งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เรื่อง เล่น รถ ใน นา หนังสือนิทานเพลง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เรื่อง เล่น รถ ใน นา หนังสือนิทานเพลง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เรื่อง เล่น รถ ใน นา หนังสือนิทานเพลง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ประกอบหนังสือเรียนชุดพื้นฐาน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ บทที่ ๗ เรื่อง เล่น รถ ใน นา เรื่อง นงรักษ์ วัชราภรณ์ ภาพ ปารมี วัชราภรณ์

2

3 เชิญรับชมวีดีทัศน์นิทานเพลง ตอน เล่นรถในนา ๒ รอบ

4 คุณตา ใจ ดี จัง นะ ทำ รถกระบะ เพื่อ ให้ กล้า เล่น
คุณตา ใจ ดี จัง นะ ทำ รถกระบะ เพื่อ ให้ กล้า เล่น

5 รถไฟ ตา ก็ ทำ เป็น เพื่อ ให้ แก้ว เล่น วิ่ง อยู่ ใน นา
รถไฟ ตา ก็ ทำ เป็น เพื่อ ให้ แก้ว เล่น วิ่ง อยู่ ใน นา

6 สอง คน แก้ว กล้า ว่องไว รถไฟ วิ่ง ไป รถกระบะ วิ่ง มา
สอง คน แก้ว กล้า ว่องไว รถไฟ วิ่ง ไป รถกระบะ วิ่ง มา

7 ตา บอก มา ว่า ให้ เล่น กัน ดี ดี
เฉ ไป เฉ ไป เฉ มา ตา บอก มา ว่า ให้ เล่น กัน ดี ดี

8 จะ นั่ง รถกระบะ นั้น ทำท่า เกเร
ต้นเหตุ เพราะ เจ้าดำ จะ นั่ง รถกระบะ นั้น ทำท่า เกเร

9 กล้า แก้ว ติ ทันที กล้า แก้ว ติ ทันที

10 นิสัย แบบ นี้ จะ ไม่ได้ เล่น ใน นา

11 คำใหม่น่ารู้ คำ อ่านว่า คำ อ่านว่า ความหมาย เกเร เก – เร
คำใหม่น่ารู้   คำ อ่านว่า ความหมาย เกเร เก – เร ไม่ยอมปฏิบัติตามระเบียบ เฉ ไม่ตรงเส้นตรงแนว ได้ รับมาหรือตกมาเป็นของตัว ติ พูดชี้ถึงข้อบกพร่อง นะ คำประกอบท้ายคำอื่น บอกความเป็นเชิงอ้อนวอน บังคับ นั่ง อาการที่หย่อนก้นให้ติดกับพื้นหรือที่รอง เช่น เก้าอี้ นา พื้นดินที่ราบ ทำเป็นคันดินกั้นน้ำไว้ สำหรับปลูกข้าว ใน ไน ตรงกันข้ามกับนอก รถกระบะ รด-กระ-บะ รถบรรทุกขนาดเล็ก สอง จำนวนหนึ่งบวกหนึ่ง คำ อ่านว่า

12 แบบฝึกหัด

13

14

15

16

17 เอกสารอ้างอิง เกริก ยุ้นพันธ์. การเล่านิทาน. พิมพ์ครั้งที่ ๒. กรุงเทพมหานคร : ชมรมเด็ก, ๒๕๓๙ คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, สำนักงาน. หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐาน ภาษาไทย เล่ม ๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑. พิมพ์ครั้งที่ ๑๐. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ สกสค.ลาดพร้าว, ๒๕๕๑. ถนอมพร เลาหจรัสแสง. คอมพิวเตอร์ช่วยสอน. กรุงเทพมหานคร : บริษัท เอ็นกรุ๊ป จำกัด, ๒๕๔๑. บุญญาดา ช้อนขุดทด. อินไซท์ Flash ๘ . กรุงเทพมหานคร : บริษัทโปรวิชั่นจำกัด, ๒๕๔๙. เรณู โกศินานนท์. เพลงไทยไพเราะ. พิมพ์ครั้งที่ ๓. กรุงเทพมหานคร : บริษัท โรงพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช จำกัด, ๒๕๔๕. สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ.คู่มือครูหลักและการใช้ภาษาไทย. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์บริษัท พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.),๒๕๕๖. เสริมศรี หอทิมาวรกุล. คู่มือเสริมสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย ป.๑ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย. กรุงเทพมหานคร : ธีรพงษ์การพิมพ์, ๒๕๔๑.


ดาวน์โหลด ppt เรื่อง เล่น รถ ใน นา หนังสือนิทานเพลง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google