งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

 ชาย 399 คน  หญิง 436 คน  รวม 835 คน มีปัญหาหลัก 6 ปัญหา  ปัญหาสุขภาพ  ปัญหาสิ่งเสพย์ติดและอาชญากรรม  ปัญหาสังคม  ปัญหาเศรษฐกิจ  ปัญหาวิสาหกิจชุมชน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: " ชาย 399 คน  หญิง 436 คน  รวม 835 คน มีปัญหาหลัก 6 ปัญหา  ปัญหาสุขภาพ  ปัญหาสิ่งเสพย์ติดและอาชญากรรม  ปัญหาสังคม  ปัญหาเศรษฐกิจ  ปัญหาวิสาหกิจชุมชน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2  ชาย 399 คน  หญิง 436 คน  รวม 835 คน

3 มีปัญหาหลัก 6 ปัญหา  ปัญหาสุขภาพ  ปัญหาสิ่งเสพย์ติดและอาชญากรรม  ปัญหาสังคม  ปัญหาเศรษฐกิจ  ปัญหาวิสาหกิจชุมชน  ปัญหาการเกษตรและปศุสัตว์

4  โรคเรื้อรัง - เก๊าท์ DM,CVD,Ashma,COPD,Hd,HT,Gluacoma โรคติดต่อที่พบบ่อย Leptrospirosis, ไข้เลือดออก, พยาธิ โรคอื่นๆ - โรคจากการกินยาชุด, โรคจากการทำงาน,zoonosis การส่งเสริมสุขภาพ - ขาดเครื่องเสียง

5 - ปัญหาหนีนอกระบบ - ขาดงบสนับสนุน - การอพยพเข้าไปทำงานในเมือง

6 - เด็กและคนแก่ขาดคนดูแล - ค่านิยมการแต่งงานกับฝรั่ง - การพนัน - ปัญหาความรุนแรงในครอบครัว - ปัญหาขาดการศึกษา * ขาดทุนสนับสนุนทางการศึกษา - มีการซ่องสุมของเด็กวัยรุ่น

7  ความเข้มแข็งขององค์กร  ขาดทุน ( ไม่มีทุนสำรอง )  ไม่มีตลาดรองรับ  สินค้าส่วนใหญ่ซ้ำกัน  ขาดการสร้างมูลค่าเพิ่ม

8 เกษตร ปศุสัตว์ - ราคาผลผลิต - โรคของสัตว์ - การลงทะเบียนเกษตร * ไข้หวัดนก - น้ำท่วม * new castle - ศัตรูพืช -zoonosis - สารเคมี - แหล่งกระจายสินค้า

9

10  บ้าน 1-2 กลุ่ม 1 ปัญหาสังคม  บ้าน 3-4 กลุ่ม 2 ปัญหาเศรษฐกิจ  บ้าน 5-6 กลุ่ม 3 ปัญหาเกษตรและปศุสัตว์  บ้าน 7-8 กลุ่ม 4 ปัญหาวิสาหกิจชุมชน  บ้าน 9-10 กลุ่ม 5 ปัญหายาเสพติดและอาชญากรรม  บ้าน 11-13 กลุ่ม 6 ปัญหาสุขภาพ

11  ออกแบบสอบถามให้ครอบคลุมในแต่ละปัญหา  ออกแบบโครงการเพื่อแก้ปัญหานั้นๆ


ดาวน์โหลด ppt  ชาย 399 คน  หญิง 436 คน  รวม 835 คน มีปัญหาหลัก 6 ปัญหา  ปัญหาสุขภาพ  ปัญหาสิ่งเสพย์ติดและอาชญากรรม  ปัญหาสังคม  ปัญหาเศรษฐกิจ  ปัญหาวิสาหกิจชุมชน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google