งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความต้องการพลังงานไฟฟ้าของระบบ กฟผ. รายเดือน หน่วย : กิกะวัตต์ชั่วโมง (GWh) ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค. ม.ค.- มี.ค. 2553 12,56412,59714,49713,90714,87214,23414,21413,74213,64313,64112,91712,83839,658.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความต้องการพลังงานไฟฟ้าของระบบ กฟผ. รายเดือน หน่วย : กิกะวัตต์ชั่วโมง (GWh) ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค. ม.ค.- มี.ค. 2553 12,56412,59714,49713,90714,87214,23414,21413,74213,64313,64112,91712,83839,658."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ความต้องการพลังงานไฟฟ้าของระบบ กฟผ. รายเดือน หน่วย : กิกะวัตต์ชั่วโมง (GWh) ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค. ม.ค.- มี.ค ,56412,59714,49713,90714,87214,23414,21413,74213,64313,64112,91712,83839, ,60412,55913,85913,34414,62014,24114,42914,47514,10913,41312,45212,33539, ,31413,85515,56914,71215,75014,88715,13414,97514,51015,14014,82314,24742, ,95713,77716,05514,99316,40115,12415,05815,15814,67814,76614,46312,72743, ,99613,23516,079 42,310 ∆ (%) จากช่วง เดียวกันปีก่อน ∆(%) จาก เดือนก่อนปี

2 หมายเหตุ : ความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุดสุทธิของระบบ กฟผ. ไม่รวมที่ใช้ใน Station Service 16 พ.ค เวลา 14:00 น. 26,598 MW ความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุดสุทธิในระบบ กฟผ. เมกะวัตต์ (MW) มี.ค เวลา 14:30 น. 26,106 MW

3 การใช้ไฟฟ้ารายสาขา (ม.ค. – มี.ค.) สาขา (ม.ค.-มี.ค.) ∆ (%) จากช่วงเดียวกัน ของปีก่อน สัดส่วน (%) ครัวเรือน32,79936,44737,657 8, กิจการขนาดเล็ก15,44617,01318,374 4, ธุรกิจ23,66027,08830,413 7, อุตสาหกรรม67,94272,33672,536 17, ส่วนราชการ และองค์กรที่ไม่ แสวงหากำไร* 4,8883, เกษตรกรรม การใช้ไฟฟ้า ที่ไม่คิดมูลค่า 2,1682,1912, อื่นๆ1,6552,5272, รวมทั้งสิ้น148,855161,779164,341 38, หน่วย: GWh *ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2555 เป็นต้นไป ผู้ใช้ไฟฟ้าที่เป็นหน่วยงานราชการจะถูกจัดเข้าประเภทธุรกิจ/กิจการขนาดเล็ก แล้วแต่กรณี

4 4 อาหาร เหล็กและโลหะ พื้นฐาน กิกะวัตต์-ชั่วโมง (GWh) ปี 2557 (ม.ค.-มี.ค.) อาหาร เหล็กและ โลหะพื้นฐาน สิ่งทอ อิเล็กทรอนิกส์ พลาสติกยานยนต์ซีเมนต์เคมีภัณฑ์ ยางและ ผลิตภัณฑ์ยาง การผลิต น้ำแข็ง ปริมาณ (GWh) 2,4611,7331,4741,6361,1131,2421, ∆ (%) จากช่วง เดียวกันของปีก่อน อิเล็กทรอนิกส์ สิ่งทอ ยานยนต์ ซีเมนต์ พลาสติก ยางและ ผลิตภัณฑ์ยาง การผลิตน้ำแข็ง เคมีภัณฑ์ การใช้ไฟฟ้ารายกลุ่มอุตสาหกรรมที่สำคัญ

5 ห้างสรรพสินค้า โรงแรม กิกะวัตต์-ชั่วโมง (GWh) อพาร์ทเมนต์ ขายปลีก อสังหาริมทรัพย์ โรงพยาบาล ขายส่ง สถาบันการเงิน ก่อสร้าง ภัตตาคาร การใช้ไฟฟ้ารายกลุ่มธุรกิจที่สำคัญ ปี 2557 (ม.ค.-มี.ค.) ห้างสรรพ สินค้า โรงแรม อพาร์ตเมนต์ และเกสต์เฮาส์ ขายปลีก อสังหา ริมทรัพย์ โรงพยาบาล/ สถานบริการ ทางการแพทย์ ขายส่ง สถาบัน การเงิน ก่อสร้าง ภัตตาคาร และไนต์คลับ ปริมาณ (GWh) 1, ∆ (%) จากช่วง เดียวกันของปีก่อน


ดาวน์โหลด ppt ความต้องการพลังงานไฟฟ้าของระบบ กฟผ. รายเดือน หน่วย : กิกะวัตต์ชั่วโมง (GWh) ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค. ม.ค.- มี.ค. 2553 12,56412,59714,49713,90714,87214,23414,21413,74213,64313,64112,91712,83839,658.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google