งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Internal audit and corporate governance as in the knowledge-driven enterprise ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พรอนงค์ บุษรา ตระกูล รองประธานคณะกรรมการดำเนินงานหลักสูตร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Internal audit and corporate governance as in the knowledge-driven enterprise ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พรอนงค์ บุษรา ตระกูล รองประธานคณะกรรมการดำเนินงานหลักสูตร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 Internal audit and corporate governance as in the knowledge-driven enterprise ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พรอนงค์ บุษรา ตระกูล รองประธานคณะกรรมการดำเนินงานหลักสูตร MBA อาจารย์ ดร. วรศักดิ์ ทุมมานนท์ อาจารย์ประจำคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ

3 ผศ. ดร. พรอนงค์ บุษราตระกูล อ. ดร. วรศักดิ์ ทุมมานนท์

4 Transparency Accountability Fairness Inputs ทรัพยากรธรรม ชาติ ทรัพยากร มนุษย์ ทรัพยากรทาง การเงิน ทรัพยากร สารสนเทศ Procedure Outputs ความสามารถใน การแข่งขัน ประสิทธิภาพและ ประสิทธิ ผลของการ ดำเนินงาน รายงานทาง การเงินที่ น่าเชื่อถือ มูลค่าเพิ่ม ทรัพย์สิน การบริหาร จัดการ ­ การ วางแผน ­ วัตถุประสง ค์ ­ เป้าหมาย กิจกรรมการ ควบคุม ­ จริยธรรมความ รับผิดชอบ ­ กฎหมาย ระเบียบปฏิบัติ ­ คณะกรรมการ ตรวจสอบ ­ การตรวจสอบ ภายใน ­ ผู้ตรวจสอบ บัญชีภายนอก

5 Transparency Transparency Fairness Fairness Protect and reinforce rights and interests of stakeholders Protect and reinforce rights and interests of stakeholders Accountability Accountability Ensure the board/CEO direct the strategy and monitor the Ensure the board/CEO direct the strategy and monitor the performance performance Ensure organizations internal control and reporting Ensure organizations internal control and reporting procedures are satisfactory and reliable procedures are satisfactory and reliable

6 1. The reliability and Integrity of information. 2. Compliance with policies, plans procedures, laws, regulations, and contacts. regulations, and contacts. 3. Safeguarding and efficient use of resources. 4. The Economical and efficient use of resources.. 5. The accomplishment of established object and goals.

7 ระบบการควบคุมภายใน กระบวนการที่คณะผู้บริหารและบุคลากรของ องค์กรกำหนดขึ้น เพื่อให้มีความมั่นใจใน ระดับที่สมเหตุสมผล ว่าวัตถุประสงค์ในเรื่อง ดังต่อไปนี้จะบรรลุ ความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดำเนินงาน ความเชื่อถือได้ของข้อมูลและรายงานของการเงิน การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ

8 Internal Auditing is an independent objective assurance and consulting activity that is guided by a philosophy of adding value to improve the operations of the organization Internal Auditing is an independent objective assurance and consulting activity that is guided by a philosophy of adding value to improve the operations of the organization

9 Monitoring Control Activities Risk Analysis Control Environment Information & Communication

10 สภาพแวดล้อมการควบคุม ปรัชญาและลักษณะการทำงานของผู้บริหาร ความซื่อสัตย์และจริยธรรม โครงสร้าง นโยบายด้านบุคลากร กิจกรรมการตรวจสอบและการตรวจสอบ ภายใน

11 การประเมินความเสี่ยง กำหนดวัตถุประสงค์ ระบุปัจจัยเสี่ยง ประเมินขนาดและโอกาสเกิด กิจกรรมควบคุม ติดตามและประเมินผล HazardUncertainty Opportunity

12 Assume Assume Transfer Transfer Reduce Reduce Diversify Diversify Get rid Get rid

13 Ranking Banking and Insurance ManufacturingOther 1Quality of internal controlQuality of internal controlQuality of internal control 1Quality of internal controlQuality of internal controlQuality of internal control 2Competence of managementCompetence of managementCompetence of management 2Competence of managementCompetence of managementCompetence of management 3Integrity of managementIntegrity of managementIntegrity of management 3Integrity of managementIntegrity of managementIntegrity of management 4Recent change in accountingSize of unitRecent change in accounting 4Recent change in accountingSize of unitRecent change in accounting systemsystem systemsystem 5Size of unitDeteriorating economicComplexity of operations 5Size of unitDeteriorating economicComplexity of operations position position 6Liquidity of assetsComplexity of operationsLiquidity of assets 6Liquidity of assetsComplexity of operationsLiquidity of assets 7Change in key personnelChange in key personnelSize of unit 7Change in key personnelChange in key personnelSize of unit 8Complexity of operationsRecent change in accounting Deteriorating economic 8Complexity of operationsRecent change in accounting Deteriorating economic systemposition systemposition 9Rapid growthRapid growthChange in key personnel 9Rapid growthRapid growthChange in key personnel 10Government regulationPressure on managementRapid growth 10Government regulationPressure on managementRapid growth to meet objectives to meet objectives

14


ดาวน์โหลด ppt Internal audit and corporate governance as in the knowledge-driven enterprise ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พรอนงค์ บุษรา ตระกูล รองประธานคณะกรรมการดำเนินงานหลักสูตร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google