งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ทรัพย์สินทางปัญญากับผลงานวิจัย.. เกี่ยวข้องอย่างไร???

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ทรัพย์สินทางปัญญากับผลงานวิจัย.. เกี่ยวข้องอย่างไร???"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ทรัพย์สินทางปัญญากับผลงานวิจัย.. เกี่ยวข้องอย่างไร???
09/08/56 ทรัพย์สินทางปัญญากับผลงานวิจัย.. เกี่ยวข้องอย่างไร??? จิตชนก สารรักษ์ นักวิเคราะห์ (งานบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา) สำนักส่งเสริมการใช้ประโยชน์ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)

2 (Intellectual Property, IP) เกี่ยวข้องกันอย่างไร
09/08/56 ทรัพย์สินทางปัญญา (Intellectual Property, IP) Vs ผลงานวิจัย... เกี่ยวข้องกันอย่างไร ทรัพย์สินทางปัญญาดีอย่างไร 1. สิทธิ (Rights) 2. ผลประโยชน์ที่เกิดจาการนำไปใช้ ประโยชน์ (Benefit) ทำอย่างไร Vs แนวทางปฎิบัติในการดำเนินการขอรับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา ของ สวก. Q & A

3 (Intellectual Property, IP)
09/08/56 ทรัพย์สินทางปัญญา (Intellectual Property, IP) คือ ผลงานที่เกิดจากความคิดสร้างสรรค์ อันเป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ที่กฎหมายให้ความคุ้มครอง

4 09/08/56

5 ทำไมผลงานวิจัยต้องดำเนินการด้านทรัพย์สินทางปัญญา
..สวก.ให้อะไรกับท่านบ้าง สิทธิความเป็นเจ้าของ ร่วมกันระหว่าง สวก.และหน่วยงาน ต้นสังกัดผู้รับทุน และ หากทรัพย์สินทางปัญญามีการนำไปใช้ ประโยชน์เชิงพาณิชย์เกิดขึ้น 2) การจัดสรรผลประโยชน์ หลังหักค่าบริหารจัดการ 15% ของผลประโยชน์แต่ละงวด สวก.มีการจัดสรรผลประโยชน์ให้ - นักวิจัย เป็นค่าตอบแทนในการเปิดเผยเทคโนโลยีและให้คำปรึกษาทางวิชาการ - หน่วยงานต้นสังกัดผู้รับทุน และ สวก.ในสัดส่วนเท่ากัน

6 แนวทางการปฏิบัติในการขอรับความคุ้มครอง IPของ สวก.
1. ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงพันธุ์พืช แจ้งข้อมูลพันธุ์พืชที่นำมาใช้ในการวิจัยและทดลองฯ (ตาม พรบ.คุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ.2542 มาตรา 53) ก่อนดำเนินงานวิจัย ดำเนินการขอรับความคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ (ตาม พรบ.คุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ.2542) หลังได้พันธุ์พืชปรับปรุงใหม่ตามเป้าหมาย 2. ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับจุลลินทรีย์ แจ้งรายละเอียดเชื้อจุลินทรีย์ พร้อมส่งตัวอย่างเชื้อที่ใช้ในงานวิจัย

7 แนวทางการปฏิบัติในการขอรับความคุ้มครอง IP ของ สวก.
09/08/56 แนวทางการปฏิบัติในการขอรับความคุ้มครอง IP ของ สวก. 2. ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยและพัฒนากระบวนการผลิต หรือผลิตภัณฑ์ แจ้งรายละเอียดผลงานวิจัย มายัง สวก. สวก. ประสานนักวิจัยจัดทำร่างคำขอรับความคุ้มครอง IP ดำเนินการยื่นต่อ กรมทรัพย์สินทางปัญญา ติดตามผลจนได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายกำหนด ฑ์

8 สิ่งควรระวังในผลงานวิจัยที่จะขอรับความคุ้มครอง IP
...การเปิดเผยข้อมูล... 1. การตีพิมพ์ หรือ การนำเสนอผลงานทางวิชาการ 2. การนำผลงานวิจัยจัดแสดงในงานนิทรรศการต่างๆ 3. การนำเสนอผลงานในรูปอื่นๆ ขอให้ท่านแจ้งจดหมาย และ รายละเอียดผลงานวิจัยนั้นมายัง สวก.ทราบก่อน

9 Q&A

10 Thank you

11 สอบถามเพิ่มเติมติดต่อ
จิตชนก สารรักษ์ สำนักส่งเสริมการใช้ประโยชน์ โทร ต่อ 3301 โทรสาร

12 การผลักดันผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์
การเลือกโจทย์วิจัย /โครงการวิจัย การสร้างผลงานวิจัย /การดำเนินงานวิจัย การนำผลงานสู่การใช้ประโยชน์ /การถ่ายทอดเทคโนโลยี

13 Input Output Outcome Impact
Research Result Target การนำไปใช้ประโยชน์ การเปลี่ยนแปลง Bud get A1 R11 RE1 PC1 Soci al T1 RE2 PC2 R12 Eco no T2 R13 T2 RE3 PC3 Envi Bud get A2 R21 R22

14 Q&A

15 Thank you

16 สอบถามเพิ่มเติมติดต่อ
เสาวภาพ รักษาพราหมณ์ สำนักส่งเสริมการใช้ประโยชน์ โทร ต่อ 3307 โทรสาร


ดาวน์โหลด ppt ทรัพย์สินทางปัญญากับผลงานวิจัย.. เกี่ยวข้องอย่างไร???

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google