งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คลังทรัพย์สินทางปัญญาของ สถาบันและการคุ้มครอง ทรัพยากรสารสนเทศ อิเล็กทรอนิกส์ โดย ดร. กริชผกา บุญเฟื่อง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คลังทรัพย์สินทางปัญญาของ สถาบันและการคุ้มครอง ทรัพยากรสารสนเทศ อิเล็กทรอนิกส์ โดย ดร. กริชผกา บุญเฟื่อง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คลังทรัพย์สินทางปัญญาของ สถาบันและการคุ้มครอง ทรัพยากรสารสนเทศ อิเล็กทรอนิกส์ โดย ดร. กริชผกา บุญเฟื่อง

2 Topic • คลังทรัพย์สินทางปัญญาของสถาบัน –IP ในสถาบัน –IP information: Database/ Patent Document • การคุ้มครองทรัพยากรสารสนเทศ อิเล็กทรอนิกส์

3 IP in Institution •Copyright: Article, Journal, Book, Course Supplement, Software..etc. •Patent: R&D, Product Design…etc. •Trademark: Brand Management Protection

4 How IP can do in business •IP in Product & Service •IP in Process US. Japa n Kore a Taiw an

5 IP Information • เอกสารสิทธิบัตร เป็น ข้อมูล เทคโนโลยี สำหรับการผลิตสินค้า อุตสาหกรรม ทุกสาขาทั่วโลก • ความรู้เทคโนโลยีจากเอกสาร สิทธิบัตรจะเป็นเทคโนโลยีล่าสุด และมีรายละเอียดในเทคโนโลยี ที่สามารถนำไปใช้สำหรับการ ผลิตสินค้าได้ทันที

6

7 เอกสารสิทธิบัตร  http://ep.espacenet.com http://gb.espacenet.com  http://www.uspto.gov  http://wwe.jpo.go.jp  http://ipdl.wipo.int http://ipdl.wipo.int  www.ipthailand.org, www.ipic.moc.go.th www.ipthailand.org

8 http://ep.espacenet.com http://gb.espacenet.com

9 www.uspto.gov

10 http://www.jpo.go.jp

11 Korea Intellectual Property Office

12 ลิขสิทธิ์ • ศิลปกร รม • ดนตรี กรรม • โสตทัศนวั สดุ • ภาพยน ตร์ • สิ่ง บันทึกเสีย ง • งานแพร่เสียง แพร่ภาพ • นาฏกร รม • งานในแผนก วรรณคดี วิทยาศาสตร์ หรือศิลปะ • วรรณกร รม ©

13 เจ้าของลิขสิทธิ์ ผู้สร้างสรรค์งานเพียงผู้เดียว หรือผู้สร้างสรรค์ งานร่วมกัน ( มาตรา 8) ผู้สร้างสรรค์ในฐานะพนักงาน หรือลูกจ้าง ( มาตรา 9) ผู้ว่าจ้าง ( มาตรา 10) ผู้ดัดแปลง ( มาตรา 11) / ผู้รวบรวมหรือประกอบ กันเข้า ( มาตรา 12) กระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐ หรือของท้องถิ่น ( มาตรา 14) ผู้รับโอนลิขสิทธิ์ ( มาตรา 17)

14 Copyright •Copyright works: literary, musical, dramatic, artistic works, and computer programs •Provide a bundle of exclusive rights to owners for preventing unauthorized – reproduction – public performances – broadcasting – communicating to the public – adaptation of the works.

15 สิทธิแต่เพียงผู้เดียวของเจ้าของ ลิขสิทธิ์ ทำซ้ำหรือดัดแปลง การเผยแพรต่อสาธารณชน ให้เช่าต้นฉบับหรือสำเนางาน โปรแกรม คอมพิวเตอร์ โสตทัศนวัสดุ ภาพยนตร์ และสิ่งบันทึกเสียง ให้ประโยชน์อันเกิดจากลิขสิทธิ์แก่ผู้อื่น ( ต่าง จากการโอนลิขสิทธิ์ ) อนุญาตให้ผู้อื่นใช้สิทธิในการทำซ้ำ ดัดแปลง เผยแพร่ต่อสาธารณชน และให้เช่า เช่น การ ทำสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ (Licensing Agreement) โดยได้รับค่าลิขสิทธิ์ (Royalty) เป็นค่าตอบแทน

16 อายุการคุ้มครอง อายุของผู้สร้างสรรค์ + 50 ปี กรณีนิติบุคคล : 50 ปีนับแต่ได้ สร้างสรรค์งาน งานภาพถ่าย โสตทัศนวัสดุ ภาพยนตร์ หรืองานแพร่เสียงแพร่ภาพ 50 ปี นับ แต่ได้สร้างสรรค์งาน งานศิลปะประยุกต์ 25 ปี นับแต่ได้ สร้างสรรค์งาน การนับระยะเวลาสิ้นสุด คือ วันสิ้นปีปฎิ ทินของปีนั้น ( มาตรา 25)

17 Changing in Technology vs. IP Protection

18 Economic Viewpoint •Public goods –the system must protect the work of authors and provide the proper incentive for their creations. –The society as a whole can gain access to the work broadly •Cumulative creation –build on the earlier creations. The system should balance the incentive of early creations against the essential to provide incentives to later creations. •Transaction cost –Because of high transaction cost of the copyright dependent industries. The system should facilitate transactions among numerous copyright owners and among authors, publishers and recording companies. Because they are working together to bring the copyrighted works to the market, the system should clearly define the rights and the ways to exercise them.

19 Copyright in Literary works •Literary works: interests of authors and publishers Digital Technology

20 Thank you for your attention ดร.กริชผกา บุญเฟื่อง นักวิชาการด้านทรัพย์สินทางปัญญา สำนักงานจัดการสิทธิเทคโนโลยี (TLO) ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี, สวทช. E-mail: krithpaka@tmc.nstda.or.th krithpaka@yahoo.com


ดาวน์โหลด ppt คลังทรัพย์สินทางปัญญาของ สถาบันและการคุ้มครอง ทรัพยากรสารสนเทศ อิเล็กทรอนิกส์ โดย ดร. กริชผกา บุญเฟื่อง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google