งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Computer Seminar (310492) สัมมนาทางคอมพิวเตอร์ Computer Science Department Faculty of Science Burapha University Nuansri Denwattana.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Computer Seminar (310492) สัมมนาทางคอมพิวเตอร์ Computer Science Department Faculty of Science Burapha University Nuansri Denwattana."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Computer Seminar (310492) สัมมนาทางคอมพิวเตอร์ Computer Science Department Faculty of Science Burapha University Nuansri Denwattana

2 วัตถุประสงค์ สามารถศึกษาค้นคว้าวิทยาการได้ ด้วยตนเอง มีทักษะในการเขียนรายงานและ นำเสนอผลงาน ให้มีความรู้ในวิทยาการใหม่ๆ

3 กิจกรรมการเรียนการสอน บรรยายโดยวิทยากร บรรยายโดยอาจารย์ผู้ควบคุม รายวิชา นำเสนอผลงานโดยนิสิต

4 การวัดและประเมินผล (1) ส่วนของวิทยากร และ / หรือ อาจารย์ บรรยาย - นิสิตทำรายงานสรุปเฉพาะคน ( หนึ่งคนต่อรายงานหนึ่งฉบับ ) - นิสิตหนึ่งคนทำเพียงหนึ่งเรื่อง จากการบรรยายทั้งหมด - รายงานนี้ส่งที่อาจารย์ผู้ควบคุม วิชาหลังจากการบรรยายหนึ่ง สัปดาห์

5 การวัดและประเมินผล (2) การนำเสนอโดยนิสิต ประเมินจากการนำเสนอผลงานและภาค นิพนธ์ของนิสิต โดยอาจารย์ที่ปรึกษา 70% ประเมินจากผลงานของนิสิตโดยอาจารย์ ผู้ควบคุมรายวิชา 30% การประเมินผลประกอบด้วย - เนื้อหาและความเข้าใจในเนื้อหา - การนำเสนอและการตอบคำถาม - การเขียนภาคนิพนธ์ - อาจารย์ที่ปรึกษาต้องเข้าฟังการ บรรยายของนิสิตในที่ปรึกษาด้วย

6 แหล่งข้อมูลวิทยาการ บทความทางวิทยาการจากวารสาร ทางคอมพิวเตอร์ (Magazine, Journal ของ IEEE หรือ ACM) บทความทางวิชาการจาก Proceedings ซึ่งได้จากการประชุม วิชาการ สามารถหาได้ทั้งที่เป็น สิ่งพิมพ์หรือทาง Internet แหล่งข้อมูลอื่นๆ จาก Search engine เช่น google

7 ข้อมูลอย่างไรเรียกว่าเป็น วิทยาการ ? มีเนื้อหาอยู่ใน “ ศาสตร์ ” ของ วิทยาการที่เราสนใจ เป็นการกล่าวถึง “ ศาสตร์ ” ในเรื่อง ของความเป็นจริง มากกว่าการให้ข้อ วิพากย์ วิจารณ์ มักจะอยู่ในรูปแบบที่เป็นทางการ เช่น บทความทางวิชาการ หรือ หนังสือ ไม่ใช่การโฆษณา

8 วิทยาการใดเหมาะสมที่จะ นำเสนอในวิชา 310492 ต้องเป็น “ ศาสตร์ ” ใหม่ๆ หรือ ทันสมัย ไม่ควรเป็นบทเรียน (Chapters) ใน รายวิชาของภาควิชาวิทยาการ คอมพิวเตอร์หรือระบบสารสนเทศ ควรเป็นเรื่องที่นิสิตสนใจและอาจจะ ขยายเรื่องดังกล่าวเป็นโครงงาน (Senior Project) ในวิชา 310491 บทความที่จะนำเสนอต้องได้รับ ความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา ก่อนที่นิสิตจะนำมาเสนอ

9 การนำเสนอ (Presentation) แนะนำตัวและหัวเรื่องที่จะนำเสนอ บทนำ (Introduction) เกี่ยวกับเรื่อง ที่จะนำเสนอ วัตถุประสงค์หรือประเด็นหลัก (Main idea) ของเรื่องที่จะนำเสนอ รายละเอียดของเรื่องที่จะนำเสนอ สรุป คำวิจารณ์ ความคิดเห็น เกี่ยวกับบทความที่ได้นำเสนอ

10 กติการในการนำเสนอผลงาน ของรายวิชา 310492 นิสิตแต่ละคนนำเสนอผลงานได้ เพียงครั้งเดียวต่อการลงทะเบียน หนึ่งครั้ง นิสิตมีเวลาในการนำเสนอไม่เกินคน ละ 20 นาที และตอบข้อซักถามใน เวลา 5-10 นาที นิสิตคนใดที่ไม่สามารถควบคุมเวลา ได้จะถูกตัดคะแนนในส่วนของการ นำเสนอ จากอาจารย์ผู้ควบคุม รายวิชา

11 การเขียนภาคนิพนธ์ ส่วนของปกหน้าประกอบด้วย หัวเรื่อง (Title) ชื่อ - ชื่อสกุลของนิสิต และรหัส ประจำตัว ชื่อ - ชื่อสกุลของอาจารย์ที่ปรึกษา ชื่อวิชา ภาคและปีการศึกษา ภาควิชา คณะ และมหาวิทยาลัยที่ นิสิตสังกัดอยู่

12 การเขียนภาคนิพนธ์ ( ต่อ ) ส่วนของเนื้อหาประกอบด้วย บทคัดย่อภาษาไทย (Abstract) บทนำ (Introduction) อาจรวมถึง ความเป็นมาของเรื่องที่นำเสนอ (Literature Review) ถ้ามี รายละเอียดของเนื้อเรื่อง บทสรุป ข้อเสนอแนะของผู้เขียน บทความ หนังสือ / บทความ อ้างอิง (References)

13 ลักษณะของงานเขียนภาค นิพนธ์ที่ดี มีเอกภาพ (Unity) มีสัมพันธภาพ (Connectivity) มีความถูกต้อง (Accuracy) มีความกระจ่าง (Clarity) มีความกระทัดรัด (Conciseness) มีความต่อเนื่อง (Continuity) มีการให้ความรู้ (Knowledge) มีความคงเส้นคงวา (Consistency) มีการใช้ภาษาที่ เหมาะสม (Language Appropriateness) มีความน่าอ่าน (Attractiveness)


ดาวน์โหลด ppt Computer Seminar (310492) สัมมนาทางคอมพิวเตอร์ Computer Science Department Faculty of Science Burapha University Nuansri Denwattana.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google