งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร
วิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง : คำศัพท์เกี่ยวกับผลไม้ (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5) จัดทำโดย นางสาวสุรีพร บุญมา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย โรงเรียนวัดสิตาราม สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร

2 วัตถุประสงค์ เพื่อให้นักเรียนมีความสนุกสนานเพลิดเพลินในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ เพื่อให้นักเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษเรื่องพลไม้มากขึ้น เพื่อให้นักเรียนเกิดความสนใจในการเรียนมากขึ้น

3 ยินดีต้อนรับ นักเรียนทุกคนคะ

4 แบบทดสอบก่อนเรียน

5 30 1. Is it a orange ? Yes NO

6 30 2. Is it a banana ? Yes NO

7 30 3. Is it a pineapple ? Yes NO

8 30 4. Is it a watermelon ? Yes NO

9 30 5. Is it an apple ? Yes NO

10 Fruit ผลไม้

11 F r u i t _ _ _ _ _ ผลไม้

12 orange ส้ม

13 _ _ _ _ _ _ o r a n g e ส้ม

14 banana กล้วย

15 _ _ _ _ _ _ b a n a n a กล้วย

16 cherry เชอร์รี่

17 _ _ _ _ _ _ c h e r r y เชอร์รี่

18 watermelon แตงโม

19 _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ w a t e r m e l o n แตงโม

20 apple แอปเปิ้ล

21 _ _ _ _ _ a p p l e แอปเปิ้ล

22 grape องุ่น

23 _ _ _ _ _ g r a p e องุ่น

24 Strawberry สตอเบอร์รี่

25 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ s t r a w b e r r y สตอเบอร์รี่

26 pineapple สับปะรด

27 _ _ _ _ _ _ _ _ _ p i n e a p p l e สับปะรด

28 แบบทดสอบหลังเรียน

29 Post - Test 1 คำชี้แจง จงนำรูปภาพมาใส่ในช่องให้ถูกต้อง

30 orange banana

31 cherry watermelon

32 apple pineapple

33 Strawberry grape

34 Post - Test 2 คำชี้แจง จงเติมตัวอักษรที่หายไป

35 1. an ora_ge <Keyboard will appear here based on shape and location of this rectangle.>

36 2. a cher_ys <Keyboard will appear here based on shape and location of this rectangle.>

37 3. an appl_ <Keyboard will appear here based on shape and location of this rectangle.>

38 4. a bana_as <Keyboard will appear here based on shape and location of this rectangle.>

39 5. a p_neapple <Keyboard will appear here based on shape and location of this rectangle.>

40 Post - Test 3 คำชี้แจง จงตอบคำถามต่อไปนี้

41 30 1. Is it an orange ? Yes NO

42 30 2. Is it a banana ? Yes NO

43 30 3. Is it a cherry ? Yes NO

44 30 4. Is it a watermelon ? Yes NO

45 30 5. Is it an apple ? Yes NO

46 Post - Test 4

47 pineapple orange apple

48 banana watermelon sherry

49 <Scoreboard will appear here, leave shape as-is.>

50 End


ดาวน์โหลด ppt สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google