งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความต้องการพลังงานไฟฟ้าของระบบ กฟผ. รายเดือน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความต้องการพลังงานไฟฟ้าของระบบ กฟผ. รายเดือน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ความต้องการพลังงานไฟฟ้าของระบบ กฟผ. รายเดือน
หน่วย : กิกะวัตต์ชั่วโมง (GWh) ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. 2553 12,564 12,597 14,497 13,907 14,872 14,234 14,214 13,742 13,643 13,641 12,917 12,838 39,658 2554 12,604 12,559 13,859 13,344 14,620 14,241 14,429 14,475 14,109 13,413 12,452 12,335 39,022 2555 13,314 13,855 15,569 14,712 15,750 14,887 15,134 14,975 14,510 15,140 14,823 14,247 42,737 2556 13,957 13,777 16,055 14,993 16,401 15,124 15,058 15,158 14,678 14,766 14,463 12,727 43,788 2557 12,996 13,235 16,079 42,310 ∆ (%) จากช่วงเดียวกันปีก่อน -6.9 -3.9 0.2 -3.4 ∆(%) จาก เดือนก่อนปี 57 2.1 1.8 21.5

2 ความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุดสุทธิในระบบ กฟผ.
16 พ.ค เวลา 14:00 น. 26,598 MW 31 มี.ค เวลา 14:30 น. 26,106 MW 2556 2555 เมกะวัตต์ (MW) 2554 2557 2553 หมายเหตุ : ความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุดสุทธิของระบบ กฟผ. ไม่รวมที่ใช้ใน Station Service

3 การใช้ไฟฟ้ารายสาขา (ม.ค. – มี.ค.)
หน่วย: GWh สาขา  2554 2555 2556 2557 (ม.ค.-มี.ค.) ∆ (%) จากช่วงเดียวกันของปีก่อน สัดส่วน (%) ครัวเรือน 32,799 36,447 37,657 8,290 -6.1 21 กิจการขนาดเล็ก 15,446 17,013 18,374 4,177 -5.5 11 ธุรกิจ 23,660 27,088 30,413 7,341 -0.8 19 อุตสาหกรรม 67,942 72,336 72,536 17,767 -1.8 46 ส่วนราชการ และองค์กรที่ไม่แสวงหากำไร* 4,888 3,799 149 33 -14.7 เกษตรกรรม 297 377 354 171 22.3 การใช้ไฟฟ้า ที่ไม่คิดมูลค่า 2,168 2,191 2,379 611 6.0 2 อื่นๆ 1,655 2,527 2,479 427 -27.2 1 รวมทั้งสิ้น 148,855 161,779 164,341 38,817 -3.2 100.0 *ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2555 เป็นต้นไป ผู้ใช้ไฟฟ้าที่เป็นหน่วยงานราชการจะถูกจัดเข้าประเภทธุรกิจ/กิจการขนาดเล็ก แล้วแต่กรณี

4 การใช้ไฟฟ้ารายกลุ่มอุตสาหกรรมที่สำคัญ
อาหาร เหล็กและโลหะ พื้นฐาน อิเล็กทรอนิกส์ สิ่งทอ กิกะวัตต์-ชั่วโมง (GWh) พลาสติก ซีเมนต์ ยานยนต์ ยางและ ผลิตภัณฑ์ยาง การผลิตน้ำแข็ง เคมีภัณฑ์ ปี 2557 (ม.ค.-มี.ค.) อาหาร เหล็กและโลหะพื้นฐาน สิ่งทอ อิเล็กทรอนิกส์ พลาสติก ยานยนต์ ซีเมนต์ เคมีภัณฑ์ ยางและผลิตภัณฑ์ยาง การผลิตน้ำแข็ง ปริมาณ (GWh) 2,461 1,733 1,474 1,636 1,113 1,242 1,070 509 757 586 ∆ (%) จากช่วงเดียวกันของปีก่อน 0.5 -1.1 -1.8 9.8 -3.6 -7.9 5.6 -4.8 -2.4 -8.7

5 การใช้ไฟฟ้ารายกลุ่มธุรกิจที่สำคัญ
ห้างสรรพสินค้า โรงแรม อพาร์ทเมนต์ ขายปลีก กิกะวัตต์-ชั่วโมง (GWh) อสังหาริมทรัพย์ ขายส่ง โรงพยาบาล ก่อสร้าง สถาบันการเงิน ภัตตาคาร ปี 2557 (ม.ค.-มี.ค.) ห้างสรรพ สินค้า โรงแรม อพาร์ตเมนต์ และเกสต์เฮาส์ ขายปลีก อสังหา ริมทรัพย์ โรงพยาบาล/สถานบริการทางการแพทย์ ขายส่ง สถาบันการเงิน ก่อสร้าง ภัตตาคาร และไนต์คลับ ปริมาณ (GWh) 1,099 906 804 741 657 524 547 215 249 201 ∆ (%) จากช่วงเดียวกันของปีก่อน -0.9 -7.3 -4.3 -1.6 -6.4 -6.0 -2.1 -5.0 0.9 -7.1


ดาวน์โหลด ppt ความต้องการพลังงานไฟฟ้าของระบบ กฟผ. รายเดือน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google