งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสอบทาน "แผนปฏิบัติเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร" ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ กทม. การพัฒนาแผนปฏิบัติ ฉบับบูรณาการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสอบทาน "แผนปฏิบัติเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร" ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ กทม. การพัฒนาแผนปฏิบัติ ฉบับบูรณาการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสอบทาน "แผนปฏิบัติเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร" ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ กทม. การพัฒนาแผนปฏิบัติ ฉบับบูรณาการ จาก แผนแม่บท สู่แผนปฏิบัติฉบับบูรณาการ รายงานโดย นายทวีศักดิ์ กออนันตกูล ผู้อำนวยการ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ เลขานุการ คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งชาติ

2 2 การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสอบทาน "แผนปฏิบัติเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร" ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ กทม. หัวข้อการนำเสนอ •เส้นทางเวลาของการพัฒนา ICT ประเทศไทย •ตอนที่ ๑ ภาพรวมยุทธศาสตร์การพัฒนา ICT และ e-Commerce ในประเทศต่างๆ •ตอนที่ ๒ สรุปสาระสำคัญของยุทธศาสตร์ การ พัฒนา ICT ของประเทศไทย •ตอนที่ ๓ การแปลงแผนแม่บท ICT ไปสู่การปฏิบัติ แนวทางการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี ๒๕ กันยายน ๒๕๔๕ •ตอนที่ ๔ สรุปสาระสำคัญของแผนปฏิบัติฉบับ บูรณาการ •ประเด็นเพื่อการพิจารณา

3 3 การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสอบทาน "แผนปฏิบัติเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร" ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ กทม. ๑ ภาพรวมยุทธศาสตร์การพัฒนา ICT และ e-Commerce ในประเทศต่างๆ  Basic Telecommunications  Basic Access to the Internet  Human Capacity Building  Affordable Access Devices (PCs, PDA)  National ICT Policy and Plan  Threat of Liberalization  Appropriate Software (Legal, compact, low cost)  Local Language enabled on Computers  Creation of Local Contents  Portal Sites  e-Government -- Government Facilitation  Standards in manufacturing, safety, health  IT-Laws (e-Transaction, e-Signature, Computer Crime, Data Protection)  Security -- Information/System/Network  Authentication and Certification, PKI  Broadband Access (Corporate, home)  IT-Manpower development  Regional Networking Collaboration  Opportunities from Liberalization and Regionalization  e-Marketplaces  e-Payment infrastructure  Consumer Protection  Cross Border Certification  Intellectual Property rights Protection  Privacy Wireless Local Loop Domestic Internet Exchange Regional Training Center Low Cost PC Program Rural Empowerment Open Source solutions Machine Translation Digital Archive E-Learning UNCITRAL Model Laws World PKI Forum WIPO Concerns of developing and least developed countries Concerns of developed countries And industrial leaders

4 4 การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสอบทาน "แผนปฏิบัติเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร" ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ กทม. เส้นทางเวลาของ นโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ และ แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย ๓๙ ๔๐ ๔๑ ๔๒ ๔๓ ๔๔ ๔๕ ๔๖ ๔๗ ๔๘ ๔๙ ๕๐ ๕๑ ๕๒ ๕๓ ๕๔ ๕๕ แผนพัฒนาการเศรษฐกิจและ สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๙ ปี พ.ศ. แผนพัฒนาการเศรษฐกิจและ สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๐ กรอบนโยบาย IT2010 (๒๕๔๔-๒๕๕๓) แผนแม่บท ICT ของประเทศ ไทย พ.ศ. ๒๕๔๕-๒๕๔๙ กรอบนโยบาย IT2000 (๒๕๓๙-๒๕๔๓) แผนปฏิบัติ ปีงบประมาณ ๒๕๔๖-๒๕๔๗ การตั้งกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ตุลาคม พ.ศ.๒๕๔๕)

5 ๒ สาระสำคัญของ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสารของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๔๕-๒๕๔๙

6 6 การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสอบทาน "แผนปฏิบัติเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร" ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ กทม. ยุทธศาสตร์และแผนงาน กับการ ๗. ICT กับ การ บริหารงาน ภาครัฐ ๓. การปฏิรูป R&D ๒. ยกระดับ คุณภาพชีวิต และ สังคมไทย ๖. ICT เพื่อ SMEs ๑. พัฒนา อุตสาหกรรม ICT ๕. การพัฒนา ศักยภาพ ผู้ประกอบกา ร ๔. ยกระดับ พื้นฐาน สังคมไทยเพื่อ การแข่งขันใน อนาคต

7 7 การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสอบทาน "แผนปฏิบัติเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร" ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ กทม. ความสัมพันธ์ระหว่างยุทธศาสตร์ และผลลัพธ์ที่ประสงค์ การกระจายตัว เพื่อความยั่งยืน ศักยภาพ และการแข่งขัน ผลลัพธ์ทาง เศรษฐกิจใหม่ ผลลัพธ์ในภาค เศรษฐกิจอื่น ความทั่วถึงและ เท่าเทียมกันใน การเข้าถึง สารสนเทศ โอกาสทางการ ศึกษาและสุขภาพ ที่ดีของประชาชน ทรัพย์สินทาง ปัญญา ทุนทางปัญญา ทรัพยากรมนุษย์ที่ มีความสามารถ มูลค่าเพิ่มใน ผลิตภัณฑ์และ บริการที่สูงขึ้น Mass customization Clustering Economy of speed การอำนวยความ สะดวกแก่ ประชาชน/ ภาคเอกชน การลดค่าใช้จ่าย ของภาคเอกชน ลดความสูญเสีย จากการทำงานที่ ขาดความโปร่งใส 4. ยกระดับพื้นฐาน สังคมไทยเพื่อ การแข่งขัน 2. ยกระดับ คุณภาพชีวิต และสังคมไทย 1. การพัฒนา อุตสาหกรรม ICT 3. การปฏิรูปการ วิจัยและ พัฒนา 6. ICT เพื่อ SMEs 5. พัฒนาศักยภาพ ผู้ประกอบการ 7. ICT กับการ บริหารงาน ภาครัฐ

8 8 การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสอบทาน "แผนปฏิบัติเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร" ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ กทม. ความสัมพันธ์ระหว่างยุทธศาสตร์เร่งด่วน และการผลักดันขับเคลื่อน การกระจายตัว เพื่อความยั่งยืน ศักยภาพ และการแข่งขัน ผลลัพธ์ทาง เศรษฐกิจใหม่ ผลลัพธ์ในภาค เศรษฐกิจอื่น 4. ยกระดับพื้นฐาน สังคมไทยเพื่อ การแข่งขัน 2. ยกระดับ คุณภาพชีวิต และสังคมไทย 1. การพัฒนา อุตสาหกรรม ICT 3. การปฏิรูปการ วิจัยและ พัฒนา 6. ICT เพื่อ SMEs 5. พัฒนาศักยภาพ ผู้ประกอบการ 7. ICT กับการ บริหารงาน ภาครัฐ 2 ขยายเป็นวงจรการ พัฒนาเพื่อความยั่งยืน 1 เริ่มต้นจากวงจรการพัฒนา ICT และมีผลลัพธ์ทางเศรษฐกิจในระยะต้น ลำดับของการดำเนินการตามยุทธศาสตร์

9 9 การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสอบทาน "แผนปฏิบัติเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร" ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ กทม. ยุทธศาสตร์ ๑ : การพัฒนาอุตสาหกรรม ICT เพื่อให้เป็นผู้นำในภูมิภาค 1.พัฒนาอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์โดยความร่วมมือระหว่างรัฐ/เอกชน จัดตั้ง Software Industry Promotion Agency (SIPA) 2.สร้างกลไกกระตุ้นการพัฒนา ICT 3.พัฒนาตลาดผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ที่ผลิตจากผู้ประกอบการในประเทศ โดยใช้ตลาดภาครัฐเป็นตัวนำ 4.พัฒนาระบบติดตามผลการทำงานของ SIPA 5.จัดทำแผนแม่บทการพัฒนาบุคลากร ICT 6.พัฒนาทักษะผู้ประกอบการ/ผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ไทย 7.พัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการซอฟต์แวร์ 8.สนับสนุนให้มีศูนย์ทดสอบมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ICT 9.สนับสนุนภาคเอกชนลงทุนในอุตสาหกรรมฮาร์ดแวร์ต่อเนื่องซอฟต์แวร์ 10. เร่งรัดการยกร่างกฎหมาย ICT “ให้องค์กรภาครัฐและเอกชนร่วมกันเร่งรัดพัฒนาอุตสาหกรรม ICT โดยนำความ ประณีตและภูมิปัญญาไทยมาใช้ให้เกิดประโยชน์ ทั้งนี้ให้ใช้ส่วนงานภาครัฐเป็น ลูกค้านำของตลาดในประเทศและตลาด ICT ระดับภูมิภาคเป็นลูกค้านำขั้นต้น สำหรับตลาดต่างประเทศ และให้มีการลงทุนการพัฒนาอุตสาหกรรมฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์ และอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์ รวมถึงการผลักดันกฎหมายเพื่อสนับสนุนให้มีการใช้ ICT เพิ่มมากขึ้น”

10 10 การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสอบทาน "แผนปฏิบัติเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร" ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ กทม. ยุทธศาสตร์ ๒ : การใช้ ICT เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยและสังคมไทย 1.พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานโครงข่ายโทรคมนาคม 2.ให้ใช้ประโยชน์จากกฎหมายเกี่ยวกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทารสน เทศ (NII) 3.ใช้ประโยชน์จาก ICT เพื่อพัฒนาการศึกษา การเรียนการสอน 4.ส่งเสริมการแปลหนังสือ เอกสาร จากภาษาต่างประเทศ 5.ส่งเสริมการพัฒนาข้อมูลและความรู้ในการครองชีพและยกระดับคุณภาพ สังคม ของชุมชน 6.ส่งเสริมบทบาทสื่อมวลชนในการเผยแพร่ความรู้ด้าน ICT 7.ส่งเสริมให้องค์กรส่วนท้องถิ่นใช้ประโยชน์จาก NII 8.พัฒนาและเตรียมความพร้อมด้านทรัพยากรมนุษย์ 9.สร้างความเชื่อมั่นต่อการนำพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์มาใช้ “ส่งเสริมให้ประชาชนใช้ประโยชน์จากสารสนเทศที่เหมาะสม โดยเร่งรัดการ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ทั่วถึงและเท่าเทียมกัน เพื่อเป็นเครื่องมือในการ แสวงหาความรู้ สร้างภูมิปัญญา ให้เกิดมูลค่าเพิ่มแก่ผลิตภัณฑ์พื้นฐานทาง การเกษตรและอุตสาหกรรมชุมชนต่างๆ โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับภูมิปัญญาไทย และเพิ่มรายได้กับยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทย ทำให้เกิดสังคมแห่งภูมิ ปัญญาและการเรียนรู้ ควบคู่กับการสร้างภูมิคุ้มกันภัยคุกคามและผลกระทบ ในทางลบที่มากับยุคโลกาภิวัตน์ ”

11 11 การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสอบทาน "แผนปฏิบัติเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร" ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ กทม. ยุทธศาสตร์ ๓ : การปฏิรูปและการสร้างศักยภาพการวิจัยและพัฒนา ICT 1.กำหนดนโยบายปฏิรูปการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อพัฒนาหลักสูตรและแนว ทางการเรียนการสอนที่ส่งเสริมการคิดเชิงวิทยาศาสตร์ 2.สร้างแรงจูงใจให้บุคลากรสนใจที่จะประกอบอาชีพวิจัย 3.ให้ภาครัฐจัดสรรงบประมาณในลักษณะเงินร่วมทุนเบื้องต้น (seed money) เพื่อสนับสนุนและจูงใจให้มีการลงทุน R&D ใน ICT 4.กำหนดกลยุทธ์การส่งเสริม R&D ด้าน ICT ของไทย 5.สนับสนุนการวิจัยคนคว้าเพื่อให้เกิดผลผลิตที่สามารถประยุกต์เป็น อุตสาหกรรมเชิงพาณิชย์ 6.จัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการ 7.การติดตามรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลด้าน ICT เพื่อสนับสนุนการวิจัยและ พัฒนา “ให้องค์กรภาครัฐ เอกชนและสถาบันการศึกษา ร่วมกันปฏิรูปแนวทางการวิจัย พัฒนา ICT โดยใช้ความต้องการของภาคอุตสาหกรรมเป็นตัวนำ ทั้งนี้ให้มี นโยบายที่เป็นรูปธรรมเกี่ยวกับการเ่ร่งรัดพัฒนาพื้นฐานการศึกษาที่ส่งเสริมการ คิดเชิงวิทยาศาสตร์แก่ประชาชนทั่วไปโดยเร็วที่สุด ให้เกิดการสร้างนักวิจัยและ บุคลากรที่เกี่ยวข้อง การจัดสรรงบประมาณด้านการวิจัย การสร้างสภาวะ แวดล้อมและปัจจัยที่จำเป็นอื่นๆ สำหรับงานวิจัยและพัฒนา รวมถึงการนำ ผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้ในเชิงพาณิชย์ เพื่อให้เกิดเทคโนโลยีไทยเข้ามา ทดแทนการพึ่งพาเทคโนโลยีต่างประเทศ”

12 12 การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสอบทาน "แผนปฏิบัติเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร" ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ กทม. ยุทธศาสตร์ ๔ : การยกระดับศักยภาพพื้นฐานของสังคมไทยเพื่อการแข่งขันในอนาคต 1.สร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับประโยชน์ของ ICT ผ่าน ทางเครือข่ายสถาบันการศึกษาของทุกภูมิภาคและชุมชน 2.ส่งเสริมและสนับสนุนให้ภาคเอกชนผลิตอุปกรณ์ ICT ที่มี คุณภาพและราคาประหยัด 3.กระตุ้นให้สาธารณชนในวงกว้างเกิดความสนใจใน ICT และกิจกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 4.พัฒนาบุคลากรในวิชาชีพอื่นที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการ พัฒนา ICT โดยทั่วไป “ให้องค์กรภาครัฐและเอกชนร่วมกันสร้างความรู้ความเข้าใจในประโยชน์ของ ICT ให้แก่ประชาชนโดยทั่วไป เพื่อให้เกิดการเรียนรู้เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง โดยมุ่งเน้นการพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่อผลักดันการใช้ ICT ให้เกิดการบริหาร จัดการที่ดี และสามารถใช้โอกาสจากความก้าวหน้าของเทคโนโลยี เพื่อสร้าง มูลค่าเพิ่มแก่ภาคเศรษฐกิจพื้นฐานที่จะทำให้ประเทศไทยมีศักยภาพการแข่งขัน ในระดับภูมิภาคและระดับสากลได้อย่างสมบูรณ์”

13 13 การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสอบทาน "แผนปฏิบัติเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร" ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ กทม. ยุทธศาสตร์ ๕ : การพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการ เพื่อมุ่งขยายตลาดต่างประเทศ 1.ทบทวนและปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวกับการคุ้มครองทรัพย์สิน ทางปัญญา 2.ส่งเสริมให้ภาคอุตสาหกรรมนำ ICT มาประยุกต์ใช้ใน กระบวนการผลิตเพื่อให้เกิดมูลค่าเพิ่ม 3.ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการนำพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์มาประยุกต์ใช้ เพื่อลดต้นทุนในการดำเนินงานสำหรับการขยายตลาดไปยัง ตลาดต่างประเทศ 4.ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการใช้ broadband internet “กำหนดมาตรการและวิธีการที่จะเร่งส่งเสริมผู้ประกอบการ ให้มีความรู้และประสบการณ์ด้านการ บริหารและเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อปรับปรุงกระบวนการผลิตสินค้าและการตลาด โดยใช้มาตรฐาน เปิดเพื่อสร้างโอกาสการเชื่อมโยงข้อมูลและระบบงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งใช้พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อลดต้นทุนในการประกอบธุรกิจ โดยภาครัฐสนับสนุนการส่งออกผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาขึ้นในช่วงแรก ด้วยการปรับปรุงกฎหมายให้ทันต่อความก้าวหน้าของเทคโนโลยีและคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของ ทรัพย์สินทางปัญญารวมถึงที่เกิดจากภูมิปัญญาท้องถิ่นด้วย และให้ความสำคัญกับการพัฒนา บุคลากรด้าน ICT ให้ได้มาตรฐานคุณภาพวิชาชีพตามหลักสากล ตลอดจนสร้างเสริมความสามารถ และประสบการณ์ด้านการตลาดเพื่อให้ผู้ประกอบการไทยได้มีโอกาสขยายส่วนแบ่งตลาดให้มากขึ้น จากความต้องการในผลิตภัณฑ์และบริการและรายได้ของประชากรที่กำลังเพิ่มขึ้นในภูมิภาคนี้อย่าง ต่อเนื่อง”

14 14 การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสอบทาน "แผนปฏิบัติเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร" ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ กทม. ยุทธศาสตร์ ๖ : การส่งเสริมผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมใช้ ICT 1.จัดให้มีกลไก วิธีการถ่ายทอดและดูดซับเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าและ เหมาะสมให้แก่ SMEs 2.สร้างแรงจูงใจให้เกิดกลุ่มพันธมิตร SMEs เพื่อจะร่วมกันนำ ICT ทั้ง ระบบมาใช้ประโยชน์ในการบริหาร การจัดการธุรกิจ 3.เร่งส่งเสริมและพัฒนา e-Business 4.นำ ICT มาช่วยในการจัดการจัดการการทำธุรกิจ การสื่อสาร โดยเฉพาะการใช้ supply chain management ใน ภาคอุตสาหกรรม 5.พัฒนาผู้ประกอบการให้มีความรู้ความเข้าใจถึงประโยชน์ของการนำ ICT ที่เกิดจากอุตสาหกรรมภายในประเทศมาใช้ในธุรกิจ 6.จัดทำฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ต่อการวางแผนและการให้บริการ 7.พัฒนา SMEs Portal เพื่อให้บริการแก่ผู้ประกอบการ 8.เสริมสร้างให้เกิดความเป็น entrepreneurship “กระตุ้นให้ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ใช้ ICT เพื่อการ พัฒนาธุรกิจและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการ จัดการ การบริหารการผลิต และการเชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ เพื่อ สร้างความพร้อมต่อการแข่งขันเสรีในระบบเศรษฐกิจยุคโลกาภิวัฒน์ และลด ผลกระทบจากความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจ”

15 15 การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสอบทาน "แผนปฏิบัติเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร" ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ กทม. ยุทธศาสตร์ ๗ : การนำ ICT มาใช้ประโยชน์ในการบริหารและการให้บริการของภาครัฐ 1.ให้มีกระทรวงที่รับผิดชอบการวางแผน ส่งเสริม พัฒนา และดำเนินการด้าน ICT ของประเทศไทย 2.ปฏิรูปการบริหารและการจัดการของหน่วยงานภาครัฐ โดยจัดตั้งโครงสร้าง ส่วนงานสนับสนุน CIO ปรับกฎระเบียบและวิธีบริหารราชการเพื่อใช้ประโยชน์ จาก ICT และจัดสรรงบประมาณในการพัฒนา ICT อย่างมีประสิทธิภาพ 3.พัฒนาฐานข้อมูลภาครัฐโดยกำหนดมาตรฐานที่เกี่ยวกับข้อมูลและการสื่อสาร ข้อมูล เพื่อให้ทุกหน่วยงานแลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้อย่างมีเอกภาพ 4.จัดให้มีระบบข้อมูลภูมิสารสนเทศ (GIS) เพื่อนำมาใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคม การบริหารจัดการทรัพยากร และการป้องกันภัยพิบัติ 5.บริหารการใช้โครงข่ายสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพและมั่นคงปลอดภัย 6.พัฒนาบุคลากรภาครัฐ ทั้งด้าน ICT และด้านอื่นๆ รวมถึงการจัดตั้งสถาบัน e- Government สำหรับการพัฒนาความรู้ความสามารถด้าน ICT 7.พัฒนาระบบการติดตามประเมินผลเพื่อประเมินผลสำเร็จและวิเคราะห์ปัญหา การพัฒนา ICT ของประเทศ 8.พัฒนาระบบโครงข่ายประสาทดิจิทัล (Digital Nervous System) “ให้รัฐจัดตั้งองค์กรกลางระดับชาติร่วมรับผิดชอบการพัฒนาและส่งเสริมการใช้ ICT ใน ภาครัฐเพื่อให้เกิดบูรณาการและเอกภาพในระบบข้อมูล การวางแผน การประสานงาน การจัดสรรงบประมาณ และการจัดซื้อจัดจ้างที่โปร่งใส ให้ตรงความต้องการและลดการ ซ้ำซ้อนในการลงทุน เพื่อให้ภาครัฐสามารถรวบรวม แลกเปลี่ยน และใช้ข้อมูลร่วมกันได้ ด้วยมาตรฐานเปิดและมีระบบที่มีความมั่นคงปลอดภัยสูงสำหรับการบริหารของหน่วยงาน ภาครัฐ และการให้บริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ”

16 16 การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสอบทาน "แผนปฏิบัติเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร" ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ กทม. แผนงานที่เป็นพลังขับเคลื่อน โปรแกรมการพัฒนาด้าน ICT ระดับชาติ ทั้ง 3 นี้ จะเป็น โปรแกรมเริ่มต้นที่จะจุดชนวนวงจรการพัฒนา ด้าน ICT ให้ ขับเคลื่อน และเป็นพลังด้านเศรษฐกิจทั้ง เศรษฐกิจใหม่ และ เศรษฐกิจเดิม •การพัฒนา สร้างศักยภาพ และความพร้อมของ อุตสาหกรรม ICT ด้าน software •การพัฒนาข้อมูลภาครัฐ เพื่อการใช้งานร่วมกัน และ บูรณาการ โดยเน้นการพัฒนาชนบททั้งภาคเศรษฐกิจ การศึกษา และชุมชน •การพัฒนาระบบและโครงสร้าง ICT สำหรับ SMEs ในภาคอื่นๆ

17 17 การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสอบทาน "แผนปฏิบัติเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร" ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ กทม. ๕.๑ การพัฒนาอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ •โครงการจัดตั้งองค์กรส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ (Software Industry Promotion Agency: SIPA) •โครงการจัดตั้งสถาบันฝึกอบรมวิชาชีพชั้นสูง นักพัฒนาซอฟต์แวร์ (professional training) •โครงการนำเข้าแรงงานความรู้ทางด้านซอฟต์แวร์ (knowledge workers) •โครงการจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้าน ซอฟต์แวร์ (excellent center) •โครงการใช้ตลาดภาครัฐเป็นตัวนำ (government-led national ICT projects) •โครงการรณรงค์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ •โครงการรับรองคุณภาพมาตรฐานซอฟต์แวร์ และมาตรฐานวิชาชีพบุคลากร

18 18 การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสอบทาน "แผนปฏิบัติเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร" ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ กทม. ๕.๒ การพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ •โครงการพัฒนาบัตรประจำตัวอิเล็กทรอนิกส์ (Multi-application smart ID card) •โครงการพัฒนาระบบจัดซื้อจัดจ้างทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Procurement) •โครงการพัฒนาและจัดทำมาตรฐานซอฟต์แวร์กลาง เพื่อการบริหารของภาครัฐ (ระบบ back office) •โครงการจัดตั้งศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลภาครัฐ (Government Data Exchange: GDX) •โครงการจัดทำโครงสร้างพื้นฐานข้อมูลเชิงพื้นที่ (National Spatial Data Infrastructure) •โครงการจัดตั้งสถาบัน e-Government

19 19 การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสอบทาน "แผนปฏิบัติเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร" ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ กทม. ๕.๓ ส่งเสริมผู้ประกอบการขนาดกลางและ ขนาดย่อมในการนำ ICT มาประยุกต์ใช้ •โครงการเสริมสร้างความแข็งแกร่งของ SMEs ด้วย ICT •โครงการพัฒนาหน่วยงานกลางที่บริหาร ระบบงานพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของโครงการ หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (1T1P) •โครงการนำร่องเพื่อพัฒนา e-businessในกลุ่ม อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และกลุ่ม อุตสาหกรรมยานยนต์

20 ๓ การแปลงแผนแม่บท ICT ไปสู่การปฏิบัติ แนวทางการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี ๒๕ กันยายน ๒๕๔๕

21 21 การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสอบทาน "แผนปฏิบัติเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร" ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ กทม. จากแผนแม่บท สู่แผนปฏิบัติ(เร่งด่วน) และแผนแม่บทระดับกระทรวง (อีกไม่เกิน ๖ ด.) กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม ๖ กันยายน กทสช.ให้ความเห็นชอบในร่างแผนแม่บทของประเทศ ๒๕ กันยายน คณะรัฐมนตรีเห็นชอบในแผนแม่บทของประเทศ ๔ ตุลาคม แจ้งเวียนมติ ครม. และสั่งการให้ทุกกระทรวง ทบวง กรม ฯลฯ จัดทำแผนแม่บท ICT ของหน่วยงาน และให้ สำนักงานเลขานุการ กทสช.จัดทำแผนปฏิบัติร่วมกับหน่วยงาน เสนอ ครม.ภายใน ๖๐ วัน ๒๘ ตุลาคม รมว.ทก.เรียกประชุม CEO Roundtable เพื่อ ซักซ้อมความเข้าใจและแนวทางการทำแผนปฏิบัติ/แผนแม่บท ของหน่วยงาน ๘ พฤศจิกายน หน่วยงานส่งรายการแผนปฏิบัติให้แก่ สำนักงานเลขานุการ กทสช.เพื่อทำหน้าที่บูรณาการ ๒๕ พฤศจิกายน ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสอบทานผล การบูรณาการแผนปฏิบัติ ๓ ธันวาคม นำแผนปฏิบัติฯ เข้าสู่การพิจารณา ของคณะรัฐมนตรี

22 22 การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสอบทาน "แผนปฏิบัติเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร" ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ กทม. สรุปมติคณะรัฐมนตรีที่แจ้งเวียนเมื่อ ๔ ตุลาคม ๒๕๔๕ ที่ทุกหน่วยงานภาครัฐต้องปฏิบัติ •ให้หน่วยงาน ระดับกระทรวง กรม และรัฐวิสาหกิจจัดทำ และ/หรือปรับแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสารของหน่วยงาน •ทุกส่วนราชการและหน่วยงาน รวมถึงองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น จัดทำแผนปฏิบัติ ของหน่วยงาน และ นำเสนอคณะรัฐมนตรีภายใน ๖๐ วัน (โดยประสานกับ สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการเทคโนโลยี สารสนเทศแห่งชาติ) •ให้หน่วยงานภาครัฐที่มีแผนเกี่ยวกับ Smart Card จัดส่ง ข้อมูล/แผนงานให้กับสำนักงานเลขานุการฯ

23 23 การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสอบทาน "แผนปฏิบัติเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร" ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ กทม. แผนปฏิบัติ •นำเสนอแผนปฏิบัติต่อคณะรัฐมนตรีภายใน ๖๐ วัน นับจาก ๔ ตุลาคม ๒๕๔๕ •พิจารณาภารกิจของหน่วยงานจากยุทธศาสตร์ แผนงาน กิจกรรม แผนงานขับเคลื่อน และหน่วยงาน “เจ้าภาพ” ตามที่ระบุในแผนแม่บทฯ •เน้นการดำเนินงาน/โครงการระยะ ๒ ปี (๒๕๔๖-๒๕๔๗) •สำนักงานเลขานุการฯ จัดส่งตารางเพื่อขอข้อมูลโครงการ ของทุกหน่วยงาน เพื่อนำมาบูรณาการ และจัดทำ แผนปฏิบัติ โดยกำหนดส่งข้อมูลภายใน ๘ พฤศจิกายน •การประชุม CEO Roundtable ๒๘ ตุลาคม •การประชุม CIO Workshop ๒๕ พฤศจิกายน กิจกรรมในวันนี้..

24 ๔ สรุปสาระสำคัญของแผนปฏิบัติ ฉบับบูรณาการ

25 25 การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสอบทาน "แผนปฏิบัติเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร" ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ กทม. สรุปการจัดส่งเอกสารและการรับเอกสาร แผนปฎิบัติของหน่วยงาน แผนงานที่ส่งให้ สนล.กทสช.ทันวันที่ ๑๕ พย. ในสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จะได้รับการบรรจุลงใน เล่มเอกสารที่ใช้ในการ ประชุม

26 26 การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสอบทาน "แผนปฏิบัติเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร" ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ กทม. รวมกลุ่มโครงการ ของหลายหน่วยงานที่มุ่ง เป้าประสงค์ในแผนงาน เดียวกัน สิ่งที่ได้จากการประมวลและบูรณาการข้อมูล กรมอุตุนิยมวิทยา กรมไปรษณีย์โทรเลข สำนักงานสถิติแห่งชาติ AB C D ยุทธศาสตร์ 1 2 3 4 5 6 7 วางโครงการ ตามลักษณะ ของแผนงาน ระบุหน่วยงานหลัก (เจ้าภาพ) แผนงาน ที่ไร้เจ้าภาพ แผนงาน ที่ไร้โครงการ 1.1 A7 D2 E3 1.2 B2 R3 P10 1.3 C5 E12 K4 2.1 J8 D4 A2 2.4 W2 Q6 D9 2.2 G5 C2 2.3

27 27 การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสอบทาน "แผนปฏิบัติเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร" ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ กทม. การวิเคราะห์ข้อมูล  แนวทางปฏิบัติ กลุ่มโครงการที่มีลักษณะ ใกล้เคียงกัน (Clustering) แนวทางในการประสาน เชื่อมโยง ระหว่างโครงการ โครงการภายใต้แผนงาน/ กิจกรรมที่ซ้ำซ้อนกัน แนวทางลดความซ้ำซ้อนระหว่าง โครงการ แผนงาน/กิจกรรมที่ยังไม่มี โครงการรองรับหรือมีจำนวน น้อยมาก พิจารณามาตรการ โครงการที่ควร ต้องริเริ่มดำเนินการเพิ่มเติม แผนงาน/กิจกรรม และโครงการ ประเภทที่ต้องใช้ความร่วมมือ ระหว่างหลายๆ หน่วยงาน การกำหนดบทบาทของกระทรวง ICT เพื่อเป็นผู้ประสาน ขับเคลื่อน กิจกรรม งบประมาณที่ได้รับ งบประมาณที่ไม่ได้รับ งบประมาณที่จะขอในปี๒๕๔๗ งบประมาณโดยรวม และโครงการ ที่ควรเร่งดำเนินการ แต่ยังขาด งบประมาณ

28 28 การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสอบทาน "แผนปฏิบัติเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร" ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ กทม. ตารางสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณแผนปฏิบัติ ของยุทธศาสตร์ 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 51 187 30 37 23 68 689 210 18,819 267 182 52 191 3,789 จำนวน โครงการ ยุทธศาสตร์งบประมาณ รวม (ล้านบาท.)

29 29 การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสอบทาน "แผนปฏิบัติเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร" ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ กทม. การวิเคราะห์เชิงปริมาณ: ประเด็นเพื่อพิจารณา •การกระจายของโครงการ - แผนงานกิจกรรมที่ไม่มีโครงการรองรับ/ หรือมีโครงการรองรับน้อย - แผนงานกิจกรรมที่ไม่มีโครงการของหน่วยงาน ที่ระบุว่าเป็นหน่วยงานหลักตามแผนแม่บทฯ - แผนงานกิจกรรมที่มีการกระจุกตัวของโครงการสูง • การจัดสรรงบประมาณ - โครงการที่เน้นการบริหารจัดการ vs การลงทุน - การกระจุกตัวของงบประมาณ

30 30 การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสอบทาน "แผนปฏิบัติเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร" ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ กทม. การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ: ประเด็นเพื่อพิจารณา •ความสอดคล้องของโครงการที่แจ้งมา กับตัว แผนงานในแผนแม่บท •ความคล้ายคลึงของโครงการในหลาย หน่วยงาน และแนวทางการร่วมมือระหว่าง หน่วยงาน •โครงการที่ตั้งชื่อเป็น “กิจกรรม” โดยไม่ เชื่อมโยงกับ Performance สมควรแต่งตั้งให้ “หน่วยงานหลัก” (เจ้าภาพ) ประจำแผนงาน รับไปประสาน เพื่อให้เกิดความ ชัดเจน และเป็นการทำ “อนุบูรณาการ” ในระดับ แผนงานต่อไป

31 31 การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสอบทาน "แผนปฏิบัติเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร" ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ กทม. แนวทางการปรัปปรุงและจัดทำ แผนปฏิบัติฉบับสมบูรณ์ •การปรับปรุงแผนปฏิบัติฉบับบูรณาการหลังการสอบ ทาน •หน่วยงานที่ยังไม่ได้จัดส่งข้อมูล •หน่วยงานที่ขอแก้ไขข้อมูล •วันปิดงานเอกสาร “แผนปฏิบัติ” และวันเสนอ ครม. •กรอบระยะเวลา •การเตรียมระบบติดตามและประเมินผลอย่างต่อเนื่อง

32 32 การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสอบทาน "แผนปฏิบัติเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร" ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ กทม. ขอบคุณ http://www.nitc.go.th/masterplan/

33 Extras, do not print out...

34 34 การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสอบทาน "แผนปฏิบัติเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร" ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ กทม. Timeline of IT2010 National IT Policy and National ICT Master Plan 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 Ninth National Economic and Social Development Plan 2001-2006 Year Tenth National Economic and Social Development Plan 2007-2012 IT2010 Policy (2001-2010) National ICT Master Plan 2001-2006 IT2000 Policy (1996-2000) Comprehensive Action Plan 2003-2004 Establishment of the Ministry of Information and Communications Technology


ดาวน์โหลด ppt 1 การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสอบทาน "แผนปฏิบัติเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร" ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ กทม. การพัฒนาแผนปฏิบัติ ฉบับบูรณาการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google