งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กลุ่มที่ 4 กลุ่มจังหวัดที่ 8.1 สุราษฎร์ธานี ชุมพร ระนอง กลุ่มจังหวัดที่ 8.2 นครศรีธรรมราช ตรัง พัทลุง กลุ่มจังหวัดที่ 8.3 กระบี่ พังงา ภูเก็ต กลุ่มจังหวัดที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กลุ่มที่ 4 กลุ่มจังหวัดที่ 8.1 สุราษฎร์ธานี ชุมพร ระนอง กลุ่มจังหวัดที่ 8.2 นครศรีธรรมราช ตรัง พัทลุง กลุ่มจังหวัดที่ 8.3 กระบี่ พังงา ภูเก็ต กลุ่มจังหวัดที่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กลุ่มที่ 4 กลุ่มจังหวัดที่ 8.1 สุราษฎร์ธานี ชุมพร ระนอง กลุ่มจังหวัดที่ 8.2 นครศรีธรรมราช ตรัง พัทลุง กลุ่มจังหวัดที่ 8.3 กระบี่ พังงา ภูเก็ต กลุ่มจังหวัดที่ 9.1 ปัตตานี ยะลา นราธิวาส กลุ่มจังหวัดที่ 9.2 สงขลา สตูล

2 การบริหารงานแบบกลุ่มจังหวัด เห็นด้วยกับการบริหารงานแบบกลุ่มจังหวัด เป็นการเอื้อประโยชน์ในการทำงานเชิงยุทธศาสตร์ร่วมกัน แต่ จากการทำงานที่ผ่านมามีการแข่งขันกันเองภายในกลุ่ม และ การบริหารจัดการภายในกลุ่มจังหวัด การจัดกลุ่มจังหวัดทำให้เกิดการประสานการทำงานร่วมกัน เป็นอย่างดี มีข้อสังเกตว่าควรจัดกลุ่มจังหวัดให้เหมาะสมและทำอย่างไรให้ กลุ่มจังหวัดมีความยั่งยืนและเข้มแข็ง

3 แนวทางการจัดกลุ่มจังหวัด ในการพิจารณาการจัดกลุ่มจังหวัดนั้น ควรพิจารณาใน 3 ประเด็นหลัก ควบคู่กันไป ทั้งในมิติพื้นที่ มิติความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ และมิติในการ แก้ไขปัญหาร่วมกัน ควรเพิ่มแนวทางการจัดกลุ่มจังหวัดเป็นประเด็นที่ 4 โดยคำนึงถึงความ เชื่อมโยงในประเด็นยุทธศาสตร์ของกลุ่มจังหวัด ( เช่น ยุทธศาสตร์ข้าวและ ผลไม้) โดยพิจารณาให้สอดคล้องกับการวางแผนระยะสั้น ระยะยาวของ ประเด็นยุทธศาสตร์ ข้อสังเกต ควรมองยุทธศาสตร์และอนาคตในการพัฒนาพื้นที่ ควรพิจารณาเรื่องขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ควรมีการสร้างความร่วมมือระหว่างกลุ่มจังหวัด ควรให้สำนักงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดทำหน้าที่ในการเชื่อมโยง การทำงานระหว่างกลุ่มจังหวัดที่มียุทธศาสตร์เดียวกันหรือเกื้อหนุนกันเพื่อ ร่วมมือกันในการทำงาน ให้ความสำคัญกับแนวความคิดในการจัดกลุ่มจังหวัดทั้ง 4 ประการ ทั้งนี้ ควรนำแนวความคิดดังกล่าวไปจัดโครงสร้าง บทบาทภารกิจของสำนักงาน บริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น

4 แนวทางการจัดกลุ่มจังหวัด (ต่อ) Model ที่ 1 การจัดกลุ่มจังหวัดภาคใต้ ควรแบ่งเป็น 3 กลุ่มจังหวัด ดังนี้ 1. กลุ่มอ่าวไทยตอนบน : ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง (ข้อสังเกต มีขนาดพื้นที่ใหญ่) 2. กลุ่มอ่าวไทยตอนล่าง : สงขลา ปัตตานี ยะลา นราธิวาส 3. กลุ่มอันดามัน : ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง สตูล (ข้อสังเกต - จากระนองไปสตูลมีระยะทางที่ห่างกันมาก - อาศัยความเข้มแข็งของจังหวัดภูเก็ตและกระบี่ ) ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น ข้อสังเกตในภาพรวม model ที่ 1 ขนาดกลุ่มจังหวัด จะมีขนาดใหญ่ การบริหารจัดการค่อนข้างยาก

5 แนวทางการจัดกลุ่มจังหวัด (ต่อ) Model ที่ 2 การจัดกลุ่มจังหวัดภาคใต้ ควรแบ่งเป็น 4 กลุ่มจังหวัด ดังนี้ 1.กลุ่มอ่าวไทยตอนบน : ชุมพร (10 อำเภอ) สุราษฎร์ธานี (19 อำเภอ) 2.กลุ่มอ่าวไทยตอนกลาง : นครศรีธรรมราช (23 อำเภอ) พัทลุง (11 อำเภอ) 3.กลุ่มชายแดน (เน้นความมั่นคงเป็นหลัก) : สงขลา (16 อำเภอ) ปัตตานี (12 อำเภอ) ยะลา (8 อำเภอ) นราธิวาส (13 อำเภอ) สตูล (7 อำเภอ) 4.กลุ่มอันดามัน : ระนอง 5 พังงา 8 ภูเก็ต 3 กระบี่ 8 ตรัง 10 ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น ข้อสังเกตในภาพรวม Model ที่ 2 กลุ่มอ่าวไทยตอนบนและ ตอนกลาง จะมีขนาดพื้นที่เล็กทำให้การประสานงานระหว่าง จังหวัดคล่องตัวมากขึ้น

6 แนวทางการจัดกลุ่มจังหวัด (ต่อ) Model ที่ 3 การจัดกลุ่มจังหวัดภาคใต้ ควรแบ่งเป็น 4 กลุ่มจังหวัด ดังนี้ 1.กลุ่มภาคใต้ตอนบน : ชุมพร (10 อำเภอ) สุราษฎร์ธานี (19 อำเภอ) นครศรีธรรมราช (23 อำเภอ) 2.กลุ่มภาคใต้ตอนกลาง : พัทลุง (11 อำเภอ) ตรัง (10 อำเภอ) สตูล (7 อำเภอ) 3.กลุ่มชายแดน (เน้นความมั่นคงเป็นหลัก) : สงขลา (16 อำเภอ) ปัตตานี (12 อำเภอ) ยะลา (8 อำเภอ) นราธิวาส (13 อำเภอ) 4.กลุ่มอันดามัน : ระนอง (5 อำเภอ) พังงา (8 อำเภอ) ภูเก็ต (3 อำเภอ) กระบี่ (8 อำเภอ) ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น ข้อสังเกตในภาพรวม Model ที่ 3 พิจารณาภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ร่วมกันแต่ละ กลุ่มโดยพิจารณาจากผลิตผล ความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจเป็นหลัก รวมทั้งการ ทำงานเชื่อมโยงของภาคเอกชนร่วมกันแต่ละกลุ่มจังหวัด

7 การจัดระบบหรือกลไกการบริหารราชการ แบบกลุ่มจังหวัด

8 การบริหารเชิงยุทธศาสตร์ของกลุ่มจังหวัด ปัญหา จังหวัดเจ้าภาพต้องใช้ศักยภาพของตนเองในการบริหารจัดการ ยุทธศาสตร์ ทั้งการประมวล การดำเนินงานตามตัวชี้วัด การประสานจังหวัด การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของกลุ่มจังหวัดมีปัญหาสืบเนื่องมาจากการขาด แคลนงบประมาณของกลุ่มจังหวัดโดยเฉพาะ ขาดการมีส่วนร่วมของจังหวัดและทุกภาคส่วนในกลุ่มจังหวัด ไม่มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่เป็นของกลุ่มจังหวัดร่วมกัน และมีการแยกกัน ดำเนินแผนงานโครงการตามงบประมาณที่จังหวัดได้รับการสนับสนุน ข้อเสนอแนะ ต้องสร้างระบบและกลไกให้ทุกภาคส่วนและจังหวัดในกลุ่มได้มีส่วนร่วม ในการกำหนดยุทธศาสตร์โดยมีระยะเวลาที่เพียงพอ ต้องมีการบูรณาการในการจัดทำยุทธศาสตร์ร่วมกัน แผนงานโครงการของกลุ่มจังหวัดควรมีลักษณะสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ กลุ่มจังหวัดเป็น value chain

9 การบริหารงบประมาณ ปัญหา กลุ่มจังหวัดไม่มีงบประมาณเป็นของตนเอง ทำให้การบริหารงานไม่มีความ คล่องตัว การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ของกลุ่มจังหวัดมีปัญหาสืบเนื่องมาจากการขาด แคลนงบประมาณของกลุ่มจังหวัดโดยเฉพาะ ข้อเสนอแนะ ควรมีการจัดสรรงบประมาณลงไปยังกลุ่มจังหวัดและจังหวัดอย่าง เพียงพอ ควรจัดกลุ่มแผนงานโครงการที่มีความเร่งด่วนเพื่อเสนอสำนักงบประมาณ

10 การบริหารจัดการทรัพยากรร่วมกันภายใน กลุ่มจังหวัด ปัญหา ในขณะนี้ยังเป็นการบริหารจัดการของตนเอง จังหวัดไม่สามารถให้การสนับสนุนเจ้าหน้าที่ไปปฏิบัติงานของกลุ่มจังหวัด ข้อเสนอแนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดมีบทบาทในการประสานการบริหารจัดการการใช้ ทรัพยากรร่วมกันอยู่แล้ว

11 การประสานความร่วมมือระหว่างจังหวัด ปัญหา/ข้อเสนอแนะ ความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนยังมีไม่มาก ข้อเสนอแนะ ควรมีเวทีและกลไกในการประสานความร่วมมือและเพิ่มระดับความร่วมมือ ที่ชัดเจน

12 การจัดหน่วยบริหารเชิงยุทธศาสตร์ (OSM) ใน กลุ่มจังหวัด ปัญหา เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในสำนักงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดยังไม่มี ความชำนาญ จึงรับผิดชอบงานเฉพาะบางเรื่องโดยรับประเด็นปัญหาที่ เกิดขึ้นเสนอให้ ก.พ.ร. รับทราบ ขาดแคลนบุคลากรที่จะปฏิบัติงาน ความชัดเจนของบทบาทภาระหน้าที่ของ OSM ระบบความเชื่อมโยงของ OSM และจังหวัดในกลุ่มจังหวัดไม่มีความชัดเจน ข้อเสนอแนะ ควรมีเจ้าหน้าที่สำนักงาน ก.พ.ร. ไปปฏิบัติงานใน OSM ควรให้มีผู้ตรวจกระทรวงต่างๆ เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการและจัด โครงสร้างให้มีส่วนราชการอื่นๆ เข้ามามีส่วนร่วม เพื่อให้การสนับสนุนการ ดำเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์ ต้องกำหนดบทบาทภาระหน้าที่ให้ชัดเจน เพื่อให้สามารถขับเคลื่อน ยุทธศาสตร์ของกลุ่มจังหวัดได้ ประธานคณะกรรมการบริหาร OSM ต้องให้ความสำคัญในการบริหาร จัดการยุทธศาสตร์ของกลุ่มจังหวัด

13 การบริหารงานบุคคล ปัญหา/ข้อเสนอแนะ มีการโยกย้ายสับเปลี่ยนเจ้าหน้าที่ในพื้นที่บ่อยครั้งทำให้การทำงานไม่ ต่อเนื่อง ศักยภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ข้อเสนอแนะ ควรกำหนดระยะเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง ควรพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี ประสิทธิภาพ

14 ระบบสนับสนุนของหน่วยงานส่วนกลาง ปัญหา/ข้อเสนอแนะ ขาดการถ่ายทอดความรู้จากส่วนกลางที่ชัดเจน ข้อเสนอแนะ ควรมีการดำเนินการถ่ายทอดความรู้เป็นระยะอย่างต่อเนื่อง

15 กฎหมายและระเบียบต่างๆ ปัญหา ไม่มีระเบียบรองรับการดำเนินงานของ OSM กลุ่มจังหวัด ข้อเสนอแนะ ควรมีระเบียบรองรับการดำเนินงานของ OSM พร้อมทั้งกำหนดอำนาจหน้าที่


ดาวน์โหลด ppt กลุ่มที่ 4 กลุ่มจังหวัดที่ 8.1 สุราษฎร์ธานี ชุมพร ระนอง กลุ่มจังหวัดที่ 8.2 นครศรีธรรมราช ตรัง พัทลุง กลุ่มจังหวัดที่ 8.3 กระบี่ พังงา ภูเก็ต กลุ่มจังหวัดที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google