งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Internal audit and corporate governance as in the knowledge-driven enterprise ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรอนงค์ บุษราตระกูล รองประธานคณะกรรมการดำเนินงานหลักสูตร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Internal audit and corporate governance as in the knowledge-driven enterprise ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรอนงค์ บุษราตระกูล รองประธานคณะกรรมการดำเนินงานหลักสูตร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Internal audit and corporate governance as in the knowledge-driven enterprise ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรอนงค์ บุษราตระกูล รองประธานคณะกรรมการดำเนินงานหลักสูตร MBA อาจารย์ ดร. วรศักดิ์ ทุมมานนท์ อาจารย์ประจำคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ

2 Internal Audit and Corporate Governance
in the                          Knowledge - Driven Enterprises ผศ.ดร.พรอนงค์ บุษราตระกูล อ.ดร.วรศักดิ์ ทุมมานนท์

3 Procedure Inputs Outputs
Transparency Accountability Fairness Procedure Inputs ทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรมนุษย์ ทรัพยากรทางการเงิน ทรัพยากรสารสนเทศ Outputs ความสามารถในการแข่งขัน ประสิทธิภาพและประสิทธิ ผลของการดำเนินงาน รายงานทางการเงินที่ น่าเชื่อถือ มูลค่าเพิ่ม ทรัพย์สิน การบริหารจัดการ การวางแผน วัตถุประสงค์ เป้าหมาย กิจกรรมการควบคุม จริยธรรมความรับผิดชอบ กฎหมาย ระเบียบปฏิบัติ คณะกรรมการตรวจสอบ การตรวจสอบภายใน ผู้ตรวจสอบบัญชีภายนอก               

4 Good Corporate Governance : ธรรมาภิบาล
Fairness Transparency Accountability Key Concepts                                           Protect and reinforce rights and interests of stakeholders Ensure the board/CEO direct the strategy and monitor the performance Ensure organizations internal control and reporting procedures are satisfactory and reliable

5 Objectives of Internal Control
1. The reliability and Integrity of information. 2. Compliance with policies, plans procedures, laws, regulations, and contacts.              3. Safeguarding and efficient use of resources. 4. The Economical and efficient use of resources.. 5. The accomplishment of established object and goals.

6 ระบบการควบคุมภายใน กระบวนการที่คณะผู้บริหารและบุคลากรขององค์กรกำหนดขึ้น เพื่อให้มีความมั่นใจในระดับที่สมเหตุสมผล ว่าวัตถุประสงค์ในเรื่องดังต่อไปนี้จะบรรลุ                   ความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดำเนินงาน ความเชื่อถือได้ของข้อมูลและรายงานของการเงิน การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ

7 Internal Auditing Internal Auditing is an independent objective assurance and consulting activity that is guided by a philosophy of adding value to improve the operations of the organization     

8 Information & Communication
COSO Monitoring                 Control Activities Information & Communication Risk Analysis Control Environment

9 สภาพแวดล้อมการควบคุม
ปรัชญาและลักษณะการทำงานของผู้บริหาร ความซื่อสัตย์และจริยธรรม โครงสร้าง นโยบายด้านบุคลากร กิจกรรมการตรวจสอบและการตรวจสอบภายใน           

10 การประเมินความเสี่ยง Hazard Uncertainty Opportunity
กำหนดวัตถุประสงค์ ระบุปัจจัยเสี่ยง ประเมินขนาดและโอกาสเกิด กิจกรรมควบคุม ติดตามและประเมินผล           

11 Risk Analysis Assume Reduce Diversify    Transfer Get rid

12 Top 10 Risk Factors by Industry
Ranking Banking and Insurance Manufacturing Other 1 Quality of internal control Quality of internal control Quality of internal control 2 Competence of management Competence of management Competence of management 3 Integrity of management Integrity of management Integrity of management 4 Recent change in accounting Size of unit Recent change in accounting system system    5 Size of unit Deteriorating economic Complexity of operations position 6 Liquidity of assets Complexity of operations Liquidity of assets 7 Change in key personnel Change in key personnel Size of unit 8 Complexity of operations Recent change in accounting Deteriorating economic system position 9 Rapid growth Rapid growth Change in key personnel 10 Government regulation Pressure on management Rapid growth to meet objectives

13 เชิญที่ชั้น Mezzanine
Coffee Break เชิญที่ชั้น Mezzanine


ดาวน์โหลด ppt Internal audit and corporate governance as in the knowledge-driven enterprise ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรอนงค์ บุษราตระกูล รองประธานคณะกรรมการดำเนินงานหลักสูตร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google