งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สถานการณ์พลังงานไทย ปี 2556. การใช้ การผลิต การนำเข้าพลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้น หน่วย: เทียบเท่าพันบาร์เรลน้ำมันดิบต่อวัน 25522553255425552556.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สถานการณ์พลังงานไทย ปี 2556. การใช้ การผลิต การนำเข้าพลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้น หน่วย: เทียบเท่าพันบาร์เรลน้ำมันดิบต่อวัน 25522553255425552556."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สถานการณ์พลังงานไทย ปี 2556

2 การใช้ การผลิต การนำเข้าพลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้น หน่วย: เทียบเท่าพันบาร์เรลน้ำมันดิบต่อวัน การใช้1,6631,7831,8541,9811,996 การผลิต ,0181,0821,077 การนำเข้า (สุทธิ) 9221,001 1,0181,0791,117 การนำเข้า / การใช้ (%) อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) การใช้ การผลิต การนำเข้า(สุทธิ) GDP (%)

3 การใช้พลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้น หน่วย: เทียบเท่าพันบาร์เรลน้ำมันดิบต่อวัน การใช้1,663 1,783 1,8541,9811,996 น้ำมัน ก๊าซธรรมชาติ ถ่านหิน ลิกไนต์ พลังน้ำ/ไฟฟ้านำเข้า อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) การใช้ น้ำมัน ก๊าซธรรมชาติ ถ่านหิน ลิกไนต์ พลังน้ำ/ไฟฟ้านำเข้า

4 สัดส่วนการใช้พลังงานขั้นต้น ลิกไนต์/ ถ่านหิน พลังน้ำ/ ไฟฟ้านำเข้า น้ำมัน ก๊าซธรรมชาติ 19% 18% 17% 16% 17% 45% 37% 2%

5 การใช้พลังงานขั้นสุดท้าย การใช้1,1301,1881,229 1,2991,311 น้ำมัน ก๊าซธรรมชาติ ถ่านหิน ลิกไนต์ ไฟฟ้า อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) การใช้ น้ำมัน ก๊าซธรรมชาติ ถ่านหิน ลิกไนต์ ไฟฟ้า GDP (%) Elasticity หน่วย: เทียบเท่าพันบาร์เรลน้ำมันดิบต่อวัน *ข้อมูลเดือน ม.ค. – ก.ย.

6 สัดส่วนการใช้พลังงานขั้นสุดท้าย ลิกไนต์/ ถ่านหิน ไฟฟ้า น้ำมัน ก๊าซธรรมชาติ 14% 13% 12% 11% 22% 13% 55% 10%

7 การจัดหาน้ำมันดิบ เบญจมาศ 29,06726,66527,07725,43920,652 สิริกิติ์ 21,32421,80822,97428,42332,889 ทานตะวัน 6,1963,8605,4283,7482,754 ยูโนแคล 33,76636,99830,64328,28129,816 จัสมิน 13,63713,86812,76210,40810,478 บัวหลวง 8,9168,3277,6417,20012,317 สงขลา 5,0637,9269,78719,88320,322 ลันตา 5,3197,0192,6546,6714,331 อื่นๆ 30,75326,70321,02518,92415,943 รวมในประเทศ 154,041153,174139,991148,977149,502 นำเข้า 803,362816,201794,226860,211868,040 รวมทั้งหมด 957,403969,375934,2171,009,188 1,017,542 หน่วย:บาร์เรล/วัน - 6 -

8 การผลิตคอนเดนเสท บงกช18,30019,56820,55627,35932,480 เอราวัณ12,49611,18010,5319,0255,863 ไพลิน22,10622,43518,04811,86111,234 ฟูนานและจักรวาล6,5916,7335,5087,8427,671 อาทิตย์17,52017,50815,81110,5489,203 อื่นๆ6,88711,20313,68223,00424,708 รวม83,90088,62784,13689,63991,159 หน่วย:บาร์เรล/วัน - 7 -

9 โรงกลั่นความสามารถในการกลั่น (บาร์เรล/วัน) น้ำมันดิบ ใช้ในโรงกลั่น (บาร์เรล/วัน) สัดส่วนการใช้ กำลังการกลั่น (%) ไทยออยล์ 275,000297, บางจาก 120,00099,90983 เอสโซ่ 177,000141,92880 ไออาร์พีซี 215,000182,87685 อะโรเมติกส์และการกลั่น 145,000171, สตาร์ปิโตรเลียมฯ 150,000183, ระยองเพอริไฟเออร์ 17,000-- รวม 1,099,0001,077,14798 การใช้กำลังการกลั่นของประเทศ ปี

10 การใช้กำลังการกลั่นของประเทศ ปี BBL/D

11 หน่วย: ล้านลิตร ชนิด อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) เบนซิน 8,741.98,325.99,150.19, ธรรมดา 5,305.05,699.76,646.84, พิเศษ 3,436.92,626.22,503.35, แก๊สโซฮอล์ 2,813.82,349.82,325.94, ก๊าด ดีเซล 23, , , , เครื่องบิน 6,196.16,292.75,857.86, น้ำมันเตา 5,999.85,815.86,138.15, LPG 8, , , , รวม 52, , , , การผลิตน้ำมันสำเร็จรูป

12 การใช้น้ำมันสำเร็จรูป หน่วย: ล้านลิตร * ไม่รวมการใช้ LPG ที่เป็น Feed stocks ในปิโตรเคมี ชนิด อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) เบนซิน 7,416.87,331.17,705.08, ธรรมดา 4,509.24,936.85,328.93, พิเศษ 2,907.62,394.32,376.04, แก๊สโซฮอล์ 2,831.02,352.72, , ,360.5 ก๊าด ดีเซล 18, , , , เครื่องบิน 4,711.75,076.55,091.45, น้ำมันเตา 2,615.22,455.92,363.32, LPG* 7,587.38,178.08,929.89, รวม 40, , , ,

13 หน่วย : ตัน/วัน การใช้ NGV ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค. ม.ค. – ธ.ค ,284 4,757 4,896 4,590 4,646 5,035 4,980 5,035 5,286 5,369 5,675 5,842 5, ,758 6,398 6,426 5,981 6,621 6,843 6,732 6,899 6,176 5,480 6,760 6, ,428 7,678 7,761 7,233 7,734 7,706 7,539 7,873 7,901 7,928 8,123 7,734 7, ,0678,6248,5968,0958,7358,624 8,5408,8198,634 8,584 8,732 8,4328,540 ∆ (%) จาก ปีก่อน ∆(%) จาก เดือน ก่อน

14 หน่วย : ล้านลูกบาศก์ฟุต/วัน การใช้ NGV ม.ค.ก.พ. มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค. ม.ค. – ธ.ค ∆ (%) จาก ปีก่อน ∆(%) จาก เดือน ก่อน

15 หน่วย: ล้านลิตร ชนิด อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) เบนซิน n/a ดีเซล ,185.3 เครื่องบิน น้ำมันเตา LPG** 2,947.12,661.23,204.13, รวม 3,112.83,093.73,889.64, การนำเข้าน้ำมันสำเร็จรูป ** รวมโพรเพน และบิวเทน

16 หน่วย: ล้านลิตร ชนิด อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) เบนซิน 1, ,569.61, ธรรมดา ,468.21, พิเศษ ดีเซล 5,505.34,705.55,371.34, ก๊าด , เครื่องบิน 1,404.51, , น้ำมันเตา 3,234.03,482.93,854.23, LPG รวม 11, , , , การส่งออกน้ำมันสำเร็จรูป

17 หน่วย: ล้านลิตร การส่งออกน้ำมันสำเร็จรูปของไทยแยกรายประเทศ * อื่นๆ ได้แก่ ประเทศสหรัฐอเมริกา อังกฤษ ออสเตรเลีย และแอฟริกาใต้ ฯลฯ ประเทศ สัดส่วน (%) 2556 สิงคโปร์3,848.54,229.14,280.64,542.54, มาเลเซีย1,503.11,935.91,421.62,124.72, ลาว ฟิลิปปินส์284.01, กัมพูชา เวียดนาม พม่า อินโดนีเซีย จีน1, , เกาหลี อื่นๆ*3,007.61,601.51,547.11,546.61, รวม11, , , , ,

18 อุปทานและอุปสงค์ของ LPG โพรเพน และบิวเทน อัตราการ เปลี่ยนแปลง (%) สัดส่วน (%) อุปทาน (การผลิต+นำเข้า) 5,2216,0086,8597,7797, การผลิต 4,4674,4165,4226,0495, โรงแยกก๊าซ 2,6952,6763,4284,0783, โรงกลั่นน้ำมัน 1,7701,7301,9941,9711, อื่นๆ นำเข้า 7531,5911,4371,7301, อุปสงค์ (การใช้+ส่งออก) 5,2236,0126,9067,3967, การใช้ 5,2085,9876,8907,3867, ครัวเรือน 2,2312,4352,6563,0472, อุตสาหกรรม รถยนต์ ,0611, อุตสาหกรรมปิโตรเคมี 1,0561,5272,1131,6131, ใช้เอง ,0511, Feed Stock , Energy ส่งออก สมดุล (อุปทาน-อุปสงค์) หน่วย : พันตัน

19 การนำเข้าน้ำมันดิบแยกตามแหล่งผลิต หน่วย : ล้านลิตร สัดส่วน (%) 2556 ตะวันออกกลาง36,60134,39735,72537,460 37, สหรัฐเอมิเรตส์15,56616,74918,050 20,297 20, ซาอุดิอาระเบีย8,2189,0159,178 9,159 8, โอมาน5,0744,6583,409 3,240 2, กาตาร์3,4192,5482,196 2,125 2, อื่นๆ4,3241,4272,893 2,639 2,6515 ตะวันออกไกล6,0254,2503,716 4,0224, มาเลเซีย3,6223,3353,094 2,614 2, อินโดนีเซีย1, , บูรไน อื่นๆ แหล่งอื่นๆ3,9958,7186,6488,575 8, สหภาพโซเวียต6404,0363,411 3,370 2, ออสเตรเลีย1,1742,1591,489 1,411 1, อื่นๆ2,1802,5231,748 3,7944,4339 รวม46,62047,36546,09050,056 50,374100

20 Growth Rate (%) ปริมาณ (พันบาร์เรล/วัน) มูลค่า (พันล้านบาท) ,1191, ราคา (ดอลลาร์/บาร์เรล) การนำเข้าน้ำมันดิบเพิ่มขึ้น 0.6%

21 เปรียบเทียบราคาพลังงาน Fuel Oil* Natural Gas* Import Coal** * ราคาขายปลีกเฉลี่ย ** เป็นราคาเฉลี่ยนำเข้าของไทย (CIF)

22 การจัดหาก๊าซธรรมชาติ หน่วย:ล้านลูกบาศก์ฟุต/วัน รวมในประเทศ2,9903,5113,5813,9944,042 - บงกช ,008 - เอราวัณ ไพลิน อาทิตย์ เจดีเอ อื่นๆ9301,0791,1551,4951,489 รวมนำเข้า ,013 - นำเข้า (พม่า) นำเข้า LNG รวมทั้งหมด3,7944,3644,5094,9445,

23 หน่วย : % หน่วย : ล้านลูกบาศก์ฟุต/วัน การใช้ก๊าซธรรมชาติรายสาขา สัดส่วนการใช้ก๊าซธรรมชาติ สาขา ผลิตไฟฟ้า 2,4352,7282,4762,670 2,695 โรงแยกก๊าซ อุตสาหกรรม รถยนต์ (NGV) รวม 3,5644,0394,1434,534 4,568 สาขา ผลิตไฟฟ้า โรงแยกก๊าซ อุตสาหกรรม รถยนต์ (NGV) รวม

24 ปริมาณสำรองพลังงานในประเทศไทย ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปริมาณสำรองการผลิต ปี 2555 ใช้ได้นาน(ปี) P1P1+P2P1+P2+P3P1P1+P2P1+P2+P3 น้ำมันดิบ (ล้านบาร์เรล) คอนแดนเสท (ล้านบาร์เรล) ก๊าซธรรมชาติ (พันล้าน ล.บ.ฟุต) 9,03918,61223,2831, หมายเหตุ : ปริมาณสำรอง P1 คือ Proved Reserves P2 คือ Probable Reserves และ P3 คือ Possible Reserves

25 การจัดหาถ่านหิน/ลิกไนต์ แม่เมาะ (กฟผ.)15,63215,98717,55816,59016,970 อื่นๆ1,9342,2713,7691,4761,012 รวมในประเทศ17,56618,25821,32718,06617,982 นำเข้าถ่านหิน16,38916,90416,33118,40417,328 รวมทั้งประเทศ33,95535,16237,65836,47035, หน่วย : พันตัน

26 การใช้ถ่านหิน/ลิกไนต์ ผลิตไฟฟ้า 7,751.57,419.57,469.18,080.29,005.89,042.0 อุตสาหกรรม 7,299.87,702.08,009.07,727.27,400.86,561.0 รวม 15, , , , , ,603.0 สัดส่วนการใช้ถ่านหิน/ลิกไนต์ ผลิตไฟฟ้า อุตสาหกรรม รวม 100 หน่วย : Ktoe หน่วย: %

27 กำลังผลิตติดตั้งไฟฟ้า ณ เดือนธันวาคม IPP (12,742 MW) IPP EGAT นำเข้าและแลกเปลี่ยน SPP (2,404 MW) (3,524 MW) (15,010 MW) (12,742 MW) รวมทั้งสิ้น 33,681 MW

28 กำลังผลิตติดตั้งไฟฟ้า เมกะวัตต์

29 การผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงชนิดต่างๆ ปี ก๊าซ ธรรมชาติ ถ่านหิน/ ลิกไนต์ น้ำมันพลังน้ำนำเข้า พลังงาน หมุนเวียน รวม ,34329, ,9662,4512,296148, ,43829, ,3477,2542,266163, ,29231,6811,3317,93510,7742,330162, ,43434,5181,3638,43110,5272,701176, ,31335,2571,4185,41212,5723,427177,398 อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) หน่วย : กิกะวัตต์-ชั่วโมง

30 สัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงต่างๆ ลิกไนต์/ ถ่านหิน พลังน้ำ น้ำมัน ก๊าซธรรมชาติ ไฟฟ้า นำเข้า พลังงาน หมุนเวียน รวม 177,398.5 GWh กิกะวัตต์ - ชั่วโมง

31 Remark : Net Generation Requirement on EGAT system excluding station service

32 ความต้องการพลังไฟฟ้าและค่าตัวประกอบการใช้ไฟฟ้า ปี ความต้องการ พลังไฟฟ้าสูงสุด ค่าตัวประกอบ การใช้ไฟฟ้า กำลังผลิต สำรองพึ่งได้ (เมกะวัตต์)(ร้อยละ) , , , , , , , , , , ,

33 ปริมาณการใช้ไฟฟ้า หน่วย : กิกะวัตต์-ชั่วโมง อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) MEA45,06044,19548,24447, PEA102,470102,947111,718114, ลูกค้าตรง EGAT 1,7711,7131,8171, ทั้งประเทศ149,301148,855161,779164, * ข้อมูลเดือน ม.ค. - พ.ย.

34 หน่วย : กิกะวัตต์-ชั่วโมง * ประเภทไฟฟ้าสำรอง ประเภทที่สามารถงดจ่ายไฟ ฟ้าได้ และการใช้ไฟฟ้าที่ไม่คิดมูลค่า ประเภท อัตราการเปลี่ยนแปลง(%) สัดส่วน (%) บ้านอยู่อาศัย 33,21632,799 36,447 37, กิจการขนาดเล็ก 15,58615,446 17,013 18, กิจการขนาดกลาง 23,74723,116 24,890 27, กิจการขนาดใหญ่ 60,32661,100 66,403 67, กิจการเฉพาะอย่าง 4,7504,799 5,404 5, องค์กรที่ไม่แสวงหา กำไร 5,0494,888 3, สูบน้ำเพื่อการเกษตร ไฟฟ้าชั่วคราว ,172 1, อื่นๆ * 3,7583,855 4,456 4, ลูกค้าตรงของ กฟผ. 1,7711,713 1,817 1, รวม 149,301148, , , จำแนกตามประเภทอัตราค่าไฟฟ้า การจำหน่ายไฟฟ้าจำแนกตามประเภทอัตราค่าไฟฟ้า

35 ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารายสาขา หน่วย : กิกะวัตต์-ชั่วโมง * ไฟฟ้าชั่วคราว และอื่นๆ ประเภท อัตราการเปลี่ยนแปลง(%) สัดส่วน (%) ครัวเรือน33,21632,79936,44737, กิจการขนาดเล็ก15,58615,44617,01318, ธุรกิจ22,99623,66027,08830, อุตสาหกรรม68,03967,94272,33672, องค์กรที่ไม่แสวงหากำไร5,0494,8883, เกษตรกรรม การใช้ไฟฟ้า ที่ไม่คิดมูลค่า 2,0342,1682,1912, อื่นๆ*2,0461,6552,5272, รวม 149,301148,855161,779164,

36 ประเภท อัตราการเปลี่ยนแปลง(%) อาหาร 8,3358,9569,7219, เหล็กและโลหะพื้นฐาน 6,7426,6276,9547, สิ่งทอ 6,5686,1826,0386, อิเล็กทรอนิกส์ 6,0716,7196,3256, พลาสติก 4,1454,1644,4584, ซีเมนต์ 3,7623,7854,0424, ยานยนต์ 3,8103,8924,9505, เคมีภัณฑ์ 2,9952,1912,1552, ยางและผลิตภัณฑ์ยาง 2,6572,7793,0123, การผลิตน้ำแข็ง 2,5772,4202,6972, ของกลุ่มอุตสาหกรรมที่สำคัญ การจำหน่ายไฟฟ้าของกลุ่มอุตสาหกรรมที่สำคัญ หน่วย : กิกะวัตต์-ชั่วโมง

37 ประเภท อัตราการเปลี่ยนแปลง(%) ห้างสรรพสินค้า 4,0064,1604,4914, โรงแรม 3,3273,3403,6713, อพาร์ตเมนต์และเกสต์เฮาส์ 2,8542,9153,2913, ขายปลีก 2,4862,5952,9693, อสังหาริมทรัพย์ 2,4672,5072,7892, โรงพยาบาลและสถานบริการ ทางการแพทย์ 2,0472,0252,2222, ขายส่ง 1,7301,8992,2422, ก่อสร้าง , สถาบันการเงิน ภัตตาคารและไนต์คลับ ของกลุ่มธุรกิจที่สำคัญ การจำหน่ายไฟฟ้าของกลุ่มธุรกิจที่สำคัญ หน่วย : กิกะวัตต์-ชั่วโมง

38 ปี น้ำมันเตา (ล้านลิตร) ดีเซล (ล้านลิตร) ก๊าซธรรมชาติ (ล้านลบ.ฟุต/วัน) ลิกไนต์ (ล้านตัน) , , , , , อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) การใช้เชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้าของ กฟผ. Source : EGAT

39 มูลค่าการนำเข้าพลังงาน หน่วย: ล้านบาท ชนิด อัตราการเปลี่ยนแปลง(%) น้ำมันดิบ 623, , ,3741,119,3381,072, น้ำมันสำเร็จรูป 29,116 66,835 94, , , ก๊าซธรรมชาติ 84,208 84,481 93, , , ถ่านหิน 36,935 39,361 42,336 46,702 39, ไฟฟ้า 3,623 8,157 13,860 15,440 18, LNG ,993 24,023 34,827n/a 45.0 รวม 776, ,3001,237,336 1,445,999 1,415,

40 มูลค่าการส่งออกพลังงาน หน่วย: ล้านบาท ชนิด อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) น้ำมันดิบ 27,41026,10738,92651,531 29, น้ำมันสำเร็จรูป 205,286231,864278,257344, , ไฟฟ้า 4,0684,0874,1405,223 4, รวม 236,764262,058321,322401, ,

41 มูลค่าการใช้พลังงานขั้นสุดท้าย หน่วย: ล้านบาท ชนิด อัตราการเปลี่ยนแปลง(%) น้ำมันสำเร็จรูป 960,0671,106,6681,220,5821,311,0271,325, ไฟฟ้า 431,165474,671471,604524,392537, ก๊าซธรรมชาติ 49,27268,72497,666122,509121, ลิกไนต์/ถ่านหิน 28,61129,73831,27331,60725, พลังงานทดแทน 115,268129,370119,673111,172118, รวม 1,584,3831,809,1701,940,7972,100,7082,127,

42 มูลค่าการใช้น้ำมันสำเร็จรูป ชนิด อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) เบนซิน 214,832249,036271,490298,487304, ธรรมดา ,046154,621184,308210,016121, พิเศษ 90,78694,41587,18288,471182, ก๊าด ดีเซล 438,079522,176565,081625,259624, เครื่องบิน 164,897176,736193,917183,075197, น้ำมันเตา 52,10154,50057,05760,06950, LPG 89,501103,648132,542143,653149, รวม 960,067 1,106,668 1,220,582 1,311,027 1,325, หน่วย: ล้านบาท


ดาวน์โหลด ppt สถานการณ์พลังงานไทย ปี 2556. การใช้ การผลิต การนำเข้าพลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้น หน่วย: เทียบเท่าพันบาร์เรลน้ำมันดิบต่อวัน 25522553255425552556.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google