งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โดย ดร.กริชผกา บุญเฟื่อง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โดย ดร.กริชผกา บุญเฟื่อง"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โดย ดร.กริชผกา บุญเฟื่อง
คลังทรัพย์สินทางปัญญาของสถาบันและการคุ้มครอง ทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ โดย ดร.กริชผกา บุญเฟื่อง

2 Topic คลังทรัพย์สินทางปัญญาของสถาบัน
IP ในสถาบัน IP information: Database/ Patent Document การคุ้มครองทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์

3 IP in Institution Copyright: Article, Journal, Book, Course Supplement, Software..etc. Patent: R&D, Product Design…etc. Trademark: Brand Management Protection

4 How IP can do in business
IP in Product & Service IP in Process US. Japan Korea Taiwan

5 IP Information เอกสารสิทธิบัตร เป็น ข้อมูลเทคโนโลยี สำหรับการผลิตสินค้าอุตสาหกรรม ทุกสาขาทั่วโลก ความรู้เทคโนโลยีจากเอกสารสิทธิบัตรจะเป็นเทคโนโลยีล่าสุด และมีรายละเอียดในเทคโนโลยีที่สามารถนำไปใช้สำหรับการผลิตสินค้าได้ทันที

6

7 www.ipthailand.org, www.ipic.moc.go.th
เอกสารสิทธิบัตร

8

9

10

11 Korea Intellectual Property Office

12 © ลิขสิทธิ์ วรรณกรรม โสตทัศนวัสดุ นาฏกรรม สิ่งบันทึกเสียง ดนตรีกรรม
งานแพร่เสียงแพร่ภาพ ศิลปกรรม งานในแผนกวรรณคดี วิทยาศาสตร์ หรือศิลปะ ภาพยนตร์

13 เจ้าของลิขสิทธิ์ ผู้สร้างสรรค์งานเพียงผู้เดียว หรือผู้สร้างสรรค์งานร่วมกัน (มาตรา 8) ผู้สร้างสรรค์ในฐานะพนักงาน หรือลูกจ้าง (มาตรา 9) ผู้ว่าจ้าง (มาตรา10) ผู้ดัดแปลง (มาตรา11) / ผู้รวบรวมหรือประกอบกันเข้า (มาตรา 12) กระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่น (มาตรา 14) ผู้รับโอนลิขสิทธิ์ (มาตรา 17)

14 Copyright Copyright works: literary, musical, dramatic, artistic works, and computer programs Provide a bundle of exclusive rights to owners for preventing unauthorized reproduction public performances broadcasting communicating to the public adaptation of the works.

15 สิทธิแต่เพียงผู้เดียวของเจ้าของลิขสิทธิ์
ทำซ้ำหรือดัดแปลง การเผยแพรต่อสาธารณชน ให้เช่าต้นฉบับหรือสำเนางาน โปรแกรมคอมพิวเตอร์ โสตทัศนวัสดุ ภาพยนตร์ และสิ่งบันทึกเสียง ให้ประโยชน์อันเกิดจากลิขสิทธิ์แก่ผู้อื่น (ต่างจากการโอนลิขสิทธิ์) อนุญาตให้ผู้อื่นใช้สิทธิในการทำซ้ำ ดัดแปลง เผยแพร่ต่อสาธารณชน และให้เช่า เช่น การทำสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ (Licensing Agreement) โดยได้รับค่าลิขสิทธิ์ (Royalty) เป็นค่าตอบแทน

16 อายุการคุ้มครอง กรณีนิติบุคคล: 50 ปีนับแต่ได้สร้างสรรค์งาน
อายุของผู้สร้างสรรค์ + 50 ปี กรณีนิติบุคคล: 50 ปีนับแต่ได้สร้างสรรค์งาน งานภาพถ่าย โสตทัศนวัสดุ ภาพยนตร์ หรืองานแพร่เสียงแพร่ภาพ 50 ปี นับแต่ได้สร้างสรรค์งาน งานศิลปะประยุกต์ 25 ปี นับแต่ได้สร้างสรรค์งาน การนับระยะเวลาสิ้นสุด คือ วันสิ้นปีปฎิทินของปีนั้น (มาตรา 25)

17 Changing in Technology vs. IP Protection

18 Economic Viewpoint Public goods Cumulative creation Transaction cost
the system must protect the work of authors and provide the proper incentive for their creations. The society as a whole can gain access to the work broadly Cumulative creation build on the earlier creations. The system should balance the incentive of early creations against the essential to provide incentives to later creations. Transaction cost Because of high transaction cost of the copyright dependent industries. The system should facilitate transactions among numerous copyright owners and among authors, publishers and recording companies. Because they are working together to bring the copyrighted works to the market, the system should clearly define the rights and the ways to exercise them.

19 Copyright in Literary works
Literary works: interests of authors and publishers Digital Technology

20 Thank you for your attention ดร.กริชผกา บุญเฟื่อง
นักวิชาการด้านทรัพย์สินทางปัญญา สำนักงานจัดการสิทธิเทคโนโลยี (TLO) ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี, สวทช.


ดาวน์โหลด ppt โดย ดร.กริชผกา บุญเฟื่อง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google