งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Developing our strategy Ten questions that need to be answered.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Developing our strategy Ten questions that need to be answered."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Developing our strategy Ten questions that need to be answered

2 Steps to be taken Analysis Targeting Tactics

3 The Mission What is it that needs to be planned ? With what strategic objective ? Who wishes to achieve that goal ? How do we want to achieve it ? In what timeframe ? Why should the goal be achieved ?

4 Situational Appraisal and Evaluation How do we assess the situation in which the mission is to be completed ?

5 Sub-Strategies Which strategic decisions need to be taken to successfully carry out the mission in the given situation ?

6 Analysis of strengths and weaknesses

7 Goals Which tactical goals need to be achieved to carry out the mission ?

8 Target Image How should the external and internal environment perceive us ?

9 Target Groups Which groups (internal and external) are important for the achievement of our tactical goals and which groups develop a specific interest in us because of our target image ?

10 Target group message Which specific image factors are important for the defined target groups ?

11 Key Instruments How do we achieve our goals with our target groups ?

12 Operational plans and Schedules How do we translate strategy into tactical planning ?

13 Strategy Controlling Which instruments do we use to control the implementation of strategy and for registering chenges in environmental data so that the strategy can be adapted ?

14 การพัฒนากลยุทธ์ สิบคำถามที่ต้องตอบ

15 ขั้นตอนการ ทำงาน วิเคราะห์ ตั้งเป้าหมาย วิธีการ ภารกิจ ข้อมูลเกี่ยวกับองค์กร ข้อมูลเกี่ยวกับคู่แข่ง ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยภายนอก ภารกิจ ภารกิจรอง ภาพลักษณ์เป้าหมาย จุดประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย ข้อความถึงเป้าหมายเครื่องมือหลัก กรอบการ ประชาสัมพันธ์ กรอบการวาง กลยุทธ์ แผนและตาราง ดำเนินงาน

16 ภารกิจ อะไรบ้างที่ต้องมีการวางแผน ? อะไรคือเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ ? ใครที่ต้องการบรรลุเป้าหมายดังกล่าวบ้าง ? ทำอย่างไรจึงจะบรรลุเป้าหมาย ? ในขอบเขตเวลาเท่าใด ? เหตุใดจึงต้องทำให้บรรลุเป้าหมาย ?

17 การประเมินสถานการณ์และประเมินผล เราจะเข้าถึงสถานการณ์ที่ต้องทำภารกิจให้ บรรลุเป้าหมายได้อย่างไร?

18 กลยุทธ์รอง การตัดสินใจแบบใดที่จะทำให้ภารกิจใน สถานการณ์ที่ได้รับมอบหมายดำเนินไปอย่าง ประสบความสำเร็จ?

19 การวิเคราะห์จุดอ่อนและจุดแข็ง การประเมินสถานการณ์ ข้อมูลแวดล้อมข้อมูลองค์กรข้อมูลคู่แข่ง ประเด็นใดบ้างที่มีน้ำหนักมากกว่า? ใครมีผู้นำที่ดีกว่า? ใครมีปัจจัยด้านกำลังคนมากกว่า? ใครมีกฎระเบียบดีกว่า? ใครมีแรงจูงใจมากกว่า? ใครมีทรัพยากรดีกว่า? ใครมีความเข้าใจกระแสสังคมมากกว่า? ใครมีศักยภาพมากกว่า เมื่อดูถึงประเด็นต่างๆใน ปัจจุบัน? ระบบค่านิยมของใครเข้ากับกระแสสังคมมากกว่า? ใครมีความสามารถในการคว้าโอกาสมากกว่า? มีข้อได้เปรียบเชิงกลยุทธ์หรือไม่? โอกาสชนะแน่นอนหรือไม่? ไม่ใช่ หาทางเลือกอื่น หรือล้มเลิกภารกิจ วางแผน/กำหนด กล ยุทธ์รอง

20 เป้าหมาย เป้าหมายเชิงกลยุทธ์ใดบ้างที่ต้องบรรลุ เพื่อให้ภารกิจลุล่วงไปได้?

21 ภาพลักษณ์เป้าหมาย เมื่อมองจากภายนอก ภาพลักษณ์ของเรา ควรเป็นอย่างไร?

22 กลุ่ม(ภายในหรือภายนอก)กลุ่มใดที่มี ความสำคัญต่อการบรรลุเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ และกลุ่มใดบ้างที่มีความสนใจต่อพรรคใน บางเรื่องเป็นพิเศษ เนื่องจากภาพลักษณ์ เป้าหมายของเรา? กลุ่มเป้าหมาย

23 ปัจจัยด้านภาพลักษณ์ใดบ้างที่จำเป็นในการ จำแนกกลุ่มเป้าหมาย ข้อความถึงกลุ่มเป้าหมาย

24 เราจะบรรลุจุดมุ่งหมายที่มีต่อกลุ่มเป้าหมาย ได้อย่างไร? เครื่องมือหลัก

25 เราจะแปรกลยุทธ์เป็นการวางแผนเชิงวิธีการ ได้อย่างไร? แผนและตารางการดำเนินงาน

26 การควบคุมกลยุทธ์ เครื่องมือใดบ้างที่ใช้ในการควบคุมการนำกล ยุทธ์ไปใช้ให้เกิดผล และใช้ในการบันทึกการ เปลี่ยนแปลงข้อมูลด้านปัจจัยแวดล้อม เพื่อ ใช้ในการปรับปรุงกลยุทธ์?


ดาวน์โหลด ppt Developing our strategy Ten questions that need to be answered.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google