งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

จาก “Sub Prime” สู่ “วิกฤติเศรษฐกิจโลก”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "จาก “Sub Prime” สู่ “วิกฤติเศรษฐกิจโลก”"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 จาก “Sub Prime” สู่ “วิกฤติเศรษฐกิจโลก”
โดย ม.ล.กรกสิวัฒน์ เกษมศรี ผู้ช่วยเลขาธิการ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ

2 สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นได้อย่างไร???
เหตุใดเพียงการกู้ซื้อบ้านของคนสหรัฐฯจึงสั่นสะเทือนโลกได้มากมายขนาดนี้? ธนาคาร Lehman Brothers ต้องล้มละลาย ธนาคาร Northern Rock, Bear Stern, Meryl Lynch, AIG ต้องขายกิจการ บริษัทต่างๆต้องปิดกิจการ คนตกงานทั่วโลกนับล้าน ไม่เว้นแม้แต่ฉันทนาไทยยังต้องเดือดร้อน ดังคำกล่าวที่ว่า “เพียงผีเสื้อขยับปีกก็สั่นสะเทือนถึงดวงดาว” สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นได้อย่างไร???

3 วิกฤตินี้จะยาวนานเท่าใด???
การวิเคราะห์ปัญหาสามารถแบ่งได้เป็น 2 แนวทาง 1. เกิดจาก Mis-management ในธุรกิจการเงินบางแห่ง เช่น CEO ตัดสินใจผิดพลาด เรียกว่า “Functional Crisis” ปัญหาจะจบเร็ว 2. เกิดจากปัญหาเชิงโครงสร้างของทุนนิยมโลกาภิวัตน์ เรียกว่า“Structural Crisis” เป็นเรื่องใหญ่มาก - เพราะปัญหาเกิดจากโครงสร้างเศรษฐกิจการเงินโลกทั้งระบบ - ยากที่จะคาดเดาถึงผลกระทบที่จะตามมาเป็นลูกโซ่ - จะเกิดการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจการเงินโลกขนานใหญ่ - ใช้เวลาเยียวยายาวนาน

4 พัฒนาการทางเศรษฐกิจของโลก
? Sub-prime Crisis 2007 37 ปี แห่งยุคทองของ ทุนนิยม Stagflation 1973 ? Great Depression 1929 1944 มาตรฐาน ทองคำ 150 ปี ? 27 ปี แห่งความผันผวน Welfare State John Maynard Keynes, 1936 Wealth of Nations Adam Smith 1776 200 ปี กว่า 200 ปีที่ผ่านไป ยังไม่มีทฤษฎีใดที่นำไปสู่เสถียรภาพทางเศรษฐกิจ ประวัติศาสตร์ยังคงซ้ำรอย และทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ

5 SUBPRIME US Stagflation เคยตั้งคำถามไหม?
ทำไมวิกฤติเศรษฐกิจโลกจึงเกิดต่อเนื่องหลังปี1973? US Stagflation 1973 1982 1989 1971 US หยุดการให้แลกทองคำ USD 38/O ทันที 44.2/O /O ขาดดุลการค้าดุลการชำระเงิน เพิ่มภาษีนำเข้า 10% 1982 Mexico ประกาศชักดาบ 1989 ราคาสินค้าขึ้น 15 เท่า 1992 UK โดนโจมตีค่าเงิน 1997 ไทย+เอเชียโดนโจมตีค่าเงิน 1992 1997 SUBPRIME 2000 2008

6 37 ปีแห่ง“ยุคทองของทุนนิยม”เกิดขึ้นได้อย่างไร?
Bretton Woods (1944) ทำให้นานาประเทศสะสมดอลล่าร์เป็นทุนสำรองร่วมกับทองคำ, กำหนดอัตราแลกเปลี่ยนอิงทองคำ จัดตั้ง IMF & World Bank ควบคุมอัตราแลกเปลี่ยนคงที่ การให้ความช่วยเหลือของสหรัฐฯในการฟื้นฟูเศรษฐกิจของยุโรปหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ภายใต้ Marshall Plan ดอลล่าร์สหรัฐฯกลายเป็น “เงินตราสากล” USD as good as GOLD Grover Cleveland

7 1971 จุดเริ่มแห่งความผันผวนทางเศรษฐกิจ
จากการขาดวินัยการเงินการคลัง ทำให้สหรัฐฯขาดดุลการค้าและดุลการชำระเงินอย่างหนัก จากการทำสงรามและระบบรัฐสวัสดิการ 1971เกิด “NIXON SHOCK” สหรัฐฯต้องยกเลิกนโยบายตามข้อตกลง Bretton Woods ($35=ทอง 1 ออนซ์) เนื่องจากสหรัฐฯพิมพ์ดอลล่าร์สูงกว่าปริมาณทองคำสำรอง (ลดจาก55%เป็น22%) เกิดระบบค่าเงินลอยตัวแบบมีการจัดการครั้งแรกของโลก (Managed Floating Exchange Rate) เศรษฐกิจสหรัฐฯ เข้าสู่การอิ่มตัว - USD ลงทุนและเงินกู้กระจายไปสู่ประเทศด้อยพัฒนา - เกิด Global Portfolio Investment ผลของ Internationalization ของกองทุนทำให้: ปริมาณความเคลื่อนไหวของทุนระหว่างภูมิภาคเพิ่มปริมาณสูงขึ้น เงินไม่เพียงทำหน้าที่ในการเป็น “สื่อกลางแลกเปลี่ยนสินค้า” เท่านั้น เพิ่มบทบาทการเป็น “สินค้า” ในตัวเองอีกด้วย

8 1980 จากความล้มเหลวของรัฐสวัสดิการ
สหรัฐฯเข้าสู่ยุคเสรีนิยมใหม่ (Neo Liberalism) มาจากรากฐานทฤษฏี Classic (เสรีนิยม) มองกลไกตลาดแก้ปัญหาเศรษฐกิจทุกเรื่อง ผ่าน “มือที่มองไม่เห็น” (Invisible Hand) เชื่อว่านำไปสู่การผลิตและการจัดสรรทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีปรัชญา การเปิดเสรี (Liberalization) การลดกฎเกณฑ์ของรัฐ (Deregulation) การแปรรูปรัฐวิสาหกิจ (Privatization)

9 1989 จอห์น วิลเลียมสัน ผู้ให้กำเนิด “ฉันทามติวอชิงตัน”
นโยบายส่งเสริมตลาดเสรีและลดบทบาทการแทรกแซงเศรษฐกิจของรัฐ เช่น เปิดเสรีทางการเงิน เปิดเสรีทางการค้า เปิดเสรีการลงทุนระหว่างประเทศ แปรรูปองค์กรภาครัฐไปสู่เอกชน ลดกฎเกณฑ์และการกำกับดูแล โดยในทางปฏิบัติใช้ร่วมกันระหว่าง IMF, World Bank และ กระทรวงการคลัง เพื่อเป็นกุญแจสำคัญในการเปิดพื้นที่ประเทศกำลังพัฒนา เพื่อการค้าและธุรกิจของสหรัฐฯ กลุ่มผู้คัดค้านเชื่อว่าผลของนโยบายจะนำพาเศรษฐกิจ ประเทศกำลังพัฒนาไปสู่หายนะในที่สุด

10 กับการประกาศการจัดระเบียบโลกใหม่
1990 จอร์จ บุช(ผู้พ่อ) กับการประกาศการจัดระเบียบโลกใหม่ ประกาศ“จัดระเบียบโลกใหม่ตามฉันทามติวอชิงตัน”เพื่อให้ประชาคมโลกเดินตามระเบียบอันนี้เมื่อวันที่ 11 กันยายน 1990 (9/11/1990) ประกอบไปด้วยสาระสำคัญ ๔ ประการคือ ) ความเป็นประชาธิปไตย (Democracy) ) สิทธิมนุษยชน (Human Right) ) สภาพแวดล้อม (Environment) ) การค้าเสรี (Free Trade) เป็นเครื่องมือของมหาอำนาจในการแสวงหาผลประโยชน์โดยการบีบบังคับประเทศต่างๆ ให้อยู่ภายใต้อิทธิพลเพื่อการเกื้อกูลต่อการปฏิบัติการในด้านต่างๆ เช่น การกีดกันด้านการค้าต่อประเทศที่ไม่ดำเนินการตาม New World Order หากไม่เปิดเสรีทางการเงินกับสหรัฐฯ เป็นต้น

11 แนวคิด : Neo Liberal เสรีนิยมใหม่
1980 เกิดแนวคิดเสรีนิยมใหม่ (ตลาดเสรี) 1989 สร้างเป็น Policy Menu เรียกว่า ฉันทามติวอชิงตัน 1990 จอร์ช บุช(พ่อ) ประกาศ “การจัดระเบียบโลกใหม่” เพื่อการเปิดพื้นที่ทางการค้าและการลงทุนให้กับเครือข่ายทุนนิยมในประเทศ นำไปสู่ การปฏิบัติ : Globalization โลกาภิวัตน์

12 กลไกตลาดเสรี ทางทฤษฎี ความคาดหวัง ตลาดเสรีจัดระเบียบได้ด้วยตัวเอง
ปราศจากข้อจำกัด สนองความต้องการทุกภาคส่วน ยกเลิกอุปสรรคที่จะขัดขวางการเคลื่อนไหวเสรี เพิ่มประสิทธิภาพ เกิดการจ้างงานเต็มที่ มาตรฐานการครองชีพสูงขึ้น ขจัดความล่าช้าของระบบราชการ ลดต้นทุนทางตรงและทางอ้อม

13 กลไกตลาดเสรี U.S. Port ทางปฏิบัติ ความเป็นจริง เกิดวิกฤตเศรษฐกิจ
การแลกเปลี่ยนเป็นไปตาม ปฎิสัมพันธ์เชิงอำนาจของประเทศต่างๆ การแข่งขันเสรีเอื้อประโยชน์ต่อ ผู้เข้มแข็งเหนือผู้อ่อนแอ มีการแทรกแซงโดยรัฐ เกิดความไม่เท่าเทียมกันของรายได้ เกิดวิกฤตเศรษฐกิจ ปัญหาการว่างงาน The National Security Foreign Investment Reform & Strengthened Transparency Act U.S. Port

14 ถึงแม้กระบวนการโลกาภิวัตม์ ภายใต้บรรยากาศเสรีจะสร้างความเจริญมากมาย แต่ก็มีข้อบกพร่องอยู่ไม่น้อย

15 GEORGE SOROS The New Paradigm for Financial Markets
วิกฤติที่เกิดขึ้น มีรากลึกกว่าปัญหา “Sub Prime”หรือการเก็งกำไรอสังหาฯ รากนั้นคืออุดมการณ์ตลาดเสรีสุดขั้ว สมมุติฐานหลักของแนวคิดนี้คือ ตลาดเสรีทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เคลื่อนตัวเข้าสู่จุด "ดุลยภาพ" (equilibrium) ได้ด้วยตัวเอง ผมเห็นว่าไม่เป็นความจริงเล๊ย..! คนเค้าเชื่อกันได้ไง ?

16 GEORGE SOROS The New Paradigm for Financial Markets
ทศวรรษ 1980 Reagan และ Thatcher ได้ผ่อนปรนกฎเกณฑ์การดูแลธนาคาร โดยใช้ "กลไกตลาด" นำไปสู่การขยายตัวของสินเชื่อเข้าสู่ภาวะฟองสบู่ จากการถูกส่งเสริมด้วยความเชื่อผิดๆ ว่าตลาดจะ "แก้ไขตัวเอง" (self-correct) ทำให้เจ้าหนี้ย่ามใจเร่งปล่อยกู้ เพิ่มแนวโน้มที่จะเกิดภาวะฟองสบู่ยิ่งกว่าเดิม ปัญหา "จริยวิบัติ" หรือ “moral hazard” เป็นอีกปัญหาในภาคการเงิน เพราะสถาบันการเงินกลายเป็นตัวการสร้างความเสี่ยงไม่ใช่รับความเสี่ยง (เนื่องจากสามารถ "ส่งต่อ" ความเสี่ยงไปให้คนที่ไม่มีความรู้ เช่น นักลงทุน เพราะสามารถแปลงสินเชื่อซับไพรมเป็นหลักทรัพย์ไปขายในตลาดทุนได้)

17 ความเกี่ยวข้องของ Sub Prime วิกฤติเศรษฐกิจ และ โลกาภิวัตน์

18 ประเด็นที่ 1. ความลักลั่นของกฎเกณฑ์ภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์
โลกาภิวัตน์ทางการเงินผนวกแต่ละพื้นที่ของโลกที่มีโครงสร้างแตกต่างกันเข้าด้วยกัน เกิดความลักลั่นของกฎเกณฑ์ และขาดหน่วยงานกลางในการกำกับ สร้างความผันผวนและไม่เป็นธรรมแก่ผู้ที่อยู่ภายใต้กฎเกณฑ์ที่แตกต่างกัน การเคลื่อนย้ายเงินทุนเป็นไปอย่างเสรี และ รวดเร็ว แต่ขาดการกำกับในระดับโลก (IMF แสดงจุดยืนที่ชัดเจนในการคัดค้านการกำกับ)

19 Ex. ข้อถกเถียงเรื่องควบคุมการเคลื่อนย้ายเงินทุน
โดยการจัดเก็บภาษีโทบิน(Exit Tax) นายจอร์จ โซรอส ประเทศสหรัฐฯ ถึงแม้การเก็บภาษีนี้จะขัดกับผลประโยชน์ของเขา แต่เชื่อว่าจะเป็นผลดีกับเศรษฐกิจของโลก โลกาธนานุวัตน์ทำให้ ทุนการเงิน มีความได้เปรียบที่ไม่เป็นธรรมต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจในด้านอื่นที่ต้องเสียภาษี การเก็บภาษีจากการค้าเงินจึงเป็น สิ่งที่ช่วยแก้ไข ให้เกิดความสมดุล ในระบบเศรษฐกิจโลก สหรัฐฯ และ IMF เห็นว่าการเคลื่อนย้ายเงินตราควรเป็นไปอย่างเสรี ปราศจากการควบคุม แนวคิดได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลใน สมัยเรแกน และคลินตัน

20 ประเด็นที่ 1. (ต่อ) บริษัท(โดยเฉพาะเฮดจ์ฟันด์)เลือกที่จะอยู่ภายใต้กติกาที่เอื้อประโยชน์ต่อตนเองมากที่สุด จึงจดทะเบียนในประเทศที่มีการควบคุมต่ำ เพื่อลดต้นทุนในการทำธุรกรรม รอดพ้นจากกฎระเบียบต่างๆ ปริมาณบริษัทที่จดทะเบียนที่ British Virgin Islands (BVI) ตั้งแต่ปี

21 ??? ประเด็นที่ 2. โลกกำลังเสียสมดุลเนื่องจาก
ปริมาณเงิน Dollar ที่เพิ่มขึ้นจำนวนมหาศาล สหรัฐขาดดุล+นโยบายแก้ปัญหา Sub Prime จีนและรัสเซียเข้าสู่ระบบทุน ราคาน้ำมันเพิ่มสูงขึ้น เพิ่มปริมาณเงิน Dollar เข้าระบบ เงิน Dollar จากการค้า นำเงิน Dollar ไป Recycle ทั้งในระบบเศรษฐกิจจริง และ เศรษฐกิจการเงิน ???

22 ปริมาณ USD ในโลกที่เพิ่มขึ้นนำไปสู่ Casino Economy
ที่มา: 1. Money Supply จาก CEIC 2. Foreign Reserve จาก IMF (composition ประมาณจากสัดส่วน currency composition ใน allocated reserve)

23 ปัญหาสภาพคล่องจากเสรีทางการเงิน
สภาพคล่องเปรียบเสมือนกับน้ำในเขื่อน ที่แต่ละประเทศกักเก็บเอาไว้ การเปิดเสรีทางการเงิน จึงเป็นการเปิดน้ำในเขื่อน เพื่อระบายออก หากเปิดมากเกินไป น้ำจะท่วมท้นออกมา

24 2. ภาคการเงินครอบงำภาคการผลิต
ผลที่ตามมา ผลของปริมาณ USD บวกกับแนวคิดเสรี เกิด 5 Over 1.1 Over Borrowing กู้เกินตัว ส่วนใหญ่เอาเงินในอนาคตมาใช้ในปัจจุบัน 1.2 Over Investment โดยในเฉพาะในภาคการเงิน 1.3 Over Consumption ทั้งรัฐบาลและประชาชนเป็นหนี้มหาศาล 1.4 Over Speculation เก็งกำไรเกินตัว ทำให้ตลาดมีความผันผวนสูง เช่น ค่าเงิน น้ำมัน ทองคำ ฯ 1.5 Over Inflated Asset Price มูลค่าสินทรัพย์ต่างๆ โป่งพองมากมายมหาศาล เงินเฟ้อสูง 2. ภาคการเงินครอบงำภาคการผลิต

25 CDO Leverage Speculate Lack of Transparency Structured Products
ประเด็นที่ 3. นวัตกรรมทางการเงินใหม่ๆที่เกิดขึ้นมากมาย กระจาย/ลดความเสี่ยง?? หรือ เพิ่มความผันผวน?? Lack of Transparency CDO Structured Products In-eff. of Regulation Leverage อนุพันธ์ Speculate

26 ความเสรีที่ไร้ขอบเขต ขาดวินัย ไร้การควบคุม (เสรีทวีคูณ!!!)
ประเด็นที่ 3.(ต่อ) การเพิ่มขึ้นสูงของนวัตกรรมการเงิน ความเสรีที่ไร้ขอบเขต ขาดวินัย ไร้การควบคุม (เสรีทวีคูณ!!!) 1012% of World GDP Derivatives 80% of liquidity Securitized debt 129% of World GDP 10% of liquidity M2 115% of World GDP 9% of liquidity M1 8% of World GDP 1% of liquidity รูปจาก CLSA Asia Pacific Market

27 ประเด็นที่ 3.(ต่อ) กำเนิด Sub Prime CDO
Sources: International Monetary Fund, Milken Institute.

28 ผลที่ตามมา ผลของนวัตกรรมใหม่บวกแนวคิดเสรี ทำให้
1. ธนาคารกลางไม่สามารถควบคุมสภาพคล่องของทั้งระบบได้ 2. การลงทุนในอนุพันธ์ คิดเป็นสัดส่วน 1,000% ของ GDP โลกหมายความว่า หากเกิดความเสียหายขึ้นจะมีความรุนแรงเป็นทวีคูณ 3. นวัตกรรมทางการเงินใหม่ๆ(เช่น Sub Prime CDO) ทำให้ตลาดมีความซับซ้อนขึ้น และมีโอกาสล้มเหลวได้เสมอ (จาก อลัน กรีนสแปน)

29 Sub Prime และผลกระทบ ต่อเศรษฐกิจการเงิน จะเป็นอย่างไร?

30 Source: The Economist

31 1. ปัญหา Subprime น่าจะยืดเยื้อ(คล้ายวิกฤตเศรษฐกิจไทย)
ปัญหา Home Equity Loan SIV :นวัตกรรมซ่อนCDOให้อยู่นอกงบการเงิน

32 SIV : นวัตกรรมซ่อน CDO ให้อยู่นอกงบการเงิน
SIV (Structured Investment Vehicles) Inv. Bank Citigroup UBS Merrill lynch etc. SIV - CDO - CDO square - Structured Note linked to CDO - SIV ถูกจัดตั้งโดยงานวาณิชธนกิจ ของธนาคาร และ เป็นผู้ซื้อ CDO ผ่านช่องทาง SIV การตั้งสำรองของธนาคารจึง อาจยังไม่หมด ส่วนต่างของดอกเบี้ย ระยะสั้นและยาว เป็นรายได้ของธนาคาร จ่ายดอกเบี้ย ตั๋วแลกเงิน Funding จ่ายดอกเบี้ย ตั๋วแลกเงิน สนับสนุนสภาพคล่อง หากไม่มีผู้ซื้อตั๋ว ABCP Asset Backed Commercial Paper ตั๋วแลกเงินระยะสั้นที่มีสินทรัพย์หนุนหลัง นักลงทุน เงินลงทุน

33 2. เกิดปัญหาต่อภาคการเงินต่อเนื่องและรุนแรง

34 IMF ปรับคาดการณ์ความเสียหายเพิ่มเป็น $1.4 ล้านล้าน จาก $1 ล้านล้าน
2.1 สถาบันการเงินต้องตัดหนี้สูญอย่างต่อเนื่อง และจำเป็นต้องเพิ่มทุนอย่างต่อเนื่องเช่นกัน หากทำไม่ได้ก็ต้องปิดกิจการ IMF ปรับคาดการณ์ความเสียหายเพิ่มเป็น $1.4 ล้านล้าน จาก $1 ล้านล้าน ณ วันที่ 11 ต.ค. ทั่วโลกมีการ write down ไปแล้ว $9.21 แสนล้าน ที่มา: Bloomberg

35 2.1(ต่อ) ธนาคาร 9 แห่งที่คาดว่าจะได้รับการเพิ่มทุนรัฐ : Nationalization???
เพิ่มทุนจากทางการสหรัฐฯ Citigroup Inc. $25 Billion JP Morgan Chase & Co. Bank of America Corp. Merrill Lynch & Co. Wells Fargo & Co. $24 Billion Goldman Sachs Group Inc $10 Billion Morgan Stanley State Street Corp. $3 Billion Bank of New York Mellon Corp. ปี 2008 มีธนาคารพาณิชย์ปิดกิจการเพิ่มอีก 20 แห่ง

36 คนตกงานทั่วโลก ที่มา: Bloomberg คนตกงานทั่วโลกทั้งภาคการเงินและการผลิต

37 2.2 สถาบันการเงินต้องลด Leverage Ratio วาณิชธนกิจสหรัฐฯ กู้เงินเกินตัว
ทรัพย์สิน/ทุน 2000 2005 2007 June 2008 40 Sources: Bloomberg, FDIC, Milken Institute. 34 33 35 32 31 31 30 30 28 28 27 26 24 24 25 23 22 22 22 19 19 20 18 15 10 5 n.a. Bear Stearns Merrill Lynch Morgan Stanley Lehman Brothers Goldman Sachs วาณิชธนกิจสหรัฐฯ กู้เงินเกินตัว

38 2.2 (ต่อ) Leverage ratios ของสถาบันการเงินชนิดต่างๆ (มิ.ย. 2008)
Sources: Federal Deposit Insurance Corporation, Office of Federal Housing Enterprise Oversight, National Credit Union Administration, Bloomberg, Google Finance, Milken Institute.

39 2.2 (ต่อ) ลด Leverage Ratio จำต้องขาย Asset จำนวนมาก
จากงบการเงิน ณ สิ้นปีบัญชี 2007 หน่วย ล้านเหรียญสหรัฐ Goldman Sachs Morgan Stanley สินทรัพย์ 1,119,796 1,045,409 ส่วนของผู้ถือหุ้น 42,800 32,074 Leverage ratio 26x 33x New leverage ratio ~10x ปริมาณสินทรัพย์ที่อาจต้องขายออก 820,196 820,891

40 ตลาดหุ้นตกทั่วโลก LTD = Lehman to Date เมื่อธนาคารที่มีปัญหาต้องขายทรัพย์สินในเวลาเดียวกัน การทรุดตัวอย่างรุนแรงของราคาทรัพย์สินทั่วโลก จึงหลีกเลี่ยงได้ยาก LTD : Lehman to Date ที่มา: Bloomberg

41 เศรษฐกิจโลกทั้งภาคการเงินและภาคการผลิต เข้าสู่สภาวะถดถอย !!!
3. ขาดความเชื่อมั่นในระบบสถาบันการเงิน ระบบ Inter-Bank ไม่ทำงาน ส่งผลกระทบต่อ Real Sector เกิด Credit Tsunami Libor-UST ใส่รูป Spead Widen เศรษฐกิจโลกทั้งภาคการเงินและภาคการผลิต เข้าสู่สภาวะถดถอย !!!

42 ความเห็นจาก Paul Krugman
แต่นักวิเคราะห์ในต่างประเทศส่วนใหญ่เห็นตรงข้ามกับ นักเศรษฐศาสตร์ระดับโลกอย่าง Paul Krugman, Joseph Stiglitz ความเห็นจาก Paul Krugman Compare to ’70s and ’90s, problems look a lot worse this time: a much bigger bubble more financial distress deeper consumer indebtedness sky-high oil prices we should be looking at an extended period of economic weakness, probably extending well into 2010, and quite possibly even longer. The New York Times. Feb 22, 2008

43 ผลของมาตรการจะทำให้ หนี้สาธารณะของสหรัฐฯ สูงขึ้นไปอีก
4. รัฐกู้มากขึ้นเพื่ออัดฉีดสภาพคล่อง และ พยุงเศรษฐกิจ ผลของมาตรการจะทำให้ หนี้สาธารณะของสหรัฐฯ สูงขึ้นไปอีก ที่มา: CEIC เดือนมิถุนายน 51= $9.51 tril + F&F (200bn) + TARP (700bn)

44 จากปริมาณการก่อหนี้ของสถาบันการเงินที่มีอยู่สูง
จึงเป็นเรื่องยากที่สหรัฐฯจะสามารถหยุดยั้งการถดถอยของเศรษฐกิจลงได้ ด้วยนโยบายในการอัดฉีดสภาพคล่องเข้าสู่ระบบเพื่อทดแทนสภาพคล่องที่ไหลออก

45 5. การปรับโครงสร้างของโลก
5.1 โครงสร้างอำนาจทั้งทางเศรษฐกิจและการเมือง 5.2 โครงสร้างระบบการเงิน 5.3 โครงสร้างกฎกติกาและการกำกับดูแล

46 เอเชียจะมีอิทธิพลต่อเศรษฐกิจโลกมากขึ้น
5.1 การปรับโครงสร้างอำนาจทางเศรษฐกิจ เอเชียจะมีอิทธิพลต่อเศรษฐกิจโลกมากขึ้น Unit: $ Billion Country Sovereign Wealth Fund Asset Origin   Abu Dhabi ADIA: Abu Dhabi Investment Authority 1,300 Oil   Norway GPF: The Government Pension Fund of Norway 350 Singapore GIC: Government of Singapore Investment Corporation 330 FX Reserve Saudi Arabia Various 300 Kuwait KIA: Kuwait Investment Authority 250 Temasek Holdings 159 Fiscal Surplus Russia SFRF: Stabilization Fund of the Russian Federation 158 China CIC: China Investment Corporation 200 โครงสร้างเศรษฐกิจโลกอยู่ในเงื้อมือของ SUPER SEVEN Source: Wikipedia:

47 5.2 การปรับโครงสร้างระบบการเงิน
กลุ่มทุนจากเอเชียโดยเฉพาะอาหรับกำลังเข้าครอบงำ สถาบันในตลาดเงินตลาดทุนโลก GIC Temasek Abu Dhabi Dubai Int’l capital Istithmar (Dubai) Borse Dubai UBS Barclays Citigroup HSBC Standard Chartered London Stock Exchange NASDAQ มูลค่าการลงทุน (ล้านเหรียญ) 9,500 2,000 7,500 1,000 972 2,710 928 % หุ้นส่วน ที่ซื้อ 10.0% 2.0% 4.5% 0.5% 3.0% 28.0% 20.0% กลุ่มทุน เป้าหมาย โครงสร้างของระบบการเงินโลกจะเปลี่ยนแปลงไป

48 "We sent a message to Wall Street - The Party is Over!!!"
5.3 การปรับโครงสร้างกฎกติกา และการกำกับดูแล "We sent a message to Wall Street - The Party is Over!!!" นางแนนซี่ เพโลซี่ ประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐฯ กล่าวเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2551 การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบการเงินการลงทุนโลกจากที่เคยเสรีตามแนวทางของ IMF และ FED จะถูกนำมาพิจารณาแก้ไข ด้วยการออกกฎกติกาที่มีความเข้มงวดกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน

49 โลกจะต้องเผชิญกับ ความเสี่ยงใดในอนาคต?

50 USTR ความเสี่ยง 1. จากการค้าเสรี สู่การ“กีดกัน”และ“แบ่งแยก” NTB
Current

51 คู่อริของสหรัฐฯ มีความเข้มแข็งทางการเงินมากขึ้น
ความเสี่ยง 2. ปัญหาการเมืองภูมิภาคเข้มข้นขึ้น โลกจะขัดแย้งกันมากขึ้น 1. ขัดแย้งด้านวัฒนธรรม 2. ขัดแย้งด้านเศรษฐกิจ เกิดการแย่งทรัพยากร และผลประโยชน์ (ทฤษฎีของ Akamatsu) GDP (US bil.) โลกาภิวัตน์จะทำให้ประเทศในโลกพัฒนาไปสู่ความเหมือน ทำให้เกิดความขัดแย้ง คู่อริของสหรัฐฯ มีความเข้มแข็งทางการเงินมากขึ้น

52 สหรัฐฯจะแก้ไขปัญหาอย่างไร?
ความเสี่ยง 3. หากสหรัฐฯแก้ปัญหาโดยใช้นโยบายทางเศรษฐกิจและการเงินไม่ได้ผล ผลที่ตามมา สหรัฐฯจะแก้ไขปัญหาอย่างไร? USA Mega Project !!!! สร้างสงคราม? ความขัดแย้ง?

53 Largest spending in the world at over one trillion dollars in annual expenditure

54

55

56 สหรัฐฯได้วางกำลังทหารปิดล้อมแหล่งพลังงานของโลก
พร้อมทั้งโอบล้อมรัสเซียจากการขยายอำนาจ

57

58 การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจโลกที่ดำเนินอยู่ เป็นสิ่งที่คาดเดาได้ยาก
สรุป การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจโลกที่ดำเนินอยู่ เป็นสิ่งที่คาดเดาได้ยาก ถึงผลที่จะเกิดขึ้น ดังนั้น ต้องศึกษาติดตาม เพื่อพลิกวิกฤติครั้งนี้ให้เป็นโอกาสให้ได้

59 “ขณะนี้เศรษฐกิจสหรัฐฯนั้น เสมือนเข้าสู่สภาวะหัวใจล้มเหลว
และร่างกายได้ล้มลงนอนกับพื้นแล้ว” วอร์เรน บัฟเฟตต์


ดาวน์โหลด ppt จาก “Sub Prime” สู่ “วิกฤติเศรษฐกิจโลก”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google