งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Company LOGO อ.กุลฉัตร ฉัตรกุล ณ อยุธยา Payap University,Chiangmai, Thailand Marketing Plan for Software Business.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Company LOGO อ.กุลฉัตร ฉัตรกุล ณ อยุธยา Payap University,Chiangmai, Thailand Marketing Plan for Software Business."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Company LOGO อ.กุลฉัตร ฉัตรกุล ณ อยุธยา Payap University,Chiangmai, Thailand Marketing Plan for Software Business

2 Company LOGO Profile My Academic Profile  B.Sc in Chemical Industrial CMU (Ceramic Technology ), 1992  MBA. in Marketing PYU, 1998  MITM (Master of Information Technology and Management), CMU, 2004 My Office : Marketing Department Business Administration Faculty Payap University 081-7164882 Email : kulachatrakul@yahoo.com Kulachatr@payap.ac.th Mr. Kulachatr Chatrakul Na Ayudhya

3 Company LOGO ความสัมพันธ์ระหว่างการตลาดกับ IT ปัจจุบันมีความสัมพันธ์ที่แนบแน่นแยกกัน ไม่ได้ นักการตลาดในปัจจุบันใช้ IT เป็นเครื่องมือทางการตลาด ในขณะที่ โปรแกรมเมอร์ต่างก็ต้องเรียนรู้ศาสตร์ ทางการตลาดเพื่อพัฒนาให้สอดคล้อง กับความต้องการตลาดด้วย

4 Company LOGO Kulachatr C. Na Ayudhya4 เอกสารส่วนที่ 1 หลักการตลาด และ ภาพรวมการตลาด โดย เอกสารส่วนที่ 1 หลักการตลาด และ ภาพรวมการตลาด โดย อ.กุลฉัตร ฉัตรกุล ณ อยุธยา

5 Company LOGO ภาพรวมการตลาด และ ความสำคัญของการตลาด

6 Company LOGO มีความต้องการซอฟท์แวร์ที่ดี ลูกค้าพอใจ ลูกค้า / กลุ่มเป้าหมาย ต้องแสวงหา ความต้องการของตลาด ซอฟท์แวร์+บริการ การตั้งราคา การส่งเสริมการตลาด การกระจายสินค้า ลูกค้าต้องการ ลูกค้าซื้อได้ ลูกค้าหาซื้อง่าย ลูกค้าทราบข่าวสาร การโฆษณา การใช้พนักงานขาย ลดแลกแจกแถม การประชาสัมพันธ์ การจัดกิจกรรมทางการตลาด ขายตรง ขายปลีกตามร้านค้า ภาพรวมการตลาด ผู้ประกอบการ โปรแกรมเมอร์ “Marketing Channel” ออนไลน์

7 Company LOGO หลักการตลาดอุตสาหกรรม (B2B Market) สินค้าซอฟท์แวร์หรือการให้บริการด้านโปรแกรม คอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่เป็น ตลาดอุตสาหกรรม (ตลาดที่ ผู้ซื้อนำไปใช้ประโยชน์ในธุรกิจอีกต่อหนึ่ง) ซึ่งจะต้อง ใช้ ซอฟท์แวร์ให้เหมาะสมกับระบบงานของธุรกิจ หรือ เฉพาะกิจ (Ad hoc software) หลักทั่วไปของธุรกิจ B2B มีดังนี้  เป็นตลาดที่มีผู้ซื้อน้อยราย แต่ซื้อครั้งละจำนวนมากหรือมูลค่าซื้อ ผลิตภัณฑ์สูง  เป็นตลาดแห่งการเจรจา พูดคุยและออกแบบสั่งทำให้ได้ตามที่ผู้ ซื้อต้องการ (on demand market)  การตัดสินใจซื้อเป็นไปตามกระบวนการจัดซื้อ (Purchasing)  เมื่อปิดการขายได้จะค่อนข้างผูกขาดและต้องการบริการหลังขาย

8 Company LOGO สภาพตลาดอุตสาหกรรมซอฟท์แวร์ในประเทศไทย มูลค่าตลาด Software ของประเทศไทยปี 2550-51(ประมาณการ 52) ตลาดซอฟท์แวร์มีมูลค่าสูงขึ้นแต่อัตราเติบโตลดลงในปีนี้เมื่อเทียบกับปีก่อน แต่มีสัดส่วน 27-28% ของมูลค่า IT รวม

9 Company LOGO สภาพตลาดอุตสาหกรรมซอฟท์แวร์ในประเทศไทย ตารางการซื้อซอฟท์แวร์เพื่อการใช้งานของภาคเศรษฐกิจในส่วนต่างๆ พบว่าภาคที่จ่ายเงินเพื่อซื้อซอฟท์แวร์ คือ ภาคอุตสาหกรรมเอกชน ตามด้วยภาครัฐและธุรกิจขนาด เล็กตามลำดับ และเป็นที่น่าสังเกตว่า ซอฟท์แวร์ใช้เงินเพื่อการจัดซื้อสูงพอๆ กับ Hardware

10 Company LOGO สภาพตลาดอุตสาหกรรมซอฟท์แวร์ในประเทศไทย

11 Company LOGO สภาพตลาดอุตสาหกรรมซอฟท์แวร์ในประเทศไทย

12 Company LOGO สภาพตลาดอุตสาหกรรมซอฟท์แวร์ในประเทศไทย

13 Company LOGO

14 Company LOGO อ.กุลฉัตร ฉัตรกุล ณ อยุธยา สาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยพายัพ เชียงใหม่ 50000 โทร. 0-5324-1255 ต่อ 409 มือถือ 081-716-4882 email : kulachatrakul@gmail.com Website http://mkpayap.payap.ac.thkulachatrakul@gmail.comhttp://mkpayap.payap.ac.th จบส่วนที่ 1 Q&A


ดาวน์โหลด ppt Company LOGO อ.กุลฉัตร ฉัตรกุล ณ อยุธยา Payap University,Chiangmai, Thailand Marketing Plan for Software Business.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google