งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

226101 Computer Programming การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ สัปดาห์ที่ 9 แถวลำดับ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "226101 Computer Programming การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ สัปดาห์ที่ 9 แถวลำดับ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 226101 Computer Programming การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ สัปดาห์ที่ 9 แถวลำดับ

2 วัตถุประสงค์ เข้าใจหลักการสร้างแถวลำดับ เข้าใจประโยชน์ของการสร้างแถวลำดับ สามารถนำแถวลำดับไปใช้แก้ปัญหาได้

3 แถวลำดับ (Array)  จงเขียนโปรแกรมรับข้อมูลนักเรียน 10 คน โดย รับค่า  คำนำหน้า  ชื่อ  นามสกุล  รหัส  เกรดเฉลี่ย  แล้วถ้าเปลี่ยนคำสั่งเป็น จงเขียนโปรแกรมรับ ข้อมูลนักเรียน 1000 คน โดยรับค่าดังโจทย์ ข้างต้นจะใช้เวลาเขียนเสร็จนานแค่ไหน

4 แถวลำดับ (Array)  ทำให้เกิดโครงสร้างข้อมูลประเภทแถวลำดับ  เพื่อเรียกใช้งานตัวแปร เป็นลักษณะของแถว ลำดับ ขึ้นกับพารามิเตอร์หรือตัวแปรที่ใช้เป็นตัวชี้ ลำดับ  ตัวอย่างการประกาศตัวแปร ประเภทตัวอักษร (character)  char name = 't';  char name = 'e';  ตัวอย่างการประกาศตัวแปร ประเภทชุดตัวอักษร (string)  char name[10] = "name";  char major[10] = "ELECTRICAL";  char faculty[20] = "Engineering"; หมายเหตุ จะแสดงผลอย่างไรถ้า char major[10] = "Engineering ";

5 แถวลำดับ (Array)  ตัวอย่างการประกาศตัวแปร ประเภทชุดตัวอักษร (string)  char t[10] = "Test";  char t[10]  char major[10] ICT, University of Phayao5 T est E LEC t[0] t[1] t[2] t[3] t[4] t[5] t[6] t[7] t[8] t[9] เลข 0 – 9 เราเรียกว่าตัวชี้ตำแหน่ง อาร์เรย์ (index)

6 แถวลำดับ (Array) การประกาศตัวแปรและกำหนดค่าให้กับแถวลำดับ 1. ประกาศตัวแปรและกำหนดค่าไปด้วย รูปแบบ {data type} {variable name}[{array size}] = “value ”; กรณีเป็นตัวเลขใช้ รูปแบบ {data type} {variable name}[{array size}] = {1,2,3,…,n}; 2. ประกาศตัวแปรและกำหนดค่าทีหลัง รูปแบบ {data type} {variable name}[{ index of array at i }] ; {variable name} = ‘value at i’; กรณีเป็นตัวเลขใช้ รูปแบบ {data type} {variable name}[{index of array at i }] ; {variable name} = 1,2,3,…,n;

7 แถวลำดับ (Array) การประกาศตัวแปรและกำหนดค่าให้กับแถวลำดับ 1. ประกาศตัวแปรและกำหนดค่าไปด้วย เช่น char name[10] = "Test"; int digit[10] = {1,2,3,4,5,-1,-5,-3-,2,0}; int i[3] = {-1,0,1}; 2. ประกาศตัวแปรและกำหนดค่าทีหลัง เช่น char name[10] ; int i[3] ; i[0] = 1,i[1] = 1, i[2] = 3; ICT, University of Phayao7

8 แถวลำดับ (Array) 2. ประกาศตัวแปรและกำหนดค่าทีหลัง เช่น char name[10] ; name[0] = 'T', name[1] = 'e', name[2] = 's', name[3] = 't'; int digit[5]; digit[0] = 1, digit[1] = 2, digit[2] = 3, digit[3] = 4, digit[4] = 5;int i[3]; i[2] = 1, i[0] = -1, i[1] = 0; ICT, University of Phayao8

9 แถวลำดับ (Array) ตัวอย่างที่ 1 แสดงผลตัวอักษรในแนวตั้ง char faculty[50] = "School of Information and Communication Technology"; Int j; for (j=0; j<50; j++) { printf(" %c \n ",faculty[j] ); } ICT, University of Phayao9

10 แถวลำดับ (Array) ตัวอย่างที่ 2 int i[5] = { 1,2,3,4,5 }; for (int j=0; j<5; j++) { printf(" i[%d] = %d \n ", j, i[j] ); // %d ตัวแรก คือ j และ %d ตัวที่สองคือแถวลำดับ ของ i ตัวที่ // นั่นคือ j(i[j]) } ICT, University of Phayao10

11 แถวลำดับ (Array) ตัวอย่างที่ 3 กำหนดค่าทีละค่า และแสดงผล int i[5] ; for ( int j=0; j<5; j++) i[j] = j; for ( j=0; j<5; j++) printf(" i[%d] = %d \n", j, i[j]); ICT, University of Phayao11 ตัวอย่างที่ 4 รับค่าทีละค่า และแสดงผล int i[5] ; for ( int j=0; j<5; j++) scanf(“%d”,&i[j]); for ( j=0; j<5; j++) printf(" i[%d] = %d \n", j, i[j]);

12 แถวลำดับ (Array) ตัวอย่างที่ 5 โปรแกรมรับคะแนน แสดงผลทีละค่า และสรุปค่าเฉลี่ย ICT, University of Phayao12 ถ้าเปลี่ยนเป็น sum/5 ?

13 ข้อควรระวังเรื่อง data type  ไม่สามารถแสดงผลด้วย %f สำหรับ ตัวแปร ประเภท int  ตัวแปรประเภท int*float จะได้ float เสมอ ( รวมไป ถึง บวก ลบ หาร )  พึงระวัง ค่าน้อยหรือมากสุดของ data type นั้นๆ  พึงระวังการใช้ float และ double ( สังเกตค่า ต่อไปนี้ ) interest ให้ผลที่แตกต่างกันอย่างไร ทำไมถึงได้ 79.449996948242188 ทำไมไม่ใช่ 79.450000000000000

14 แถวลำดับ (Array) ICT, University of Phayao14 การบ้าน ส่งก่อนวันอังคารที่ 28 มกราคม 17.00 น.

15 แถวลำดับ (Array)  char major[10] = “ELEC";  int score[5] = {1,2,3,4,5}; จาก array ที่ผ่านมา เรียกว่าเป็น array 1 มิติ ซึ่งในการเขียนโปรแกรมจริงนั้น อาจมีการใช้งาน array ที่มากกว่า 1 มิติ เรียกอีกอย่างว่า Multidimensional arrays ICT, University of Phayao15

16 แถวลำดับ (Array) array 2 มิติ การประกาศตัวแปร มี 2 วิธี คือ  1. ประกาศแบบไม่กำหนดค่า  int i[5][10] ;  2. ประกาศแบบกำหนดค่า  int i[2][2] = { {1,2}, {3,4} };  char data[2][100] = { {"Electricity Engineering"},{"School of Engineering"} }; ICT, University of Phayao16

17 แถวลำดับ (Array) ตัวอย่าง array 2 มิติ

18 การประยุกต์ใช้แถวลำดับ  จงเขียนโปรแกรมโดยมีเงื่อนไขต่อไปนี้  รับค่าตัวเลขทีละค่าแล้วเก็บค่าไว้  ถ้าตัวเลขมากกว่า 100 ให้แจ้งผู้ใช้พิมพ์ค่าใหม่ เข้ามา  รับค่าตัวเลขไปจนกว่าตัวเลขที่พิมพ์เข้ามาน้อย กว่า 0  หรือจำนวนตัวเลขที่เก็บไว้เกิน 5 ค่า  ทำการเปรียบเทียบตัวเลขทั้ง 5 ค่าแล้วแสดงผล ค่าน้อยไปมาก

19 การประยุกต์ใช้แถวลำดับ start get number[i] i = 0; i<5 number[i] > 100 y n A y enter number 1 - 100 y n i = i+1;

20 การประยุกต์ใช้แถวลำดับ A i = 0,j=0, max[k] = 0; number[i] > max[k] max[k] = number[i]; j = i; i++; n y i < 5 k = 0; y k++; display max[k] n k < 5 n y End


ดาวน์โหลด ppt 226101 Computer Programming การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ สัปดาห์ที่ 9 แถวลำดับ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google