครั้ง หน่วยงาน เกณฑ์ เป้าหมาย ผลงาน อัตรา โรงเรียน 85% 7 100.00

34 0701_3 ไม่น้อยกว่าร้อยละ85 ของหน่วยงานราชการส่วนภูมิภาคระดับจังหวัดในอำเภอเมือง ดำเนินกิจกรรมวัดรอบเอว ปีละ 2 ครั้ง หน่วยงาน เกณฑ์ เป้าหมาย ผลงาน อัตรา หน่วยงานราชการ 85% 54 100.00

35 0702 หัวหน้าหน่วยงานราชการส่วนภูมิภาคระดับจังหวัดในอำเภอเมือง ได้รับการเฝ้าระวังโดยการวัดรอบเอวปีละ 2 ครั้ง แล้วประมวลเปรียบเทียบผู้ที่มีภาวะรอบเอวปกติครั้งที่ 1และครั้งที่2 ผลต่างไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 หน่วยงาน เกณฑ์ ปกติครั้งที่ 1 ปกติครั้งที่ 2 ผลต่าง หน่วยงานราชการ 5% 39 44 9.26

36 0703 (1) ไม่น้อยกว่าร้อยละ78 ของเทศบาลผ่านเกณฑ์ด้านกระบวนการเมืองน่าอยู่ด้านสุขภาพ
หน่วยงาน เกณฑ์ เป้าหมาย ผลงาน อัตรา จังหวัดเพชรบุรี 78% 13 12 92.31

37 0703 (2) ไม่น้อยกว่าร้อยละ10 ของ อบต
0703 (2) ไม่น้อยกว่าร้อยละ10 ของ อบต. ผ่านเกณฑ์ด้านกระบวนการเมืองน่าอยู่ด้านสุขภาพ หน่วยงาน เกณฑ์ เป้าหมาย ผลงาน อัตรา จังหวัดเพชรบุรี 10% 71 30 42.25

38 0704 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ที่มีส้วมได้มาตรฐาน HAS
เกณฑ์ เป้าหมาย ผลงาน อัตรา พระจอมเกล้าฯ 80% 1 100.00 เขาย้อย หนองหญ้าปล้อง ชะอำ ท่ายาง บ้านลาด บ้านแหลม แก่งกระจาน รวมทั้งจังหวัด 8

39 0705 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของโรงเรียนในกลุ่มเป้าหมายในสังกัด สพฐ มีส้วมได้มาตรฐาน HAS
หน่วยงาน เกณฑ์ เป้าหมาย ผลงาน อัตรา เมือง 60% 60 42 70.00 เขาย้อย 26 20 76.92 หนองหญ้าปล้อง 15 14 93.33 ชะอำ 30 71.43 ท่ายาง 17 12 70.59 บ้านลาด 33 42.42 บ้านแหลม 32 25 78.13 แก่งกระจาน 27 92.59 รวมทั้งจังหวัด 252 182 72.22

40 0706 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของโรงพยาบาลที่ผ่านการประเมินรับรองตามกระบวนการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพครบ 3 ปี ได้รับการประเมินรับรองซ้ำ (Reaccreditation) โรงพยาบาล เกณฑ์ เป้าหมาย ผลงาน อัตรา พระจอมเกล้าฯ 50% 1 - เขาย้อย หนองหญ้าปล้อง ชะอำ ท่ายาง แก่งกระจาน รวมทั้งจังหวัด 6

41 0707 ร้อยละ 80 ของนักเรียนประถมศึกษาปีที่1และ3ได้รับบริการตรวจฟัน
เครือข่ายบริการ เกณฑ์ เป้าหมาย ผลงาน อัตรา พระจอมเกล้าฯ 80% 4,355 2,841 65.24 เขาย้อย 517 455 88.01 หนองหญ้าปล้อง 357 189 52.94 ชะอำ 1,648 1,002 60.80 ท่ายาง 1,517 1,411 93.01 บ้านลาด 703 781 111.10 บ้านแหลม 1,117 635 56.85 แก่งกระจาน 707 399 56.44 รวมทั้งจังหวัด 10,921 7,713 70.63

42 0708 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของนักเรียนประถมศึกษาปีที่1 ได้รับบริการเคลือบหลุมร่องฟัน
เครือข่ายบริการ เกณฑ์ เป้าหมาย ผลงาน อัตรา พระจอมเกล้าฯ 40% 1,036 266 25.69 เขาย้อย 113 41 36.44 หนองหญ้าปล้อง 80 151 189.94 ชะอำ 427 286 66.98 ท่ายาง 389 102 26.22 บ้านลาด 173 85 49.28 บ้านแหลม 281 53.74 แก่งกระจาน 194 131 67.70 รวมทั้งจังหวัด 2,691 1,213 45.08

43 0801 อัตราฆ่าตัวตายสำเร็จต่อประชากรแสนคน ลดลงจากปี 51
หน่วยงาน เกณฑ์ เป้าหมาย ผลงาน อัตรา เมือง 3.95 121,789 2 1.64 เขาย้อย 37,149 5.38 หนองหญ้าปล้อง 14,755 - ชะอำ 69,435 ท่ายาง 83,020 1 1.20 บ้านลาด 50,111 5 9.98 บ้านแหลม 51,981 3.85 แก่งกระจาน 27,724 4 14.43 รวมทั้งจังหวัด 455,964 16 3.51

44 0802 ร้อยละการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเพิ่มขึ้น ร้อยละ 5 จากผลงาน ปี 2551)
โรงพยาบาล เกณฑ์ ปี 51 ปี 52 อัตรา พระจอมเกล้าฯ เพิ่ม 5% 294 313 6.46 เขาย้อย 6 10 66.67 หนองหญ้าปล้อง 9 19 111.11 ชะอำ 63 40 ท่ายาง 36 - บ้านลาด 33 73.68 บ้านแหลม 13 16 23.08 แก่งกระจาน 34 64 88.24 รวมทั้งจังหวัด 474 531 12.03

45 0901 อัตราผลสำเร็จของการรักษาวัณโรค (TB Success Rate) ร้อยละ 90
เครือข่ายบริการ เกณฑ์ เป้าหมาย ผลงาน อัตรา พระจอมเกล้าฯ 90% 84 82 97.62 เขาย้อย 12 100.00 หนองหญ้าปล้อง 8 7 87.50 ชะอำ 38 36 94.74 ท่ายาง 42 40 95.24 บ้านลาด 6 85.71 บ้านแหลม แก่งกระจาน รวมทั้งจังหวัด 206 197 95.63

46 0902 อัตราป่วยโรคไข้เลือดออกลดลงร้อยละ 20 เมื่อเทียบกับอัตราป่วยที่คำนวณมาจากค่ามัธยฐานผู้ป่วยย้อนหลัง 5 ปี (เกณฑ์ ต่อประชากรแสนคน) หน่วยงาน เกณฑ์ เป้าหมาย ผลงาน อัตรา เมือง 70.69% 118,643 68 57.31 เขาย้อย 37,431 7 18.70 หนองหญ้าปล้อง 14,655 33 225.18 ชะอำ 69,760 44 63.07 ท่ายาง 82,605 101 122.27 บ้านลาด 50,351 73 144.98 บ้านแหลม 53,924 8 14.84 แก่งกระจาน 28,692 19 66.22 รวมทั้งจังหวัด 456,061 353 77.40

47 0903 อัตราป่วยตายด้วยโรคไข้เลือดออก ไม่เกินร้อยละ 0.13
หน่วยงาน เกณฑ์ เป้าหมาย ผลงาน อัตรา เมือง 0.13% 68 - เขาย้อย 7 หนองหญ้าปล้อง 33 ชะอำ 44 ท่ายาง 101 1 0.99 บ้านลาด 73 บ้านแหลม 8 แก่งกระจาน 19 รวมทั้งจังหวัด 353 0.28

48 0904 ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 95 ของผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยเอดส์ที่ได้รับการรักษาด้วยยาต้านไวรัสเอดส์
เครือข่ายบริการ เกณฑ์ เป้าหมาย ผลงาน อัตรา พระจอมเกล้าฯ 95% 80 76 95.00 เขาย้อย 14 100.00 หนองหญ้าปล้อง 1 - ชะอำ 34 ท่ายาง 28 บ้านลาด 9 7 77.78 บ้านแหลม 5 แก่งกระจาน 6 รวมทั้งจังหวัด 177 170 96.05

49 0905 ร้อยละ 98 ของหญิงคลอดที่ติดเชื้อ เอช ไอ วี ได้รับยาต้านไวรัสเอดส์
เครือข่ายบริการ เกณฑ์ เป้าหมาย ผลงาน อัตรา พระจอมเกล้าฯ 98% 14 13 92.86 เขาย้อย 2 100.00 หนองหญ้าปล้อง #DIV/0! ชะอำ 5 ท่ายาง 4 80.00 บ้านลาด 1 บ้านแหลม แก่งกระจาน รวมทั้งจังหวัด 30 28 93.33

50 0906 ร้อยละ 85 ของเด็กอายุ เดือน ที่เกิดจากแม่ที่ติดเชื้อ เอชไอวี ได้รับการตรวจเลือดหาการติดเชื้อ เอชไอวี เครือข่ายบริการ เกณฑ์ เป้าหมาย ผลงาน อัตรา พระจอมเกล้าฯ 85% 31 30 96.77 เขาย้อย 2 100.00 หนองหญ้าปล้อง #DIV/0! ชะอำ 4 ท่ายาง 6 บ้านลาด 1 บ้านแหลม 3 75.00 แก่งกระจาน - รวมทั้งจังหวัด 49 46 93.88

51 0907 ร้อยละ 80 ของหน่วยงานระดับอำเภอที่ทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว (SRRT) มีการสอบสวนโรคตามนโยบาย โรคประจำถิ่น และปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขได้คุณภาพตามที่กำหนด หน่วยงาน เกณฑ์ เป้าหมาย ผลงาน อัตรา เมือง 80% 1 100.00 เขาย้อย หนองหญ้าปล้อง ชะอำ ท่ายาง บ้านลาด บ้านแหลม แก่งกระจาน รวมทั้งจังหวัด 8

52 0908 ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของเด็กอายุ 0-1 ปี ที่ได้รับวัคซีนหัดหรือ MMR
หน่วยงาน เกณฑ์ เป้าหมาย ผลงาน อัตรา เมือง 90% 1,247 989 79.31 เขาย้อย 409 391 95.60 หนองหญ้าปล้อง 226 176 77.88 ชะอำ 953 597 62.64 ท่ายาง 997 977 97.99 บ้านลาด 592 69.09 บ้านแหลม 644 508 78.88 แก่งกระจาน 397 292 73.55 รวมทั้งจังหวัด 5,465 4,339 79.40

53 0909 ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของเด็กอายุ 2-3 ปี ที่ได้รับวัคซีนไข้สมองอักเสบเจอี ครั้งที่ 3
หน่วยงาน เกณฑ์ เป้าหมาย ผลงาน อัตรา เมือง 90% 1,294 910 70.32 เขาย้อย 426 391 91.78 หนองหญ้าปล้อง 196 157 80.10 ชะอำ 932 539 57.83 ท่ายาง 986 824 83.57 บ้านลาด 592 430 72.64 บ้านแหลม 623 482 77.37 แก่งกระจาน 420 270 64.29 รวมทั้งจังหวัด 5,469 4,003 73.19

54 0910 ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของเด็กอายุ 4-5 ปี ที่ได้รับวัคซีนดีทีพี ครั้งที่ 5
หน่วยงาน เกณฑ์ เป้าหมาย ผลงาน อัตรา เมือง 90% 1,350 749 55.48 เขาย้อย 356 361 101.40 หนองหญ้าปล้อง 218 123 56.42 ชะอำ 851 510 59.93 ท่ายาง 979 730 74.57 บ้านลาด 547 399 72.94 บ้านแหลม 657 432 65.75 แก่งกระจาน 369 235 63.69 รวมทั้งจังหวัด 5,327 3,539 66.44

55 1001(1) จังหวัดมีการดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคเรื้อรัง (สุขภาพดีวิถีไทย) ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
( 24 คะแนน ) หน่วยงาน เกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ ผลงาน เมือง 24 30 ผ่าน เขาย้อย 21 26 ไม่ผ่าน หนองหญ้าปล้อง 20 ชะอำ ท่ายาง 22 บ้านลาด บ้านแหลม แก่งกระจาน ระดับจังหวัด

56 1002(1)ร้อยละ 55 ของสตรีที่มีอายุ 35,40,45,50,55 และ 60 ปี ได้รับการตรวจมะเร็งปากมดลูก
หน่วยงาน เกณฑ์ เป้าหมาย ผลงาน อัตรา เมือง 55% 5,370 3,158 58.81 เขาย้อย 1,675 949 56.66 หนองหญ้าปล้อง 647 329 50.85 ชะอำ 3,032 1,902 62.73 ท่ายาง 3,837 2,441 63.62 บ้านลาด 2,282 1,556 68.19 บ้านแหลม 2,211 1,330 60.15 แก่งกระจาน 1,128 796 70.57 รวมทั้งจังหวัด 20,182 12,461 61.74

57 1002(2)ร้อยละ 90 ของสตรีกลุ่มเป้าหมายที่มีผลการตรวจมะเร็งปากมดลูกผิดปกติได้รับการรักษาตามแนวทางการรักษาและส่งต่อ หน่วยงาน เกณฑ์ เป้าหมาย ผลงาน อัตรา เมือง 90% 4 100.00 เขาย้อย #DIV/0! หนองหญ้าปล้อง ชะอำ 5 ท่ายาง 2 บ้านลาด บ้านแหลม แก่งกระจาน 1 รวมทั้งจังหวัด 12

58 1003 ร้อยละ 33 ร้อยละของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ที่มีการจัดตั้งและดำเนินการคลินิกผู้สูงอายุ
เกณฑ์ เป้าหมาย ผลงาน อัตรา พระจอมเกล้าฯ 33% 1 100.00 เขาย้อย หนองหญ้าปล้อง ชะอำ ท่ายาง บ้านลาด บ้านแหลม แก่งกระจาน รวมทั้งจังหวัด 8

59 1102 ร้อยละ10 ของร้านอาหาร / แผงลอยจำหน่ายก๋วยเตี๋ยว ได้มาตรฐาน ก๋วยเตี๋ยวอนามัยส่งเสริมคนไทยสุขภาพดี หน่วยงาน เกณฑ์ เป้าหมาย ผลงาน อัตรา เมือง 10% 67 16 23.88 เขาย้อย 28 3 10.71 หนองหญ้าปล้อง 30 11 36.67 ชะอำ 29 9 31.03 ท่ายาง 2 18.18 บ้านลาด 20 6 30.00 บ้านแหลม 14 5 35.71 แก่งกระจาน 100.00 รวมทั้งจังหวัด 202 55 27.23

60 1103 ร้อยละ100 ของร้านอาหาร/แผงลอยจำหน่ายอาหาร/โรงอาหาร/โรงครัวโรงพยาบาล ในหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่ได้มาตรฐานอาหารสะอาด รสชาติอร่อย โรงพยาบาล เกณฑ์ เป้าหมาย ผลงาน อัตรา พระจอมเกล้าฯ 100% 9 100.00 เขาย้อย ไม่มี #VALUE! หนองหญ้าปล้อง 2 ชะอำ 4 ท่ายาง 1 บ้านลาด บ้านแหลม แก่งกระจาน รวมทั้งจังหวัด 22

61 1104 จำนวนร้านขายยาที่ได้มาตรฐานร้านยาคุณภาพ จังหวัดละอย่างน้อย 1 แห่ง (ไม่รวมข้อมูลเดิม)
เกณฑ์ เป้าหมาย ผลงาน อัตรา เพชรบุรี 1

62 1105 อย่างน้อยร้อยละ 80 ของการควบคุมการกระจายยาที่มีความเสี่ยงไปใช้ไม่เหมาะสม
หน่วยงาน เกณฑ์ เป้าหมาย ผลงาน อัตรา เมือง 80% 1 100.00 เขาย้อย #DIV/0! หนองหญ้าปล้อง ชะอำ 2 ท่ายาง บ้านลาด บ้านแหลม แก่งกระจาน รวมทั้งจังหวัด 4

63 1106 ร้อยละ 90 ของผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชนและมีคุณภาพมาตรฐาน (ผลิตภัณฑ์ได้แก่ ยา สมุนไพร อาหาร เครื่องสำอาง และวัตถุอันตรายที่ใช้ในบ้านเรือน) หน่วยงาน เกณฑ์ เป้าหมาย ผลงาน อัตรา จังหวัดเพชรบุรี 90% 50 48 96.00

64 1107 ร้อยละ 100 ของสถานประกอบการธุรกิจบริการสุขภาพที่ได้รับการตรวจและประเมินมาตรฐาน
หน่วยงาน เกณฑ์ เป้าหมาย ผลงาน อัตรา เมือง 100% 5 100.00 เขาย้อย #DIV/0! หนองหญ้าปล้อง ชะอำ 6 ท่ายาง 1 บ้านลาด บ้านแหลม แก่งกระจาน รวมทั้งจังหวัด 12

65 1108 ร้อยละ100 ของสถานบริการสุขภาพภาคเอกชนได้คุณภาพมาตรฐานตามเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด
หน่วยงาน เกณฑ์ เป้าหมาย ผลงาน อัตรา เมือง 100% 64 100.00 เขาย้อย 6 หนองหญ้าปล้อง 3 ชะอำ 13 ท่ายาง 20 บ้านลาด 8 บ้านแหลม 17 แก่งกระจาน 4 รวมทั้งจังหวัด 135

66 1201 ไม่น้อยกว่าร้อยละ10 ของผู้ป่วยที่ได้รับบริการรักษาพยาบาลและฟื้นฟูสภาพด้วยการแพทย์แผนไทยและ/หรือการแพทย์ทางเลือกในสถานบริการสาธารณสุขในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข หน่วยงาน เกณฑ์ เป้าหมาย ผลงาน อัตรา เมือง 10% 481,903 57,003 11.83 เขาย้อย 106,916 14,568 13.63 หนองหญ้าปล้อง 61,943 6,028 9.73 ชะอำ 165,836 13,152 7.93 ท่ายาง 223,064 26,801 12.01 บ้านลาด 174,651 26,463 15.15 บ้านแหลม 149,797 26,982 18.01 แก่งกระจาน 106,120 6,659 6.27 รวมทั้งจังหวัด 1,470,230 177,656 12.08

67 1202 ไม่น้อยกว่าร้อยละ1.5 ของมูลค่าการใช้ยาสมุนไพรในสถานบริการสาธารณสุขในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
หน่วยงาน เกณฑ์ เป้าหมาย ผลงาน อัตรา เมือง 1.5% 152,131,406 643,556 0.42 เขาย้อย 8,213,878 426,692 5.19 หนองหญ้าปล้อง 3,619,342 26,336 0.73 ชะอำ 11,889,521 308,568 2.60 ท่ายาง 12,914,628 113,973 0.88 บ้านลาด 15,290,827 594,461 3.89 บ้านแหลม 5,172,199 105,703 2.04 แก่งกระจาน 5,411,163 155,503 2.87 รวมทั้งจังหวัด 214,642,964 2,374,792 1.11

68 1203(1) จังหวัดมีการจัดทำทะเบียนข้อมูลบุคลากรด้านการแพทย์แผนไทย 7 กลุ่ม อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
เกณฑ์ เป้าหมาย ผลงาน ประเมิน เพชรบุรี 1 ผ่าน

69 1203(2) จังหวัดมีการจัดทำทะเบียนภูมิปัญญาเกี่ยวกับตำรับยาแผนไทยและตำราการแพทย์แผนไทย ไม่น้อยกว่า รายการ จังหวัด เกณฑ์ เป้าหมาย ผลงาน ประเมิน เพชรบุรี 100 472 ผ่าน

70 1301 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของหน่วยงานเป้าหมายทั้งหมดในจังหวัด มีผลการดำเนินงานพัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรม และธรรมาภิบาลตามเกณฑ์ที่กำหนด หน่วยงาน เกณฑ์ เป้าหมาย ผลงาน อัตรา สสจ.เพชรบุรี 1 เมือง เขาย้อย หนองหญ้าปล้อง ชะอำ ท่ายาง บ้านลาด บ้านแหลม แก่งกระจาน รวมทั้งจังหวัด 50% 9 100.00

71 1302 ร้อยละของความพึงพอใจในงานความสมดุลระหว่างชีวิตและการทำงานของบุคลากรสุขภาพ (ประเมินตามแบบประเมินความพึงพอใจในงาน ความสมดุลระหว่างชีวิตและการทำงานของบุคลากรสุขภาพ) ไม่น้อยกว่าร้อยละ70 โรงพยาบาล เกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ อัตรา พระจอมเกล้าฯ 108,025 71,067 65.79 เขาย้อย 19,720 13,879 70.38 หนองหญ้าปล้อง 10,730 7,458 69.51 ชะอำ 19,430 13,617 70.08 ท่ายาง 27,405 18,371 67.04 บ้านลาด 25,810 19,560 75.78 บ้านแหลม 19,575 13,009 66.46 แก่งกระจาน 10,005 6,348 63.45 รวมทั้งจังหวัด 70% 240,700 163,309 67.85

72 1303 การจัดซื้อยาร่วมระดับเขต
1303 การจัดซื้อยาร่วมระดับเขต จังหวัด เกณฑ์ เป้าหมาย ผลงาน ประเมิน เพชรบุรี มี 18 -

73 1304 มีการจัดซื้อยาร่วมระดับจังหวัดหรือการการจัดซื้อยาโดยวิธีสอบราคาหรือประกวดราคาหรือ e-Auction ไม่น้อยกว่าร้อยละ20 ของมูลค่าการจัดซื้อยาทั้งจังหวัด โรงพยาบาล เกณฑ์ เป้าหมาย ผลงาน อัตรา พระจอมเกล้าฯ 20% 149,444,883 9,162,769 6.13 เขาย้อย 5,444,469 1,431,300 26.29 หนองหญ้าปล้อง 2,732,484 627,369 22.96 ชะอำ 9,535,000 2,591,728 27.18 ท่ายาง 11,348,552 3,335,658 29.39 บ้านลาด 10,734,196 2,625,922 24.46 บ้านแหลม 4,819,138 1,278,666 26.53 แก่งกระจาน 4,146,155 1,034,430 24.95 รวมทั้งจังหวัด 198,204,877 22,087,842 11.14

74 1305 รพศ./รพท.มีการจัดซื้อยาจากองค์การเภสัชกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 8 ของมูลค่าจัดซื้อยาทั้งหมดในปีงบประมาณ2551 โรงพยาบาล เกณฑ์ เป้าหมาย ผลงาน อัตรา พระจอมเกล้าฯ 8% 104,524,086 12,036,981 11.52 รวมทั้งจังหวัด

75 1306 รพช.มีการจัดซื้อยาจากองค์การเภสัชกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ35 ของมูลค่าจัดซื้อยาทั้งหมดในปีงบประมาณ 2551 โรงพยาบาล เกณฑ์ เป้าหมาย ผลงาน อัตรา เขาย้อย 35% 5,580,007 3,170,695 56.82 หนองหญ้าปล้อง 2,081,413 1,019,256 48.97 ชะอำ 9,819,934 3,988,483 40.62 ท่ายาง 12,718,282 3,842,941 30.22 บ้านลาด 10,160,243 3,567,477 35.11 บ้านแหลม 5,092,270 2,101,178 41.26 แก่งกระจาน 4,456,634 1,686,787 37.85 รวมทั้งจังหวัด 49,908,783 19,376,817 38.82

76 1307 ร้อยละ 100 ของหน่วยรับตรวจที่ได้รับการตรวจสอบภายใน 1 ครั้ง / ปี / หน่วยรับตรวจ
หน่วยงาน เกณฑ์ เป้าหมาย ผลงาน อัตรา สสจ. 100% 1 100.00 พระจอมเกล้าฯ เขาย้อย หนองหญ้าปล้อง ชะอำ ท่ายาง บ้านลาด บ้านแหลม แก่งกระจาน รวมทั้งจังหวัด 9

77 1308 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนข้อเสนอแนะการตรวจสอบภายในปีงบประมาณ 2551 ได้รับการแก้ไข
หน่วยงาน เกณฑ์ เป้าหมาย ผลงาน อัตรา สสจ. 50% 2 100.00 พระจอมเกล้าฯ 3 เขาย้อย 5 หนองหญ้าปล้อง ชะอำ 15 ท่ายาง 1 บ้านลาด บ้านแหลม 4 แก่งกระจาน 8 รวมทั้งจังหวัด 42

78 1309 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ ตามเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณที่รัฐบาลกำหนด ไตรมาส 2 ร้อยละ46.0
หน่วยงาน เกณฑ์ เป้าหมาย ผลงาน อัตรา สสจ. 46.0% 34,397,656.00 16,983,721.14 49.37 รพ.พระจอมเกล้าฯ 71,087,599.00 21,735,714.24 30.58 รวมทั้งจังหวัด 105,485,255.00 38,719,435.38 36.71

79 1310 มีการจัดตั้งศูนย์เจรจาไกล่เกลี่ยด้วยวิธีสันติหรือที่ใช้ชื่อเป็นอย่างอื่น
จังหวัด เกณฑ์ เป้าหมาย ผลงาน ประเมิน เพชรบุรี 1 ผ่าน


ดาวน์โหลด ppt 0101 ร้อยละ80 ของผู้สูงอายุตามเป้าหมายที่กำหนดได้รับบริการใส่ฟันเทียม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google