งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง : คำศัพท์เกี่ยวกับผลไม้ ( ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5) จัดทำโดย นางสาวสุรีพร บุญมา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย โรงเรียนวัดสิตาราม สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง : คำศัพท์เกี่ยวกับผลไม้ ( ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5) จัดทำโดย นางสาวสุรีพร บุญมา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย โรงเรียนวัดสิตาราม สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 วิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง : คำศัพท์เกี่ยวกับผลไม้ ( ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5) จัดทำโดย นางสาวสุรีพร บุญมา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย โรงเรียนวัดสิตาราม สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร

3 วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้นักเรียนมีความสนุกสนานเพลิดเพลินใน การเรียนวิชาภาษาอังกฤษ 2. เพื่อให้นักเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษเรื่องพล ไม้มากขึ้น 3. เพื่อให้นักเรียนเกิดความสนใจในการเรียนมาก ขึ้น

4 นักเรียนทุกคนคะ ยินดี ต้อนรับ

5 แบบทดสอบก่อนเรียน

6 Yes 30 1. Is it a orange ? NO

7 30 2. Is it a banana ? YesNO

8 30 3. Is it a pineapple ? YesNO

9 30 4. Is it a watermelon ? YesNO

10 30 5. Is it an apple ? YesNO

11 Fruit ผลไ ม้

12 _ _ _ _ _ Fruit

13 orange ส้ม

14 _ _ _ orange ส้ม

15 banana กล้วย

16 _ _ _ bana n a กล้วย

17 cherry เชอร์รี่

18 _ _ _ cher r y เชอร์รี่

19 watermelon แตงโม

20 _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ w a t e r m e l on แตงโม

21 apple แอปเปิ้ล

22 _ _ _ _ _ a p p l e แอปเปิ้ล

23 grape องุ่น

24 _ _ _ _ _ g r a p e องุ่น

25 Strawberry สตอเบอร์รี่

26 _ _ _ _ _ st r awbe r r y สตอเบอร์รี่

27 pineapple สับปะรด

28 _ _ _ _ _ _ _ _ _ p i n ea p pl e สับปะรด

29 แบบทดสอบหลังเรียน

30 Post - Test คำชี้แจง จงนำรูปภาพมาใส่ ในช่องให้ถูกต้อง

31 orange banana

32 cherry watermelon

33 apple pineapple

34 Strawberry grape

35 Post - Test คำชี้แจง จงเติม ตัวอักษรที่หายไป

36 1. an ora_ge

37 2. a cher_ys

38 3. an appl_

39 4. a bana_as

40 5. a p_neapple

41 Post - Test คำชี้แจง จงตอบ คำถามต่อไปนี้

42 30 1. Is it an orange ? YesNO

43 30 2. Is it a banana ? YesNO

44 30 3. Is it a cherry ? YesNO

45 30 4. Is it a watermelon ? YesNO

46 30 5. Is it an apple ? YesNO

47 Post - Test

48 pineapple orange apple

49 banana watermelon sherry

50

51 End


ดาวน์โหลด ppt วิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง : คำศัพท์เกี่ยวกับผลไม้ ( ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5) จัดทำโดย นางสาวสุรีพร บุญมา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย โรงเรียนวัดสิตาราม สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google