งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Lesson learned 3 มีนาคม 2556.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Lesson learned 3 มีนาคม 2556."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Lesson learned 3 มีนาคม 2556

2 หัวข้อวันนี้ ตอบแบบประเมินความรู้จากการเรียน
จงเล่าเรื่องที่ได้เรียนรู้ไปมีอะไรบ้าง โดยเขียนลงในกระดาษเป็นระบบ แล้วทบทวนว่าเป็นไปตามข้อที่ 1 หรือไม่ ไม่เข้าใจเรื่องอะไรมาคุยกัน สรุปการสอบปลายภาควันอาทิตย์ที่ 10 มีนาคม 2556 เวลา เป็นกรณีศึกษา เก็บ 30 คะแนน พร้อมนำรายงานที่ให้ทำส่งภายในวันที่10 มีนาคม 2556 กรอบการเตรียมสอบกรณีศึกษา

3 + Strategic management How to plan implement and control strategy
How to achieve goal How to allocate and use resources to achieve goal effectively and efficiently Strategic Question Who are you? Where are you now? Where you want to go? How to get there? Management process Planning Implementing Controlling Management Level Strategic management How to plan implement and control strategy to achieve goal Market Analysis O / T Corporate strategy Corporate Level Strategic Planning Business strategy Business Level Company Analysis S / W Strategic Control Functional strategy Functional Level Strategic Implementation

4 กรอบแนวคิดภาพรวม การคิดเชิงยุทธศาสตร์ วางแผนเชิงยุทธศาสตร์
แรงขับเคลื่อน โลกใบใหม่ สภาพแวดล้อมธุรกิจ ตัวแบบธุรกิจใหม่ ผู้บริหารระดับสูง ข้อผูกพัน/จูงใจ ห้องขับเคลื่อน ยุทธศาสตร์ วางแผนเชิงยุทธศาสตร์ จุดมุ่งหมาย ค่านิยมร่วมขององค์กร วิสัยทัศน์ การเทียบเคียง ระดับองค์กร BSC แผนที่ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ วิธีการ/แนวทาง เป้าหมายยุทธศาสตร์ ความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ ระดับ หน่วยธุรกิจ การควบคุม เชิงยุทธศาสตร์ ปัจจัยสำเร็จ ห่วงโซ่คุณค่า ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ ระดับบุคคล การแปลงยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ ทดสอบและปรับปรุง การวัดเชิงยุทธศาสตร์ สื่อสารและการให้เข้ามา ส่วนร่วมในแผน แผนค่าใช้จ่าย ยุทธศาสตร์ แผนกิจกรรม บุคคลากร กรอบรม/สนับสนุน กำกับยุทธศาสตร์ การดำเนินยุทธศาสตร์

5 GE matrix 5 forces model What business to be in ? E-V-R model
PEST Value proposition Resource GE matrix Market attractive What to become ? Mission + challenge = vision Where to go ? Directional + Portfolio + Parenting strategies BCG Product-Market matrix Business competitive strength 5 forces model Generic model Value chain Segment Target Positioning Strategic group How to compete? Competitive strategies Functional strategies Marketing Operation Financial strategies What to do?

6 ผู้ประพฤติธรรมย่อมเป็นสุข
วันนี้ไปวัดมาหรือยัง จงไปวัดก่อนมีทุกข์ ผู้ประพฤติธรรมย่อมเป็นสุข


ดาวน์โหลด ppt Lesson learned 3 มีนาคม 2556.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google