งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หนังสือนิทานเพลง กลุ่มสาระการ เรียนรู้ภาษาไทย ประกอบหนังสือเรียนชุดพื้นฐาน ชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๑ บทที่ ๗ เรื่อง เล่น รถ ใน นา เรื่อง นงรักษ์ วัชราภรณ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หนังสือนิทานเพลง กลุ่มสาระการ เรียนรู้ภาษาไทย ประกอบหนังสือเรียนชุดพื้นฐาน ชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๑ บทที่ ๗ เรื่อง เล่น รถ ใน นา เรื่อง นงรักษ์ วัชราภรณ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หนังสือนิทานเพลง กลุ่มสาระการ เรียนรู้ภาษาไทย ประกอบหนังสือเรียนชุดพื้นฐาน ชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๑ บทที่ ๗ เรื่อง เล่น รถ ใน นา เรื่อง นงรักษ์ วัชราภรณ์ ภาพ ปารมี วัช ราภรณ์

2

3 เชิญรับชมวีดีทัศน์นิทานเพลง ตอน เล่นรถในนา ๒ รอบ

4 คุณตา ใจ ดี จัง นะ ทำ รถกระบะ เพื่อ ให้ กล้า เล่น

5 รถไฟ ตา ก็ ทำ เป็น เพื่อ ให้ แก้ว เล่น วิ่ง อยู่ ใน นา

6 สอง คน แก้ว กล้า ว่องไว รถไฟ วิ่ง ไป รถ กระบะ วิ่ง มา

7 เฉ ไป เฉ ไป เฉ มา ตา บอก มา ว่า ให้ เล่น กัน ดี ดี

8 • ต้นเหตุ เพราะ เจ้าดำ จะ นั่ง รถกระบะ นั้น ทำท่า เกเร

9 กล้า แก้ว ติ ทันที

10 นิสัย แบบ นี้ จะ ไม่ได้ เล่น ใน นา

11 คำใหม่น่ารู้ • คำ • อ่านว่า

12 แบบฝึกหัด

13

14

15

16

17 เอกสารอ้างอิง เกริก ยุ้นพันธ์. การเล่านิทาน. พิมพ์ครั้งที่ ๒. กรุงเทพมหานคร : ชมรมเด็ก, ๒๕๓๙. คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, สำนักงาน. หนังสือเรียน สาระการเรียนรู้พื้นฐาน ภาษาไทย เล่ม ๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑. พิมพ์ครั้ง ที่ ๑๐. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ สกสค. ลาดพร้าว, ๒๕๕๑. ถนอมพร เลาหจรัสแสง. คอมพิวเตอร์ช่วยสอน. กรุงเทพมหานคร : บริษัท เอ็นกรุ๊ป จำกัด, ๒๕๔๑. บุญญาดา ช้อนขุดทด. อินไซท์ Flash ๘. กรุงเทพมหานคร : บริษัทโปรวิชั่นจำกัด, ๒๕๔๙. เรณู โกศินานนท์. เพลงไทยไพเราะ. พิมพ์ครั้งที่ ๓. กรุงเทพมหานคร : บริษัท โรงพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช จำกัด, ๒๕๔๕. สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ. คู่มือครูหลักและการใช้ ภาษาไทย. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์บริษัท พัฒนาคุณภาพวิชาการ ( พว.), ๒๕๕๖. เสริมศรี หอทิมาวรกุล. คู่มือเสริมสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย ป. ๑ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย. กรุงเทพมหานคร : ธีรพงษ์การพิมพ์, ๒๕๔๑.


ดาวน์โหลด ppt หนังสือนิทานเพลง กลุ่มสาระการ เรียนรู้ภาษาไทย ประกอบหนังสือเรียนชุดพื้นฐาน ชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๑ บทที่ ๗ เรื่อง เล่น รถ ใน นา เรื่อง นงรักษ์ วัชราภรณ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google