งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การใช้ การผลิต การนำเข้าพลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้น

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การใช้ การผลิต การนำเข้าพลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้น"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

0 สถานการณ์พลังงานไทย ปี 2556
สถานการณ์พลังงานไทย ปี 2556

1 การใช้ การผลิต การนำเข้าพลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้น
หน่วย: เทียบเท่าพันบาร์เรลน้ำมันดิบต่อวัน 2552 2553 2554 2555 2556 การใช้ 1,663 1,783 1,854 1,981 1,996 การผลิต 895 989 1,018 1,082 1,077 การนำเข้า (สุทธิ) 922 1,001 1,079 1,117 การนำเข้า / การใช้ (%) 55 56 54  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%)  2.8 7.2 4.0 6.8 0.5 5.5 10.6 2.9 6.2 -0.7 การนำเข้า(สุทธิ) -3.2 8.5 1.7 6.0 3.3 GDP (%) -2.3 7.8 0.1 6.5

2 การใช้พลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้น
หน่วย: เทียบเท่าพันบาร์เรลน้ำมันดิบต่อวัน 2552 2553 2554 2555 2556 การใช้ 1,663 1,783 1,854 1,981 1,996 น้ำมัน 643 652 674 709 729 ก๊าซธรรมชาติ 682 784 810 888 908 ถ่านหิน 205 211 204 230 212 ลิกไนต์ 98 99 112 101 พลังน้ำ/ไฟฟ้านำเข้า 35 36 54 55 46 อัตราการเปลี่ยนแปลง (%)  2.8 7.2 4.0 6.8 0.5 1.4 1.5 3.3 5.2 2.5 15.0 9.6 2.0 3.2 -3.4 12.4 -7.9 0.7 13.9 -12.6 2.2 -1.1 48.5 3.0 -17.9

3 สัดส่วนการใช้พลังงานขั้นต้น
2% ลิกไนต์/ถ่านหิน พลังน้ำ/ ไฟฟ้านำเข้า 16% 17% 17% 17% 18% 19% 45% น้ำมัน ก๊าซธรรมชาติ 37%

4 การใช้พลังงานขั้นสุดท้าย
หน่วย: เทียบเท่าพันบาร์เรลน้ำมันดิบต่อวัน 2552 2553 2554 2555 2556 การใช้ 1,130 1,188 1,229 1,299 1,311 น้ำมัน 640 650 668 703 722 ก๊าซธรรมชาติ 97 115 145 169 173 ถ่านหิน 135 141 127 132 ลิกไนต์ 20 19 27 15 17 ไฟฟ้า 238 263 262 280 284 อัตราการเปลี่ยนแปลง (%)  3.4 5.2 3.5 5.7 0.7 1.8 1.4 2.8 5.3 2.5 21.9 18.8 25.8 16.1 2.6 7.3 4.7 -9.7 3.9 -13.8 -3.6 -1.2 41.6 -43.7 10.1 -0.2 10.5 -0.4 6.8 GDP (%) -2.3 7.8 0.1 6.5 2.9 Elasticity -1.5 35.0 0.9 0.2 *ข้อมูลเดือน ม.ค. – ก.ย.

5 สัดส่วนการใช้พลังงานขั้นสุดท้าย
ลิกไนต์/ถ่านหิน 22% ก๊าซธรรมชาติ 10% 11% 12% 13% 13% 14% 13% ไฟฟ้า น้ำมัน 55%

6 การจัดหาน้ำมันดิบ หน่วย:บาร์เรล/วัน 2552 2553 2554 2555 2556 เบญจมาศ
2552 2553 2554 2555 2556 เบญจมาศ 29,067 26,665 27,077 25,439 20,652 สิริกิติ์ 21,324 21,808 22,974 28,423 32,889 ทานตะวัน 6,196 3,860 5,428 3,748 2,754 ยูโนแคล 33,766 36,998 30,643 28,281 29,816 จัสมิน 13,637 13,868 12,762 10,408 10,478 บัวหลวง 8,916 8,327 7,641 7,200 12,317 สงขลา 5,063 7,926 9,787 19,883 20,322 ลันตา 5,319 7,019 2,654 6,671 4,331 อื่นๆ 30,753 26,703 21,025 18,924 15,943 รวมในประเทศ 154,041 153,174 139,991 148,977 149,502 นำเข้า 803,362 816,201 794,226 860,211 868,040 รวมทั้งหมด 957,403 969,375 934,217 1,009,188 1,017,542

7 การผลิตคอนเดนเสท หน่วย:บาร์เรล/วัน 2552 2553 2554 2555 2556 บงกช
2552 2553 2554 2555 2556 บงกช 18,300 19,568 20,556 27,359 32,480 เอราวัณ 12,496 11,180 10,531 9,025 5,863 ไพลิน 22,106 22,435 18,048 11,861 11,234 ฟูนานและจักรวาล 6,591 6,733 5,508 7,842 7,671 อาทิตย์ 17,520 17,508 15,811 10,548 9,203 อื่นๆ 6,887 11,203 13,682 23,004 24,708 รวม 83,900 88,627 84,136 89,639 91,159

8 การใช้กำลังการกลั่นของประเทศ ปี 2556
โรงกลั่น ความสามารถในการกลั่น (บาร์เรล/วัน) น้ำมันดิบ ใช้ในโรงกลั่น สัดส่วนการใช้กำลังการกลั่น (%) ไทยออยล์ 275,000 297,279 108 บางจาก 120,000 99,909 83 เอสโซ่ 177,000 141,928 80 ไออาร์พีซี 215,000 182,876 85 อะโรเมติกส์และการกลั่น 145,000 171,388 118 สตาร์ปิโตรเลียมฯ 150,000 183,766 123 ระยองเพอริไฟเออร์ 17,000 - รวม 1,099,000 1,077,147 98

9 การใช้กำลังการกลั่นของประเทศ ปี 2556
BBL/D

10 การผลิตน้ำมันสำเร็จรูป
หน่วย: ล้านลิตร ชนิด 2553 2554 2555 2556 อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) เบนซิน 8,741.9 8,325.9 9,150.1 9,853.3 -1.2 -4.7 9.8 7.6 ธรรมดา 5,305.0 5,699.7 6,646.8 4,786.7 2.2 7.4 16.6 -27.9 พิเศษ 3,436.9 2,626.2 2,503.3 5,066.6 -6.1 -23.5 -4.6 102.3 -แก๊สโซฮอล์ 2,813.8 2,349.8 2,325.9 4,135.5 -7.5 -16.4 -1.0 77.8 -95 623.1 276.4 177.4 931.1 0.8 -55.6 -35.8 424.7 ก๊าด 466.7 151.8 75.9 687.1 402.5 -67.4 -50.0 805.8 ดีเซล 23,304.8 23,098.6 25,124.6 25,518.2 3.6 -0.8 8.7 1.5 เครื่องบิน 6,196.1 6,292.7 5,857.8 6,680.1 -6.9 14.0 น้ำมันเตา 5,999.8 5,815.8 6,138.1 5,911.2 -12.8 -3.0 5.5 -3.6 LPG 8,178.4 10,041.5 11,201.7 10,719.6 -1.1 22.7 11.5 -4.3 รวม 52,887.6 53,726.3 57,548.1 59,369.5 0.6 7.1 3.1

11 อัตราการเปลี่ยนแปลง (%)
การใช้น้ำมันสำเร็จรูป หน่วย: ล้านลิตร ชนิด 2553 2554 2555 2556 อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) เบนซิน 7,416.8 7,331.1 7,705.0 8,194.9 -1.4 -1.1 5.0 6.3 ธรรมดา 4,509.2 4,936.8 5,328.9 3,445.8 9.4 7.9 -35.3 พิเศษ 2,907.6 2,394.3 2,376.0 4,749.1 -10.0 -17.6 -0.7 99.8 -แก๊สโซฮอล์ 2,831.0 2,352.7 2,333.9 4,132.9 -7.3 -16.8 -0.8 77.0 -95 76.6 41.6 42.2 616.2 -56.7 -45.6 1.3 1,360.5 ก๊าด 15.3 13.0 13.4 11.0 -13.5 -14.9 3.6 -18.2 ดีเซล 18,480.1 19,192.1 20,564.6 20,891.9 0.1  3.8 7.1 1.5 เครื่องบิน 4,711.7 5,076.5 5,091.4 5,562.4 7.7 0.2 9.2 น้ำมันเตา 2,615.2 2,455.9 2,363.3 2,154.9 -4.2 -6.0 -3.7 -8.8 LPG* 7,587.3 8,178.0 8,929.8 9,025.1 10.0 9.1 1.0 รวม 40,826.2 42,246.7 44,667.5 45,840.1 1.9 3.4 5.7 2.6 *ไม่รวมการใช้ LPG ที่เป็น Feed stocks ในปิโตรเคมี

12 การใช้ NGV หน่วย : ตัน/วัน ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. – ธ.ค. 2553 4,284 4,757 4,896 4,590 4,646 5,035 4,980 5,286 5,369 5,675 5,842 5,033 2554 5,758 6,398 6,426 5,981 6,621 6,843 6,732 6,899 6,176 5,480 6,760 6,415 2555 7,428 7,678 7,761 7,233 7,734 7,706 7,539 7,873 7,901 7,928 8,123 7,720 2556 8,067 8,624 8,596 8,095 8,735 8,540 8,819 8,634  8,584  8,732   8,432 ∆ (%) จาก ปีก่อน 8.6 12.3 10.8 11.9 12.9 13.3 12.0 9.1 8.4 7.5 9.0 10.2 ∆(%) จาก เดือนก่อน 4.3 6.9 -0.3 -5.8 7.9 -1.3 -1.0 3.3 -2.2 1.6 -3.5

13 การใช้ NGV หน่วย : ล้านลูกบาศก์ฟุต/วัน ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค.
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. – ธ.ค. 2553 154 171 176 165 167 181 179 190 193 204 210 2554 207 230 231 215 238 246 242 248 222 197 243 2555 267 276 279 260 278 277 271 283 284 285 292 278  2556 290 310 309 291 314 307 317 303 ∆ (%) จาก ปีก่อน 8.6 12.3 10.8 11.9 12.9 13.3 12.0 9.1 8.4 7.5 9.0 10.2 ∆(%) จาก เดือนก่อน 4.3 6.9 -0.3 -5.8 7.9 -1.3 -1.0 3.3 -2.2 1.6 -3.5

14 การนำเข้าน้ำมันสำเร็จรูป
หน่วย: ล้านลิตร ชนิด 2553 2554 2555 2556 อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) เบนซิน 34.1 305.0 262.2 -100.0 n/a  795.2 -14.0 ดีเซล 61.2 56.0 15.3 196.7 -84.1 -8.6 -72.6 1,185.3 เครื่องบิน 3.3 10.8 2.8 16.2 -68.9 231.4 -74.4 484.1 น้ำมันเตา 101.2 331.7 362.5 268.4 21.7 227.7 9.2 -25.9 LPG** 2,947.1 2,661.2 3,204.1 3,609.6 111.3 -9.7 20.4 12.6 รวม 3,112.8 3,093.7 3,889.6 4,353.1 64.8 -0.6 25.7 11.9 ** รวมโพรเพน และบิวเทน

15 การส่งออกน้ำมันสำเร็จรูป
หน่วย: ล้านลิตร ชนิด 2553 2554 2555 2556 อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) เบนซิน 1,341.8 968.7 1,569.6 1,634.4 -0.6 -27.8 62.0 4.1 ธรรมดา 801.8 730.3 1,468.2 1,369.5 -11.2 -8.9 101.0 -6.7 พิเศษ 95 539.9 238.4 101.4 264.9 20.7 -55.8 -57.4 161.2 ดีเซล 5,505.3 4,705.5 5,371.3 4,874.3 14.7 -14.5 14.1 -9.2 ก๊าด 426.1 106.8 31.5 19.2 2,140.8 -74.9 -70.4 -39.1 เครื่องบิน 1,404.5 1,201.5 752.5 1,536.6 -12.7 -14.4 -37.3 104.2 น้ำมันเตา 3,234.0 3,482.9 3,854.2 3,774.3 -16.6 7.6 10.6 -2.0 LPG 45.7 29.9 18.4 11.2 64.5 -34.6 -38.2 รวม 11,957.3 10,495.1 11,597.5 11,850.0 2.3 -12.2 10.5 2.1

16 การส่งออกน้ำมันสำเร็จรูปของไทยแยกรายประเทศ
หน่วย: ล้านลิตร ประเทศ 2552 2553 2554 2555 2556 สัดส่วน(%) สิงคโปร์ 3,848.5 4,229.1 4,280.6 4,542.5 4,004.0 34 มาเลเซีย 1,503.1 1,935.9 1,421.6 2,124.7 2,442.5 21 ลาว 660.4 717.4 741.1 825.9 921.0 8 ฟิลิปปินส์ 284.0 1,017.4 554.9 617.3 325.0 3 กัมพูชา 380.3 447.5 499.9 713.3 652.4 6 เวียดนาม 336.8 639.2 654.7 537.5 317.0 พม่า 400.8 388.1 409.1 459.3 509.8 4 อินโดนีเซีย 38.0 85.6 62.5 58.0 137.9 1 จีน 1,222.0 895.5 323.6 172.5 1,146.6 10 เกาหลี 32.4 75.1 53.1 - อื่นๆ* 3,007.6 1,601.5 1,547.1 1,546.6 1,393.8 รวม 11,681.6 11,957.3 10,495.1 11,597.6 11,850.0 100 * อื่นๆ ได้แก่ ประเทศสหรัฐอเมริกา อังกฤษ ออสเตรเลีย และแอฟริกาใต้ ฯลฯ

17 อุปทานและอุปสงค์ของ LPG โพรเพน และบิวเทน
หน่วย : พันตัน 2552 2553 2554 2555 2556 อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) สัดส่วน อุปทาน (การผลิต+นำเข้า) 5,221 6,008 6,859 7,779 7,738 13.4 -0.5 100.0 - การผลิต 4,467 4,416 5,422 6,049 5,789 11.6 -4.3 74.8 โรงแยกก๊าซ 2,695 2,676 3,428 4,078 3,865 19.0 -5.2 50.0 โรงกลั่นน้ำมัน 1,770 1,730 1,994 1,971 1,923 -1.2 -2.4 24.9 อื่นๆ 2 10 - นำเข้า 753 1,591 1,437 1,949 20.4 12.7 25.2 อุปสงค์ (การใช้+ส่งออก) 5,223 6,012 6,906 7,396 7,530 7.1 1.8 - การใช้ 5,208 5,987 6,890 7,386 7,524 7.2 1.9 ครัวเรือน 2,231 2,435 2,656 3,047 2,409 14.7 -20.9 32.0 อุตสาหกรรม 593 778 718 614 601 -14.5 -2.0 8.0 รถยนต์ 666 680 920 1,061 1,775 15.3 67.3 23.6 อุตสาหกรรมปิโตรเคมี 1,056 1,527 2,113 1,613 1,632 -23.6 1.1 21.7 ใช้เอง 662 567 483 1,051 1,108 117.6 5.4 - Feed Stock 422 354 353 942 1,010 167.1 - Energy 240 213 131 110 98 -16.0 -10.6 1.3 - ส่งออก 15 25 16 6 -38.4 -39.2 สมดุล (อุปทาน-อุปสงค์) -2 -4 -47 383 208

18 การนำเข้าน้ำมันดิบแยกตามแหล่งผลิต
หน่วย : ล้านลิตร 2552 2553 2554 2555 2556 สัดส่วน (%) ตะวันออกกลาง 36,601 34,397 35,725 37,460 37,572 75 - สหรัฐเอมิเรตส์ 15,566 16,749 18,050 20,297 20,501 41 - ซาอุดิอาระเบีย 8,218 9,015 9,178 9,159 8,893 18 - โอมาน 5,074 4,658 3,409 3,240 2,816 6 - กาตาร์ 3,419 2,548 2,196 2,125 2,711 5 - อื่นๆ 4,324 1,427 2,893 2,639 2,651 ตะวันออกไกล 6,025 4,250 3,716 4,022 4,370 8 - มาเลเซีย 3,622 3,335 3,094 2,614 2,387 - อินโดนีเซีย 1,037 549 292 656 1,120 2 - บูรไน 384 244 186 487 614 1 983 122 144 265 249 - แหล่งอื่นๆ 3,995 8,718 6,648 8,575 8,431 17 - สหภาพโซเวียต 640 4,036 3,411 3,370 - ออสเตรเลีย 1,174 2,159 1,489 1,411 1,347 3 2,180 2,523 1,748 3,794 4,433 9 รวม 46,620 47,365 46,090 50,056 50,374 100

19 การนำเข้าน้ำมันดิบเพิ่มขึ้น 0.6%
2553 2554 2555 2556 Growth Rate (%) ปริมาณ (พันบาร์เรล/วัน) 816 794 860 868 -2.7 8.3 0.6 มูลค่า (พันล้านบาท) 751 977 1,119 1,072 30.1 14.5 -4.2 ราคา (ดอลลาร์/บาร์เรล) 79.47 110.19 113.94 109.69 38.7 3.4 -3.7

20 เปรียบเทียบราคาพลังงาน
Fuel Oil* Natural Gas* Import Coal** *ราคาขายปลีกเฉลี่ย **เป็นราคาเฉลี่ยนำเข้าของไทย (CIF)

21 การจัดหาก๊าซธรรมชาติ
หน่วย:ล้านลูกบาศก์ฟุต/วัน 2552 2553 2554 2555 2556 รวมในประเทศ 2,990 3,511 3,581 3,994 4,042 - บงกช 540 596 606 869 1,008 - เอราวัณ 244 256 239 255 197 - ไพลิน 417 430 411 361 363 - อาทิตย์ 418 501 407 268 252 - เจดีเอ 441 649 763 746 733 - อื่นๆ 930 1,079 1,155 1,495 1,489 รวมนำเข้า 803 853 928 950 1,013 - นำเข้า (พม่า) 830 820 822 - นำเข้า LNG - 98 130 191 รวมทั้งหมด 3,794 4,364 4,509 4,944 5,055

22 การใช้ก๊าซธรรมชาติรายสาขา
หน่วย : ล้านลูกบาศก์ฟุต/วัน สาขา 2552 2553 2554 2555 2556 ผลิตไฟฟ้า 2,435 2,728 2,476 2,670 2,695 โรงแยกก๊าซ 599 652 867 958 930 อุตสาหกรรม 387 478 569 628 635 รถยนต์ (NGV) 143 181 231 278 307 รวม 3,564 4,039 4,143 4,534 4,568 สัดส่วนการใช้ก๊าซธรรมชาติ หน่วย : % สาขา 2552 2553 2554 2555 2556 ผลิตไฟฟ้า 68 60 59 โรงแยกก๊าซ 17 16 21 20 อุตสาหกรรม 11 12 14 รถยนต์ (NGV) 4 5 6 7 รวม 100

23 ปริมาณสำรองพลังงานในประเทศไทย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
การผลิต ปี 2555 ใช้ได้นาน(ปี) P1 P1+P2 P1+P2+P3 น้ำมันดิบ (ล้านบาร์เรล) 232 653 930 55 4 12 17 คอนแดนเสท (ล้านบาร์เรล) 217 501 600 33 7 15 18 ก๊าซธรรมชาติ (พันล้าน ล.บ.ฟุต) 9,039 18,612 23,283 1,462 6 13 16 หมายเหตุ : ปริมาณสำรอง P1 คือ Proved Reserves P2 คือ Probable Reserves และ P3 คือ Possible Reserves

24 การจัดหาถ่านหิน/ลิกไนต์
2552 2553 2554 2555 2556 แม่เมาะ (กฟผ.) 15,632 15,987 17,558 16,590 16,970 อื่นๆ 1,934 2,271 3,769 1,476 1,012 รวมในประเทศ 17,566 18,258 21,327 18,066 17,982 นำเข้าถ่านหิน 16,389 16,904 16,331 18,404 17,328 รวมทั้งประเทศ 33,955 35,162 37,658 36,470 35,310 หน่วย : พันตัน

25 การใช้ถ่านหิน/ลิกไนต์
หน่วย : Ktoe 2551 2552 2553 2554 2555 2556 ผลิตไฟฟ้า 7,751.5 7,419.5 7,469.1 8,080.2 9,005.8 9,042.0 อุตสาหกรรม 7,299.8 7,702.0 8,009.0 7,727.2 7,400.8 6,561.0 รวม 15,051.3 15,121.5 15,478.1 15,807.3 16,406.6 15,603.0 สัดส่วนการใช้ถ่านหิน/ลิกไนต์ หน่วย: % 2551 2552 2553 2554 2555 2556 ผลิตไฟฟ้า 51.5 49.1 48.3 51.1 54.9 58.0 อุตสาหกรรม 48.5 50.9 51.7 48.9 45.1 42.0 รวม 100

26 กำลังผลิตติดตั้งไฟฟ้า ณ เดือนธันวาคม 2556
นำเข้าและแลกเปลี่ยน SPP (2,404 MW) (3,524 MW) EGAT IPP IPP (15,010 MW) (12,742 MW) (12,742 MW) รวมทั้งสิ้น 33,681 MW

27 กำลังผลิตติดตั้งไฟฟ้า
เมกะวัตต์

28 การผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงชนิดต่างๆ
หน่วย : กิกะวัตต์-ชั่วโมง ปี ก๊าซธรรมชาติ ถ่านหิน/ลิกไนต์ น้ำมัน พลังน้ำ นำเข้า พลังงานหมุนเวียน รวม 2552 106,343 29,808 493 6,966 2,451 2,296 148,358 2553 118,438 29,764 600 5,347 7,254 2,266 163,668 2554 108,292 31,681 1,331 7,935 10,774 2,330 162,343 2555 119,434 34,518 1,363 8,431 10,527 2,701 176,973 2556 119,313 35,257 1,418 5,412 12,572 3,427 177,398 อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 1.8 -3.3 -51.3 0.2 -11.9 5.5 0.1 11.4 -0.2 21.6 -23.2 195.9 -1.3 10.3 -8.6 6.4 121.9 48.4 48.5 2.8 -0.8 9.0 2.4 6.3 -2.3 15.9 -0.1 2.1 4.0 -35.8 19.4 26.9

29 สัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงต่างๆ
กิกะวัตต์ - ชั่วโมง ไฟฟ้า นำเข้า ลิกไนต์/ถ่านหิน น้ำมัน พลังน้ำ พลังงานหมุนเวียน ก๊าซธรรมชาติ รวม 177,398.5 GWh

30 Remark : Net Generation Requirement on EGAT system excluding station service

31 ความต้องการพลังไฟฟ้าและค่าตัวประกอบการใช้ไฟฟ้า
ปี ความต้องการ พลังไฟฟ้าสูงสุด ค่าตัวประกอบ การใช้ไฟฟ้า กำลังผลิต สำรองพึ่งได้ (เมกะวัตต์) (ร้อยละ) 2546 18,121 73.9 35.1 2547 19,326 75.1 34.3 2548 20,538 74.9 33.5 2549 21,064 76.9 29.4 2550 22,586 74.3 32.0 2551 22,568 74.8 40.1 2552 22,045 75.0 36.1 2553 24,010 75.9 31.9 2554 23,900 75.6 38.8 2555 26,121 75.2 27.6 2556 26,598 74.1

32 อัตราการเปลี่ยนแปลง (%)
ปริมาณการใช้ไฟฟ้า หน่วย : กิกะวัตต์-ชั่วโมง 2553 2554 2555 2556 อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) MEA 45,060 44,195 48,244 47,984 8.0 -1.9 9.2 -0.5 PEA 102,470 102,947 111,718 114,619 11.7 0.5 8.5 2.6 ลูกค้าตรง EGAT 1,771 1,713 1,817 1,738 2.5 -3.2 6.0 -4.4 ทั้งประเทศ 149,301 148,855 161,779 164,341 10.4 -0.3 8.7 1.6 * ข้อมูลเดือน ม.ค. - พ.ย.

33 การจำหน่ายไฟฟ้าจำแนกตามประเภทอัตราค่าไฟฟ้า
หน่วย : กิกะวัตต์-ชั่วโมง ประเภท 2553 2554 2555 2556 อัตราการเปลี่ยนแปลง(%) สัดส่วน (%) 2556 บ้านอยู่อาศัย 33,216 32,799 36,447 37,657 -1.3 11.1 3.3 22.9 กิจการขนาดเล็ก 15,586 15,446 17,013 18,374 -0.9 10.1 8.0 11.2 กิจการขนาดกลาง 23,747 23,116 24,890 27,219 -2.7 7.7 9.4 16.6 กิจการขนาดใหญ่ 60,326 61,100 66,403 67,846 1.3 8.7 2.2 41.3 กิจการเฉพาะอย่าง 4,750 4,799 5,404 5,587 1.0 12.6 3.4 องค์กรที่ไม่แสวงหากำไร 5,049 4,888 3,799 149 -3.2 -22.3 -96.1 0.1 สูบน้ำเพื่อการเกษตร 335 297 377 354 -11.5 27.1 -6.2 0.2 ไฟฟ้าชั่วคราว 762 841 1,172 1,346 10.3 39.4 14.9 0.8 อื่นๆ * 3,758 3,855 4,456 4,071 2.6 15.6 -8.6 2.4 ลูกค้าตรงของ กฟผ. 1,771 1,713 1,817 1,738 6.0 -4.4 1.1 รวม 149,301 148,855 161,779 164,341 -0.3 1.6 100.0 * ประเภทไฟฟ้าสำรอง ประเภทที่สามารถงดจ่ายไฟ ฟ้าได้ และการใช้ไฟฟ้าที่ไม่คิดมูลค่า

34 ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารายสาขา
หน่วย : กิกะวัตต์-ชั่วโมง ประเภท 2553 2554 2555 2556 อัตราการเปลี่ยนแปลง(%) สัดส่วน (%) 2556 ครัวเรือน 33,216 32,799 36,447 37,657 -1.3 11.1 3.3 22.9 กิจการขนาดเล็ก 15,586 15,446 17,013 18,374 -0.9 10.1 8.0 11.2 ธุรกิจ 22,996 23,660 27,088 30,423 2.9 14.5 12.3 18.5 อุตสาหกรรม 68,039 67,942 72,336 72,536 -0.1 6.5 0.3 44.1 องค์กรที่ไม่แสวงหากำไร 5,049 4,888 3,799 149 -3.2 -22.3 -96.1 0.1 เกษตรกรรม 335 297 377 354 -11.5 27.1 -6.2 0.2 การใช้ไฟฟ้า ที่ไม่คิดมูลค่า 2,034 2,168 2,191 2,379 6.6 1.1 8.6 1.4 อื่นๆ* 2,046 1,655 2,527 2,470 -2.3 1.5 รวม 149,301 148,855 161,779 164,341 -0.3 8.7 1.6 100.0 * ไฟฟ้าชั่วคราว และอื่นๆ

35 การจำหน่ายไฟฟ้าของกลุ่มอุตสาหกรรมที่สำคัญ
หน่วย : กิกะวัตต์-ชั่วโมง ประเภท 2553 2554 2555 2556 อัตราการเปลี่ยนแปลง(%) 1. อาหาร 8,335 8,956 9,721 9,697 7.5 8.5 -0.2 2. เหล็กและโลหะพื้นฐาน 6,742 6,627 6,954 7,065 -1.7 4.9 1.6 3. สิ่งทอ 6,568 6,182 6,038 6,040 -5.9 -2.3 0.0 4. อิเล็กทรอนิกส์ 6,071 6,719 6,325 6,547 10.7 3.5 5. พลาสติก 4,145 4,164 4,458 4,531 0.5 7.1 6. ซีเมนต์ 3,762 3,785 4,042 4,028 0.6 6.8 -0.3 7. ยานยนต์ 3,810 3,892 4,950 5,220 2.1 27.2 5.4 8. เคมีภัณฑ์ 2,995 2,191 2,155 2,117 -26.8 9. ยางและผลิตภัณฑ์ยาง 2,657 2,779 3,012 3,086 4.6 8.4 2.4 10.การผลิตน้ำแข็ง 2,577 2,420 2,697 2,651 -6.1 11.5

36 การจำหน่ายไฟฟ้าของกลุ่มธุรกิจที่สำคัญ
หน่วย : กิกะวัตต์-ชั่วโมง ประเภท 2553 2554 2555 2556 อัตราการเปลี่ยนแปลง(%) 1. ห้างสรรพสินค้า 4,006 4,160 4,491 4,595 3.8 8.0 2.3 2. โรงแรม 3,327 3,340 3,671 3,814 0.4 9.9 3.9 3. อพาร์ตเมนต์และเกสต์เฮาส์ 2,854 2,915 3,291 3,494 2.1 12.9 6.2 4. ขายปลีก 2,486 2,595 2,969 3,141 4.4 14.4 5.8 5. อสังหาริมทรัพย์ 2,467 2,507 2,789 2,866 1.6 11.2 2.8 6. โรงพยาบาลและสถานบริการ ทางการแพทย์ 2,047 2,025 2,222 2,337 -1.0 9.7 5.2 7. ขายส่ง 1,730 1,899 2,242 2,277 9.8 18.1 8. ก่อสร้าง 890 950 980 1,036 6.7 3.2 5.6 9. สถาบันการเงิน 915 888 935 -2.9 7.0 -1.6 10.ภัตตาคารและไนต์คลับ 812 789 869 884 -2.8 10.1 1.8

37 การใช้เชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้าของ กฟผ.
ปี น้ำมันเตา (ล้านลิตร) ดีเซล ก๊าซธรรมชาติ (ล้านลบ.ฟุต/วัน) ลิกไนต์ (ล้านตัน) 2552 111 13 1,541 15.8 2553 140 12 1,879 16.0 2554 314 11 1,591 17.2 2555 319 19 1,789 16.8 2556 317 60 1,692 16.9 อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) -55.5 67.2 -1.1 -3.6 26.2 22.0 1.2 124.4 -11.0 -15.4 7.2 1.6 72.3 12.5 -2.4 -0.8 216.5 -5.7 0.8 Source : EGAT

38 อัตราการเปลี่ยนแปลง(%)
มูลค่าการนำเข้าพลังงาน หน่วย: ล้านบาท ชนิด 2552 2553 2554 2555 2556 อัตราการเปลี่ยนแปลง(%) น้ำมันดิบ 623,024 751,467 977,374 1,119,338 1,072,221 30.1 14.5 -4.2 น้ำมันสำเร็จรูป 29,116 66,835 94,279 124,171 138,501 41.1 31.7 11.5 ก๊าซธรรมชาติ 84,208 84,481 93,493 116,325 111,911 10.7 24.4 -3.8 ถ่านหิน 36,935 39,361 42,336 46,702 39,714 7.6 10.3 -15.0 ไฟฟ้า 3,623 8,157 13,860 15,440 18,546 69.9 11.4 20.1 LNG 15,993 24,023 34,827 n/a 45.0 รวม 776,906 950,300 1,237,336 1,445,999 1,415,721 30.2 16.9 -2.1

39 อัตราการเปลี่ยนแปลง (%)
มูลค่าการส่งออกพลังงาน หน่วย: ล้านบาท ชนิด 2552 2553 2554 2555 2556 อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) น้ำมันดิบ 27,410 26,107 38,926 51,531 29,115 -4.8 49.1 32.4 -43.5 น้ำมันสำเร็จรูป 205,286 231,864 278,257 344,384 342,208 12.9 20.0 23.8 -0.6 ไฟฟ้า 4,068 4,087 4,140 5,223 4,422 0.5 1.3 26.2 -15.3 รวม 236,764 262,058 321,322 401,138 375,745 10.7 22.6 24.8 -6.3

40 อัตราการเปลี่ยนแปลง(%)
มูลค่าการใช้พลังงานขั้นสุดท้าย หน่วย: ล้านบาท ชนิด 2552 2553 2554 2555 2556 อัตราการเปลี่ยนแปลง(%) น้ำมันสำเร็จรูป 960,067 1,106,668 1,220,582 1,311,027 1,325,480 10.3 7.4 1.1 ไฟฟ้า 431,165 474,671 471,604 524,392 537,549 -0.6 11.2 2.5 ก๊าซธรรมชาติ 49,272 68,724 97,666 122,509 121,005 42.1 25.4 -1.2 ลิกไนต์/ถ่านหิน 28,611 29,738 31,273 31,607 25,126 5.2 -20.5 พลังงานทดแทน 115,268 129,370 119,673 111,172 118,529 -7.5 -7.1 6.6 รวม 1,584,383 1,809,170 1,940,797 2,100,708 2,127,689 7.3 8.2 1.3

41 มูลค่าการใช้น้ำมันสำเร็จรูป
หน่วย: ล้านบาท ชนิด 2552 2553 2554 2555 2556 อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) เบนซิน 214,832 249,036 271,490 298,487 304,451 9.0 9.9 2.0 ธรรมดา 91 124,046 154,621 184,308 210,016 121,836 19.2 13.9 -42.0 พิเศษ 90,786 94,415 87,182 88,471 182,615 -7.7 1.5 106.4 ก๊าด 657 572 496 484 390 -13.3 -2.4 -19.4 ดีเซล 438,079 522,176 565,081 625,259 624,213 8.2 10.6 -0.2 เครื่องบิน 164,897 176,736 193,917 183,075 197,243 9.7 -5.6 7.7 น้ำมันเตา 52,101 54,500 57,057 60,069 50,131 4.7 5.3 -16.5 LPG 89,501 103,648 132,542 143,653 149,053 27.9 8.4 3.8 รวม 960,067 1,106,668 1,220,582 1,311,027 1,325,480 10.3 7.4 1.1


ดาวน์โหลด ppt การใช้ การผลิต การนำเข้าพลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้น

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google