งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Lesson learned 3 มีนาคม 2556. หัวข้อวันนี้ 1. ตอบแบบประเมินความรู้จากการเรียน 2. จงเล่าเรื่องที่ได้เรียนรู้ไปมีอะไรบ้าง โดยเขียน ลงในกระดาษเป็นระบบ 3.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Lesson learned 3 มีนาคม 2556. หัวข้อวันนี้ 1. ตอบแบบประเมินความรู้จากการเรียน 2. จงเล่าเรื่องที่ได้เรียนรู้ไปมีอะไรบ้าง โดยเขียน ลงในกระดาษเป็นระบบ 3."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Lesson learned 3 มีนาคม 2556

2 หัวข้อวันนี้ 1. ตอบแบบประเมินความรู้จากการเรียน 2. จงเล่าเรื่องที่ได้เรียนรู้ไปมีอะไรบ้าง โดยเขียน ลงในกระดาษเป็นระบบ 3. แล้วทบทวนว่าเป็นไปตามข้อที่ 1 หรือไม่ 4. ไม่เข้าใจเรื่องอะไรมาคุยกัน 5. สรุปการสอบปลายภาควันอาทิตย์ที่ 10 มีนาคม 2556 เวลา 10.00-12.00 เป็นกรณีศึกษา เก็บ 30 คะแนน พร้อมนำรายงานที่ให้ทำส่งภายใน วันที่ 10 มีนาคม 2556 6. กรอบการเตรียมสอบกรณีศึกษา

3 Strategy How to achieve goal Management How to allocate and use resources to achieve goal effectively and efficiently + Strategic management How to plan implement and control strategy to achieve goal Management process Planning Implementing Controlling Strategic Question Who are you? Where are you now? Where you want to go? How to get there? Management Level Corporate Level Functional Level Business Level Corporate strategy Business strategy Functional strategy Strategic Implementation Strategic Control Strategic Planning Market Analysis O / T Company Analysis S / W

4 การคิดเชิงยุทธศาสตร์ แรงขับเคลื่อน โลกใบใหม่ สภาพแวดล้อมธุรกิจ ตัวแบบธุรกิจใหม่ วางแผนเชิงยุทธศาสตร์ จุดมุ่งหมาย ค่านิยมร่วมขององค์กร วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ วิธีการ / แนวทางเป้าหมายยุทธศาสตร์ แผนที่ยุทธศาสตร์ ปัจจัยสำเร็จห่วงโซ่คุณค่า ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ การวัดเชิงยุทธศาสตร์ แผนกิจกรรม การดำเนินยุทธศาสตร์ กำกับยุทธศาสตร์ ทดสอบและปรับปรุง การควบคุม เชิงยุทธศาสตร์ การแปลงยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ การเทียบเคียง บุคคลากร กรอบรม / สนับสนุน แผนค่าใช้จ่าย ยุทธศาสตร์ ความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ ผู้บริหารระดับสูง ข้อผูกพัน / จูงใจ สื่อสารและการให้เข้ามา ส่วนร่วมในแผน ระดับองค์กร ระดับ หน่วยธุรกิจ ระดับบุคคล BSC ห้องขับเคลื่อน ยุทธศาสตร์ กรอบแนวคิดภาพรวม

5 GE matrix Business competitive strength Market attractive What business to be in ? E-V-R model PEST Value proposition Resource What to become ? Mission + challenge = vision Where to go ? Directional + Portfolio + Parenting strategies BCG Product-Market matrix 5 forces model Value chain Competitive strategies Generic model Functional strategies Marketing Operation Financial strategies How to compete? What to do? Segment Target Positioning Strategic group

6 ผู้ประพฤติธรรมย่อมเป็นสุข วันนี้ไปวัดมาหรือยัง จงไปวัดก่อนมีทุกข์


ดาวน์โหลด ppt Lesson learned 3 มีนาคม 2556. หัวข้อวันนี้ 1. ตอบแบบประเมินความรู้จากการเรียน 2. จงเล่าเรื่องที่ได้เรียนรู้ไปมีอะไรบ้าง โดยเขียน ลงในกระดาษเป็นระบบ 3.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google