งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

จาก “Sub Prime” สู่ “ วิกฤติ เศรษฐกิจโลก ” โดย ม.ล.กรกสิวัฒน์ เกษมศรี ผู้ช่วยเลขาธิการ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "จาก “Sub Prime” สู่ “ วิกฤติ เศรษฐกิจโลก ” โดย ม.ล.กรกสิวัฒน์ เกษมศรี ผู้ช่วยเลขาธิการ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 จาก “Sub Prime” สู่ “ วิกฤติ เศรษฐกิจโลก ” โดย ม.ล.กรกสิวัฒน์ เกษมศรี ผู้ช่วยเลขาธิการ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ

2 2 เหตุใดเพียงการกู้ซื้อบ้านของคนสหรัฐฯจึง สั่นสะเทือนโลกได้มากมายขนาดนี้? ธนาคาร Lehman Brothers ต้องล้มละลาย ธนาคาร Northern Rock, Bear Stern, Meryl Lynch, AIG ต้องขายกิจการ บริษัทต่างๆต้องปิดกิจการ คนตกงานทั่วโลกนับล้าน ไม่เว้นแม้แต่ฉันทนาไทยยังต้องเดือดร้อนดังคำกล่าวที่ว่า “เพียงผีเสื้อขยับปีกก็สั่นสะเทือนถึงดวงดาว” สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นได้อย่างไร???

3 3 การวิเคราะห์ปัญหาสามารถแบ่งได้เป็น 2 แนวทาง “Functional Crisis” 1. เกิดจาก Mis-management ในธุรกิจการเงินบางแห่ง เช่น CEO ตัดสินใจผิดพลาด เรียกว่า “Functional Crisis” ปัญหาจะจบเร็ว “Structural Crisis” 2. เกิดจากปัญหาเชิงโครงสร้างของทุนนิยมโลกาภิวัตน์ เรียกว่า “Structural Crisis” เป็นเรื่องใหญ่มาก - เพราะปัญหาเกิดจากโครงสร้างเศรษฐกิจการเงินโลกทั้งระบบ - ยากที่จะคาดเดาถึงผลกระทบที่จะตามมาเป็นลูกโซ่ - จะเกิดการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจการเงินโลกขนานใหญ่ - ใช้เวลาเยียวยายาวนาน วิกฤตินี้จะยาวนานเท่าใด???

4 4 Wealth of Nations Adam Smith 1776 Great Depression 1929 Welfare State John Maynard Keynes, 1936 Stagflation 1973 Sub-prime Crisis 2007 ? กว่า 200 ปีที่ผ่านไป ยังไม่มีทฤษฎีใดที่นำไปสู่เสถียรภาพทางเศรษฐกิจ ประวัติศาสตร์ยังคงซ้ำรอย และทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ 200 ปี พัฒนาการทางเศรษฐกิจของโลกพัฒนาการทางเศรษฐกิจของโลก 1944 มาตรฐาน ทองคำ ? ? 37 ปี แห่งยุคทองของ ทุนนิยม 27 ปี แห่งความผันผวน 150 ปี

5 5 SUBPRIME ทำไมวิกฤติเศรษฐกิจโลกจึงเกิดต่อเนื่องหลังปี1973? เคยตั้งคำถามไหม?เคยตั้งคำถามไหม? 1992 1997 20082000 1989 1982 1973

6 6  Bretton Woods (1944) ทำให้นานาประเทศสะสมดอลล่าร์เป็น ทุนสำรองร่วมกับทองคำ, กำหนดอัตราแลกเปลี่ยนอิงทองคำ  จัดตั้ง IMF & World Bank ควบคุมอัตราแลกเปลี่ยนคงที่  การให้ความช่วยเหลือของสหรัฐฯในการฟื้นฟูเศรษฐกิจของยุโรป หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ภายใต้ Marshall Plan  ดอลล่าร์สหรัฐฯกลายเป็น “เงินตราสากล” 37 ปีแห่ง“ยุคทองของทุนนิยม”เกิดขึ้นได้อย่างไร?

7 7 •จากการขาดวินัยการเงินการคลัง ทำให้สหรัฐฯขาดดุลการค้าและ ดุลการชำระเงินอย่างหนัก จากการทำสงรามและระบบรัฐสวัสดิการ •1971เกิด “NIXON SHOCK” สหรัฐฯต้องยกเลิกนโยบายตามข้อตกลง Bretton Woods ($35=ทอง 1 ออนซ์) เนื่องจากสหรัฐฯพิมพ์ดอลล่าร์ สูงกว่าปริมาณทองคำสำรอง (ลดจาก55%เป็น22%) • เกิดระบบค่าเงินลอยตัวแบบมีการจัดการครั้งแรกของโลก (Managed Floating Exchange Rate) •เศรษฐกิจสหรัฐฯ เข้าสู่การอิ่มตัว - USD ลงทุนและเงินกู้กระจายไปสู่ประเทศด้อยพัฒนา - เกิด Global Portfolio Investment 1971 จุดเริ่มแห่งความผันผวนทางเศรษฐกิจ ผลของ Internationalization ของกองทุนทำให้: • ปริมาณความเคลื่อนไหวของทุนระหว่างภูมิภาคเพิ่มปริมาณสูงขึ้น • เงินไม่เพียงทำหน้าที่ในการเป็น “สื่อกลางแลกเปลี่ยนสินค้า” เท่านั้น • เพิ่มบทบาทการเป็น “สินค้า” ในตัวเองอีกด้วย

8 8 1980 จากความล้มเหลวของรัฐสวัสดิการ สหรัฐฯเข้าสู่ยุคเสรีนิยมใหม่ (Neo Liberalism) 1980 จากความล้มเหลวของรัฐสวัสดิการ สหรัฐฯเข้าสู่ยุคเสรีนิยมใหม่ (Neo Liberalism)  มาจากรากฐานทฤษฏี Classic (เสรีนิยม)  มอง กลไกตลาด แก้ปัญหาเศรษฐกิจทุกเรื่อง  ผ่าน “มือที่มองไม่เห็น” (Invisible Hand)  เชื่อว่านำไปสู่การผลิตและการจัดสรรทรัพยากรอย่างมี ประสิทธิภาพ  โดยมีปรัชญา • การเปิดเสรี (Liberalization) • การลดกฎเกณฑ์ของรัฐ (Deregulation) • การแปรรูปรัฐวิสาหกิจ (Privatization)

9 9  นโยบายส่งเสริมตลาดเสรีและลดบทบาทการแทรกแซงเศรษฐกิจ ของรัฐ เช่น  เปิดเสรีทางการเงิน  เปิดเสรีทางการค้า  เปิดเสรีการลงทุนระหว่างประเทศ  แปรรูปองค์กรภาครัฐไปสู่เอกชน  ลดกฎเกณฑ์และการกำกับดูแล โดยในทางปฏิบัติใช้ร่วมกันระหว่าง IMF, World Bank และ กระทรวงการคลัง เพื่อเป็นกุญแจสำคัญในการเปิดพื้นที่ประเทศ กำลังพัฒนา เพื่อการค้าและธุรกิจของสหรัฐฯ 1989 จอห์น วิลเลียมสัน ผู้ให้กำเนิด “ฉันทามติวอชิงตัน” กลุ่มผู้คัดค้านเชื่อว่าผลของนโยบายจะนำพาเศรษฐกิจ ประเทศกำลังพัฒนาไปสู่หายนะในที่สุด กลุ่มผู้คัดค้านเชื่อว่าผลของนโยบายจะนำพาเศรษฐกิจ ประเทศกำลังพัฒนาไปสู่หายนะในที่สุด

10 10  ประกาศ“จัดระเบียบโลกใหม่ตามฉันทามติวอชิงตัน”เพื่อให้ประชาคม โลกเดินตามระเบียบอันนี้เมื่อวันที่ 11 กันยายน 1990 (9/11/1990) ประกอบไปด้วยสาระสำคัญ ๔ ประการคือ 1) ความเป็นประชาธิปไตย (Democracy) 2) สิทธิมนุษยชน (Human Right) 3) สภาพแวดล้อม (Environment) 4) การค้าเสรี (Free Trade) เป็นเครื่องมือของมหาอำนาจในการแสวงหาผลประโยชน์ โดยการบีบบังคับประเทศต่างๆ ให้อยู่ภายใต้อิทธิพลเพื่อการ เกื้อกูลต่อการปฏิบัติการในด้านต่างๆ เช่น การกีดกันด้าน การค้าต่อประเทศที่ไม่ดำเนินการตาม New World Order หากไม่เปิดเสรีทางการเงินกับสหรัฐฯ เป็นต้น 1990 1990 จอร์จ บุช(ผู้พ่อ) จัดระเบียบโลกใหม่ กับการประกาศการจัดระเบียบโลกใหม่ 1990 1990 จอร์จ บุช(ผู้พ่อ) จัดระเบียบโลกใหม่ กับการประกาศการจัดระเบียบโลกใหม่

11 11 แนวคิด : Neo Liberal เสรีนิยมใหม่ การปฏิบัติ : Globalization โลกาภิวัตน์ นำไปสู่  1980 เกิดแนวคิดเสรีนิยมใหม่ (ตลาดเสรี)  1989 สร้างเป็น Policy Menu เรียกว่า ฉันทามติ วอชิงตัน  1990 จอร์ช บุช(พ่อ) ประกาศ “การจัดระเบียบโลก ใหม่” เพื่อการเปิดพื้นที่ทางการค้าและการลงทุน ให้กับเครือข่ายทุนนิยมในประเทศ

12 12 ทางทฤษฎีทางทฤษฎี  ตลาดเสรีจัดระเบียบได้ด้วยตัวเอง  ปราศจากข้อจำกัด  สนองความต้องการทุกภาคส่วน  ยกเลิกอุปสรรคที่จะขัดขวางการ เคลื่อนไหวเสรี ความคาดหวังความคาดหวัง  เพิ่มประสิทธิภาพ  เกิดการจ้างงานเต็มที่  มาตรฐานการครองชีพสูงขึ้น  ขจัดความล่าช้าของระบบ ราชการ  ลดต้นทุนทางตรงและทางอ้อม กลไกตลาดเสรีกลไกตลาดเสรี

13 13 ทางปฏิบัติทางปฏิบัติ  การแลกเปลี่ยนเป็นไปตาม ปฎิสัมพันธ์เชิงอำนาจของประเทศ ต่างๆ  การแข่งขันเสรีเอื้อประโยชน์ต่อ ผู้เข้มแข็งเหนือผู้อ่อนแอ  มีการแทรกแซงโดยรัฐ ความเป็นจริงความเป็นจริง  เกิดความไม่เท่าเทียม กันของรายได้  เกิดวิกฤตเศรษฐกิจ  ปัญหาการว่างงาน U.S. Port The National Security Foreign Investment Reform & Strengthened Transparency Act กลไกตลาดเสรีกลไกตลาดเสรี

14 14 ถึงแม้กระบวนการโลกาภิวัตม์ ภายใต้ บรรยากาศเสรีจะสร้างความเจริญมากมาย แต่ก็มีข้อบกพร่องอยู่ไม่น้อย

15 15 GEORGE SOROS The New Paradigm for Financial Markets  วิกฤติที่เกิดขึ้น มีรากลึกกว่าปัญหา “Sub Prime”หรือการเก็งกำไรอสังหาฯ  รากนั้นคืออุดมการณ์ตลาดเสรีสุดขั้ว สมมุติฐานหลักของแนวคิดนี้คือ  ตลาดเสรีทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  เคลื่อนตัวเข้าสู่จุด "ดุลยภาพ" (equilibrium) ได้ด้วยตัวเอง ผมเห็นว่าไม่เป็นความจริงเล๊ย..! คนเค้าเชื่อกันได้ไง ?

16 16 GEORGE SOROS The New Paradigm for Financial Markets  ทศวรรษ 1980 Reagan และ Thatcher ได้ผ่อนปรนกฎเกณฑ์การดูแล ธนาคาร โดยใช้ "กลไกตลาด" นำไปสู่การขยายตัวของสินเชื่อเข้าสู่ภาวะ ฟองสบู่ จากการถูกส่งเสริมด้วยความเชื่อผิดๆ ว่าตลาดจะ "แก้ไขตัวเอง" (self-correct) ทำให้เจ้าหนี้ย่ามใจเร่งปล่อยกู้ เพิ่มแนวโน้มที่จะเกิดภาวะ ฟองสบู่ยิ่งกว่าเดิม  ปัญหา "จริยวิบัติ" หรือ “moral hazard” เป็นอีกปัญหาในภาคการเงิน เพราะสถาบันการเงินกลายเป็นตัวการสร้างความเสี่ยงไม่ใช่รับความเสี่ยง (เนื่องจากสามารถ "ส่งต่อ" ความเสี่ยงไปให้คนที่ไม่มีความรู้ เช่น นักลงทุน เพราะสามารถแปลงสินเชื่อซับไพรมเป็นหลักทรัพย์ไปขายในตลาดทุนได้)

17 17 ความเกี่ยวข้องของ Sub Prime วิกฤติเศรษฐกิจ และ โลกาภิวัตน์

18 18  โลกาภิวัตน์ทางการเงินผนวกแต่ละพื้นที่ของโลกที่ มีโครงสร้างแตกต่างกันเข้าด้วยกัน เกิดความลัก ลั่นของกฎเกณฑ์ และขาดหน่วยงานกลางในการ กำกับ สร้างความผันผวนและไม่เป็นธรรม แก่ผู้ที่อยู่ภายใต้กฎเกณฑ์ที่แตกต่างกัน  การเคลื่อนย้ายเงินทุนเป็นไปอย่างเสรี และ รวดเร็ว  แต่ขาดการกำกับในระดับโลก (IMF แสดงจุดยืนที่ชัดเจนในการคัดค้านการกำกับ) ประเด็นที่ 1. ความลักลั่นของกฎเกณฑ์ ภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์

19 19 นายจอร์จ โซรอส นายจอร์จ โซรอส  ถึงแม้การเก็บภาษีนี้จะขัดกับ ผลประโยชน์ของเขา  แต่เชื่อว่าจะเป็นผลดีกับเศรษฐกิจ ของโลก  โลกาธนานุวัตน์ทำให้ ทุนการเงิน มี ความได้เปรียบที่ไม่เป็นธรรมต่อ กิจกรรมทางเศรษฐกิจในด้านอื่นที่ ต้องเสียภาษี  การเก็บภาษีจากการค้าเงินจึงเป็น สิ่งที่ช่วยแก้ไข ให้เกิดความสมดุล ในระบบเศรษฐกิจโลก ประเทศสหรัฐฯประเทศสหรัฐฯ  สหรัฐฯ และ IMF เห็นว่าการ เคลื่อนย้ายเงินตราควรเป็นไป อย่างเสรี  ปราศจากการควบคุม  แนวคิดได้รับการสนับสนุนจาก รัฐบาลใน สมัยเรแกน และคลินตัน Ex. ข้อถกเถียงเรื่องควบคุมการเคลื่อนย้ายเงินทุน โดยการจัดเก็บภาษีโทบิน(Exit Tax) Ex. ข้อถกเถียงเรื่องควบคุมการเคลื่อนย้ายเงินทุน โดยการจัดเก็บภาษีโทบิน(Exit Tax)

20 20 ปริมาณบริษัทที่จดทะเบียนที่ British Virgin Islands (BVI) ตั้งแต่ปี 2002-2006 ประเด็นที่ 1.(ต่อ) ประเด็นที่ 1. (ต่อ) บริษัท(โดยเฉพาะเฮดจ์ฟันด์)เลือกที่จะอยู่ ภายใต้กติกาที่เอื้อประโยชน์ต่อตนเองมากที่สุด จึงจดทะเบียนในประเทศที่มี การควบคุมต่ำ เพื่อลดต้นทุนในการทำธุรกรรม รอดพ้นจากกฎระเบียบต่างๆ

21 21 สหรัฐขาดดุล+นโยบายแก้ปัญหา Sub Prime สหรัฐขาดดุล+นโยบายแก้ปัญหา Sub Prime จีนและรัสเซียเข้าสู่ระบบทุน ราคาน้ำมันเพิ่มสูงขึ้น เพิ่มปริมาณเงิน Dollar เข้าระบบ เงิน Dollar จากการค้า นำเงิน Dollar ไป Recycle ทั้งในระบบเศรษฐกิจจริง และ เศรษฐกิจการเงิน ประเด็นที่ 2. ประเด็นที่ 2. โลกกำลังเสียสมดุลเนื่องจาก ปริมาณเงิน Dollar ที่เพิ่มขึ้นจำนวนมหาศาล ประเด็นที่ 2. ประเด็นที่ 2. โลกกำลังเสียสมดุลเนื่องจาก ปริมาณเงิน Dollar ที่เพิ่มขึ้นจำนวนมหาศาล ???

22 ปริมาณ USD ในโลกที่เพิ่มขึ้นนำไปสู่ Casino Economy ที่มา: 1. Money Supply จาก CEIC 2. Foreign Reserve จาก IMF (composition ประมาณจากสัดส่วน currency composition ใน allocated reserve)

23 23 ปัญหาสภาพคล่องจากเสรีทางการเงินปัญหาสภาพคล่องจากเสรีทางการเงิน สภาพคล่องเปรียบเสมือนกับน้ำในเขื่อน ที่แต่ละประเทศกักเก็บเอาไว้ การเปิดเสรีทางการเงิน จึงเป็นการเปิดน้ำในเขื่อน เพื่อระบายออก หากเปิดมากเกินไป น้ำจะท่วมท้นออกมา การเปิดเสรีทางการเงิน จึงเป็นการเปิดน้ำในเขื่อน เพื่อระบายออก หากเปิดมากเกินไป น้ำจะท่วมท้นออกมา

24 24 ผลที่ตามมาผลที่ตามมา 2. ภาคการเงินครอบงำภาคการผลิต 1.ผลของปริมาณ USD บวกกับแนวคิดเสรี เกิด 5 Over 1.1 Over Borrowing กู้เกินตัว ส่วนใหญ่เอาเงินใน อนาคตมาใช้ในปัจจุบัน 1.2 Over Investment โดยในเฉพาะในภาคการเงิน 1.3 Over Consumption ทั้งรัฐบาลและประชาชนเป็น หนี้มหาศาล 1.4 Over Speculation เก็งกำไรเกินตัว ทำให้ตลาดมี ความผันผวนสูง เช่น ค่าเงิน น้ำมัน ทองคำ ฯ 1.5 Over Inflated Asset Price มูลค่าสินทรัพย์ต่างๆ โป่งพองมากมายมหาศาล เงินเฟ้อสูง

25 25 ประเด็นที่ 3. นวัตกรรมทางการเงินใหม่ๆที่เกิดขึ้นมากมาย ประเด็นที่ 3. นวัตกรรมทางการเงินใหม่ๆที่เกิดขึ้นมากมาย กระจาย/ลดความเสี่ยง?? หรือ เพิ่มความผันผวน?? Structured Products อนุพันธ์ CDO Leverage Speculate Lack of Transparency In-eff. of Regulation

26 M1 Derivatives Securitized debt M2 1012% of World GDP 129% of World GDP 115% of World GDP 8% of World GDP 80% of liquidity 10% of liquidity 9% of liquidity 1% of liquidity รูปจาก CLSA Asia Pacific Market ประเด็นที่ 3.(ต่อ) การเพิ่มขึ้นสูงของนวัตกรรมการเงิน ความเสรีที่ไร้ขอบเขต ขาดวินัย ไร้การควบคุม (เสรีทวีคูณ!!!) ประเด็นที่ 3.(ต่อ) การเพิ่มขึ้นสูงของนวัตกรรมการเงิน ความเสรีที่ไร้ขอบเขต ขาดวินัย ไร้การควบคุม (เสรีทวีคูณ!!!)

27 27 ประเด็นที่ 3.(ต่อ) ประเด็นที่ 3.(ต่อ) กำเนิด Sub Prime CDO Sources: International Monetary Fund, Milken Institute.

28 28 ผลที่ตามมาผลที่ตามมา 1. ธนาคารกลางไม่สามารถควบคุมสภาพคล่อง ของทั้งระบบได้ 2. การลงทุนในอนุพันธ์ คิดเป็นสัดส่วน 1,000% ของ GDP โลกหมายความว่า หากเกิดความ เสียหายขึ้นจะมีความรุนแรงเป็นทวีคูณ ผลของนวัตกรรมใหม่บวกแนวคิดเสรี ทำให้ 3. นวัตกรรมทางการเงินใหม่ๆ (เช่น ) ทำให้ตลาดมีความซับซ้อนขึ้น และมีโอกาส ล้มเหลวได้เสมอ (จาก อลัน กรีนสแปน) 3. นวัตกรรมทางการเงินใหม่ๆ (เช่น Sub Prime CDO ) ทำให้ตลาดมีความซับซ้อนขึ้น และมีโอกาส ล้มเหลวได้เสมอ (จาก อลัน กรีนสแปน)

29 29 Sub Prime และผลกระทบ ต่อเศรษฐกิจการเงิน จะเป็นอย่างไร?

30 30 Source: The Economist

31 31 1. ปัญหา Subprime น่าจะยืดเยื้อ (คล้ายวิกฤตเศรษฐกิจไทย) ไม่รู้ปริมาณที่แน่นอนของ Subprime ไม่รู้ปริมาณที่แน่นอนของอนุพันธ์ที่ เกี่ยวกับ Subprime ปัญหา Home Equity Loan SIVCDO SIV :นวัตกรรมซ่อนCDOให้อยู่นอกงบ การเงิน

32 32 SIVCDO SIV : นวัตกรรมซ่อน CDO ให้อยู่นอกงบการเงิน SIV (Structured Investment Vehicles) นักลงทุน ABCP Asset Backed Commercial Paper ตั๋วแลกเงินระยะสั้นที่มีสินทรัพย์หนุนหลัง เงินลงทุน จ่ายดอกเบี้ย ตั๋วแลกเงิน Inv. Bank Citigroup UBS Merrill lynch etc. SIV - CDO - CDO square - Structured Note linked to CDO สนับสนุนสภาพคล่อง หากไม่มีผู้ซื้อตั๋ว Funding ส่วนต่างของดอกเบี้ย ระยะสั้นและยาว เป็นรายได้ของธนาคาร จ่ายดอกเบี้ย ตั๋วแลกเงิน - SIV ถูกจัดตั้งโดยงานวาณิชธนกิจ ของธนาคาร และ เป็นผู้ซื้อ CDO ผ่านช่องทาง SIV -การตั้งสำรองของธนาคารจึง อาจยังไม่หมด

33 33 2. เกิดปัญหาต่อภาคการเงินต่อเนื่อง และรุนแรง

34 34 ที่มา : Bloomberg 2.1 2.1 สถาบันการเงินต้องตัดหนี้สูญอย่างต่อเนื่อง และจำเป็นต้องเพิ่ม ทุนอย่างต่อเนื่องเช่นกัน หากทำไม่ได้ก็ต้องปิดกิจการ •IMF ปรับคาดการณ์ความเสียหาย เพิ่มเป็น $1.4 ล้านล้าน จาก $1 ล้านล้าน •ณ วันที่ 11 ต.ค. ทั่วโลกมีการ write down ไปแล้ว $9.21 แสนล้าน

35 35 Nationalization??? 2.1 (ต่อ) ธนาคาร 9 แห่งที่คาดว่าจะได้รับการเพิ่ม ทุนรัฐ : Nationalization??? ธนาคารเพิ่มทุนจากทางการสหรัฐฯ Citigroup Inc.$25 Billion JP Morgan Chase & Co.$25 Billion Bank of America Corp. $25 Billion Merrill Lynch & Co. Wells Fargo & Co. $24 Billion Goldman Sachs Group Inc$10 Billion Morgan Stanley$10 Billion State Street Corp.$3 Billion Bank of New York Mellon Corp.$3 Billion ปี 2008 มีธนาคารพาณิชย์ปิดกิจการเพิ่มอีก 20 แห่ง

36 36 คนตกงานทั่วโลก • คนตกงานทั่วโลกทั้งภาคการเงิน และการผลิต ที่มา : Bloomberg

37 37 2.2 สถาบันการเงินต้องลด Leverage Ratio วาณิชธนกิจสหรัฐฯ กู้เงินเกินตัว Sources: Bloomberg, FDIC, Milken Institute. 28 19 22 26 18 27 19 31 24 23 34 32 33 31 22 28 30 24 22 n.a. 0 5 10 15 20 25 30 35 40 Bear StearnsMerrill LynchMorgan StanleyLehman BrothersGoldman Sachs 200020052007June 2008 ทรัพย์สิน/ทุน

38 38 2.2 (ต่อ) Leverage ratios ของสถาบันการเงินชนิดต่างๆ (มิ.ย. 2008) Sources: Federal Deposit Insurance Corporation, Office of Federal Housing Enterprise Oversight, National Credit Union Administration, Bloomberg, Google Finance, Milken Institute.

39 39 หน่วย ล้านเหรียญสหรัฐGoldman SachsMorgan Stanley สินทรัพย์1,119,7961,045,409 ส่วนของผู้ถือหุ้น42,80032,074 Leverage ratio 26x33x New leverage ratio ~10x ปริมาณสินทรัพย์ที่อาจต้อง ขายออก 820,196820,891 จากงบการเงิน ณ สิ้นปีบัญชี 2007 2.2 (ต่อ) ลด Leverage Ratio จำต้องขาย Asset จำนวนมาก

40 40 ตลาดหุ้นตกทั่วโลก ที่มา : Bloomber g LTD : Lehman to Date LTD = Lehman to Date เมื่อธนาคารที่มีปัญหาต้องขายทรัพย์สินในเวลาเดียวกัน การทรุดตัวอย่างรุนแรงของราคาทรัพย์สินทั่วโลก จึงหลีกเลี่ยงได้ยาก

41 41 3. ขาดความเชื่อมั่นในระบบสถาบันการเงิน ระบบ Inter-Bank ไม่ทำงาน ส่งผลกระทบต่อ Real Sector เกิด Credit Tsunami ใส่รูป Spead Widen เศรษฐกิจโลกทั้งภาคการเงินและภาคการผลิต เข้าสู่สภาวะถดถอย !!! Libor-UST

42 42 ความเห็นจาก Paul Krugman Compare to ’70s and ’90s, problems look a lot worse this time: 1)a much bigger bubble 2)more financial distress 3)deeper consumer indebtedness 4)sky-high oil prices we should be looking at an extended period of economic weakness, probably extending well into 2010, and quite possibly even longer. we should be looking at an extended period of economic weakness, probably extending well into 2010, and quite possibly even longer. The New York Times. Feb 22, 2008 แต่นักวิเคราะห์ในต่างประเทศส่วนใหญ่เห็นตรงข้ามกับ นักเศรษฐศาสตร์ระดับโลกอย่าง Paul Krugman, Joseph Stiglitz

43 43 ผลของมาตรการจะทำให้ หนี้สาธารณะของสหรัฐฯ สูงขึ้นไปอีก ที่มา : CEIC เดือนมิถุนายน 51= $9.51 tril + F&F (200bn) + TARP (700bn) 4. รัฐกู้มากขึ้นเพื่ออัดฉีดสภาพคล่อง และ พยุงเศรษฐกิจ

44 44 จากปริมาณการก่อหนี้ของสถาบัน การเงินที่มีอยู่สูง จึงเป็นเรื่องยากที่สหรัฐฯจะสามารถหยุดยั้ง การถดถอยของเศรษฐกิจลงได้ ด้วยนโยบายในการอัดฉีดสภาพคล่องเข้าสู่ ระบบเพื่อทดแทนสภาพคล่องที่ไหลออก

45 45 5. การปรับโครงสร้างของโลก 5. การปรับโครงสร้างของโลก 5.1 โครงสร้างอำนาจทั้งทางเศรษฐกิจและการเมือง 5.2 โครงสร้างระบบการเงิน 5.3 โครงสร้างกฎกติกาและการกำกับดูแล 5. การปรับโครงสร้างของโลก 5. การปรับโครงสร้างของโลก 5.1 โครงสร้างอำนาจทั้งทางเศรษฐกิจและการเมือง 5.2 โครงสร้างระบบการเงิน 5.3 โครงสร้างกฎกติกาและการกำกับดูแล

46 46 Country Sovereign Wealth Fund AssetOrigin Abu DhabiADIA: Abu Dhabi Investment Authority 1,300Oil NorwayGPF: The Government Pension Fund of Norway 350Oil Singapore GIC: Government of Singapore Investment Corporation 330FX Reserve Saudi ArabiaVarious 300Oil KuwaitKIA: Kuwait Investment Authority 250Oil SingaporeTemasek Holdings 159Fiscal Surplus Russia SFRF: Stabilization Fund of the Russian Federation 158Oil ChinaCIC: China Investment Corporation 200FX Reserve Source: Wikipedia: http://en.wikipedia.org/wiki/Sovereign_wealth_funds Unit: $ Billion โครงสร้างเศรษฐกิจโลกอยู่ในเงื้อมือของ SUPER SEVEN 5.1 การปรับโครงสร้างอำนาจทางเศรษฐกิจ เอเชียจะมีอิทธิพลต่อเศรษฐกิจโลกมากขึ้นเอเชียจะมีอิทธิพลต่อเศรษฐกิจโลกมากขึ้น

47 47 กลุ่มทุนจากเอเชียโดยเฉพาะอาหรับกำลังเข้าครอบงำ สถาบันในตลาดเงินตลาดทุนโลก GIC Temasek Abu Dhabi Dubai Int’l capital Istithmar (Dubai) Borse Dubai UBS Barclays Citigroup HSBC Standard Chartered London Stock Exchange NASDAQ มูลค่าการลงทุน (ล้านเหรียญ) 9,500 2,000 7,500 1,000 972 2,710 928 % หุ้นส่วน ที่ซื้อ 10.0% 2.0% 4.5% 0.5% 3.0% 28.0% 20.0% โครงสร้างของระบบการเงินโลกจะเปลี่ยนแปลงไป กลุ่มทุนเป้าหมาย 5.2 การปรับโครงสร้างระบบการเงิน

48 48 The Party is Over!!! "We sent a message to Wall Street - The Party is Over!!!" นางแนนซี่ เพโลซี่ ประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐฯ กล่าวเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2551 การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบการเงินการลงทุนโลกจากที่เคย เสรีตามแนวทางของ IMF และ FED จะถูกนำมาพิจารณา แก้ไข ด้วยการออกกฎกติกาที่มีความเข้มงวดกว่าที่เป็นอยู่ใน ปัจจุบัน 5.3 การปรับโครงสร้างกฎกติกา และการกำกับดูแล

49 49 โลกจะต้อง เผชิญกับ ความเสี่ยงใด ในอนาคต?

50 50 Current ความเสี่ยง 1. จากการค้าเสรี สู่การ“กีดกัน”และ“แบ่งแยก” USTR NTB

51 51 ความเสี่ยง 2. ปัญหาการเมืองภูมิภาคเข้มข้นขึ้น คู่อริของสหรัฐฯ มีความเข้มแข็งทางการเงินมากขึ้น GDP (US bil.) โลกจะขัดแย้งกันมากขึ้น 1. ขัดแย้งด้านวัฒนธรรม 2. ขัดแย้งด้านเศรษฐกิจ เกิดการแย่งทรัพยากร และผลประโยชน์ (ทฤษฎีของ Akamatsu) โลกจะขัดแย้งกันมากขึ้น 1. ขัดแย้งด้านวัฒนธรรม 2. ขัดแย้งด้านเศรษฐกิจ เกิดการแย่งทรัพยากร และผลประโยชน์ (ทฤษฎีของ Akamatsu) โลกาภิวัตน์จะทำให้ประเทศใน โลกพัฒนาไปสู่ความเหมือน ทำให้เกิดความขัดแย้ง

52 52 ผลที่ตามมา สหรัฐฯจะแก้ไขปัญหาอย่างไร? สร้างสงคราม? ความขัดแย้ง? USA Mega Project !!!! ความเสี่ยง 3. ความเสี่ยง 3. หากสหรัฐฯแก้ปัญหาโดยใช้ นโยบายทางเศรษฐกิจและการเงินไม่ได้ผล

53 53 Largest spending in the world at over one trillion dollars in annual expenditure

54 54

55 55

56 56 สหรัฐฯได้วางกำลัง ทหารปิดล้อมแหล่ง พลังงานของโลก พร้อมทั้งโอบล้อม รัสเซียจากการ ขยายอำนาจ

57 57

58 58 สรุปสรุป การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจโลกที่ ดำเนินอยู่ เป็นสิ่งที่คาดเดาได้ยาก ถึงผลที่จะเกิดขึ้น ดังนั้น ต้องศึกษาติดตาม เพื่อพลิกวิกฤติครั้งนี้ให้เป็นโอกาสให้ได้ การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจโลกที่ ดำเนินอยู่ เป็นสิ่งที่คาดเดาได้ยาก ถึงผลที่จะเกิดขึ้น ดังนั้น ต้องศึกษาติดตาม เพื่อพลิกวิกฤติครั้งนี้ให้เป็นโอกาสให้ได้

59 59 “ขณะนี้เศรษฐกิจสหรัฐฯนั้น เสมือนเข้าสู่สภาวะหัวใจล้มเหลว และร่างกายได้ล้มลงนอนกับพื้นแล้ว” วอร์เรน บัฟเฟตต์ “ขณะนี้เศรษฐกิจสหรัฐฯนั้น เสมือนเข้าสู่สภาวะหัวใจล้มเหลว และร่างกายได้ล้มลงนอนกับพื้นแล้ว” วอร์เรน บัฟเฟตต์


ดาวน์โหลด ppt จาก “Sub Prime” สู่ “ วิกฤติ เศรษฐกิจโลก ” โดย ม.ล.กรกสิวัฒน์ เกษมศรี ผู้ช่วยเลขาธิการ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google