งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 การจัดทำดัชนีรวม (Composite Index) วัดการพัฒนาอุตสาหกรรม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 การจัดทำดัชนีรวม (Composite Index) วัดการพัฒนาอุตสาหกรรม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 การจัดทำดัชนีรวม (Composite Index) วัดการพัฒนาอุตสาหกรรม

2 ดัชนีรวม (Composite Index) ค่าตัวเลขเดียวที่ได้จากการนำเอาค่าของตัวชี้วัดหลาย ๆ ตัวมาผนวกเข้าด้วยกัน ด้วยกระบวนการที่เป็นมาตรฐาน สำหรับใช้เป็นมาตรวัดทางสถิติเพื่อชี้สถานการณ์ใน ภาพรวม ณ ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง การใช้ดัชนีรวมก็ เพื่อให้เกิดความเข้าใจง่าย และเป็นเครื่องมือในการ สื่อสารให้สาธารณชนได้รับทราบ 2

3  การจัดทำดัชนี ที่มีมาตรฐานเทียบเคียงเป็นผลที่คาดหวังว่าควร จะเป็น โดยอาจเทียบเคียงกับค่าเป้าหมายจากแผนยุทธศาสตร์ หรือเทียบเคียงกับมาตรฐานสากล หลักการคือปรับค่าผลที่ คาดหวังให้เท่ากับ 100 จากนั้นจึงปรับค่าที่เป็นจริงของตัวชี้วัด ย่อยที่จะนำมาสร้างดัชนี ให้มีค่าตามสัดส่วนกับ 100  การจัดทำดัชนี โดยกำหนดปีฐานให้กับตัวชี้วัด โดยมีค่าเป็น 100 ปีต่อมาจากปีฐานจะมีค่าเทียบเคียงกับปีฐาน กล่าวได้ว่า เป็นการพิจารณาแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของดัชนี จากนั้นจึง นำค่าแนวโน้มของดัชนีย่อยทุกตัวมาผนวกกันเป็นดัชนีรวม 3

4  เพื่อพัฒนาดัชนีชี้วัด/ตัวชี้วัดในระดับภาพรวมและรายสาขา อุตสาหกรรมที่มีความเป็นระบบมากยิ่งขึ้น และสามารถเห็น ถึงผลการประเมินและผลการเปลี่ยนแปลงได้ชัดเจนขึ้น  เพื่อนำผลจากการพัฒนาดัชนีชี้วัด/ตัวชี้วัด มาใช้ ประเมินผลการพัฒนาอุตสาหกรรมทั้งในภาพรวม และราย สาขาอุตสาหกรรมเป้าหมาย  เพื่อผลักดันให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำดัชนีชี้วัด/ตัวชี้วัดทั้ง ในระดับภาพรวมและรายสาขาอุตสาหกรรมไปสู่การปฏิบัติ 4

5 5 กรอบแนวคิดการจัดทำ Composite Index วัดการพัฒนาอุตสาหกรรม - ศึกษาและเปรียบเทียบตัวชี้วัดด้านอุตสาหกรรมต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ - รับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงาน/บุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อปรับปรุงระบบ ตัวชี้วัดให้ถูกต้องและสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมมากที่สุด - จัดทำตัวชี้วัดการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมการผลิตในระดับภาพรวม ให้ สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนา - คัดเลือกตัวชี้วัดที่มีความเหมาะสมกับลักษณะของแต่ละอุตสาหกรรมราย สาขาที่กำหนดไว้ - นำตัวชี้วัดในระดับภาพรวม มาสร้างดัชนีรวม (composite Index) - นำตัวชี้วัดของแต่ละอุตสาหกรรมที่กำหนดไว้ มาสร้างดัชนีรวมของแต่ละ สาขาอุตสาหกรรม  ดัชนีรวม (Composite Index) ในระดับภาพรวมของอุตสาหกรรม  ดัชนีรวม (Composite Index) รายอุตสาหกรรม 18 สาขาอุตสาหกรรม

6 จากการทบทวนตัวชี้วัด ได้ตัวชี้วัดจำนวน 22 ตัวชี้วัด ซึ่งจำแนก ออกตามมิติของการพัฒนาอุตสาหกรรม เพื่อให้ตัวชี้วัดที่นำมา สร้างดัชนีรวมมีความครอบคลุมในมุมมองของการพัฒนา อุตสาหกรรมอย่างรอบด้านขึ้น 6 ภาพรวมของการพัฒนาอุตสาหกรรม มิติที่ 1 ด้านประสิทธิภาพ การผลิต Production Efficiency Indicator) มิติที่ 2 ตัวชี้วัดด้านความสามารถ ในการแข่งขันและการ ปรับตัว (Competitiveness and adaptability Indicators) มิติที่ 3 ตัวชี้วัดด้าน เสถียรภาพ (Stability Indicators) มิติที่ 4 ตัวชี้วัดด้าน ความยั่งยืน (Sustainable Indicators)

7 7  ผลิตภาพการผลิตโดยรวม (Total Factor Productivity: TFP)  ผลิตภาพแรงงาน (Labor Productivity)  ผลิตภาพวัตถุดิบ (Material Productivity)  ความเข้มข้นในการใช้พลังงาน (Energy Intensity ) ตัวชี้วัดในมิติด้านเสถียรภาพ (5 ตัว)  การลงทุนในการวิจัยและพัฒนา (R&D Investment)  การเพิ่มขึ้นของจำนวนการยื่นขอจดสิทธิบัตร (Patent Application Growth)  การเพิ่มขึ้นของการผ่านการรับรองมาตรฐานสากล (Growth of Standard Certification)  ความสามารถในการเจาะตลาดใหม่ (New Market Penetration)  ค่าใช้จ่ายด้านโลจิสติกส์ (Logistics Cost) ตัวชี้วัดในมิติด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต (5 ตัว)

8 8  สัดส่วนการใช้วัตถุดิบภายในประเทศต่อต้นทุนในการผลิต (Local Content)  การขยายตัวของสัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวมของวิสาหกิจขนาด กลางและขนาดย่อม (Growth of Manufacturing GDP origination by SMEs)  ระดับความเปิดของอุตสาหกรรม (Industrial Trade Dependency)  อัตราส่วนเงินลงทุนโดยตรงในประเทศ/ต่างประเทศ (DDI/FDI Ratio)  การกระจุกตัวของตลาดส่งออก (Export Market Concentration) ตัวชี้วัดในมิติด้านความสามารถในการแข่งขันและการปรับตัว (5 ตัว)

9 9  การใช้พลังงานใหม่และพลังงานหมุนเวียน (New and renewable Energy)  การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2 Emission)  ปริมาณกากของเสียอันตรายจากโรงงาน (Industrial Hazardous Waste)  ผู้ประกอบการที่ทำผิดกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อม (Violation of Environmental Legal)  สัดส่วนแรงงานในภาคอุตสาหกรรมการผลิตที่อยู่ในระบบประกันสังคม ต่อแรงงานทั้งหมด (Labor in Social Security System)  แรงงานที่มีการศึกษาต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานต่อจำนวนแรงงานทั้งหมด (Labor Education)  การขยายตัวของการจ้างงาน (Growth of Employment)  การเกิดอุบัติเหตุจากการทำงาน (Accident to labor) ตัวชี้วัดในมิติด้านความยั่งยืน (8 ตัว) จากตัวชี้วัดในระดับภาพรวมของภาคอุตสาหกรรมรวม 22 ตัวชี้วัด นำมา คัดเลือกให้เป็นตัวชี้วัดให้กับรายสาขาอุตสาหกรรมที่กำหนดไว้ 18 อุตสาหกรรม โดยเลือกตามความสำคัญและความสามารถในการได้ข้อมูล ซึ่งในแต่ละอุตสาหกรรมจะมีอยู่ 10-12 ตัวชี้วัด

10 สาขาอุตสาหกรรมตัวชี้วัดที่ใช้ 1.สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม จำนวน 12 ตัว 1.ผลิตภาพการผลิตโดยรวม 2.ผลิตภาพแรงงาน 3.ผลิตภาพวัตถุดิบ 4.การลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนา 5.การเพิ่มขึ้นของการผ่านการรับรอง มาตรฐานสากล 6.ความสามารถในการเจาะตลาดใหม่ 7.ค่าใช้จ่ายด้านโลจิสติกส์ 8.สัดส่วนการใช้วัตถุดิบภายในประเทศต่อ ต้นทุนในการผลิตทั้งหมด 9.การขยายตัวของสัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวม ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 10.ระดับความเปิดของอุตสาหกรรม 11.การกระจุกตัวของตลาดส่งออก 12.การขยายตัวของการจ้างงาน 10

11 สาขาอุตสาหกรรมตัวชี้วัดที่ใช้ 2. ไฟฟ้าและ อิเล็กทรอนิกส์ 1.จำนวน 11 ตัว 2.ผลิตภาพการผลิตโดยรวม 3.การลงทุนในการวิจัยและพัฒนา 4.การขยายตัวของการยื่นขอจดสิทธิบัตร 5.การเพิ่มขึ้นของการผ่านการรับรอง มาตรฐานสากล ISO 6.ความสามารถในการเจาะตลาดใหม่ 7.ค่าใช้จ่ายด้านโลจิสติกส์ 8.สัดส่วนการใช้วัตถุดิบภายในประเทศต่อต้นทุนใน การผลิตทั้งหมด 9.การขยายตัวของสัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวม ของ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 10.ระดับความเปิดของอุตสาหกรรม 11.อัตราส่วนเงินลงทุนโดยตรงในประเทศต่อ ต่างประเทศ 12.การกระจุกตัวของตลาดส่งออก 11

12 สาขาอุตสาหกรรมตัวชี้วัดที่ใช้ 3.อาหาร จำนวน 12 ตัว 1.ผลิตภาพการผลิตโดยรวม 2.ผลิตภาพแรงงาน 3.ผลิตภาพวัตถุดิบ 4.ความเข้มข้นในการใช้พลังงาน 5.การลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนา 6.ความสามารถในการเจาะตลาดใหม่ 7.ค่าใช้จ่ายด้านโลจิสติกส์ 8.สัดส่วนการใช้วัตถุดิบภายในประเทศต่อต้นทุนใน การผลิตทั้งหมด 9.การขยายตัวของสัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวมของ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 10.ระดับความเปิดของอุตสาหกรรม 11.การกระจุกตัวของตลาดส่งออก 12.การขยายตัวของการจ้างงาน 12

13 สาขาอุตสาหกรรมตัวชี้วัดที่ใช้ 4.ยานยนต์ จำนวน 10 ตัว 1.ผลิตภาพการผลิตโดยรวม 2.ผลิตภาพแรงงาน 3.ผลิตภาพวัตถุดิบ 4.การลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนา 5.ความสามารถในการเจาะตลาดใหม่ 6.ค่าใช้จ่ายด้านโลจิสติกส์ 7.สัดส่วนการใช้วัตถุดิบภายในประเทศต่อต้นทุน ในการผลิตทั้งหมด 8.ระดับความเปิดของอุตสาหกรรม 9.การกระจุกตัวของตลาดส่งออก 10.การขยายตัวของการจ้างงาน 13

14 สาขาอุตสาหกรรมตัวชี้วัดที่ใช้ 5.เหล็ก จำนวน 12 ตัว 1.ผลิตภาพการผลิตโดยรวม 2.ผลิตภาพแรงงาน 3.ผลิตภาพวัตถุดิบ 4.ความเข้มข้นในการใช้พลังงาน 5.การลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนา 6.ความสามารถในการเจาะตลาดใหม่ 7.ค่าใช้จ่ายด้านโลจิสติกส์ 8.สัดส่วนการใช้วัตถุดิบภายในประเทศต่อต้นทุน ในการผลิตทั้งหมด 9.การขยายตัวของสัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวมของ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 10.ระดับความเปิดของอุตสาหกรรม 11.การกระจุกตัวของตลาดส่งออก 12.การขยายตัวของการจ้างงาน 14

15 สาขาอุตสาหกรรมตัวชี้วัดที่ใช้ 6.ยางและผลิตภัณฑ์ยาง จำนวน 12 ตัว 1.ผลิตภาพการผลิตโดยรวม 2.ผลิตภาพแรงงาน 3.ผลิตภาพวัตถุดิบ 4.การลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนา 5.การเพิ่มขึ้นของการผ่านการรับรองมาตรฐานสากล ISO 6.ความสามารถในการเจาะตลาดใหม่ 7.ค่าใช้จ่ายด้านโลจิสติกส์ 8.สัดส่วนการใช้วัตถุดิบภายในประเทศต่อต้นทุนใน การผลิตทั้งหมด 9.การขยายตัวของสัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวมของ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 10.ระดับความเปิดของอุตสาหกรรม 11.การกระจุกตัวของตลาดส่งออก 12.การขยายตัวของการจ้างงาน 15

16 สาขาอุตสาหกรรมตัวชี้วัดที่ใช้ 7.พลาสติก จำนวน 10 ตัว 1.ผลิตภาพการผลิตโดยรวม 2.ผลิตภาพแรงงาน 3.ผลิตภาพวัตถุดิบ 4.การลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนา 5.ความสามารถในการเจาะตลาดใหม่ 6.ค่าใช้จ่ายด้านโลจิสติกส์ 7.สัดส่วนการใช้วัตถุดิบภายในประเทศต่อต้นทุน ในการผลิตทั้งหมด 8.ระดับความเปิดของอุตสาหกรรม 9.การกระจุกตัวของตลาดส่งออก 10.การขยายตัวของการจ้างงาน 16

17 สาขาอุตสาหกรรมตัวชี้วัดที่ใช้ 8. อัญมณีและ เครื่องประดับ จำนวน 10 ตัว 1.ผลิตภาพการผลิตโดยรวม 2.ผลิตภาพแรงงาน 3.ผลิตภาพวัตถุดิบ 4.การลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนา 5.ความสามารถในการเจาะตลาดใหม่ 6.ค่าใช้จ่ายด้านโลจิสติกส์ 7.สัดส่วนการใช้วัตถุดิบภายในประเทศต่อ ต้นทุนในการผลิตทั้งหมด 8.ระดับความเปิดของอุตสาหกรรม 9.การกระจุกตัวของตลาดส่งออก 10.การขยายตัวของการจ้างงาน 17

18 สาขาอุตสาหกรรมตัวชี้วัดที่ใช้ 9.เฟอร์นิเจอร์ จำนวน 11 ตัว 1.ผลิตภาพการผลิตโดยรวม 2.ผลิตภาพแรงงาน 3.ผลิตภาพวัตถุดิบ 4.การลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนา 5.ความสามารถในการเจาะตลาดใหม่ 6.ค่าใช้จ่ายด้านโลจิสติกส์ 7.สัดส่วนการใช้วัตถุดิบภายในประเทศต่อต้นทุนใน การผลิตทั้งหมด 8.การขยายตัวของสัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวมของ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 9.ระดับความเปิดของอุตสาหกรรม 10.การกระจุกตัวของตลาดส่งออก 11.การขยายตัวของการจ้างงาน 18

19 สาขาอุตสาหกรรมตัวชี้วัดที่ใช้ 10.รองเท้าและเครื่องหนัง จำนวน 10 ตัว 1.ผลิตภาพการผลิตโดยรวม 2.ผลิตภาพแรงงาน 3.ผลิตภาพวัตถุดิบ 4.การลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนา 5.ความสามารถในการเจาะตลาดใหม่ 6.ค่าใช้จ่ายด้านโลจิสติกส์ 7.สัดส่วนการใช้วัตถุดิบภายในประเทศต่อ ต้นทุนในการผลิตทั้งหมด 8.ระดับความเปิดของอุตสาหกรรม 9.การกระจุกตัวของตลาดส่งออก 10.การขยายตัวของการจ้างงาน 19

20 สาขาอุตสาหกรรมตัวชี้วัดที่ใช้ 11.แม่พิมพ์ จำนวน 12 ตัว 1.ผลิตภาพการผลิตโดยรวม 2.ผลิตภาพแรงงาน 3.ผลิตภาพวัตถุดิบ 4.การลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนา 5.การเพิ่มขึ้นของการผ่านการรับรอง มาตรฐานสากล ISO 6.ความสามารถในการเจาะตลาดใหม่ 7.ค่าใช้จ่ายด้านโลจิสติกส์ 8.สัดส่วนการใช้วัตถุดิบภายในประเทศต่อ ต้นทุน ในการผลิตทั้งหมด 9.การขยายตัวของสัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวม ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 10.ระดับความเปิดของอุตสาหกรรม 11.การกระจุกตัวของตลาดส่งออก 12.การขยายตัวของการจ้างงาน 12.บรรจุภัณฑ์ 13.กระดาษและสิ่งพิมพ์ 14.เครื่องจักรกล 15.อู่ต่อเรือและซ่อมเรือ 16.ยาและผลิตภัณฑ์ เสริมสุขภาพ 17.เซรามิก 20

21 สาขาอุตสาหกรรมตัวชี้วัดที่ใช้ 18. เหมืองแร่ จำนวน 10 ตัว 1.ผลิตภาพการผลิตโดยรวม 2.ผลิตภาพแรงงาน 3.ความเข้มข้นในการใช้พลังงาน 4.การเพิ่มขึ้นของการผ่านการรับรอง มาตรฐานสากล ISO 5.ความสามารถในการเจาะตลาดใหม่ 6.ค่าใช้จ่ายด้านโลจิสติกส์ 7.การขยายตัวของสัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวม ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 8.ระดับความเปิดของอุตสาหกรรม 9.การกระจุกตัวของตลาดส่งออก 10.การขยายตัวของการจ้างงาน 21

22 1.ผลิตภาพการผลิตโดยรวม (Total Factor Productivity: TFP) ประมวลจากแบบ รง.9 สศอ. 2.ผลิตภาพแรงงาน (Labor Productivity) มูลค่า GDP ของภาคอุตสาหกรรม/ปริมาณแรงงานภาคอุตสาหกรรม 3.ผลิตภาพวัตถุดิบ (Material Productivity) มูลค่าการผลิตของภาคอุตสาหกรรม/มูลค่าวัตถุดิบที่ใช้ในอุตสาหกรรมการ ผลิต (ข้อมูลจากแบบ รง.9) 4.ความเข้มข้นในการใช้พลังงาน (Energy Intensity) ปริมาณการใช้พลังงานขั้นสุดท้ายในอุตสาหกรรมการผลิต (ตันเทียบเท่า น้ำมันดิบ) (ข้อมูลจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ทดแทน) / มูลค่า GDP ของภาคอุตสาหกรรม 3.การลงทุนในการวิจัยและพัฒนา (R&D Investment) มูลค่าการลงทุนใน R&D ในภาคอุตสาหกรรม/มูลค่าการผลิตของผลผลิต ภาคอุตสาหกรรม คูณด้วย 100 (ข้อมูลจากแบบ รง.9) 22

23 6.การเพิ่มขึ้นของจำนวนการยื่นขอจดสิทธิบัตร การเพิ่มขึ้นของการยื่นขอสิทธิบัตรในหมวดสินค้าอุตสาหกรรมของปีปัจจุบัน เทียบกับปีที่แล้ว คูณด้วย 100 (ข้อมูลจากกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวง พาณิชย์) 7.การเพิ่มขึ้นของจำนวนการได้รับรองมาตรฐานสากล การเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้ประกอบการที่ได้รับรองมาตรฐานสากล ISO 9000 และ 14001 ของปีปัจจุบันเทียบกับปีที่แล้ว คูณด้วย 100 (ข้อมูลจาก สมอ.) 8.ความสามารถในการเจาะตลาดใหม่ การเพิ่มขึ้นของมูลค่าการส่งออกไปยังตลาดที่เป็นเป้าหมายใหม่ของปี ปัจจุบัน เทียบกับปีที่แล้ว คูณด้วย 100 [ตลาดใหม่ หมายถึงตลาดอาเซียน] (ข้อมูลจากศูนย์เทคโนโลยีสารมนเทศและการสื่อสาร สำนักปลัดกระทรวง พาณิชย์) 23

24 9.ค่าใช้จ่ายด้านโลจิสติกส์ (Logistics Cost) ต้นทุนค่าใช้จ่ายด้านโลจิสติกส์ของภาคอุตสาหกรรม/มูลค่าผลผลิตของ ภาคอุตสาหกรรม คูณด้วย 100 (ข้อมูลจาก รง.9) 10.การใช้วัตถุดิบในประเทศ (Local content) มูลค่าการใช้วัตถุดิบภายในประเทศ/ต้นทุนการผลิตทั้งหมดของ ภาคอุตสาหกรรม คูณด้วย 100 (ข้อมูลจาก รง.9) 11.การขยายตัวของมูลค่า GDP ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม มูลค่า GDP ของผู้ประกอบการ SMEs ปีปัจจุบันเทียบกับปีที่ผ่านมาคูณด้วย 100 (สสว.) 12. อัตราส่วนเงินลงทุนโดยตรงในประเทศต่อต่างประเทศ. DDI :. FDI (ข้อมูลจาก BOI) DDI+FDI DDI+FDI 13. ระดับความเปิดของอุตสาหกรรม มูลค่า Import + มูลค่า Export / GDP คูณด้วย 100 24

25 14.การกระจุกตัวของตลาดส่งออก (Export Market Concentration) มูลค่าการส่งออกของภาคอุตสาหกรรมไปยังตลาดส่งออกรอง/มูลค่าการส่งออก ของภาคอุตสาหกรรมทั้งหมด คูณด้วย 100 (ตลาดรองหมายถึงประเทศคู่ค้า อื่นๆ ที่ไม่ได้มีมูลค่าการส่งออกสูงสุด 10 ประเทศ) 15.แรงงานที่อยู่ในระบบประกันสังคม จำนวนแรงงานในภาคอุตสาหกรรมที่อยู่ในระบบประกันสังคม (ข้อมูลจาก สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน) / จำนวนแรงงานในภาคอุตสาหกรรม ทั้งหมด คูณด้วย 100 16.แรงงานที่มีการศึกษาต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน จำนวนแรงงานที่มีระดับการศึกษาต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน (เกณฑ์มาตรฐาน= สูงกว่าชั้นมัธยม 3) / จำนวนแรงงานในภาคอุตสาหกรรมทั้งหมด คูณด้วย 100 (ข้อมูลจากสำนักงานสถิติแห่งชาติ) 17. การขยายตัวของการจ้างงาน ปริมาณการจ้างงานในปีปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไปจากปีที่ผ่านมา/ปริมาณการ จ้างงานในปีที่ผ่านมา คูณด้วย 100 25

26 18.การเกิดอุบัติเหตุจากการทำงาน จำนวนแรงงานที่เคยได้รับอุบัติเหตุจากการทำงานในภาคอุตสาหกรรม (ข้อมูลจากสำนักงานประกันสังคม)/จำนวนแรงงานทั้งหมดใน ภาคอุตสาหกรรม คูณด้วย 100 19.การใช้พลังงานใหม่และหมุนเวียน ปริมาณพลังงานใหม่และหมุนเวียนที่ใช้ทั้งหมดในอุตสาหกรรมการผลิต (พันตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ) / ปริมาณพลังงานที่ใช้ทั้งหมดในอุตสาหกรรม การผลิต (พันตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ) คูณด้วย 100 (ข้อมูลจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวง พลังงาน) 20.การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากภาคอุตสาหกรรม (ข้อมูจาก กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน) / GDP ของภาคอุตสาหกรรม คูณด้วย 100 26

27 21.จำนวนโรงงานที่ทำผิดกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อม จำนวนผู้ประกอบการอุตสาหกรรมที่ทำผิดกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อม/จำนวน ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมทั้งหมด คูณด้วย 100 (ข้อมูลจากศูนย์ สารสนเทศ กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม) 22.กากของเสียอันตรายจากโรงงานอุตสาหกรรม ปริมาณพลังงานใหม่และหมุนเวียนที่ใช้ทั้งหมดในอุตสาหกรรมการผลิต (พันตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ) /ปริมาณพลังงานที่ใช้ทั้งหมดในอุตสาหกรรม การผลิต (พันตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ) คูณด้วย 100 (ข้อมูลจากศูนย์สารสนเทศ กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม หรือจากรายงานสถานการณ์มลพิษของประเทศไทย กองควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 27

28 28

29 29 จากตัวชี้วัดการพัฒนาอุตสาหกรรมในภาพรวมที่ได้ทบทวนแล้ว ใน 4 มิติ มีทั้งสิ้น 22 ตัวชี้วัด นำมาแสดงข้อมูลเพื่อการประเมินภาพการพัฒนาอุตสาหกรรม ปี ระดับผลิตภาพการผลิต โดยรวม (TFP) ของ ภาคอุตสาหกรรม (หน่วย: ร้อยละ) อัตราการขยายตัวของผลิตภาพการ ผลิตโดยรวม (TFPG) ของ ภาคอุตสาหกรรม (หน่วย: ร้อยละ) 2550 94.520.02 2551 93.61-0.97 2552 93.54-0.07 2553ยังไม่มีการประมวลผลจากแหล่งข้อมูล ตารางแสดงอัตราการขยายตัวของผลิตภาพการผลิตโดยรวมของภาคอุตสาหกรรม พ.ศ. 2550–2553 ที่มา: ข้อมูลระดับผลิตภาพโดยรวม ได้จากรายงานผลิตภาพและผลประกอบการอุตสาหกรรม ศูนย์สารสนเทศเศรษฐกิจอุตสาหกรรม สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวง อุตสาหกรรม ตัวอย่าง ผลการประเมินการพัฒนาอุตสาหกรรมในภาพรวม จากตัวชี้วัด การพัฒนาอุตสาหกรรม

30 แผนภาพแสดงผลิตภาพการผลิตโดยรวม (TFP) ของภาคอุตสาหกรรม พ.ศ. 2550-2552 30

31 ตัวอย่าง ตารางแสดงผลิตภาพแรงงานภาคอุตสาหกรรมการผลิต พ.ศ. 2550-2553 ปี มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวม ภาคอุตสาหกรรม (หน่วย: บาท) จำนวนแรงงาน ทั้งหมด (หน่วย: คน/ปี) ผลิตภาพแรงงาน (หน่วย: บาท/ คน/ปี) 25501,686,372,000,0005,619,228300,107 25511,751,411,000,0005,453,270321,167 25521,645,015,000,0005,373,905306,112 25531,873,170,000,0005,348,790350,204 ที่มา:มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคอุตสาหกรรมการผลิต ได้จากบัญชีรายได้ ประชาชาติ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ โดยใช้ ข้อมูล ณ ราคาคงที่ ของการคำนวณด้านรายได้ (Income Approach) จำนวนแรงงานแรงงานทั้งหมด ได้จากสถิติภาวะการทำงานของประชากร ภาคอุตสาหกรรมการผลิต สำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร 31

32 แผนภาพแสดงผลิตภาพแรงงานภาคอุตสาหกรรมการผลิต พ.ศ. 2550-2553 32

33 33 จากตัวชี้วัดการพัฒนาอุตสาหกรรมในภาพรวมที่ได้ทบทวนแล้ว มีทั้งสิ้น 10-12 ตัวชี้วัด นำมาแสดงข้อมูลเพื่อการประเมินภาพการพัฒนา อุตสาหกรรม ตัวอย่าง ตารางแสดงอัตราการขยายตัวการส่งออกสินค้าของอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ไป ยังตลาดใหม่ พ.ศ. 2550–2552 ตัวชี้วัด255025512552 ความสามารถในการเจาะตลาดใหม่ (อัตราการ เติบโตของมูลค่าการส่งออกในตลาดใหม่) (หน่วย: คิดเป็นร้อยละ) 19.304.9026.65 ที่มา: ข้อมูลการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ไปยังประเทศกลุ่มอาเซียน ได้จาก กระทรวงพาณิชย์ หมายเหตุ: ในที่นี้ ตลาดใหม่หมายถึง กลุ่มตลาดอาเซียน 9 ประเทศ และอัตราแลกเปลี่ยน ค่าเงินบาท อ้างอิงจากธนาคารแห่งประเทศไทย โดยคิดค่าเฉลี่ยของมูลค่าในแต่ละปี ผลการประเมินการพัฒนารายสาขาอุตสาหกรรมจากตัวชี้วัดการ พัฒนาอุตสาหกรรม

34 ปี ความสามารถในการเจาะตลาดใหม่ มูลค่าการส่งออกไปยังตลาดเป้าหมายใหม่ (ล้านบาท) อัตราการขยายตัว (ร้อยละ) 25501,57019.30 25511,6474.90 25522,08626.65 ตารางแสดงการขยายตัวการส่งออกสินค้าของอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ไป ยังตลาดใหม่ พ.ศ. 2550–2552 ที่มา: มูลค่าการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ไปยังประเทศกลุ่มอาเซียน ได้ จากกระทรวงพาณิชย์ หมายเหตุ: ในที่นี้ ตลาดใหม่หมายถึง กลุ่มตลาดอาเซียน 9 ประเทศ และอัตรา แลกเปลี่ยนค่าเงินบาท อ้างอิงจากธนาคารแห่งประเทศไทย โดยคิดค่าเฉลี่ย ของมูลค่าในแต่ละปี 34

35 แผนภาพแสดงอัตราการขยายตัวการส่งออกสินค้าของอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ไป ยังตลาดใหม่ พ.ศ. 2550–2552 35

36 ปี มูลค่าการ ส่งออก (ล้านบาท) มูลค่าการ นำเข้า (ล้านบาท) GDP รายสาขา อุตสาหกรรม (ล้านบาท) ระดับการเปิดของ อุตสาหกรรม (หน่วย: ร้อยละ) 2550 1,87717,14154,27313.98 2551 1,60615,90361,10311.64 2552 2,02317,94355,24714.08 ตารางแสดงระดับการเปิดของอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล พ.ศ. 2550–2552 ที่มา:การนำเข้าและส่งออก จากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคอุตสาหกรรมการผลิต จากสำนักงาน คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ โดยใช้ข้อมูล ณ ราคาคงที่ 36

37 แผนภาพแสดงระดับการเปิดของอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล พ.ศ. 2550–2552 37

38  ตัวชี้วัด 22 ตัว จะใช้ในการจัดทำ Composite Index โดยจำแนกอก ตามมิติการพัฒนาอุตสาหกรรม 4 มิติ และรวมทุกมิติ ทำให้ดัชนีรวมวัด การพัฒนาอุตสาหกรรม มีจำนวน 5 ดัชนี  Composite Index วัดการพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา 18 อุตสาหกรรม ไม่มีการจำแนกรายมิติเนื่องจากตัวชี้วัดมีจำนวนน้อย ทำ ให้ดัชนีรวมวัดการพัฒนารายสาขาอุตสาหกรรม มีจำนวน 18 ดัชนี ตามจำนวนอุตสาหกรรมที่กำหนดไว้  ดัชนีรวมวัดการพัฒนาอุตสาหกรรม ที่สร้างขึ้นเป็นดัชนีแนวโน้มที่ใช้ดู ระดับการพัฒนาเมื่อเวลาผ่านไป โดยใช้ปีใดปีหนึ่งเป็นปีฐาน โดยปกติ ปีฐานจะใช้ปีที่มีระดับการพัฒนาที่ค่อนข้างมีเสถียรภาพ สำหรับ การศึกษาครั้งนี้ได้กำหนดให้ปี 2550 เป็นปีฐาน เพื่อวัดผลการพัฒนา อุตสาหกรรมต่อเนื่องในปีต่อไป โดยทดลองทำ 3 ปี คือ ปี 2550-2552 38

39  การสร้างดัชนีรวมวัดการพัฒนาอุตสาหกรรม ระดับภาพรวม ให้ ความสำคัญต่อมิติการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมอย่างเท่าเทียมกัน จึงมีค่า เท่ากับ 0.25 ในแต่ละมิติ  การสร้างดัชนีรวมการพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา ไม่มีการจำแนกราย มิติ เนื่องจากตัวชี้วัดมีจำนวนน้อยกว่า  กรณีดัชนีรวมของอุตสาหกรรมในระดับภาพรวม ในที่นี้ Composite Index = 0.25 [(PE1+PE2+PE3+PE4)/4] + 0.25 [(CA1+CA2+CA3+CA4+CA5)/5] + 0.25 (St1+St2+St3+St4+St5)/5] + 0.25(Su1+Su2+Su3+Su4+Su5+Su6+Su7+Su8)/8]  กรณีดัชนีรวมรายสาขาอุตสาหกรรม ในที่นี้ Composite Index = (I1+I2+I3+..........+In) * 1/n 39

40 การสร้างดัชนีเพื่อการวัดการพัฒนาในภาพรวมของภาคอุตสาหกรรม 40

41 มิติที่ 1 การพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต (Production Efficiency) 1. ดัชนีผลิตภาพการผลิตโดยรวม ปี ระดับผลิตภาพการผลิตโดยรวม (TFP) ของภาคอุตสาหกรรม ค่าดัชนีแนวโน้มของผลิตภาพการผลิต โดยรวมของภาคอุตสาหกรรม 255094.52100 255193.6199.03 255293.5498.96 2. ดัชนีผลิตภาพแรงงาน ปี ผลิตภาพแรงงาน (หน่วย: บาท/คน/ปี) ดัชนีแนวโน้มของผลิตภาพแรงงาน ของภาคอุตสาหกรรม 2550300,107100 2551321,167107.02 2552306,112102.00 41

42 ปี ผลิตภาพวัตถุดิบ (หน่วย: บาท) ดัชนีแนวโน้มของผลิตภาพ วัตถุดิบของภาคอุตสาหกรรม 2550 1.79100 2551 1.2268.15 2552 1.3072.63 ปี ความเข้มข้นในการใช้พลังงาน (Energy Intensity) (หน่วย: toe/ล้านบาท) ดัชนีแนวโน้มของ (การลด) ความ เข้มข้นในการใช้พลังงานของ ภาคอุตสาหกรรม 2550 13.95100 2551 13.80101.08 2552 14.31 97.42 3. ดัชนีผลิตภาพวัตถุดิบ 4. ดัชนีความเข้มข้นในการใช้พลังงาน (Energy Intensity) 42

43 มิติที่ 2 ความสามารถในการแข่งขันและการปรับตัว (Competitiveness and Adaptability) 5. ดัชนีการลงทุนในการวิจัยและพัฒนา (R&D Investment) ปี มูลค่าค่าใช้จ่าย R&D ต่อมูลค่าการผลิต (หน่วย: ร้อยละ) ดัชนีแนวโน้มของการลงทุน ในการวิจัยและพัฒนา ของภาคอุตสาหกรรม 25500.43100 25510.0818.60 25520.049.30 6. ดัชนีการเพิ่มขึ้นของจำนวนการยื่นขอจดสิทธิบัตร (Patent Application Growth) ปี คำขอรับสิทธิบัตรทั้งหมด (หน่วย: ราย) ดัชนีแนวโน้มของการเพิ่มขึ้นของจำนวนการ ยื่นขอจดสิทธิบัตรของภาคอุตสาหกรรม 25503,478100 25513,637104.57 25524,196120.64 43

44 7. ดัชนีการเพิ่มขึ้นของจำนวนการได้รับการรับรองมาตรฐานสากล ปี จำนวนผู้ประกอบการอุตสาหกรรม การผลิตที่ผ่านมาตรฐานสากล (หน่วย: ราย) ดัชนีแนวโน้มของการเพิ่มขึ้นของ จำนวนการยื่นขอจดสิทธิบัตรของ ภาคอุตสาหกรรม 2550381100 2551494129.66 2552871228.60 8.ดัชนีความสามารถในการเจาะตลาดใหม่ ปี มูลค่าการส่งออกไปตลาดใหม่ ของ สินค้าอุตสาหกรรม (หน่วย: บาท) ดัชนีแนวโน้มของความสามารถในการ เจาะตลาดใหม่ของภาคอุตสาหกรรม 2550835,894.6100 2551930,296.8111.29 2552790,575.294.57 44

45 9. ดัชนีค่าใช้จ่ายทางด้านโลจิสติกส์ ปี ค่าใช้จ่ายในการขนส่งสินค้า สำเร็จรูปต่อมูลค่าการผลิต (หน่วย: ร้อยละ) ดัชนีแนวโน้มของ (การลด) ค่าใช้จ่ายทางด้านโลจิสติกส์ ของภาคอุตสาหกรรม 25501.33100 25511.5484.21 25520.63147.37 45

46 มิติที่ 3 ด้านเสถียรภาพ (Stability) 10.ดัชนีสัดส่วนการใช้วัตถุดิบภายในประเทศต่อต้นทุนในการ ผลิตทั้งหมด (Local content) ปี ต้นทุนวัตถุดิบ ภายในประเทศต่อต้นทุน การผลิตรวม (หน่วย: ร้อยละ) ดัชนีแนวโน้มของสัดส่วนการใช้ วัตถุดิบภายในประเทศต่อต้นทุนใน การผลิตทั้งหมดของ ภาคอุตสาหกรรม 2550 53.22 100 255170.28132.05 255254.10101.65 46

47 11.ดัชนีอัตราการขยายตัวของมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวม ภายในประเทศของ SMEs ปี มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวม ของวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม (หน่วย: ล้านบาท) ดัชนีแนวโน้มของอัตราการขยายตัว ของมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวม ภายในประเทศของ SMEs ของ ภาคอุตสาหกรรม 2550 1,021,056 100 2551 1,066,663 104.47 2552 1,037,865 101.65 12.ดัชนีสัดส่วนมูลค่าเงินลงทุนโดยตรงในประเทศต่อต่างประเทศ ปี DDI/FDI (ร้อยละ/ร้อยละ) ดัชนีสัดส่วนมูลค่าเงินลงทุนโดยตรงใน ประเทศต่อต่างประเทศของ ภาคอุตสาหกรรม 2550 0.3046 100 2551 0.5000 164.15 2552 1.0623 348.75 47

48 13. ดัชนีระดับความเปิดของอุตสาหกรรม ปี ระดับการเปิดของอุตสาหกรรม (หน่วย: ร้อยละ) ดัชนีระดับความเปิด ของอุตสาหกรรม 2550 322.11 100 2551 334.25 96.23 2552 317.40 101.46 14. ดัชนีการกระจุกตัวของตลาดส่งออก ปี สัดส่วนการส่งออก ของอุตสาหกรรมไป ยังตลาดรอง ดัชนีการ (ลดลง) ของกระจุกตัว ของตลาดส่งออก ของภาคอุตสาหกรรม 255038.60100 255138.3799.40 255236.9595.73 48

49 มิติที่ 4 ด้านความยั่งยืน (Sustainability) 15.ตัวชี้วัดการใช้พลังงานใหม่และพลังงานหมุนเวียน ปี สัดส่วนพลังงานใหม่และ หมุนเวียนต่อพลังงาน ทั้งหมด (หน่วย: ร้อยละ) ดัชนีการใช้พลังงานใหม่และ พลังงานหมุนเวียนของ ภาคอุตสาหกรรม 2550 25.34100 2551 26.23103.51 2552 28.13111.01 16. ตัวชี้วัดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ปี สัดส่วนปริมาณก๊าซ คาร์บอนไดออกไซด์ต่อ GDP (หน่วย: ตันต่อล้านบาท) ดัชนีการปล่อยก๊าซ คาร์บอนไดออกไซด์ของ ภาคอุตสาหกรรม 2550 25.09 100 2551 25.71 97.53 2552 27.45 90.59 49

50 17. ตัวชี้วัดปริมาณกากของเสียอันตรายจากโรงงาน ปี สัดส่วนปริมาณกากของเสียอันตราย ที่เกิดจากอุตสาหกรรมต่อ GDP (หน่วย: ตันต่อล้านบาท) ดัชนีปริมาณกากของเสีย อันตรายจากโรงงาน ของ ภาคอุตสาหกรรม 2550 1.10 100 2551 1.3973.64 2552 1.4469.09 18. ตัวชี้วัดผู้ประกอบการที่ทำผิดกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อม ปี สัดส่วนผู้ประกอบการที่ทำผิด กฎหมายสิ่งแวดล้อม (หน่วย: ร้อยละ) ค่าดัชนีผู้ประกอบการที่ทำผิด กฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมของ ภาคอุตสาหกรรม 2550 0.07100 2551 0.04157.14 25520.0971.43 50

51 19. ตัวชี้วัดสัดส่วนแรงงานในภาคอุตสาหกรรมการผลิตที่อยู่ใน ระบบประกันสังคมต่อแรงงานทั้งหมด ปี สัดส่วนแรงงานในระบบ ต่อแรงงานทั้งหมด (หน่วย: ร้อยละ) ดัชนีสัดส่วนแรงงานในภาคอุตสาหกรรมการ ผลิตที่อยู่ในระบบประกันสังคมต่อแรงงาน ทั้งหมดของภาคอุตสาหกรรม 2550 77.49100 2551 74.2695.83 2552 73.8695.32 20. ตัวชี้วัดแรงงานที่มีการศึกษาต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานต่อ จำนวนแรงงานทั้งหมด ปี สัดส่วนแรงงานที่ระดับการศึกษา ต่ำกว่าเกณฑ์ต่อแรงงานทั้งหมด (หน่วย: ร้อยละ) ดัชนีแรงงานที่มีการศึกษาต่ำกว่า เกณฑ์มาตรฐานต่อจำนวนแรงงาน ทั้งหมดของภาคอุตสาหกรรม 2550 64.42100 2551 65.2698.70 2552 65.0099.10 51

52 21. ตัวชี้วัดการขยายตัวของการจ้างงาน ปี จำนวนแรงงานที่มีการจ้างใน ภาคอุตสาหกรรม (หน่วย: คน) ดัชนีการขยายตัวของการจ้าง งาน ของภาคอุตสาหกรรม 2550 5,619,228100 2551 5,453,27097.05 2552 5,373,90595.63 22. ตัวชี้วัดการเกิดอุบัติเหตุจากการทำงาน ปี สัดส่วนจำนวนแรงงานที่ได้รับ อุบัติเหตุ (หน่วย: ร้อยละ) ดัชนีการเกิดอุบัติเหตุจากการ ทำงานสูง ของ ภาคอุตสาหกรรม 2550 3.54100 2551 3.24108.47 2552 2.78121.47 52

53 สรุปค่าดัชนีย่อย 22 ดัชนี ที่แสดงภาพรวมการพัฒนาภาคอุตสาหกรรม พ.ศ. 2550-2552 ใช้ปี 2550 เป็นปีฐาน ดัชนีย่อย ค่าดัชนีในแต่ละปี 255025512552 ดัชนีผลิตภาพการผลิตโดยรวม10099.0398.96 ดัชนีผลิตภาพแรงงาน100107.02102.00 ดัชนีผลิตภาพวัตถุดิบ 10068.1572.63 ดัชนีความเข้มข้นในการใช้พลังงาน 100101.0897.42 ดัชนีการลงทุนในการวิจัยและพัฒนา10018.609.30 ดัชนีการเพิ่มขึ้นของจำนวนการยื่นขอจดสิทธิบัตร 100104.57120.64 ดัชนีการเพิ่มขึ้นของจำนวนการได้รับการรับรอง มาตรฐานสากล 100129.66228.61 ดัชนีความสามารถในการเจาะตลาดใหม่100111.2994.57 ดัชนีค่าใช้จ่ายทางด้านโลจิสติกส์ 10084.21147.37 ดัชนีสัดส่วนการใช้วัตถุดิบภายในประเทศต่อต้นทุนใน การผลิตทั้งหมด 100132.05101.65 53

54 ดัชนีย่อย ค่าดัชนีในแต่ละปี 255025512552 ดัชนีอัตราการขยายตัวของมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวม ภายในประเทศของ SMEs 100104.47101.65 ดัชนีสัดส่วนมูลค่าเงินลงทุนโดยตรงในประเทศต่อ ต่างประเทศ 100164.15348.75 ดัชนีระดับความเปิดของอุตสาหกรรม 10096.23101.46 ดัชนีการกระจุกตัวของตลาดส่งออก 10099.4095.73 ดัชนีการใช้พลังงานใหม่และพลังงานหมุนเวียน 100103.51111.01 ดัชนีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์10097.5390.59 ดัชนีปริมาณกากของเสียอันตรายจากโรงงาน10073.6469.09 ดัชนีผู้ประกอบการที่ทำผิดกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อม100157.1471.43 ดัชนีสัดส่วนแรงงานในภาคอุตสาหกรรมการผลิตที่ อยู่ในระบบประกันสังคมต่อแรงงานทั้งหมด 10095.8395.32 ดัชนีแรงงานที่มีการศึกษาต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานต่อ จำนวนแรงงานทั้งหมด 10098.7099.10 ดัชนีการขยายตัวของการจ้างงาน10097.0595.63 ดัชนีการเกิดอุบัติเหตุจากการทำงาน100108.47121.47 54

55 Composite Index ของปี 2551 Composite Index ของมิติที่ 1 มีค่าเท่ากับ 93.82 หาจาก (99.03+107.02+68.15+101.08)/4 Composite Index ของมิติที่ 2 มีค่าเท่ากับ 89.67 หาจาก (18.60+104.57+129.66+111.29+84.21)/5 Composite Index ของมิติที่ 3 มีค่าเท่ากับ 119.26 หาจาก (132.05+104.47+164.15+96.23+99.40)/5 Composite Index ของมิติที่ 4 มีค่าเท่ากับ 103.98 หาจาก 103.51+97.53+73.64+157.14+95.83+98.70+97.05+108.47)/8 Composite Index ของภาคอุตสาหกรรมระดับภาพรวม มีค่าเท่ากับ 101.68 หาจาก 0.25(93.82)+0.25(89.67)+0.25(119.26)+0.25(103.98) 55

56 Composite Index ของปี 2552 Composite Index ของมิติที่ 1 มีค่าเท่ากับ 92.75 หาจาก (98.96+102.00+72.63+97.42)/4 Composite Index ของมิติที่ 2 มีค่าเท่ากับ 120.10 หาจาก (9.30+120.64+228.61+94.57+147.37)/5 Composite Index ของมิติที่ 3 มีค่าเท่ากับ 149.85 หาจาก (101.65+101.65+348.75+101.46+95.73)/5 Composite Index ของมิติที่ 4 มีค่าเท่ากับ 94.21 หาจาก (111.01+90.59+69.09+71.43+95.32+99.10+95.63+121.47)/8 Composite Index ของภาคอุตสาหกรรมระดับภาพรวม มีค่าเท่ากับ 114.23 หาจาก 0.25(92.75)+0.25(120.10)+0.25(149.85)+0.25(94.21) 56

57 57 มิติของการพัฒนาในระดับภาพรวม ค่าดัชนีรวม 255025512552 มิติที่ 1 การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 10093.8292.75 มิติที่ 2 ความสามารถในการแข่งขันและการปรับตัว10089.67120.10 มิติที่ 3 ด้านเสถียรภาพ100119.26149.85 มิติที่ 4 ด้านความยั่งยืน100103.9894.21 การพัฒนาในภาพรวมของภาคอุตสาหกรรม100101.68114.23

58 การสร้างดัชนีเพื่อการวัดการพัฒนา รายสาขาอุตสาหกรรม 58 การสร้างดัชนีย่อยให้กับรายสาขาอุตสาหกรรม เพื่อการจัดทำ ดัชนีรวม (Composite Index) โดยวิธีการสร้างดัชนีย่อย ทำ ในลักษณะเดียวกันกับของอุตสาหกรรมในภาพรวม และใน กรณีที่ดัชนีย่อยตัวใดมีปัญหาในการเก็บข้อมูลจะไม่นำมาใช้ โดยมีการถ่วงน้ำหนักที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างเป็นสัดส่วน

59 ค่าดัชนีย่อยแสดงภาพรวมของการพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม พ.ศ. 2550-2552 ใช้ปี 2550 เป็นปีฐาน ดัชนีย่อยในแต่ละด้าน255025512552 1.ผลิตภาพการผลิตโดยรวม100 100.29100.92 2.ผลิตภาพแรงงาน100 102.53100.27 3.ผลิตภาพวัตถุดิบ100 99.32 4.การลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนา100 99.7699.73 5. การเพิ่มขึ้นของการผ่านการรับรอง มาตรฐานสากล ISO 100109.43119.81 6.ความสามารถในการเจาะตลาดใหม่100105.59108.53 7.ค่าใช้จ่ายด้านโลจิสติกส์100100.13100.31 8.การใช้วัตถุดิบภายในประเทศ10082.0191.30 9. การขยายตัวของสัดส่วนผลิตภัณฑ์มวล รวมของ SMEs 100110.57104.19 10.ระดับความเปิดของอุตสาหกรรม 10085.22101.51 11.การกระจุกตัวของตลาดส่งออก100100.90105.84 12.การขยายตัวของการจ้างงาน 10095.6691.93 59

60 ปีวิธีคำนวณดัชนีรวม 2550-100 2551 (100.29+102.53+100+99.76+109.43+105.59+ 100.13+82.01+110.57+85.22+100.90+95.66)/12 99.34 2552 (100.92+100.27+99.32+99.73+119.81+108.53+ 100.31+91.30+104.19+101.51+105.84+91.93)/12 101.97 ดัชนีรวมวัดการพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม พ.ศ. 2550-2552 60

61 ค่าดัชนีย่อยแสดงภาพรวมของการพัฒนาอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2550-2552 ใช้ปี 2550 เป็นปีฐาน ดัชนีย่อยในแต่ละด้าน255025512552 1. ผลิตภาพการผลิตโดยรวม 100 99.88100.32 2. การลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนา 100 99.5999.57 3. การขยายตัวของการยื่นขอสิทธิบัตร 100 95.15119.03 4. การเพิ่มขึ้นของการผ่านการรับรองมาตรฐานสากล ISO 100 103.92110.78 5. ความสามารถในการเจาะตลาดใหม่ 100 96.3587.92 6. ค่าใช้จ่ายด้านโลจิสติกส์ 100 99.3199.3 7. สัดส่วนการใช้วัตถุดิบภายในประเทศต่อต้นทุนในการ ผลิตทั้งหมด 100 128.87178.65 8. การขยายตัวของสัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวมของ SMEs 100 110.57104.19 9. ระดับความเปิดของอุตสาหกรรม 100 107.33116.83 10. อัตราส่วนการลงทุนโดยตรงในประเทศ/ต่างประเทศ 100 131.65341.77 11. การขยายตัวของการจ้างงาน 100 96.4287.99 61

62 ปีวิธีคำนวณดัชนีรวม 2550 -100 2551 (99.88+99.59+95.15+103.92+96.35+99.31+ 128.87+110.57+ 107.33+131.65+96.42)/11 103.00 2552 (100.32+99.57+119.03+110.78+87.92+99.3+ 178.65+104.19+ 116.83+341.77+87.99)/11 131.48 ดัชนีรวมวัดการพัฒนาอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2550- 2552 62

63 ค่าดัชนีย่อยแสดงภาพรวมของการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหาร พ.ศ. 2550- 2552 ใช้ปี 2550 เป็นปีฐาน ดัชนีย่อยในแต่ละด้าน255025512552 1. ผลิตภาพการผลิตโดยรวม 100 95.6995.64 2. ผลิตภาพแรงงาน 100 103.3294.66 3. ผลิตภาพวัตถุดิบ 100 99.7899.63 4. ความเข้มข้นในการใช้พลังงาน 100 99.6496.36 5. การลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนา 100 98.7898.85 6. ความสามารถในการเจาะตลาดใหม่ 100 116.78111.44 7. ค่าใช้จ่ายด้านโลจิสติกส์ 100 99.81101.01 8. สัดส่วนการใช้วัตถุดิบภายในประเทศต่อ ต้นทุนในการผลิตทั้งหมด 100 115.6896.62 9. การขยายตัวของสัดส่วนผลิตภัณฑ์มวล รวมของ SMEs 100 110.57 10. ระดับความเปิดของอุตสาหกรรม 10077.0996.17 11. การกระจุกตัวของตลาดส่งออก 100 95.7490.72 12. การขยายตัวของการจ้างงาน 10098.76104.24 63

64 ปีวิธีคำนวณดัชนีรวม 2550 -100 2551 (95.69+103.32+99.78+99.64+98.78+116.78+ 99.81+115.68+100+77.09+95.74+98.76)/12 100.09 2552 (95.64+94.66+99.63+96.36+98.85+111.44+ 101.01+96.62+110.57+96.17+90.72+104.24)/12 99.66 ดัชนีรวมวัดการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหาร พ.ศ. 2550-2552 64

65 ค่าดัชนีย่อยแสดงภาพรวมของการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ พ.ศ. 2550- 2552 ใช้ปี 2550 เป็นปีฐาน ดัชนีย่อยในแต่ละด้าน255025512552 1.ผลิตภาพการผลิตโดยรวม100 99.80100.04 2.ผลิตภาพแรงงาน100 121.2792.18 3.ผลิตภาพวัตถุดิบ100 99.6599.40 4.การลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนา100 100.4299.97 5.ความสามารถในการเจาะตลาดใหม่100 107.6992.49 6.ค่าใช้จ่ายด้านโลจิสติกส์100 100.04100.31 7. สัดส่วนการใช้วัตถุดิบภายในประเทศต่อ ต้นทุนในการผลิตทั้งหมด 100 138.78103.76 8.ระดับความเปิดของอุตสาหกรรม100 110.09105.48 9.การกระจุกตัวของตลาดส่งออก 100103.06103.21 10.การขยายตัวของการจ้างงาน 10096.0895.06 65

66 ปีวิธีคำนวณดัชนีรวม 2550 -100 2551 (99.80+121.27+99.65+100.42+107.69+100.04+ 138.78+110.09+103.06+96.08)/10 107.69 2552 (100.04+92.18+99.40+99.97+92.49+100.31+ 103.76+105.48+103.21+95.06)/10 99.19 ดัชนีรวมวัดการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ พ.ศ. 2550-2552 66

67 ค่าดัชนีย่อยแสดงภาพรวมของการพัฒนาอุตสาหกรรมเหล็ก พ.ศ. 2550- 2552 ใช้ปี 2550 เป็นปีฐาน ดัชนีย่อยในแต่ละด้าน255025512552 1. ผลิตภาพการผลิตโดยรวม 100 103.61103.06 2. ผลิตภาพแรงงาน 100 113.97101.18 3. ผลิตภาพวัตถุดิบ 100 101.0299.50 4. ความเข้มข้นในการใช้พลังงาน 100 86.63 5. การลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนา 100 99.7099.77 6. ความสามารถในการเจาะตลาดใหม่ 100 116.6187.67 7. ค่าใช้จ่ายด้านโลจิสติกส์ 100 100.26100.89 8. สัดส่วนการใช้วัตถุดิบภายในประเทศต่อต้นทุน ในการผลิตทั้งหมด 100 232.60252.29 9. การขยายตัวของสัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวม ของ SMEs 100110.57104.19 10. ระดับความเปิดของอุตสาหกรรม 10055.6793.54 11. การกระจุกตัวของตลาดส่งออก 100 95.5162.34 12. การขยายตัวของการจ้างงาน 10084.4885.99 67

68 ปีวิธีคำนวณดัชนีรวม 2550 -100 2551 (103.61+113.97+101.02+100+99.70+116.61+ 100.26+232.60+110.57+55.67+95.51+84.48)/12 109.50 2552 (103.06+101.18+99.50+86.63+99.77+87.67+ 100.89+252.29+104.19+93.54+62.34+85.99)/12 106.42 ดัชนีรวมวัดการพัฒนาอุตสาหกรรมเหล็ก พ.ศ. 2550-2552 68

69 ค่าดัชนีย่อยแสดงภาพรวมของการพัฒนาอุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑ์ยาง พ.ศ. 2550-2552 ใช้ปี 2550 เป็นปีฐาน ดัชนีย่อยในแต่ละด้าน255025512552 1. ผลิตภาพการผลิตโดยรวม 100 56.70n/a 2. ผลิตภาพแรงงาน 100 86.6981.52 3. ผลิตภาพวัตถุดิบ 100 98.0297.06 4. การลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนา 100 100.06100.05 5. การเพิ่มขึ้นของการผ่านการรับรอง มาตรฐานสากล ISO 100 105.41134.23 6. ความสามารถในการเจาะตลาดใหม่ 100 119.51101.62 7. ค่าใช้จ่ายด้านโลจิสติกส์ 100 99.6599.62 8. สัดส่วนการใช้วัตถุดิบภายในประเทศต่อ ต้นทุนในการผลิตทั้งหมด 100 87.9463.92 9. การขยายตัวของสัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวม ของ SMEs 100 103.9597.50 10. ระดับความเปิดของอุตสาหกรรม 10087.3991.85 11. การกระจุกตัวของตลาดส่งออก 100 99.8096.04 12. การขยายตัวของการจ้างงาน 100114.88123.37 69

70 ปีวิธีคำนวณดัชนีรวม 2550 -100 2551 (56.70+86.69+98.02+100.06+105.41+119.51+ 99.65+87.94+103.95+87.39+99.80+114.88)/12 96.67 2552 (81.52+97.06+100.05+134.23+101.62+99.62+ 63.92+97.50+91.85+ 96.04+123.37)/11 98.80 ดัชนีรวมวัดการพัฒนาอุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑ์ยาง พ.ศ. 2550-2552 70

71 ค่าดัชนีย่อยแสดงภาพรวมของการพัฒนาอุตสาหกรรมพลาสติก พ.ศ. 2550- 2552 ใช้ปี 2550 เป็นปีฐาน ดัชนีย่อยในแต่ละด้าน255025512552 1. ผลิตภาพการผลิตโดยรวม100 102.93102.92 2. ผลิตภาพแรงงาน100 101.20104.88 3. ผลิตภาพวัตถุดิบ100 99.9999.49 4. การลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนา100 99.2599.30 5. ความสามารถในการเจาะตลาดใหม่100 110.6494.12 6. ค่าใช้จ่ายด้านโลจิสติกส์100 100.31101.4 7. สัดส่วนการใช้วัตถุดิบภายในประเทศต่อ ต้นทุนในการผลิตทั้งหมด 100 118.2490.37 8. ระดับความเปิดของอุตสาหกรรม100 93.46104.68 9. การกระจุกตัวของตลาดส่งออก100 92.0586.37 10. การขยายตัวของการจ้างงาน 100100.6189.83 71

72 ปีวิธีคำนวณดัชนีรวม 2550 -100 2551 (102.93+101.20+99.99+99.25+110.64+100.31+ 118.24+93.46+92.05+100.61)/10 101.87 2552 (102.92+104.88+99.49+99.30+94.12+101.4+ 90.37+104.68+86.37+89.83)/10 97.34 ดัชนีรวมวัดการพัฒนาอุตสาหกรรมพลาสติก พ.ศ. 2550-2552 72

73 ค่าดัชนีย่อยแสดงภาพรวมของการพัฒนาอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ พ.ศ. 2550-2552 ใช้ปี 2550 เป็นปีฐาน ดัชนีย่อยในแต่ละด้าน255025512552 1. ผลิตภาพการผลิตโดยรวม100 100.7399.32 2. ผลิตภาพแรงงาน100 83.6391.92 3. ผลิตภาพวัตถุดิบ 100100.3099.12 4. การลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนา 10099.4699.68 5. ความสามารถในการเจาะตลาดใหม่100 235.95126.24 6. ค่าใช้จ่ายด้านโลจิสติกส์ 100100.3100.37 7. สัดส่วนการใช้วัตถุดิบภายในประเทศต่อ ต้นทุนในการผลิตทั้งหมด 100175.43116.68 8. ระดับความเปิดของอุตสาหกรรม100 36.3351.05 9. การกระจุกตัวของตลาดส่งออก100 83.0249.02 10. การขยายตัวของการจ้างงาน100 128.88118.43 73

74 ปีวิธีคำนวณดัชนีรวม 2550 -100 2551 (100.73+83.63+100.30+99.46+235.95+100.3+ 175.43+36.33+83.02+128.88)/10 114.40 2552 (99.32+91.92+99.12+99.68+126.24+100.37+ 116.68+51.05+49.02+118.43)/10 95.18 ดัชนีรวมวัดการพัฒนาอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ พ.ศ. 2550-2552 74

75 ค่าดัชนีย่อยแสดงภาพรวมของการพัฒนาอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ พ.ศ. 2550-2552 ใช้ปี 2550 เป็นปีฐาน ดัชนีย่อยในแต่ละด้าน255025512552 1. ผลิตภาพการผลิตโดยรวม100 97.8997.71 2. ผลิตภาพแรงงาน100 140.11108.90 3. ผลิตภาพวัตถุดิบ 100100.9899.87 4. การลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนา 100 5. ความสามารถในการเจาะตลาดใหม่100 126.6288.97 6. ค่าใช้จ่ายด้านโลจิสติกส์ 100100.8599.84 7. สัดส่วนการใช้วัตถุดิบภายในประเทศต่อ ต้นทุนในการผลิตทั้งหมด 10093.9775.18 8. การขยายตัวของสัดส่วนผลิตภัณฑ์มวล รวมของ SMEs 100110.57104.19 9. ระดับความเปิดของอุตสาหกรรม100 98.9899.18 10. การกระจุกตัวของตลาดส่งออก100 113.94106.58 11. การขยายตัวของการจ้างงาน100 70.2877.68 75

76 ปีวิธีคำนวณดัชนีรวม 2550 -100 2551 (97.89+140.11+100.98+100+126.62+100.85+ 93.97+110.57+ 98.98+113.94+70.28)/11 104.93 2552 (97.71+108.90+99.87+100+88.97+99.84+75.18 +104.19+99.18+106.58+77.68)/11 96.19 ดัชนีรวมวัดการพัฒนาอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ พ.ศ. 2550-2552 76

77 ค่าดัชนีย่อยแสดงภาพรวมของการพัฒนาอุตสาหกรรมรองเท้าและเครื่องหนัง พ.ศ. 2550-2552 ใช้ปี 2550 เป็นปีฐาน ดัชนีย่อยในแต่ละด้าน255025512552 1. ผลิตภาพการผลิตโดยรวม100 100.31100.46 2. ผลิตภาพแรงงาน100 111.05114.32 3. ผลิตภาพวัตถุดิบ 100100.0799.33 4. การลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนา 100100.08100.09 5. ความสามารถในการเจาะตลาดใหม่100 99.47115.84 6. ค่าใช้จ่ายด้านโลจิสติกส์ 100100.02100.75 7. สัดส่วนการใช้วัตถุดิบภายในประเทศต่อ ต้นทุนในการผลิตทั้งหมด 100162.18114.84 8. ระดับความเปิดของอุตสาหกรรม100 95.3699.11 9. การกระจุกตัวของตลาดส่งออก100 100.97118.80 10. การขยายตัวของการจ้างงาน100 84.7274.30 77

78 ปีวิธีคำนวณดัชนีรวม 2550 -100 2551 (100.31+111.05+100.07+100.08+99.47+100.02 +162.18+95.36+100.97+84.72)/10 105.42 2552 (100.46+114.32+99.33+100.09+115.84+100.75 +114.84+99.11+118.80+74.30)/10 103.78 ดัชนีรวมวัดการพัฒนาอุตสาหกรรมรองเท้าและเครื่องหนัง พ.ศ. 2550-2552 78

79 ค่าดัชนีย่อยแสดงภาพรวมของการพัฒนาอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ พ.ศ. 2550- 2552 ใช้ปี 2550 เป็นปีฐาน ดัชนีย่อยในแต่ละด้าน255025512552 1. ผลิตภาพการผลิตโดยรวม 100 62.01n/a 2. ผลิตภาพแรงงาน 100107.94103.13 3. ผลิตภาพวัตถุดิบ 100 101.92n/a 4. การลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนา 100 101.1n/a 5. การเพิ่มขึ้นของการผ่านการรับรอง มาตรฐานสากล ISO 100 6. ความสามารถในการเจาะตลาดใหม่ 100 107.46109.21 7. ค่าใช้จ่ายด้านโลจิสติกส์ 100 96.82n/a 8. สัดส่วนการใช้วัตถุดิบภายในประเทศต่อ ต้นทุนในการผลิตทั้งหมด 100 75.44n/a 9. การขยายตัวของสัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวม ของ SMEs 100 103.9597.50 10. ระดับความเปิดของอุตสาหกรรม 100121.28107.96 11. การกระจุกตัวของตลาดส่งออก 100 111.5882.88 12. การขยายตัวของการจ้างงาน 100101.59116.47 79

80 ปีวิธีคำนวณดัชนีรวม 2550 -100 2551 (62.01+107.94+101.92+101.1+100+107.46+ 96.82+75.44+103.95+121.28+111.58+101.59)/12 99.26 2552 (103.13+100+109.21+97.50+107.96+82.88+ 116.47)/7 102.45 ดัชนีรวมวัดการพัฒนาอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ พ.ศ. 2550-2552 80

81 ค่าดัชนีย่อยแสดงภาพรวมของการพัฒนาอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ พ.ศ. 2550-2552 ใช้ปี 2550 เป็นปีฐาน ดัชนีย่อยในแต่ละด้าน255025512552 1. ผลิตภาพการผลิตโดยรวม 100 100.70 2. ผลิตภาพแรงงาน 100 98.73112.58 3. ผลิตภาพวัตถุดิบ 100 99.99100.14 4. การลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนา 100 99.9399.97 5. การเพิ่มขึ้นของการผ่านการรับรอง มาตรฐานสากล ISO 100 6. ความสามารถในการเจาะตลาดใหม่ 100 104.90132.87 7. ค่าใช้จ่ายด้านโลจิสติกส์ 100 99.9799.93 8. สัดส่วนการใช้วัตถุดิบภายในประเทศต่อ ต้นทุนในการผลิตทั้งหมด 100 91.8496.18 9. การขยายตัวของสัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวม ของ SMEs 100 103.9597.50 10. ระดับความเปิดของอุตสาหกรรม 100 95.2899.35 11. การกระจุกตัวของตลาดส่งออก 100 73.8859.98 12. การขยายตัวของการจ้างงาน 100 100.6189.83 81

82 ปีวิธีคำนวณดัชนีรวม 2550 -100 2551 (100+98.73+99.99+99.93+100+104.90+99.97+ 91.84+103.95+95.28+73.88+100.61)/12 97.42 2552 (100.70+112.58+100.14+99.97+100+132.87+ 99.93+97.50+99.35+59.98+89.83)/12 99.09 ดัชนีรวมวัดการพัฒนาอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ พ.ศ. 2550-2552 82

83 ค่าดัชนีย่อยแสดงภาพรวมของการพัฒนาอุตสาหกรรมกระดาษและสิ่งพิมพ์ พ.ศ. 2550-2552 ใช้ปี 2550 เป็นปีฐาน ดัชนีย่อยในแต่ละด้าน255025512552 1. ผลิตภาพการผลิตโดยรวม 100 103.72110.64 2. ผลิตภาพแรงงาน 100 128.18117.21 3. ผลิตภาพวัตถุดิบ 100 100.02100.11 4. การลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนา 100 99.94 5. การเพิ่มขึ้นของการผ่านการรับรอง มาตรฐานสากล ISO 100 106.31117.12 6. ความสามารถในการเจาะตลาดใหม่ 100 138.18113.29 7. ค่าใช้จ่ายด้านโลจิสติกส์ 100 99.80100.15 8. สัดส่วนการใช้วัตถุดิบภายในประเทศต่อ ต้นทุนในการผลิตทั้งหมด 100 104.81109.69 9. การขยายตัวของสัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวม ของ SMEs 100 103.9597.50 10. ระดับความเปิดของอุตสาหกรรม 100 104.6472.83 11. การกระจุกตัวของตลาดส่งออก 100 61.3443.91 12. การขยายตัวของการจ้างงาน 100 74.3179.74 83

84 ปีวิธีคำนวณดัชนีรวม 2550 -100 2551 (103.72+128.18+100.02+99.94+106.31+138.18 +99.80+104.81+03.95+104.64+61.34+74.31)/12 102.10 2552 (110.64+117.21+100.11+99.94+117.12+113.29 +100.15+109.69+97.50+72.83+43.91+79.74)/12 96.84 ดัชนีรวมวัดการพัฒนาอุตสาหกรรมกระดาษและสิ่งพิมพ์ พ.ศ. 2550-2552 84

85 ค่าดัชนีย่อยแสดงภาพรวมของการพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล พ.ศ. 2550-2552 ใช้ปี 2550 เป็นปีฐาน ดัชนีย่อยในแต่ละด้าน255025512552 1. ผลิตภาพการผลิตโดยรวม 100 123.23188.39 2. ผลิตภาพแรงงาน 100 111.7493.29 3. ผลิตภาพวัตถุดิบ 100 99.8699.64 4. การลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนา 100 99.97100.01 5. การเพิ่มขึ้นของการผ่านการรับรอง มาตรฐานสากล ISO 100 160.61237.88 6. ความสามารถในการเจาะตลาดใหม่ 100 72.7660.69 7. ค่าใช้จ่ายด้านโลจิสติกส์ 100 99.85100.65 8. สัดส่วนการใช้วัตถุดิบภายในประเทศต่อ ต้นทุนในการผลิตทั้งหมด 100 87.12108.72 9. การขยายตัวของสัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวม ของ SMEs 100 103.9597.50 10. ระดับความเปิดของอุตสาหกรรม 100 116.74100.72 11. การกระจุกตัวของตลาดส่งออก 100 82.8874.88 12. การขยายตัวของการจ้างงาน 100 100.76109.11 85

86 ปีวิธีคำนวณดัชนีรวม 2550 -100 2551 (123.23+111.74+99.86+99.97+160.61+72.76+ 99.85+87.12+103.95+116.74+82.88+100.76)/12 104.96 2552 (188.39+93.29+100.01+237.88+60.69+100.65+ 108.72+97.50+100.72+74.88+109.11)/12 114.29 ดัชนีรวมวัดการพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล พ.ศ. 2550-2552 86

87 ค่าดัชนีย่อยแสดงภาพรวมของการพัฒนาอุตสาหกรรมอู่ต่อเรือและซ่อมเรือ พ.ศ. 2550-2552 ใช้ปี 2550 เป็นปีฐาน ดัชนีย่อยในแต่ละด้าน255025512552 1. ผลิตภาพการผลิตโดยรวม 100 n/a 2. ผลิตภาพแรงงาน 100 566.27324.58 3. ผลิตภาพวัตถุดิบ 100 n/a 4. การลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนา 100 n/a 5. การเพิ่มขึ้นของการผ่านการรับรอง มาตรฐานสากล ISO 100 6. ความสามารถในการเจาะตลาดใหม่ 100 190.21113.72 7. ค่าใช้จ่ายด้านโลจิสติกส์ 100 n/a 8. สัดส่วนการใช้วัตถุดิบภายในประเทศต่อ ต้นทุนในการผลิตทั้งหมด 100 9. การขยายตัวของสัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวม ของ SMEs 100 103.9597.50 10. ระดับความเปิดของอุตสาหกรรม 100 109.1140.89 11. การกระจุกตัวของตลาดส่งออก 100 123.59119.22 12. การขยายตัวของการจ้างงาน 100 54.5286.68 87

88 ปีวิธีคำนวณดัชนีรวม 2550 -100 2551 (566.27+100+190.21+100+103.95+109.1+ 123.59+54.52)/8 168.46 2552 (324.58+100+113.72+100+97.50+140.89+ 119.22+86.68)/8 135.32 ดัชนีรวมวัดการพัฒนาอุตสาหกรรมอู่ต่อเรือและซ่อมเรือ พ.ศ. 2550-2552 88

89 ค่าดัชนีย่อยแสดงภาพรวมของการพัฒนาอุตสาหกรรมยาและผลิตภัณฑ์เสริม สุขภาพ พ.ศ. 2550-2552 ใช้ปี 2550 เป็นปีฐาน ดัชนีย่อยในแต่ละด้าน255025512552 1. ผลิตภาพการผลิตโดยรวม 100 82.11172.45 2. ผลิตภาพแรงงาน 100 96.8896.01 3. ผลิตภาพวัตถุดิบ 100 99.9199.44 4. การลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนา 100 100.71101.01 5. การเพิ่มขึ้นของการผ่านการรับรอง มาตรฐานสากล ISO 100 6. ความสามารถในการเจาะตลาดใหม่ 100 114.42119.39 7. ค่าใช้จ่ายด้านโลจิสติกส์ 100 99.8299.75 8. สัดส่วนการใช้วัตถุดิบภายในประเทศต่อ ต้นทุนในการผลิตทั้งหมด 100 121.90119.09 9. การขยายตัวของสัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวม ของ SMEs 100 103.9597.50 10. ระดับความเปิดของอุตสาหกรรม 100 94.3995.65 11. การกระจุกตัวของตลาดส่งออก 100 121.14120.06 12. การขยายตัวของการจ้างงาน 100 109.09113.87 89

90 ปีวิธีคำนวณดัชนีรวม 2550 -100 2551 (82.11+96.88+99.91+100.71+100+114.42+99.82 +121.90+103.95+94.39+121.14+109.09)/12 103.69 2552 (172.45+96.01+99.44+101.01+100+119.39+99.75 +119.09+97.50+95.65+120.06+113.87 111.19 ดัชนีรวมวัดการพัฒนาอุตสาหกรรมยาและผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพ พ.ศ. 2550-2552 90

91 ค่าดัชนีย่อยแสดงภาพรวมของการพัฒนาอุตสาหกรรมเซรามิก พ.ศ. 2550- 2552 ใช้ปี 2550 เป็นปีฐาน ดัชนีย่อยในแต่ละด้าน255025512552 1. ผลิตภาพการผลิตโดยรวม 100 151.96153.92 2. ผลิตภาพแรงงาน 100 96.8896.01 3. ผลิตภาพวัตถุดิบ 100 99.2299.21 4. การลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนา 100 100.04100.05 5. การเพิ่มขึ้นของการผ่านการรับรอง มาตรฐานสากล ISO 100 100.99116.83 6. ความสามารถในการเจาะตลาดใหม่ 100 122.73125.35 7. ค่าใช้จ่ายด้านโลจิสติกส์ 100 101.84100.91 8. สัดส่วนการใช้วัตถุดิบภายในประเทศต่อ ต้นทุนในการผลิตทั้งหมด 100 143.57120.95 9. การขยายตัวของสัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวม ของ SMEs 100 103.9597.50 10. ระดับความเปิดของอุตสาหกรรม 100 135.75103.20 11. การกระจุกตัวของตลาดส่งออก 100 136.29134.40 12. การขยายตัวของการจ้างงาน 100 98.2177.08 91

92 ปีวิธีคำนวณ ดัชนี รวม 2550 -100 2551 (151.96+96.88+99.22+100.04+100.99+122.73+ 101.84+143.57+103.95+135.75+136.29+98.21)/12 115.95 2552 (153.92+96.01+99.21+100.05+116.83+125.35+ 100.91+120.95+97.50+103.20+134.40+77.08)/12 110.45 ดัชนีรวมวัดการพัฒนาอุตสาหกรรมเซรามิก พ.ศ. 2550-2552 92

93 ค่าดัชนีย่อยแสดงภาพรวมของการพัฒนาอุตสาหกรรมเหมืองแร่ พ.ศ. 2550- 2552 ใช้ปี 2550 เป็นปีฐาน ดัชนีย่อยในแต่ละด้าน255025512552 1. ผลิตภาพการผลิตโดยรวม 100 86.1681.52 2. ผลิตภาพแรงงาน 100148.93128.83 3. การเพิ่มขึ้นของการผ่านการรับรอง มาตรฐานสากล ISO 100 101.96 4. ความเข้มข้นในการใช้พลังงาน 100 108.7117.39 5. ความสามารถในการเจาะตลาดใหม่ 100 116.96 6. ค่าใช้จ่ายด้านโลจิสติกส์ 100 99.9999.96 7. การขยายตัวของสัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวม ของ SMEs 100 100.63 8. ระดับความเปิดของอุตสาหกรรม 100116.51113.07 9. การกระจุกตัวของตลาดส่งออก 100 111.63124.86 10. การขยายตัวของการจ้างงาน 100 67.5778.44 93

94 ปีวิธีคำนวณดัชนีรวม 2550 -100 2551 (86.16+148.93+100+108.7+116.96+99.99+100 +116.51+111.63+67.57)/10 105.65 2552 (81.52+128.83+101.96+117.39+116.96+99.96+ 100.63+113.07+124.86+78.44)/10 106.36 ดัชนีรวมวัดการพัฒนาอุตสาหกรรมเหมืองแร่ พ.ศ. 2550-2552 94

95 สรุปดัชนีรวมวัดการพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา พ.ศ. 2550-2552 ใช้ปี 2550 เป็นปีฐาน ดัชนีรวมวัดการพัฒนารายสาขาอุตสาหกรรม255025512552 อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม10099.34101.97 อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์100106.50132.37 อุตสาหกรรมอาหาร100100.0999.66 อุตสาหกรรมยานยนต์100107.6999.19 อุตสาหกรรมเหล็ก100109.50106.42 อุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑ์ยาง10096.6798.80 อุตสาหกรรมพลาสติก100101.8797.34 อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ100114.4095.18 อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์100104.9396.19 อุตสาหกรรมรองเท้าและเครื่องหนัง100105.42103.78 อุตสาหกรรมแม่พิมพ์10099.26102.45 อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์10097.4299.09 อุตสาหกรรมกระดาษและสิ่งพิมพ์100102.1096.84 อุตสาหกรรมเครื่องจักรกล100104.96114.29 อุตสาหกรรมอู่ต่อเรือและซ่อมเรือ100178.23140.37 อุตสาหกรรมยาและผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพ100103.69111.19 อุตสาหกรรมเซรามิก100115.95110.45 อุตสาหกรรมเหมืองแร่100105.65106.36 95

96 96 ดัชนีรวมวัดการพัฒนาในภาพรวมของภาคอุตสาหกรรมและจำแนกรายมิติ

97 ดัชนีรวมวัดการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมในภาพรวม 97

98 ดัชนีรวมวัดการพัฒนาภาคอุตสาหกรรม ในมิติการเพิ่มประสิทธิภาพ การผลิต 98

99 ดัชนีรวมวัดการพัฒนาภาคอุตสาหกรรม ในมิติด้านความสามารถในการ แข่งขันและการปรับตัว 99

100 ดัชนีรวมวัดการพัฒนาภาคอุตสาหกรรม ในมิติด้านเสถียรภาพ 100

101 ดัชนีรวมวัดการพัฒนาภาคอุตสาหกรรม ในมิติด้านความยั่งยืน 101

102 ตัวอย่างดัชนีรวมวัดการพัฒนารายอุตสาหรกรม อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม 102

103 ดัชนีรวมวัดการพัฒนาในภาพรวมของอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมเหล็ก และอุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑ์ยาง 103

104 ดัชนีรวมวัดการพัฒนาในภาพรวมของอุตสาหกรรมพลาสติก อุตสาหกรรมอัญมณี และเครื่องประดับ อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ อุตสาหกรรมรองเท้าและเครื่องหนัง อุตสาหกรรมแม่พิมพ์ และอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ 104

105 ดัชนีรวมวัดการพัฒนาในภาพรวมของอุตสาหกรรมกระดาษและสิ่งพิมพ์ อุตสาหกรรมเครื่องจักรกล อุตสาหกรรมอู่ต่อเรือและซ่อมเรือ อุตสาหกรรมยาและ ผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพ อุตสาหกรรมเซรามิก และอุตสาหกรรมเหมืองแร่ 105


ดาวน์โหลด ppt 1 การจัดทำดัชนีรวม (Composite Index) วัดการพัฒนาอุตสาหกรรม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google